Ρύθμιση θεμάτων μεταχείρισης μετόχων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

133. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει οποιοδήποτε θέμα σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Τμήματος ως προς εκδότριες εταιρείες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες σε οποιαδήποτε  αγορά του Χρηματιστηρίου:

Νοείται ότι, η παρούσα διάταξη δεν παραβλάπτει την αρμοδιότητα του Συμβουλίου κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο  (6) του άρθρου 113.