Φορολογική μεταχείριση

111. Τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια που είναι εισηγμένα στην Αγορά Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων και τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια που είναι εισηγμένα στην Αγορά Διαπραγματεύσιμων Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα πρόσωπα που αποκτούν μερίδια των ανωτέρω Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, υπόκεινται στις φορολογικές διατάξεις που προβλέπονται στους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2012 και στους περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμους του 2002 έως 2012, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.