Αρμοδιότητα έγκρισης αιτήσεων και προϋποθέσεις εισαγωγής

58.-(1) Το Συμβούλιο αποφασίζει για την εισαγωγή κινητών αξιών, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου, συμπεριλαμβανομένων των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Αποφάσεων:

Νοείται ότι, το Συμβούλιο με Αποφάσεις του καθορίζει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εισαγωγής, τα έγγραφα που υποβάλλονται, τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων και κάθε άλλο ειδικό θέμα σχετικά  με την εισαγωγή των κινητών αξιών, περιλαμβανομένων θεμάτων που αφορούν τους εκδότες και τις κινητές αξίες, δυνάμενο να διαφοροποιεί ανά αγορά, ανά κλάδο δραστηριότητος ή βάσει άλλων κριτηρίων που το Συμβούλιο καθορίζει:

Νοείται περαιτέρω ότι, με Αποφάσεις του Συμβουλίου δύνανται να καθορίζονται τρόποι εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο και να τίθενται και άλλοι όροι ή προϋποθέσεις εισαγωγής.

(2) Για να επιτρέψει το Συμβούλιο την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο των παρακάτω κατηγοριών κινητών αξιών, πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ως προς τις μετοχές, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Β και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου Β· ή

(ii) των άρθρων 57, 58 και 59·

(β) ως προς τα πιστοποιητικά παραστατικά μετοχών, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Γ, συμπεριλαμβανομένων  των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i)   των διατάξεων του Κεφαλαίου Γ· ή

(ii)   των άρθρων 57, 58 και 59·

(γ) ως προς ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Δ και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i)   των διατάξεων του Κεφαλαίου Δ· ή

(ii)   των άρθρων 57, 58 και 59·

(δ) ως προς ομολογίες ή άλλα ομοειδή χρεόγραφα που έχουν εκδοθεί από κράτος ή από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοικήσεως αυτού ή από διεθνή οργανισμό δημόσιου χαρακτήρα, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου Ε και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου Ε· ή

(ii) των άρθρων 57, 58 και 59·

(ε) ως προς τα μερίδια Συλλογικών Επενδυτικών Σχεδίων, πληρούνται τουλάχιστον οι όροι του Κεφαλαίου ΣΤ, και των Αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση-

(i) των διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ· ή

(ii) των διατάξεων των άρθρων 57, 58 και 59.

(3) Οι όροι εισαγωγής στο Χρηματιστήριο και τις επί μέρους αγορές του ως προς τις κατηγορίες των κινητών αξιών που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2), συμπεριλαμβανομένων κινητών αξιών παρεχόντων δικαίωμα αγοράς ή απόκτησης άλλων κινητών αξιών, προτίμησης, εγγραφής ή προεγγραφής και επιλογής (rights και warrants) καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου.

(4) Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων που ορίζουν διαφορετικά, οι Αποφάσεις του Συμβουλίου επί αίτησης εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο εκδίδονται εντός έξι μηνών από της υποβολής της αίτησης και πλήρους φακέλου των δικαιολογητικών που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο και στις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Αποφάσεις:

Νοείται ότι, εφόσον το Συμβούλιο ζητήσει εντός της προθεσμίας αυτής συμπληρωματικές πληροφορίες, η απόφαση του Συμβουλίου δύναται να εκδοθεί και εντός των έξι επομένων μηνών από την ημέρα παροχής των εν λόγω συμπληρωματικών πληροφοριών από την αιτήτρια εταιρεία.

(5) Πληροφόρηση, την οποία παρέχουν βάσει των διατάξεων του εδαφίου (4) οι εκδότες, των οποίων οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, δύναται να παρέχεται και μέσω του ενημερωτικού δελτίου.

(6) Προκειμένου για αγορά που δε χαρακτηρίζεται ως ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου, το Συμβούλιο δύναται να καθορίζει προϋποθέσεις εισαγωγής λιγότερο αυστηρές από τις οριζόμενες στο παρόν Μέρος, εφόσον οι σχετικές Αποφάσεις του Συμβουλίου εγκριθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων που προβλέπουν ρητώς διαφορετικά:

Νοείται ότι, οι όροι αυτοί ισχύουν γενικά για όλους τους εκδότες ή κατηγορίες κινητών αξιών.

(7)  Οι Αποφάσεις του Συμβουλίου επί θεμάτων εισαγωγής και μετάταξης συγκεκριμένων κινητών αξιών σε αγορές του δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου, και ανακοινώνονται στο Χρηματιστήριο προς ενημέρωση των επενδυτών.