Δημοσίευση εξαμηνιαίων εκθέσεων

142.-(1) Εκδότρια εταιρεία, της οποίας μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, δημοσιεύει εξαμηνιαία έκθεση για τη δραστηριότητα και τα αποτελέσματά της κατά το πρώτο εξάμηνο κάθε οικονομικού έτους.

(2) Η εξαμηνιαία έκθεση δημοσιεύεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήξη του εξαμήνου στο οποίο αυτή αναφέρεται.

(3) Αντίγραφο της εξαμηνιαίας έκθεσης διαβιβάζεται  στο Χρηματιστήριο το συντομότερο δυνατό μετά την οριστικοποίηση και υπογραφή της από τα αρμόδια όργανα της εκδότριας εταιρείας της οποίας οι τίτλοι δεν είναι εισηγμένοι σε οργανωμένη αγορά και εν πάση περιπτώσει όχι μετά την πάροδο τριών (3) μηνών από τη λήξη της περιόδου στην οποία αναφέρεται.

(4) Η εξαμηνιαία έκθεση είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη στο κοινό για τουλάχιστον δέκα (10) έτη μετά τη δημοσίευσή της, όπως δύναται να εξειδικεύει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο.