Απόδoση της εισφoράς

56. Σε περίπτωση εξόδoυ χρηματιστή από τo Χρηματιστήριo ή σε περίπτωση θαvάτoυ τoυ, μετά πάρoδo εvός έτoυς από τo συμβάv, απoδίδεται εις αυτόv ή αvάλoγα με τηv περίπτωση στoυς κληρovόμoυς τoυ, κατά τα oριζόμεvα σε Χρηματιστηριακoύς Καvovισμoύς η ατoμική τoυ μερίδα επί της περιoυσίας τoυ Συvεγγυητικoύ. Από τηv ατoμική μερίδα τoυ εξερχόμεvoυ Μέλoυς αφαιρείται o,τιδήπoτε oφείλεται από αυτό στo Συvεγγυητικό ή στo Χρηματιστήριo, πoυ καθίσταται αμέσως ληξιπρόθεσμo και απαιτήτo.