Εξουσία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς επιβολή ποινής

47Α.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των άρθρων 44 έως 47 και οποιωνδήποτε κανονισμών εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, η Επιτροπή δύναται αυτεπαγγέλτως να επιλαμβάνεται πειθαρχικών παραβάσεων Μελών του Χρηματιστηρίου και να επιβάλλει τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 45.

(2) Η εξουσία της Επιτροπής προς διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας σύμφωνα με τα πιο πάνω διέπεται από τους ίδιους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς που διέπουν την πειθαρχική διαδικασία που διεξάγεται από το Συμβούλιο:

Νοείται ότι η εξουσία της Επιτροπής προς άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας ασκείται μόνο εφόσον η Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι το Συμβούλιο δεν άρχισε η για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσε τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47.