Παροχή ασφάλειας

41. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 40, με Αποφάσεις του Συμβουλίου που εγκρίνονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύνανται να θεσπίζονται, τόσο υποχρεώσεις των Μελών του Χρηματιστηρίου για παροχή ασφάλειας ή άλλης εγγύησης για την καλή εκπλήρωση των αναλαμβανομένων από αυτά υποχρεώσεων από τις χρηματιστηριακές συναλλαγές που καταρτίζουν, όσο και τυχόν συνέπειες  που επέρχονται σ'αυτά σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής τους στις χρηματιστηριακές συναλλαγές:

Νοείται ότι, η καταβλητέα ασφάλεια ή άλλη εγγύηση τελεί σε συνάρτηση με την έκταση των εκάστοτε αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων των Μελών του Χρηματιστηρίου.