Περιεχόμενο έννοιας ομολογιών

90. Για τους σκοπούς του παρόντος Κεφαλαίου και του Κεφαλαίου Δ του Μέρους ΧΙ, ο όρος «ομολογίες» περιλαμβάνει και άλλα ομοειδή χρεόγραφα.