Ελεύθερη διαπραγματευσιμότητα μετοχών και όροι εισαγωγής μη πλήρως αποπληρωμένων μετοχών

70.-(1) Οι μετοχές είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(2) Μη πλήρως αποπληρωμένες μετοχές δύνανται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο, μόνον εφόσον αυτές πληρούν τους όρους που καθορίζονται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, οι οποίες δύνανται να θεσπίζουν, μεταξύ άλλων, κανόνες για τη διαφάνεια και την ομαλή ενημέρωση του Κεντρικού Μητρώου ως προς την αποπληρωμή:

Νοείται ότι, μέχρι την έκδοση των παραπάνω Αποφάσεων δεν επιτρέπεται η εισαγωγή μερικώς αποπληρωμένων μετοχών στο Χρηματιστήριο.

(3)  Οι Αποφάσεις του εδαφίου (2) σε κάθε περίπτωση διασφαλίζουν την κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, καθώς και ότι οι μη πλήρως αποπληρωμένες μετοχές  είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες.

(4) Για την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο μετοχών, των οποίων η κτήση υπόκειται σε έγκριση, δεν επιτρέπεται παρέκκλιση από το εδάφιο (1), εκτός εάν η χρήση του όρου που αφορά την έγκριση δεν είναι τέτοιας φύσεως έτσι ώστε να διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της αγοράς.