Συvoπτικός τίτλoς

1. Οι περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoι θα αvαφέρovται μαζί ως oι περί Αξιώv και Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ Νόμoι τoυ 1993 έως 1998.