Διαγραφή και αναστολή της ιδιότητας Μέλους του Χρηματιστηρίου

46.-(1) Εφόσον Μέλος του Χρηματιστηρίου απωλέσει την άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 παύει να έχει την ιδιότητα του Μέλους του Χρηματιστηρίου και διαγράφεται από τον κατάλογο των Μελών του Χρηματιστηρίου με απόφαση του Συμβουλίου.

(2) Σε περίπτωση που σε Μέλος  του Χρηματιστηρίου ανασταλεί η άδεια παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας που περιγράφεται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 31 αναστέλλεται και η ιδιότητα του ως Μέλους του Χρηματιστηρίου για το χρόνο, κατά τον οποίο διαρκεί και η αναστολή παροχής της παραπάνω επενδυτικής υπηρεσίας.

(3) Εφόσον, κατά την αιτιολογημένη άποψη του Συμβουλίου, Μέλος του Χρηματιστηρίου-

(α) δεν διαθέτει την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή για κατάρτιση και εκκαθάριση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας·

(β) δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τα άρθρο 40 και 41· ή

(γ) παραβιάζει διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, έτσι ώστε η συμμετοχή του στις χρηματιστηριακές  συναντήσεις  να θέτει σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος κατάρτισης συναλλαγών ή την ομαλή εκκαθάρισή τους, το Συμβούλιο ζητά από το εν λόγω Μέλος του Χρηματιστηρίου να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα, τάσσοντας του εύλογη προς τούτο προθεσμία, που δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε εργασίμων ημερών.

(4) Εφόσον το Μέλος του Χρηματιστηρίου δεν συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποδείξεις  του Συμβουλίου, το Συμβούλιο δύναται, αναλόγως της βαρύτητας των ελλείψεων. να απαγορεύσει στο εν λόγω Μέλος την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μηνών ή να του αφαιρέσει την ιδιότητα του Μέλους, αφού δοθεί το δικαίωμα στο Μέλος αυτό να υποβάλλει γραπτώς τις απόψεις του στο Συμβούλιο.

(5) Στις περιπτώσεις του εδαφίου (3), εάν υπάρχει βάσιμη υποψία ότι συντρέχουν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους των παραγράφων (α) έως (γ) και υφίσταται επείγουσα ανάγκη, το Συμβούλιο δύναται να απαγορεύσει στο Μέλος του Χρηματιστηρίου να καταρτίζει χρηματιστηριακές συναλλαγές, για χρονικό διάστημα μέχρι επτά εργασίμων ημερών ή, να περιορίσει το δικαίωμα αυτό, όπως ειδικότερα εξειδικεύεται για χρονικό διάστημα μέχρι είκοσι εργασίμων ημερών, αφού προηγουμένως το Μέλος αυτό κληθεί να υποβάλει γραπτώς τις απόψεις του επί του θέματος, εντός προθεσμίας μίας έως τεσσάρων ωρών από την κλήση του προς υποβολή υπομνήματος, αναλόγως του επείγοντος χαρακτήρα της υπόθεσης.

(6) Η διαγραφή ή αναστολή της ιδιότητας του Μέλους του Χρηματιστηρίου, καθώς και η απαγόρευση της συμμετοχής του στις χρηματιστηριακές συναντήσεις δεν θίγει τις υφιστάμενες υποχρεώσεις του Μέλους που συνδέονται με τις καταρτισθείσες από αυτό χρηματιστηριακές συναλλαγές.