Έκδοση Αποφάσεων

43.-(1) Με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα, διαδικασίες και λεπτομέρειες ως προς το αντικείμενο ρύθμισης των άρθρων του παρόντος Μέρους.