Εισαγωγή κινητών αξιών στις αγορές του Χρηματιστηρίου

57.-(1) Κινητές αξίες εισάγονται στο Χρηματιστήριο μόνον εφόσον πληρούνται οι όροι του παρόντος Μέρους.

(2) Κινητές αξίες εισάγονται σε μία από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, οι οποίες διαφοροποιούνται ή διακρίνονται μεταξύ τους ως προς ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω κριτήρια:

(α) Ως προς τις προϋποθέσεις που οφείλουν να πληρούν οι εταιρείες, των οποίων κινητές αξίες εισάγονται σε κάθε αγορά, κατά την εισαγωγή ή και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο, περιλαμβανομένων των ποιοτικών κριτηρίων που οφείλουν να πληρούν·

(β) ως προς τις υποχρεώσεις οργάνωσης που υπέχουν οι εκδότριες εταιρείες, τα όργανα διοίκησης και οι κύριοι μέτοχοι, τόσο κατά την εισαγωγή, όσο και κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους στο Χρηματιστήριο, με κύριο σκοπό την τόνωση της διαφάνειας ως προς τη λειτουργία τους, τη διασφάλιση επαρκούς ενημέρωσης των επενδυτών και της λογοδοσίας των συμβούλων και, των εν γένει, απασχολουμένων σ' αυτές·

(γ) ως προς το περιεχόμενο της ενημέρωσης που οφείλουν να παρέχουν οι εκδότριες εταιρείες στους επενδυτές κατά την εισαγωγή των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών τους σ’ αυτό·

(δ) ως προς τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης που διέπουν τις εκδότριες εταιρείες, ιδίως ως προς τις συναλλαγές της με ορισμένα πρόσωπα προς πρόληψη συγκρούσεως συμφερόντων, ως προς θέματα εσωτερικού ελέγχου και ως προς τις προϋποθέσεις διενέργειας σημαντικών εταιρικών πράξεων·

(ε) ως προς τον τρόπο, το χρόνο, το σύστημα και τη διαδικασία  κατάρτισης, τελείωσης και εκκαθάρισης των χρηματιστηριακών συναλλαγών επί των κινητών αξιών που είναι εισηγμένες στην κάθε αγορά·

(στ) ως προς τους όρους διαγραφής των κινητών αξιών από την αγορά του Χρηματιστηρίου·

(ζ) ως προς το είδος των κινητών αξιών·

(η) ως προς το κατά πόσο αναγνωρίζεται ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(3) Με  Αποφάσεις του Συμβουλίου  καθορίζονται-

(α) Τα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα οργάνωσης και λειτουργίας των αγορών του Χρηματιστηρίου·

(β) πρόσθετα κριτήρια διαφοροποίησης μεταξύ των αγορών του Χρηματιστηρίου, πέραν εκείνων που απαριθμούνται ενδεικτικώς στο εδάφιο (2)·

(γ) θέματα σύστασης, συγχώνευσης και κατάργησης των αγορών του Χρηματιστηρίου·

(δ) θέματα ένταξης ή και μετάταξης, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων διαδικασίας και προϋποθέσεων της ένταξης και μετάταξης,  στις διαμορφούμενες βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου  αγορές των κινητών αξιών, οι οποίες, κατά τον χρόνο έκδοσης των Αποφάσεων αυτών, είτε είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ή των οποίων εκκρεμεί η εισαγωγή σ’ αυτό·

(ε) οι προϋποθέσεις ή η διαδικασία μετάταξης κινητών αξιών από Νέα Αγορά όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 σε ρυθμιζόμενη αγορά ή από ρυθμιζόμενη αγορά σε άλλη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου·

(στ) κανόνες για τη διαμόρφωση ειδικών κατηγοριών κινητών αξιών εντός των επί μέρους αγορών του Χρηματιστηρίου, βάσει κριτηρίων διαφοροποίησης που  ορίζει το Συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο (α)·

(ζ) ειδικοί κανόνες που διέπουν κατηγορία κινητών αξιών, που καθορίζεται με Αποφάσεις του Συμβουλίου, ανεξαρτήτως της αγοράς στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης οι εν λόγω κινητές αξίες·

