Ανακοίνωση κατάρτισης συναλλαγών της εκδότριας εταιρείας με όργανα της διοίκησής της και συνδεδεμένα πρόσωπα

137.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν άλλες υποχρεώσεις της, όταν συνάπτει συμφωνίες ή συναλλάσσεται με όργανα διοίκησής της ή με τα καθοριζόμενα στο εδάφιο (3) πρόσωπα, η εκδότρια εταιρεία  ενεργεί σύμφωνα με την κρατούσα κατά το χρόνο της συναλλαγής ή της κατάρτισης της συμφωνίας πρακτική και ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνιών ή την κατάρτιση συναλλαγών στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στο Χρηματιστήριο, και δημοσιεύει πληροφορίες για τη σύναψη ή κατάρτισή τους μέσα σε προθεσμία επτά  κατ΄ ανώτατο όριο ημερών, εφόσον η συνολική τους αξία υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων Λιρών Κύπρου (ΛΚ 100.000) ανά ημερολογιακό έτος  ανά πρόσωπο ή ομάδα συνδεδεμένων προσώπων:

Νοείται ότι, οι παραπάνω συμφωνίες ή συναλλαγές ανακοινώνονται σε κάθε περίπτωση με τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο στην τακτική γενική συνέλευση της εκδότριας εταιρείας.

(2) Η εκδότρια εταιρεία καταχωρεί και φυλάσσει τις σχετικές πληροφορίες για τις συμφωνίες και συναλλαγές αυτές σε ειδικούς φακέλους που τηρεί για κάθε όργανο διοίκησης και για κάθε καθοριζόμενο στο εδάφιο (3) πρόσωπο στα κεντρικά της γραφεία και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη πρόσβαση στους πιο πάνω φακέλους σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου εργασίας.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου  (3), καθορισμένα  πρόσωπα λογίζονται και τα εξής-

(α) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής, ο Οικονομικός Διευθυντής, ο προϊστάμενος Λογιστηρίου, ο Γραμματέας, οι ελεγκτές, τα ταμεία προνοίας των υπαλλήλων της εκδότριας εταιρείας και οποιοσδήποτε μέτοχος κατέχει κατά κυριότητα, είτε ο ίδιος προσωπικά, είτε μαζί με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) πρόσωπα, σε ποσοστό πέντε επί τοις εκατόν (5%) και άνω, μετοχές ή τα παραστατικά τους πιστοποιητικά με δικαίωμα ψήφου της εκδότριας εταιρείας,

(β) πρόσωπα που κατέχουν κινητές αξίες στο όνομα τους αλλά για λογαριασμό οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α),

(γ) επιχειρήσεις ελεγχόμενες από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) ή συνδεδεμένες με αυτά επιχειρήσεις,

(δ) πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση με οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(4) Για τους σκοπούς της παραγράφου (δ) του εδαφίου (3), ‹πρόσωπα ενεργούντα σε συνεννόηση› σημαίνει πρόσωπα που με συντονισμένες ενέργειες ή κατόπιν συμφωνίας συνεργάζονται μεταξύ τους και περιλαμβάνει κατά μαχητό τεκμήριο τις ακόλουθες κατηγορίες προσώπων-

(i) Το σύζυγο και τους συγγενείς εξ αίματος πρώτου βαθμού συγγένειας οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3)·

(ii) εταιρείες, στις οποίες οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3), κατέχει, είτε το ίδιο, είτε από κοινού με τα λοιπά, πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3), τουλάχιστον το είκοσι επί τοις εκατόν (20%) των δικαιωμάτων ψήφου·

(iii) ταμεία προνοίας επιχείρησης ελεγχόμενης από οποιοδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (3)·

(iv) συνεταίροι οποιουδήποτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο  (3).

(5) Ως προς εκδότριες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να εξειδικεύονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος και να ορίζονται και πρόσθετες υποχρεώσεις:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν παραβλάπτει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6) του άρθρου 113 .