Πειθαρχική εξoυσία τoυ Συμβoυλίoυ

44.-(1) Πειθαρχικό όργανο, αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας και την επιβολή πειθαρχικών και διοικητικών ποινών σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών των Μελών του Χρηματιστηρίου και, εν γένει, απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας είναι το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή που αυτό διορίζει σύμφωνα με το άρθρο 10.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και του άρθρου 46, σε περίπτωση παράβασης της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, το Συμβούλιο ή η Πειθαρχική Επιτροπή αναλόγως, επιβάλλει σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακούς εκπροσώπους, βοηθούς χρηματιστηριακών εκπροσώπων, υπεύθυνους εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και, εν γένει, τους απασχολούμενους στα Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκονται καθ'οιονδήποτε τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους ποινές:

(α) πρόστιμο μέχρι δέκα χιλιάδες λίρες (10.000 ΛΚ), το οποίο, σε περίπτωση υποτροπής, είναι δυνατόν να ανέρχεται σε είκοσι χιλιάδες λίρες (20.000 ΛΚ)·

(β) γραπτή ή προφορική επίπληξη, η οποία, αναλόγως του παραπτώματος, δύναται να λαμβάνει τη μορφή της δημόσιας επίπληξης.

(3) Το Συμβούλιο επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου και των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), και εν γένει κάθε παραβάσεως της χρηματιστηριακής  νομοθεσίας από τους παραπάνω, είτε  αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ'αυτό προς εξέταση.

(4) Η αρμόδια για την εποπτεία του Μέλους του Χρηματιστηρίου αρχή κατά τα οριζόμενα στον περί  των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμο δύναται να αναγγείλει στο Συμβούλιο κάθε παράβαση Μέλους του Χρηματιστηρίου, χρηματιστηριακού εκπροσώπου, βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και εν γένει του απασχολούμενου Μέλους του Χρηματιστηρίου, που περιέρχεται σε γνώση της:

Νοείται ότι το Συμβούλιο κοινοποιεί γραπτώς στην εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή έκθεση που περιέχει το τελικό πόρισμα και την έκβαση της υπόθεσης.

(5) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εφόσον χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, βοηθός χρηματιστηριακού εκπροσώπου και υπεύθυνος  εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών παραβαίνει τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας ή τους κανονισμούς λειτουργίας του Χρηματιστηρίου ή με τις ενέργειες ή παραλείψεις  του θέτει, εν γένει, σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του Χρηματιστηρίου ή δεν ανταποκρίνεται στα καθήκοντά του, το Συμβούλιο, αναλόγως της βαρύτητος του παραπτώματος, δύναται-

(α) να επιβάλει αναστολή της δυνατότητας ασκήσεως των καθηκόντων του συγκεκριμένου προσώπου για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών·

(β) να διαγράψει το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο, βοηθό χρηματιστηριακού εκπροσώπου ή υπεύθυνο εκκαθάρισης  χρηματιστηριακών συναλλαγών από τους ειδικούς καταλόγους που αναφέρονται στο άρθρο 36.

(6) Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να ρυθμίζεται η διαδικασία κλήσεως σε απολογία του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών και κάθε, εν γένει, απασχολουμένου σε Μέλη του Χρηματιστηρίου, που εμπλέκεται καθ'οιονδήποτε  τρόπο στις καταρτιζόμενες στο Χρηματιστήριο συναλλαγές και την εκκαθάρισή τους.

(7) Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, βοηθοί χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι και υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών που δεν ασκούν τα καθήκοντά τους, μη απασχολούμενοι σε Μέλος του Χρηματιστηρίου, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο συνεχών ετών  διαγράφονται από τον ειδικό κατάλογο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36.

(8) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (7), από τον ειδικό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 36, διαγράφονται οι χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι, οι βοηθοί τους και οι υπεύθυνοι εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, οι οποίοι σε διάστημα τριών συνεχών ημερολογιακών ετών απασχολούνται σε Μέλος του Χρηματιστηρίου για συνολικό χρονικό διάστημα μικρότερο των δύο ετών:

Νοείται ότι, για τον υπολογισμό των τριών συνεχών ετών δεν λαμβάνονται υπόψη ημερολογιακά έτη πριν από την εγγραφή στον ειδικό κατάλογο κατά το άρθρο 36.

(9) Η διαγραφή από τους ειδικούς καταλόγους κατά το άρθρο 36 έχει ως αυτοδίκαιη συνέπεια την απώλεια της ιδιότητας του χρηματιστηριακού εκπροσώπου, του βοηθού χρηματιστηριακού εκπροσώπου και του υπεύθυνου εκκαθάρισης χρηματιστηριακών συναλλαγών.