Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα ομολογιών και προϋποθέσεις εισαγωγής μη πλήρως αποπληρωμένων ομολογιών

83.-(1) Οι ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(2) Ομολογίες που δεν είναι πλήρως αποπληρωμένες εισάγονται στο Χρηματιστήριο μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες δύνανται να  θεσπίζουν, μεταξύ άλλων,  κανόνες για τη διαφάνεια και την ομαλή ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου ως προς την αποπληρωμή:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των Αποφάσεων κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) δεν επιτρέπεται η εισαγωγή μερικώς αποπληρωμένων ομολογιών στο Χρηματιστήριο.

(3) Οι Αποφάσεις του εδαφίου (2) σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν την κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, καθώς και ότι  οι μη πλήρως αποπληρωμένες ομολογίες είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.