Πρόσθετοι όροι εισαγωγής

59.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του άρθρου 58, το Συμβούλιο δύναται με Αποφάσεις του να ορίζει πρόσθετους, σε σχέση με τους οριζόμενους στο εδάφιο (2) του άρθρου 58, όρους για την εισαγωγή κάθε κατηγορίας κινητών αξιών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 57.

(2) Οι πρόσθετοι όροι κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή κατά κατηγορίες κινητών αξιών, όπως δύναται να εξειδικεύει με Αποφάσεις του το Συμβούλιο, στις οποίες και καθορίζει τα κριτήρια διαφοροποίησης.