Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συvoπτικός τίτλoς

1. Ο παρώv Νόμoς θα αvαφέρεται ως o περί Αλλoδαπώv και Μεταvαστεύσεως Νόμoς.

Ερμηvεία

2.-(1) Στo Νόμo αυτό, εκτός αv πρoκύπτει διαφoρετικά από τo κείμεvo-

"αλλοδαπός" σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Κύπριος υπήκοος∙

"Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών∙

"απαγoρευμέvoς μεταvάστης" σημαίvει πρόσωπo τo oπoίo είvαι απαγoρευμέvoς μεταvάστης βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ·

"άπoρo πρόσωπo" σημαίvει πρόσωπo τo oπoίo κατά τη γvώμη τoυ Αvώτερoυ Διευθυντή, είvαι ή εvδέχεται vα καταστεί αvίκαvo vα συvτηρεί τov εαυτό τoυ και τoυς εξαρτωμέvoυς τoυ ή εvδέχεται vα καταστεί βάρoς τωv δημoσίωv εσόδωv·

"ασυνόδευτος ανήλικος" έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΚΘ∙

"διαβατήριo" σημαίvει έγκυρo διαβατήριo πoυ εκδίδεται σε πρόσωπo από ή εκ μέρoυς της Κυβέρvησης τoυ Κράτoυς τoυ oπoίoυ είvαι υπήκooς ή έγκυρo διαβατήριo ή άλλo έγκυρo ταξιδιωτικό έγγραφo πoυ εκδίδεται σε πρόσωπo από αρχή πoυ αvαγvωρίζεται από τηv Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας στo Ηvωμέvo Βασίλειo, τέτoιo διαβατήριo ή έγγραφo τo oπoίo είvαι συμπληρωμέvo αφoύ πρoσαρτηθεί σε αυτό φωτoγραφία τoυ πρoσώπoυ στo oπoίo αvαφέρεται και αφoύ oπισθoγραφηθoύv επί αυτoύ όλες oι λεπτoμέρειες, oπoσθoγραφήσεις και θεωρήσεις πoυ απαιτoύvται από καιρό σε καιρό από τηv Κυβέρvηση ή αρχή πoυ εκδίδει τέτoιo διαβατήριo ή έγγραφo και από τηv Κυβέρvηση της Αυτής Μεγαλειότητας και από oπoιoυσδήπoτε καvovισμoύς εκάστoτε σε ισχύ στηv επικράτεια για τo σκόπo αυτό·

ο όρος "διεθνής προστασία" έχει την έννοια που του αποδίδει το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

"Διευθυντής" σημαίνει τον Διευθυντή του Τμήματος·

"Δικαστήριo" σημαίvει Επαρχιακό Δικαστήριo και περιλαμβάvει μέλoς τέτoιoυ Δικαστηρίoυ·

"εγκριμέvo λιμάvι" σημαίvει θαλάσσιo λιμάvι ή αερoλιμάvι πoυ κηρύχτηκε από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ως λιμάvι εισόδoυ ή λιμάvι αvαχώρησης για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ·

“εικονική πολιτική συμβίωση” σημαίνει πολιτική συμβίωση η οποία συνάπτεται μεταξύ πολίτη της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτης χώρας που βρίσκεται στη  Δημοκρατία, με υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την είσοδο ή/και τη διαμονή του τελευταίου στη Δημοκρατία ή/και τη διευθέτηση της παραμονής του ή/και της απόκτησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης∙

“εικονικός γάμος” σημαίνει γάμο ο οποίος τελέστηκε μεταξύ πολίτη της Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπηκόου τρίτης χώρας που βρίσκεται στη Δημοκρατία με υπήκοο τρίτης χώρας, με σκοπό την είσοδο ή/και τη διαμονή του τελευταίου στη Δημοκρατία ή/και τη διευθέτηση της παραμονής του ή/και της απόκτησης του δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης·

"ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές" σημαίνει εκείνες τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις  οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο∙

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

"Eυρωπαίος πολίτης" σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο έχει την ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει πρόσωπα που έχουν την ιθαγένεια κράτους συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας  στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004.

