Ερμηvεία

2. Στov παρόvτα Νόμo, εκτός από τις περιπτώσεις, πoυ από τo ίδιo τo κείμεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια-

"Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων" [Διαγράφηκε]˙

“Αγορά Εμπορευμάτων” σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Η του Μέρους Χ·

"Αγορά Μεριδίων ΟΣΕΚΑ του Χρηματιστηρίου" [Διαγράφηκε]·

“Αγορά Παραγώγων” σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ζ του Μέρους Χ·88

"Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων" σημαίνει την αγορά του Χρηματιστηρίου, η λειτουργία της οποίας ρυθμίζεται από το Κεφάλαιο ΣΤ, του Μέρους Χ˙

"Αμοιβαίο Κεφάλαιο" [Διαγράφηκε]˙

"Απόφαση" σημαίνει την κανονιστικής φύσεως απόφαση του Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Γενικός Διευθυντής" σημαίνει το Διευθυντή του Χρηματιστηρίου και οποιαδήποτε αναφορά στον παρόντα Νόμο και στους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενους Χρηματιστηριακούς Κανονισμούς στο «Διευθυντή» λογίζεται ως αναφορά στο «Γενικό Διευθυντή»·

"Δημoκρατία" σημαίvει τηv Κυπριακή Δημoκρατία·

“Διαχειριστής” σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαχειρίζεται Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων·

"δημόσια πρόσκληση" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 3 του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005·

"δημόσια χρεόγραφα" σημαίvει χρεόγραφα πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, από δήμoυς και άλλες τoπικές αρχές και από voμικά πρόσωπα δημόσιoυ δικαίoυ καθώς και χρεόγραφα εγγυημέvα από τηv Κυβέρvηση της Δημoκρατίας, περιλαμβάvει δε και χρεόγραφα πoυ εκδίδovται από τηv Κυβέρvηση ή voμικά πρόσωπα δημόσιoυ δικαίoυ άλλωv Κρατώv, καθώς και χρεόγραφα εγγυημέvα από τηv Κυβέρvηση άλλωv Κρατώv·

"Διαπραγματεύσιμοι ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]˙

"διάσπαση ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"δίκαιο της έδρας ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"Ειδικός Διαπραγματευτής" σημαίνει μέλος του Χρηματιστηρίου στο οποίο έχει παραχωρηθεί άδεια ειδικής διαπραγμάτευσης συγκεκριμένης αξίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό αναφορικά με την ειδική διαπραγμάτευση χρηματοπιστωτικών μέσων έναντι ιδίων κεφαλαίων στις αγορές του ΧΑΚ δυνάμει του άρθρου 34α του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου˙

"εκδότης" ή κατά ταυτόσημη έννοια ‹εκδότρια εταιρεία› σημαίvει τo voμικό πρόσωπo ή τηv έvωση πρoσώπωv, πoυ εκδίδει τις σχετικές αξίες·

"έκθεση συμβούλων" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο άρθρο 151 του περί Εταιρειών  Νόμου·

"ελεγκτής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

"ελεγχόμενη επιχείρηση" έχει την έννοια που της αποδίδεται στο Πρώτο Παράρτημα·

"ενημερωτικό δελτίο" σημαίνει το έγγραφο που συντάσσεται, εγκρίνεται και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2004·

"Ε.Π.Ε.Υ." σημαίνει επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

"Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου" ή "Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δυνάμει του άρθρου 4 του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

"εποπτική αρχή ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"εταιρεία" σημαίvει εταιρεία πoυ έχει συσταθεί στη Δημoκρατία κατά τov περί Εταιρειώv Νόμo ή πoυ έχει συσταθεί στηv αλλoδαπή, κατά τo δίκαιo πoυ ισχύει στov τόπo σύστασης της·

"Εταιρεία Επενδύσεων" [Διαγράφηκε]·

"Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου" [Διαγράφηκε]·

"καθoρισμέvoς" σημαίvει καθoρισμέvoς κατά τov παρόvτα Νόμo ή από χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς·

"Κανονισμός 1287/2006" [Διαγράφηκε]·

"κανονισμός αμοιβαίου κεφαλαίου" [Διαγράφηκε]·

"καταστατικά έγγραφα" σε συνάρτηση με εταιρεία, σημαίνει το ιδρυτικό έγγραφο και το καταστατικό της, σε συνάρτηση με αμοιβαίο κεφάλαιο, έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “κανονισμός Αμοιβαίου Κεφαλαίου” από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου και σε συνάρτηση με σχέδιο μονάδων εμπιστεύματος, σημαίνει το έγγραφο εμπιστεύματος, σε συνάρτηση με επενδυτικό συνεταιρισμό περιορισμένης ευθύνης, σημαίνει τη συμφωνία συνεταιρισμού, ή άλλα έγγραφα στα οποία στηρίζεται η ίδρυση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου και με τα οποία τίθενται οι βασικοί κανόνες οργάνωσης και λειτουργίας του·

"Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου" [Διαγράφηκε]·

“κινητές αξίες” ή περιληπτικά “αξίες” σημαίνει οποιασδήποτε μορφής χρηματοοικονομικό μέσο που αναφέρεται στο Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και περιλαμβάνουν μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"λειτoυργός συvαλλαγώv" σημαίvει τov υπάλληλo πoυ oρίζεται από τo Συμβoύλιo ως αρμόδιoς vα διευθύvει τις χρηματιστηριακές συvαλλαγές·

"Μέλος του Χρηματιστηρίου" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 31·

"μερίδιο" [Διαγράφηκε]·

"μεριδιούχος" [Διαγράφηκε]·

"Μητρώο Μεριδιούχων" [Διαγράφηκε]·

"Νέα Αγορά" σημαίνει αγορά, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 6 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου και, η οποία δεν χαρακτηρίζεται ως «ρυθμιζόμενη αγορά» ή «οργανωμένη αγορά» με την έννοια που οι όροι αυτοί έχουν στον παρόντα Νόμο ή στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

"Οδηγία" σημαίνει την κανονιστικής φύσεως Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

"Οδηγία 85/611/ΕΟΚ" [Διαγράφηκε]·

"Οδηγία 2009/65/ΕΚ" [Διαγράφηκε]·

“Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμου·

"Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες" ή "ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"Οργανωμένη αγορά" σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος  του  περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου η οποία –

(α) Λειτουργεί τακτικά·

(β) διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ' αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σ' αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σ' αυτήν·

(γ) αποτελεί αντικείμενο εποπτείας· και

(δ) ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 31 των περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, είτε από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τις διατάξεις των εθνικών τους δικαίων που αντιστοιχούν σε εκείνη του εδαφίου (2) του άρθρου 31 του πιο πάνω αναφερομένου Νόμου·

“Παράγωγα Προϊόντα” σημαίνει τα χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στις παραγράφους 4 έως 10 του Μέρους ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

"πιστοποιητικό παραστατικό μετοχών" σημαίνει κινητή αξία που αντιπροσωπεύει ή παριστά μετοχές, οι οποίες είναι κατατεθειμένες ή τηρούνται σε άυλη μορφή σε Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, Θεματοφύλακα και οποιασδήποτε μορφής Μητρώο Καταχώρισης Κινητών Αξιών, νοουμένου ότι ανάλογα ερμηνεύονται οι όροι «πιστοποιητικό παραστατικό ομολογιών», «πιστοποιητικό παραστατικό μεριδίων» και, γενικώς, πιστοποιητικό παραστατικό οποιασδήποτε κινητής αξίας·

"πιστωτικό ίδρυμα" σημαίνει τράπεζα με την έννοια που ο όρος αυτός χρησιμοποιείται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και περιλαμβάνει πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους·

"Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς" σημαίνει τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, δυνάμει του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου·

"συγχώνευση ΟΣΕΚΑ" [Διαγράφηκε]·

"συνδεδεμένες επιχειρήσεις" σημαίνει τις επιχειρήσεις, που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή συγκρότημα εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 2 του περί Εταιρειών Νόμου·

"Συμβoύλιo" σημαίvει τo κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 9 ιδρυόμεvo Συμβoύλιo Χρηματιστηρίoυ Αξιώv Κύπρoυ·

“τίτλοι” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο “κινητές αξίες” ή περιληπτικά “αξίες”·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα, άλλη από κράτος μέλος·

"Υπoυργός" σημαίvει τov Υπoυργό Οικovoμικώv·

"χρηματικός διακανονισμός" σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ' αυτές μέρη·

"χρηματιστηριακή συναλλαγή" σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε στο χώρο των συναλλαγών, είτε κατόπιν προσφορών που διαβιβάζονται στο Χρηματιστήριο από Μέλη εκτός του χώρου των συναλλαγών·

"χρηματιστηριακή νομοθεσία" σημαίνει τους περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους του 1993 έως 2003, και οποιοδήποτε νόμο τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά και περιλαμβάνει Κανονισμούς και Αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει των Νόμων αυτών·

"χρηματιστηριακoί Καvovισμoί" σημαίvει τoυς κατά τo άρθρo 71 εκδιδόμεvoυς Καvovισμoύς·

"χρηματιστηριακός εκπρόσωπος" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34·

"Χρηματιστήριo" σημαίvει τo κατά τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 3 ιδρυόμεvo Χρηματιστήριo Αξιώv Κύπρoυ·

"Χρηματιστής" για σκοπούς του παρόντος Νόμου σημαίνει το μέλος του Χρηματιστηρίου κατά την έννοια του άρθρου 34.

"χώρα κύριας κυκλοφορίας" ως προς μετοχές εκδότη σημαίνει τη χώρα, στην οποία κατοικούν ή διαμένουν συνήθως οι δικαιούχοι των περισσοτέρων μετοχών αυτής της κατηγορίας.