Ισοδύναμο των παρεχομένων πληροφοριών από εκδότρια εταιρεία με μετοχές εισηγμένες και σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους

138.-(1) Εκδότρια εταιρεία, της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες σε περισσότερες οργανωμένες αγορές που εδρεύουν ή λειτουργούν σε άλλο κράτος μέλος, παρέχει στη Δημοκρατία ισοδύναμες πληροφορίες ως προς τα στοιχεία που υποχρεούται να δημοσιεύει βάσει του παρόντος Κεφαλαίου ή των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών του κράτους μέλους στις άλλες οργανωμένες αγορές.

(2) Εφόσον οι μετοχές της εκδότριας εταιρείας έχουν εισαχθεί, τόσο στη Δημοκρατία, όσο και σε χρηματιστήριο τρίτης χώρας, η εταιρεία παρέχει στο Χρηματιστήριο πληροφορίες τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που παρέχει στην αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δύνανται να έχουν σημασία για την αξιολόγηση και αποτίμηση των μετοχών.

(3)  Οι πληροφορίες του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 118  κατά το δυνατόν ταυτόχρονα με τη δημοσίευσή τους στις άλλες οργανωμένες αγορές.