Δημόσια προσφορά προς εγγραφή για υπό εισαγωγή νέες ομολογίες

84. Σε περίπτωση που της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο προηγείται δημόσια προσφορά προς εγγραφή στις υπό εισαγωγή νέες ομολογίες που εκδίδονται, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής:

Νοείται ότι, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση εκδόσεως ομολογιών συνεχώς ή κατ’ επανάληψη και όταν η ημερομηνία λήξεως της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.