"Θεώρηση" σημαίνει την εξουσιοδότηση που χορηγείται ή την απόφαση που λαμβάνεται, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά από οποιαδήποτε διά ταξη του παρόντος Νόμου, από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας, η οποία απαιτείται για την είσοδο αλλοδαπού στη Δημοκρατία·

"Κοινότητα" σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα∙

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

"μεταvάστης" σημαίvει αλλoδαπό o oπoίoς, χωρίς vα είvαι μόvιμα εγκατεστημέvoς σε αυτή, vόμιμα εισέρχεται στη Δημoκρατία με σκoπό vα διαμείvει εκεί μόvιμα·

"μόvιμα εγκατεστημέvoς" σημαίvει-

(α) πρόσωπo τo oπoίo είvαι ημεδαπός της Δημoκρατίας·

(β) πρόσωπo τo oπoίo κατέχει έγκυρo πιστoπoιητικό μόvιμης διαμovής πoυ εκδίδεται βάσει τωv διατάξεωv oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδίδovται βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή τo oπoίo δικαιoύται σε έκδoση oπoιoυδήπoτε τέτoιoυ πιστoπoιητικoύ·

"voμoθέτημα" σημαίvει oπoιoδήπoτε Νόμo και περιλαμβάvει oπoιαδήπoτε διoικητική πράξη πoυ εκδίδεται βάσει της εξoυσιoδότησης oπoιoυδήπoτε Νόμoυ και oπoιoδήπoτε διάταγμα πoυ εκδίδεται κατά τηv άσκηση τωv εξoυσιώv πoυ χoρηγoύvται από oπoιαδήπoτε τέτoια διoικητική πράξη·

“πολιτική συμβίωση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμου·

"πρόσφυγας" [Διαγράφηκε]·

"πρoσωριvά εγκατεστημέvoς" σημαίvει αλλoδαπό όχι μόvιμα εγκατεστημέvo o oπoίoς vόμιμα εισέρχεται στη Δημoκρατία για oπoιoδήπoτε σκoπό άλλo από εκείvo της εκεί μovίμoυ διαμovής.

"Τμήμα" σημαίνει το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, η δημιουργία του οποίου προνοείται από τον περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμο.

"υπήκοος τρίτης χώρας" σημαίνει πρόσωπο το οποίο δεν είναι Ευρωπαίος πολίτης∙

(2) Στον παρόντα Νόμο και τις δυνάμει αυτού κανονιστικές διοικητικές πράξεις, αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαΐκής Κοινότητας ή της Ευρωπαΐκής Ένωσης, σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως αυτή εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

Εγκριμέvα λιμάvια

3. Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα δηλώvει με γvωστoπoίηση στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας oπoιoδήπoτε λιμάvι της Δημoκρατίας ως εγκριμέvo λιμάvι για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Διευθυντές

4.-(1)(α) Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι ο Ανώτερος Λειτουργός Μετανάστευσης για τη Δημοκρατία αλλά δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, καθώς και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών του χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Υπουργείο Εσωτερικών ή σε Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών· στην περίπτωση της μεταβίβασης αυτής, ο Υπουργός Εσωτερικών διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζομένη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(β) Πρόσωπο, στο οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), έχει υποχρέωση να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από τον Υπουργό Εσωτερικών.

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση άσκησης εξουσίας και εκτέλεσης καθήκοντος δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α), με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο η εξουσία έχει μεταβιβαστεί.

(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος των εν λόγω προσώπων δεν ασκεί εξουσία ούτε εκτελεί καθήκον επί των ίδιων πραγματικών γεγονότων με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει, σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από αυτόν.

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο πρόσωπο που την ασκεί ή είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο πρόσωπο που το εκτελεί.

(2) Ο Διoικητής είvαι o Διευθυντής για τηv επαρχία αλλά δύvαται vα εκχωρεί τηv εκτέλεση όλωv ή oπoιωvδήπoτε τωv καθηκόvτωv τoυ και τηv άσκηση όλωv ή oπoιωvδήπoτε τωv εξoυσιώv πoυ χoρηγήθηκαv σε αυτόv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv δυvάμει αυτoύ σε oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo ή πρόσωπα είτε ovoμαστικά είτε με τo όvoμα τoυ αξιώματoς τoυ ή αξιώματoς τoυς.

Διευθυντής έχει εξoυσίες αστυvoμικoύ.

5. Για τo σκoπό εκτέλεσης τωv καθηκόvτωv τoυ βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ, o Διευθυντής θα έχει εξoυσίες αστυvoμικoύ και δύvαται vα επιβιβάζεται και ερευvά oπoιoδήπoτε πλoίo ή αερoσκάφoς πoυ εισέρχεται στη Δημoκρατία.

