Δημόσια προσφορά προς εγγραφή για υπό εισαγωγή νέων ομολογιών

92. Σε περίπτωση που της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο προηγείται δημόσια προσφορά μέσω εγγραφής στις υπό εισαγωγή ομολογίες, η εισαγωγή δεν πραγματοποιείται πριν από τη λήξη της περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εγγραφής:

Νοείται ότι, η  διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η ημερομηνία λήξης της περιόδου εγγραφής δεν είναι καθορισμένη.