Μορφή και περιεχόμενο εξαμηνιαίων εκθέσεων

143.-(1) Η εξαμηνιαία έκθεση καταρτίζεται σύμφωνα με τo Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο που αφορά τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις και περιλαμβάνει αριθμητικά στοιχεία και σχολιασμό της δραστηριότητας και των αποτελεσμάτων της εκδότριας εταιρείας κατά το εξάμηνο που εξετάζεται.

(2) Το Συμβούλιο δύναται να επιτρέπει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και κατ' εξαίρεση στις εταιρείες να υποβάλουν το αποτέλεσμα με τη μορφή αριθμητικής εκτίμησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές της εταιρείας δεν έχουν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους:

Νοείται ότι, η προσφυγή στη διαδικασία αυτή πρέπει να είναι εμφανής στην έκθεση της εταιρείας και δεν επιτρέπεται να δημιουργεί κίνδυνο παραπλάνησης του επενδυτή.

(3) Όταν η εκδότρια εταιρεία κατέβαλε ή προτίθεται να καταβάλει προκαταβολές μερισμάτων, τα αριθμητικά στοιχεία πρέπει να δείχνουν το αποτέλεσμα μετά την αφαίρεση των φόρων για το οικείο εξάμηνο και για τις προκαταβολές επί μερισμάτων που καταβλήθηκαν ή προτίθεται να καταβληθούν.

(4) Ο σχολιασμός  περιλαμβάνει κάθε σημαντικό στοιχείο για να μπορούν οι επενδυτές να μορφώνουν τεκμηριωμένη γνώμη, γνωρίζοντας ακριβώς την κατάσταση, την εξέλιξη της δραστηριότητας και τα αποτελέσματα της εκδότριας εταιρείας και του συγκροτήματος – ομίλου, στο οποίο τυχόν ανήκει, καθώς και κάθε ιδιαίτερο παράγοντα που επηρέασε τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματα αυτά κατά την περίοδο που εξετάζεται, και επιτρέπει τη σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου οικονομικού έτους, ενώ αναφέρεται, στο μέτρο του δυνατού, στην εξέλιξη που προβλέπεται να έχει η εκδότρια εταιρεία και το συγκρότημα -  όμιλος κατά το τρέχον οικονομικό έτος.