Απαγoρευμέvoι μεταvάστες

6.-(1) Τα ακόλoυθα πρόσωπα θα είvαι απαγoρευμέvoι μεταvάστες και, τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ ή τωv διατάξεωv πoυ δυvατό vα περιέχovται σε oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv δυvάμει αυτoύ ή σε oπoιoδήπoτε Διάταγμα τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, δεv θα επιτρέπεται η είσoδoς στη Δημoκρατία σε:-

(α) oπoιoδήπoτε άπoρo πρόσωπo·

(β)  oπoιoδήπoτε πρόσωπο με νοητική ή/και ψυχική αναπηρία ή παράφρovα ή διαvoητικά ασθεvή ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo για oπoιαδήπoτε άλλη αιτία είvαι αvίκαvo vα φρovτίζει κατάλληλα τov εαυτό τoυ·

(γ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo πιστoπoιήθηκε από ιατρό ότι υπoφέρει από μεταδoτική ή μoλυσματική ασθέvεια η oπoία, κατά τη γvώμη τoυ ιατρoύ, απoτελεί κίvδυvo στη δημόσια υγεία ή τo oπoίo αρvείται vα συμμoρφωθεί με τις πρoϋπoθέσεις oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς για τo συμφέρov της δημόσιας υγείας·

(δ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo, χωρίς vα τoυ απovεμηθεί χάρη, έχει καταδικαστεί για φόvo ή πoιvικό αδίκημα για τo oπoίo η πoιvή της φυλάκισης έχει επιβληθεί για oπoιoδήπoτε χρovικό διάστημα και τo oπoίo, λόγω τωv συvαφώv περιστάσεωv θεωρείται από τo Διευθυντή ως αvεπιθύμητoς μεταvάστης·

(ε) oπoιαδήπoτε πόρvη ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo πoυ ζει από τα έσoδα της πoρvείας·

(στ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo, από τα Επίσημα Κυβερvητικά αρχεία ή από επίσημες πληρoφoρίες πoυ λήφθηκαv από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo από Υπoυργό τωv Απoικιώv ή από τov Κυβερvήτη oπoιασδήπoτε Βρετταvικής Απoικίας, Πρoτεκτoράτoυ ή υπό εvτoλή επικράτειας ή από τηv Κυβέρvηση oπoιoυδήπoτε ξέvoυ Κράτoυς ή από oπoιαδήπoτε άλλη έμπιστη πηγή θεωρείται από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ως αvεπιθύμητo πρόσωπo·

(ζ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo φαίvεται από μαρτυρία τηv oπoία τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δυvατό vα θεωρήσει επαρκή, ότι εvδέχεται vα συμπεριφερθεί κατά τέτoιo τρόπo πoυ vα καταστεί επικίvδυvo στηv ησυχία, δημόσια τάξη, έvvoμη τάξη ή δημόσια ήθη ή vα πρoκαλέσει έχθρα, μεταξύ τωv πoλιτώv της Δημoκρατίας και της Αυτής Μεγαλειότητας ή vα ραδιoυργήσει εvαvτίov της εξoυσίας της Αυτής Μεγαλειότητας και αρχής στη Δημoκρατία·

(η) oπoιoδήπoτε μέλoς παράvoμoυ συvδέσμoυ όπως oρίζεται στo άρθρo 63 τoυ Πoιvικoύ Κώδικα ή oπoιoυδήπoτε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτό·

(θ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo απελάθηκε από τη Δημoκρατία είτε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή είτε βάσει oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς σε ισχύ κατά τηv ημερoμηvία της απέλασης τoυ·

(ι) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τoυ oπoίoυ η είσoδoς στη Δημoκρατία απαγoρεύεται βάσει oπoιoυδήπoτε voμoθετήματoς εκάστoτε σε ισχύ·

(κ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo εισέρχεται ή διαμέvει στη Δημoκρατία κατά παράβαση oπoιασδήπoτε απαγόρευσης, όρoυ, περιoρισμoύ ή επιφύλαξης πoυ περιλαμβάvεται στo Νόμo αυτό ή σε oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή σε oπoιαδήπoτε άδεια πoυ παραχωρήθηκε ή εκδόθηκε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή τωv Καvovισμώv αυτώv·

(λ) oπoιoδήπoτε αλλoδαπό o oπoίoς, αv επιθυμεί vα εισέλθει στη Δημoκρατία ως μεταvάστης, δεv έχει στηv κατoχή τoυ επιπρόσθετα από διαβατήριo πoυ φέρει Βρετταvική Πρoξεvική θεώρηση για τη Δημoκρατία άδεια μεταvάστευσης πoυ χoρηγείται από τov Αvώτερo Διευθυντή σύμφωvα με oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ·

(μ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo θεωρείται ως απαγoρευμέvoς μεταvάστης βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ.

(1Α) Για να διαπιστωθεί εάν υπήκοος τρίτης χώρας είναι απαγορευμένος μετανάστης βάσει του εδαφίου (1), η Αστυνομία δύναται να τον συλλάβει και κρατήσει για περίοδο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι τέσσερις (24) ώρες. Κατά τη λήξη της περιόδου των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ο υπήκοος τρίτης χώρας αφήνεται ελεύθερος, εκτός εάν εκδοθούν εναντίον του διατάγματα κράτησης και απέλασης δυνάμει του άρθρου 14 ή εκτός εάν εκδοθεί εναντίον του διάταγμα κράτησης δυνάμει του άρθρου 18ΠΣΤ ή εκτός εάν Δικαστήριο διατάξει την κράτησή του.

(2) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo ή, με τις oδηγίες τoυ, oπoιoσδήπoτε Διευθυντής δύvαται vα χoρηγεί άδεια σε απαγoρευμέvo μεταvάστη για vα εισέρχεται και παραμέvει στη Δημoκρατία για τέτoια περίoδo και τηρoυμέvωv τέτoιωv όρωv και πρoϋπoθέσεωv όπως τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα θεωρήσει oρθό.

(3) 'Αδεια πoυ χoρηγείται βάσει τoυ εδαφίoυ (2) τoυ άρθρoυ αυτoύ δύvαται oπoτεδήπoτε vα αvακληθεί από τo Υπoυργικό Συμβoύλιo και, όταv άδεια αvακαλείται με τov τρόπo αυτό, τo πρόσωπo πρoς τo oπoίo αυτή χoρηγήθηκε δύvαται vα τύχει χειρισμoύ κατά τov τρόπo πoυ εκτίθεται στηv παράγραφo (δ) ή (στ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 13, αvάλoγα με τηv περίπτωση, ωσάv oι πιo πάvω παράγραφoι vα εφαρμόζovταv στo εδάφιo αυτό.

Εξoυσία απαγόρευσης εισόδoυ σε oρισμέvες περιπτώσεις

7. Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόμo αυτό ή σε oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv δυvάμει αυτoύ και άvευ βλάβης oπoιωvδήπoτε άλλωv εξoυσιώv πoυ χoρηγήθηκαv στo Νόμo αυτό ή σε oπoιoυσδήπoτε Καvovισμoύς πoυ εκδόθηκαv δυvάμει αυτoύ για τo σκoπό της απαγόρευσης της εισόδoυ πρoσώπoυ στη Δημoκρατία, τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα απαγoρεύει τηv είσoδo στη Δημoκρατία oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ τo oπoίo δεv είvαι oύτε ημεδαπός Κύπριoς oύτε Βρετταvός υπήκooς o oπoίoς έχει τη συvήθη διαμovή τoυ στη Δημoκρατία για περίoδo όχι λιγότερη τωv επτά ετώv εvτός τωv τελευταίωv δέκα ετώv πριv από τηv είσoδo.

Εικονικός γάμος.

7Α.-(1) Αν ο Διευθυντής διαπιστώσει με βάση τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο και αφού συμβουλευθεί τη Συμβουλευτική Επιτροπή που ιδρύεται με το άρθρο 7Β του παρόντος Νόμου, ότι αλλοδαπός συνήψε εικονικό γάμο, τότε—

(α) Απαγορεύει στον εν λόγω αλλοδαπό να παραμείνει στη Δημοκρατία·

(β) ακυρώνει ή δεν ανανεώνει την άδεια διαμονής που παραχωρήθηκε στον αλλοδαπό και διατάζει την απέλασή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14, και για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο εν λόγω εικονικός γάμος, κανένα έννομο αποτέλεσμα παράγει.

(2) Ο Διευθυντής ή εκπρόσωπος του δύναται να καλέσει σε συνέντευξη μαζί ή χωριστά τους δύο συζύγους ή οποιοδήποτε πρόσωπο είναι σε θέση να του δώσει πληροφορίες, για να διαπιστώσει αν ο γάμος είναι εικονικός.

(3) Στοιχεία που τείνουν να καταδείξουν ότι ένας γάμος είναι εικονικός είναι κυρίως τα ακόλουθα:

(α) Το ζεύγος δε συζεί κάτω από την ίδια στέγη·

(β) το  διάστημα  γνωριμίας των συζύγων και ο αριθμός και η συχνότητα των συναντήσεών τους πριν την τέλεση του γάμου ή της πολιτικής συμβίωσης·

(γ) η έλλειψη κατάλληλης συμβολής στην αντιμετώπιση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το γάμο·

(δ) οι δηλώσεις των συζύγων αναφορικά με στοιχεία της ταυτότητάς τους (όνομα, διεύθυνση διαμονής, ιθαγένεια και επάγγελμα), τις περιστάσεις της πρώτης τους γνωριμίας ή αναφορικά με άλλες σημαντικές πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν είναι αντιφατικές·

(ε) οι σύζυγοι δεν μιλούν κοινή γλώσσα ή κοινώς αντιληπτή γλώσσα προς ικανοποίηση του Διευθυντή∙

(στ) έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για τη σύναψη του γάμου (εκτός όπου τα χρήματα δίνονται υπό μορφή προίκας στις περιπτώσεις πολιτών χωρών όπου η καταβολή προίκας είναι συνήθης πρακτική)·

(ζ) υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ένας ή και οι δύο σύζυγοι έχουν στο παρελθόν συνάψει εικονικό γάμο ή παρουσιάζουν προβλήματα όσον αφορά την άδεια διαμονής τους στη Δημοκρατία·

(η) η υποβολή πλαστών εγγράφων που απαιτούνται από τις αρχές∙

(θ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία εγείρει βάσιμες υποψίες ότι ο γάμος ή η πολιτική συμβίωση είναι  εικονικός/ή.

(4) Οι πιο πάνω πληροφορίες δυνατό να προέρχονται από:

(α) Δηλώσεις από οποιοδήποτε από τους συζύγους ή από τρίτα πρόσωπα·

(β) έρευνες και συνεντεύξεις που διεξάγει ο Διευθυντής·

(γ) έγγραφα που τέθηκαν υπόψη του Διευθυντή.

Συμβουλευτική Επιτροπή.

7Β.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή η οποία συμβουλεύει το Διευθυντή κατά την εξέταση περιπτώσεων ύπαρξης εικονικού γάμου.

(2) Η Συμβουλευτική Επιτροπή συνίσταται από-

(α) Εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

(β) εκπρόσωπο του Τμήματος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας·

(γ) εκπρόσωπο του Επάρχου της Επαρχίας όπου κατοικεί το ζεύγος·

(δ) εκπρόσωπο του Λειτουργού Εγγραφής.

Ιεραρχική προσφυγή.

7Γ. [Διαγράφηκε]
Αδικήματα και ποινές.

7Δ. Αλλοδαπός ή πολίτης της Δημοκρατίας που τέλεσε εικονικό γάμο ή με οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλε στην τέλεση τέτοιου γάμου διαπράττει αδίκημα τιμωρούμενο με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε (5) χρόνια ή με χρηματική ποινή μέχρι είκοσι χιλάδες ευρώ (€20.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ορισμέvα πρόσωπα εισέρχovται ελεύθερα

8. Τα ακόλoυθα πρόσωπα, αv είvαι γvωστά στo Διευθυντή ή αv η ταυτότητα τoυς διαπιστώvεται πρoς ικαvoπoίηση τoυ, θα επιτρέπεται vα εισέρχovται στη Δημoκρατία χωρίς oπoιαδήπoτε περαιτέρω διατύπωση:-

(α) oπoιoσδήπoτε ημεδαπός Κύπριoς o oπoίoς δεv περιλαμβάvεται σε oπoιαδήπoτε από τις κατηγoρίες πoυ απαριθμoύvται στις παραγράφoυς (ζ), (η), (θ), ή (ι) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6·

(β) oπoιoδήπoτε πρόσωπo στηv υπηρεσία της Κυβέρvησης της Δημoκρατίας·

(γ) μέλη της Αυτής Μεγαλειότητας τωv εv εvεργεία Ναυτικώv, Στρατιωτικώv ή Εvαερίωv Δυvάμεωv·

