Ανακοίνωση συναλλαγών και τήρηση ειδικού Μητρώου Συναλλαγών

106. Το Συλλογικό Επενδυτικό Σχέδιο ή η Εταιρεία Διαχείρισης του, όπου εφαρμόζεται, ανακοινώνει στο Χρηματιστήριο, στο τέλος κάθε εργάσιμης ημέρας, τις συναλλαγές που έχει διενεργήσει επί μεριδίων του, με ειδική αναφορά, ανά συναλλαγή:

(α) του αριθμού μεριδίων που αποτέλεσαν αντικείμενο της συναλλαγής και του είδους της συναλλαγής·

(β) της τιμής αγοράς ή πώλησης μεριδίων·

(γ) κάθε άλλου στοιχείου που δύναται να ορίζει το Συμβούλιο με τις Αποφάσεις του, κατά τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο ΣΤ.