(η) οι υποχρεώσεις εκδοτών, των οποίων οι αξίες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης σε Νέα Αγορά, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, να καθιστούν γνωστό προς τους τρίτους ότι η αγορά, στην οποία συμμετέχουν δεν είναι ρυθμιζόμενη ή οργανωμένη αγορά υπό την έννοια που οι προαναφερόμενοι όροι απαντούνται στο άρθρο 2 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου·

(θ) οι προϋποθέσεις αναγνώρισης, εγγραφής και διαγραφής, τα καθήκοντα οι υποχρεώσεις των νομικών προσώπων, τα οποία ενεργούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής εκδότη της Νέας Αγοράς, καθώς και η εξουσία του Συμβουλίου για επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα πρόσωπα αυτά.

(4) Μία τουλάχιστο από τις αγορές του Χρηματιστηρίου, δέον όπως λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Χ του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου.

(5)(α) Σε περίπτωση κατάργησης αγοράς, το Συμβούλιο παρέχει στις εκδότριες εταιρείες εύλογη  προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών  μηνών, εντός της οποίας οι εκδότριες εταιρείες, οι κινητές αξίες των οποίων αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην υπό κατάργηση αγορά, υποβάλλουν αίτηση μετάταξης των κινητών αξιών τους σε άλλη αγορά, την οποία πρέπει να προσδιορίζουν στην αίτησή τους.

(β) Η προθεσμία των τριών  μηνών δύναται να είναι βραχύτερη μόνον κατόπιν προηγούμενης έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία παρέχεται εφόσον, οι εκδότριες εταιρείες τυγχάνουν ενημέρωσης εγκαίρως ως προς τους κανόνες που διέπουν τις νέες αγορές, στις οποίες οι εκδότριες εταιρείες καλούνται να ζητήσουν τη μετάταξη των κινητών τους αξιών.

(γ) Η μετάταξη των κινητών αξιών σε άλλη αγορά δύναται να λάβει χώρα το ενωρίτερο ένα  μήνα αφότου ανακοινωθεί από το Συμβούλιο και δημοσιευθεί η απόφασή του στην ιστοσελίδα του χρηματιστηρίου για την έγκριση της μετάταξης των κινητών αξιών της εκδότριας εταιρείας σε άλλη αγορά κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (6).

(6)(α) Το Συμβούλιο αποφασίζει επί της αίτησης και την κάνει δεκτή εάν κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις οι οποίες καθορίζονται με Απόφαση για την ένταξη των κινητών αξιών στην εν λόγω αγορά:

Νοείται ότι, σε αντίθετη περίπτωση, το Συμβούλιο εντάσσει τις κινητές αξίες στην αγορά, την οποία θεωρεί πλέον κατάλληλη με βάση την αξιολόγηση των αιτήσεων των εκδοτριών εταιρειών.

(β) Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (5), το Συμβούλιο αποφασίζει για τη μετάταξη σύμφωνα με την επιφύλαξη της παραγράφου (α).

(7)(α) Σε περίπτωση κατάργησης αγοράς, το Συμβούλιο παρέχει εύλογη προθεσμία που δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα  ημερών στους διατηρούντες εκκρεμούσα αίτηση εισαγωγής κινητών αξιών στην υπό κατάργηση αγορά, ή στην εν λόγω αγορά, προς το σκοπό υποβολής νέων στοιχείων που τυχόν ζητηθούν ή και προς αποσαφήνιση των προθέσεων τους, για σκοπούς εισαγωγής των κινητών αξιών τους σε άλλη αγορά που λειτουργεί ή που προτίθεται να λειτουργήσει.

(β) Μετά την εξέταση όλων των διαθεσίμων δεδομένων, το Συμβούλιο αποφασίζει την απόρριψη της αίτησης ή την εισαγωγή των συναφών κινητών αξιών στην αγορά, την οποία θεωρεί πλέον κατάλληλη σύμφωνα με το άρθρο 58.

(8) Το Συμβούλιο δύναται με Απόφαση του  να εξειδικεύει τη διαδικασία των εδαφίων (5), (6) και (7).