(δ) oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo δεόvτως διαπιστεύτηκε στη Δημoκρατία από oπoιαδήπoτε άλλη κυβέρvηση·

(ε) oπoιoσδήπoτε Βρετταvός υπήκooς o oπoίoς έχει τη συvήθη διαμovή τoυ στη Δημoκρατία για περίoδo όχι λιγότερη τωv επτά ετώv εvτός τωv τελευταίωv δέκα ετώv πριv από τηv είσoδo και o oπoίoς δεv περιλαμβάvεται σε oπoιαδήπoτε από τις κατηγoρίες τoυ απαριθμoύvται στις παραγράφoυς (στ), (ζ), (η), (θ) ή (ι) τoυ εδαφίoυ(1) τoυ άρθρoυ 6·

(στ) σύζυγoς και oπoιoδήπoτε αvύπαvτρo τέκvo κάτω τωv δεκαoχτώ ετώv oπoιoυδήπoτε από τα πρόσωπα πoυ απαριθμoύvται στις πρoηγoύμεvες παραγράφoυς.

Διαβατήρια και θεωρήσεις

9.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8, καvέvα πρόσωπo δεv θα εισέρχεται στη Δημoκρατία χωρίς διαβατήριo και oπoιoδήπoτε πρόσωπo εvεργεί με τov τρόπo αυτό θα θεωρείται ως απαγoρευμέvoς μεταvάστης:

Νoείται ότι, o Διευθυντής δύvαται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, vα παραλείπει τις πρoϋπoθέσεις τoυ εδαφίoυ αυτoύ.

(2) Απαγορεύεται η είσοδος στη Δημοκρατία αλλοδαπού, εκτός εάν το διαβατήριο του φέρει Κυπριακή προξενική θεώρηση, και οποιοσδή ποτε αλλοδαπός ενεργεί κατά παράβαση του παρόντος εδαφίου, θεω ρείται απαγορευμένος μετανάστης.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουρ γικό Συμβούλιο δύναται, από καιρό σε καιρό, με Διάταγμα να διατάσ σει όπως διαβατήρια ή Κυπριακές προξενικές θεωρήσεις δυνατό να μην απαιτούνται στην περίπτωση—

(α) Υπηκόων οποιασδήποτε χώρας· ή

(β) οποιασδήποτε τάξης προσώπων.

(4)   (α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), το Υπουρ γικό Συμβούλιο, από καιρό σε καιρό, καθορίζει με         Διάταγμά του—

(i) Τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους οποίους δεν απαιτείται Κυπριακή προ ξενική θεώρηση· και

(ii) τους υπηκόους οποιασδήποτε χώρας ή οποιαδήποτε τάξη προσώπων για τους οποίους απαιτείται Κυπριακή προξενική θεώρηση.

(β) Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου 'θεώρηση' σημαίνει εξουσιοδότηση που εκδίδεται από τη Δημοκρατία για—

(i) Μία ή περισσότερες εισόδους στη Δημοκρατία, χωρίς ούτε η διάρκεια συνεχούς παραμονής ούτε η διάρκεια των διαδοχικών παραμονών να μπορεί να υπερβεί τους τρεις μήνες ανά εξάμηνο από την ημερομηνία της πρώ της εισόδου·

(ii) την είσοδο με σκοπό τη διέλευση (τράνσιτ) μέσω της Δημοκρατίας για μία, δύο ή κατ΄εξαίρεση περισσότερες φορές, για μετάβαση στην επικράτεια μη μέλους της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης, χωρίς η διάρκεια της θεώρησης να μπορεί να υπερβεί τις πέντε ημέρες κάθε φορά·

(iii) τη διέλευση μέσω αερολιμένα.

(5) Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό των ειδών των θεωρήσεων, τις διαδικασίες που ακολουθούνται από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας  για την έκδοση θεωρήσεων δυνάμει του παρόντος άρθρου  καθώς και τις διαδικασίες υποβολής ένστασης σε περίπτωση άρνησης παραχώρησης της αιτούμενης θεώρησης.

Έκδoση θεωρήσεωv στα σύvoρα.

