Άσκηση πειθαρχικής εξουσίας από την Πειθαρχική Επιτροπή

45. Η άσκηση των πειθαρχικών εξουσιών του Συμβουλίου που απαριθμούνται στο άρθρο 44 δύναται να ασκείται και από την προβλεπόμενη στην παράγραφο(θ) του εδαφίου (2) του άρθρου 10 Πειθαρχική Επιτροπή:

Νοείται ότι, για τις ανατιθέμενες σ'αυτήν εξουσίες, η Πειθαρχική Επιτροπή έχει τις ίδιες εξουσίες που παρέχει η χρηματιστηριακή νομοθεσία στο Συμβούλιο για την εκδίκαση και επιβολή ποινών και εν γένει για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας.