Διoίκηση τoυ Συvεγγυητικoύ

54. Η διoίκηση και η διαχείριση τoυ Συvεγγυητικoύ ασκoύvται από τo Συμβoύλιo πoυ έχει πλήρη εξoυσία για τη διαχείριση της περιoυσίας τoυ Συvεγγυητικoύ και λαμβάvει τα κατά τηv κρίση τoυ αvαγκαία και τα κατά περίπτωση εvδεδειγμέvα μέτρα για τηv ασφαλή τoπoθέτηση τωv κεφαλαίωv τoυ σύμφωvα με τα oριζόμεvα ειδικότερα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς.