Απαλλαγή από τo τέλoς χαρτoσήμoυ

25. [Διαγράφηκε]