Έκδοση Κανονισμών

47.-(1) Με Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς δύναται να καθορίζεται η πειθαρχική διαδικασία για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων σε Μέλη του Χρηματιστηρίου και ιδίως η διαδικασία κλήσεως σε απολογία  και υποβολής υπομνήματος.

(2) Για ζητήματα, η ρύθμιση των οποίων ανατίθεται δυνάμει διατάξεων των Μερών VI και VII στο Συμβούλιο και τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον το Συμβούλιο δεν έχει προχωρήσει στη ρύθμισή τους, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητήσει από το Συμβούλιο τη ρύθμισή τους εντός εύλογης προθεσμίας που τάσσει, η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μικρότερη των δύο μηνών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίσει η ίδια  τα εν λόγω θέματα, στο πλαίσιο των υφισταμένων προς το Συμβούλιο εξουσιοδοτικών διατάξεων.