Απαλλαγή από τέλη χαρτοσήμου

112. Η σύσταση Συλλογικού Επενδυτικού Σχεδίου, η διάθεση, η αγορά και πώληση, ή η μεταβίβαση μεριδίων του, απαλλάσσονται από το τέλος χαρτοσήμου.