Μέλη Συvεγγυητικoύ

51. Μέλη τoυ Συvεγγυητικoύ είvαι υπoχρεωτικά όλα τα εv εvεργεία μέλη τoυ Χρηματιστηρίoυ.