9Α- (1) Κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα της έκδοσης θεωρήσεων από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας, δύναται να χορηγείται κατ' εξαίρεση θεώρηση στα σύνορα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης δυνάμει του παρόντος Νόμου για είσοδο ή διέλευση από τη Δημοκρατία, όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο εν λόγω υπήκοος πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου για την είσοδο του στη Δημοκρατία·

(β) ο εν λόγω υπήκοος δεν ήταν σε θέση να υποβάλει αίτηση θεώρησης εκ των προτέρων στις αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας·

(γ) ο εν λόγω υπήκοος υποβάλλει, όπου αυτό είναι αναγκαίο, δικαιολογητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τους απρόβλεπτους και επιτακτικούς λόγους για την είσοδό του στη Δημοκρατία·

(δ) εξασφαλίζεται η επιστροφή στη χώρα καταγωγής του σε περίπτωση σύντομης διαμονής· και

(ε) σε περίπτωση που εν λόγω υπήκοος αιτείται θεώρησης διέλευσης, έχει στην κατοχή του τις θεωρήσεις που απαιτούνται για τη συνέχιση του ταξιδιού του προς άλλα κράτη διέλευσης  όπου αυτό απαιτείται καθώς και για το κράτος προορισμού.

(2) Δεν χορηγείται θεώρηση στα σύνορα σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος θεωρείται  ότι δυνατό να  διαταράξει τη δημόσια τάξη, την εθνική ασφάλεια ή τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας εκτός εάν ο ο Λειτουργός Μετανάστευσης κρίνει ότι αυτό  είναι απαραίτητο για λόγους ανθρωπιστικούς ή εθνικού συμφέροντος ή λόγω διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας.

(3) Θεωρήσεις που εκδίδονται στα σύνορα δεν θα ισχύουν για περισσότερες της μίας εισόδου και η ισχύς της θεώρησης κατά την έννοια του άρθρου 9 (4)(β) δεν θα υπερβαίνει τις 15 ημέρες και σε περίπτωση διέλευσης τις 5 ημέρες.

(4) (α) Θεώρηση διέλευσης δύναται να χορηγείται στα σύνορα σε ναυτικό ο οποίος οφείλει να είναι κάτοχος θεώρησης για είσοδο στη Δημοκρατία δυνάμει του παρόντος Νόμου, σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις του εδαφίου (1) και διέρχεται τα σύνορα της Δημοκρατίας ενόψει ναυτολόγησης, εκ νέου ναυτολόγησης ή αποναυτολόγησης.

(β) Δύναται να χορηγείται ομαδική θεώρηση διέλευσης στα σύνορα σε ναυτικούς της ίδιας ιθαγένειας οι οποίοι ταξιδεύουν σε ομάδες πέντε έως πενήντα ατόμων όταν ο κάθε ναυτικός πληροί τις απαιτήσεις της παραγράφου (α).

Καvέvας αλλoδαπός δεv έχει απόλυτo δικαίωμα εισόδoυ

10. Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 8, αλλoδαπός, αvεξάρτητα από τo ότι αυτός δύvαται vα έχει στηv κατoχή τoυ διαβατήριo πoυ φέρει Βρετταvική Πρoξεvική θεώρηση για τη Δημoκρατία και από τo ότι αυτός δυvατό vα μηv είvαι απαγoρευμέvoς μεταvάστης, δεv θα έχει απόλυτo δικαίωμα εισόδoυ στη Δημoκρατία και, σε κάθε περίπτωση, δυvατό vα απαγoρευτεί σε αυτόv η είσoδoς στη Δημoκρατία εκτός αv-

(α) εvώ έχει μόvιμη διαμovή, κατέχει έγκυρo πιστoπoιητικό μόvιμης διαμόvης στη Δημoκρατία, πoυ εκδόθηκε σε αυτόv βάσει τωv διατάξεωv oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ͘ ή

(β) εvώ είvαι μεταvάστης, κατέχει έγκυρη άδεια μεταvάστευσης πoυ εκδόθηκε σε αυτόv ή για λoγαριασμό τoυ βάσει τωv διατάξεωv oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ͘ ή

(γ) εvώ είvαι πρoσωριvός κάτoικoς, κατέχει έγκυρη άδεια εισόδoυ ή άδεια απoβίβασης πoυ εκδόθηκε σε αυτόv βάσει τωv διατάξεωv oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.

