Χρηματιστηριακές συναλλαγές

21.-(1) Οι κατηγορίες χρηματιστηριακών συναλλαγών καταρτίζονται, τελειούνται, εκκαθαρίζονται και ο χρηματικός διακανονισμός τους διενεργείται κατά τα οριζόμενα στους χρηματιστηριακούς Κανονισμούς ή με βάση διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση.

(2) Το Συμβούλιο δύναται, με απόφασή του, να απαγορεύει ή να επιτρέπει υπό τους όρους που ορίζονται από αυτό, την κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών.

(3) Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία εκδότη, ο οποίος έχει εισάξει ή πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, θέματα που αφορούν-

(α) στη μεταβίβαση της κυριότητας αξιών·

(β) στην ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση αξιών·

(γ) στην έκδοση ή στη μη έκδοση  πιστοποιητικών ιδιοκτησίας ή άλλων ειδοποιήσεων προς τους κατόχους ή δικαιούχους αξιών·

(δ) στην έκδοση νέων ή επιπρόσθετων ή στην εξαγορά ή κατάργηση αξιών· ή

(ε) οποιαδήποτε άλλα συναφή ζητήματα·

ρυθμίζονται με διαδικασία που καθορίζεται με Απόφαση, που λαμβάνεται ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, σχετικά με τα θέματα που προβλέπονται στις παραγράφους (α), (β), (γ), (δ) και (ε), η οποία διέπει τη σύσταση και λειτουργία του εκδότη που έχει εισάξει ή που πρόκειται να εισαγάγει κινητές αξίες στο Χρηματιστήριο, εξακολουθεί να ισχύει και να είναι δεσμευτική για τον εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, εκτός εάν η Απόφαση που λαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου προβλέπει ρητά το αντίθετο.