Δημοσίευση από την εκδότρια εταιρεία πληροφοριών ως προς τις μετοχές και την εταιρεία

135.-(1) Η εκδότρια εταιρεία δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες για κάθε τροποποίηση των δικαιωμάτων που συνδέονται με τις διάφορες κατηγορίες μετοχών.

(2) Η εκδότρια εταιρεία ανακοινώνει χωρίς καθυστέρηση, στο Χρηματιστήριο, κατά τον καθορισμένο τύπο, και δημοσιοποιεί κάθε ανάληψη θέσης, παραίτηση ή μεταβολή στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, του Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου.