Διοικητικές κυρώσεις

107.-(1) Το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα επτά χιλιάδες ευρώ (€17.000) και σε περίπτωση επανάληψης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€34.000).

(2) To διοικητικό πρόστιμο, δύναται να υπερβαίνει τα όρια που προβλέπονται στο εδάφιο (1), εφόσον το όφελος του παραβάτη από τις πράξεις που διενήργησε κατά παράβαση της νομοθεσίας, είναι μεγαλύτερο των ορίων που προβλέπονται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι, στις περιπτώσεις αυτές το πρόστιμο δύναται να ανέλθει μέχρι του διπλάσιου του επιτευχθέντος οφέλους.

(3) Εφόσον μετά την επιβολή του διοικητικού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, το Συμβούλιο δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη της παράβασης, εάν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί προς τις διατάξεις της νομοθεσίας, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση επανειλημμένων ή συνεχών παραβάσεων, το διοικητικό πρόστιμο δύναται να επιβάλλεται κατ’ επανάληψη:

Νοείται περαιτέρω ότι, στην επιβολή του προστίμου καθορίζεται εύλογη προθεσμία συμμόρφωσης, ανάλογα με το είδος της παράβασης.