Αποφάσεις Συμβουλίου περί αποκλίσεων

89.-(1) Με Απόφαση του Συμβουλίου δύναται να επιτρέπεται η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο ομολογιών χωρίς να πληρούνται οι διατάξεις των άρθρων 80, 81, 87 και 88 του παρόντος Νόμου όταν συντρέχουν αθροιστικώς οι εξής προϋποθέσεις:

(α) Εκδότης των ομολογιών είναι επιχείρηση που έχει συσταθεί σε άλλο κράτος μέλος,

(β) ο εκδότης ιδρύθηκε και διέπεται από ειδικό νόμο που προβλέπει ειδική εποπτεία της· και

(γ) οι ομολογίες καλύπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εκδότριας επιχείρησης ως προς το κεφάλαιο και την πληρωμή των τόκων από εγγύηση άλλου κράτους μέλους.

(2) Προκειμένου περί εισαγωγής ομολογιών σε Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου, η Απόφαση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.