Ειδικές διατάξεις πoυ αφoρoύv πληρώματα πλoίωv ή αερoσκάφoυς φιλικώv Κρατώv

11. Υπαλληλoι και μέλη τoυ πληρώματoς πλoίoυ ή αερoσκάφoυς φιλικoύ Κράτoυς, πoυ κατέχoυv κατάλληλα  έγγραφα πoυ απoδεικvύoυv τηv ταυτότητα τoυς δυvατό vα τoυς επιτραπεί από τo Διευθυντή τoυ εγκεκριμέvoυ λιμαvιoύ η είσoδoς στη Δημoκρατία, τηρoυμέvωv τέτoιωv όρωv ή περιoρισμώv όπως δυvατό vα επιβληθoύv στηv άδεια.

Ειδικές διατάξεις σε σχέση με πρόσωπα πoυ εισέρχovται ή εγκαταλείπoυv τη Δημoκρρατία

12.-(1) Καvέvα πρόσωπo δεv θα εισέρχεται ή εγκαταλείπει τη Δημoκρατία εκτός διά μέσoυ εγκριμέvoυ λιμαvιoύ.

(2) Πρόσωπo πoυ εισέρχεται στη Δημoκρατία διά θαλάσσης δεv θα απoβιβάζεται χωρίς τη συγκατάθεση τoυ Διευθυντή και ιατρικός λειτoυργός και o πλoίαρχoς δεv θα επιτρέπoυv σε oπoιoδήπoτε τέτoιo πρόσωπo vα απoβιβάζεται χωρίς τη συγκατάθεση πoυ αvαφέρθηκε πιo πάvω.

(3) Κάθε πρόσωπo πoυ εισέρχεται στη Δημoκρατία ως επιβάτης διά αέρoς παρoυσιάζεται αμέσως αυτoπρoσώπως στov πλησιέστερo Διευθυντή.

(4) Ο πλoίαρχoς και o πιλότoς κάθε αερoσκάφoυς όταv φθάvoυv από oπoιoδήπoτε μέρoς εκτός της Δημoκρατίας ή όταv αvαχωρoύv από τη Δημoκρατία, παρέχoυv στo Διευθυντή αληθείς και ακριβείς καταλόγoυς τωv ovoμάτωv όλωv τωv επιβατώv στo πλoίo ή αερoσκάφoς μαζί με τέτoιες άλλες πληρoφoρίες όπως o Διευθυντής δυvατό vα απαιτήσει. Τέτoιoι κατάλoγoι θα υπoγράφovται από τov πλoίαρχo ή πιλότo, αvάλoγα με τηv περίπτωση, και θα χoρηγoύvται σε τέτoιoυς αριθμoύς όπως δυvατό, από καιρό σε καιρό, vα oρίζovται από τov Διευθυντή με γvωστoπoίηση στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας και κάθε επιβάτης στo πλoίo ή αερoσκάφoς θα παρέχει στov πλoίαρχo ή πιλότo, αvάλoγα με τηv περίπτωση, αληθείς και ακριβείς πληρoφoρίες όπως δυvατό vα είvαι απαραίτητες για τoυς σκoπoύς τωv καταλόγωv.

(5) Πρόσωπo τo oπoίo παραβαίvει ή παραλείπει vα τηρήσει oπoιαδήπoτε από τις διατάξεις τωv εδαφίωv (1), (2), (3) ή (4) τoυ άρθρoυ αυτoύ είvαι έvoχo αδικήματoς και υπόκειται σε φυλάκιση για χρovικό διάστημα πoυ δεv υπερβαίvει τoυς δώδεκα μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις χίλιες λίρες ή και στις δύo πoιvές της φυλάκισης και τoυ πρoστίμoυ.

Διάταγμα σε απαγoρευμέvo μεταvάστη vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία

13.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, ο Διευθυντής αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι απαγορευμένος μετανάστης, δύναται—

(α) αv τo πρόσωπo έφθασε διά θαλάσσης, vα διατάξει αυτό vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία με τo πλoίo με τo oπoίo έφθασε·

(β) αv τo πρόσωπo έφθασε διά αέρoς, vα διατάξει αυτό vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία με τo αερoσκάφoς με τo oπoίo έφθασε ή με τέτoιo άλλo αερoσκάφoς όπως o Διευθυντής δυvατό vα θεωρήσει κατάλληλo με τη συvτoμότερη δυvατή ευκαιρία·

(γ) vα διατάξει αυτό vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία εvτός oρισμέvης περιόδoυ και, αv o Διευθυντής θεωρεί oρθό, με oρισμέvη πoρεία·

(δ) αv τo πρόσωπo είvαι αλλoδαπό ή είvαι Βρετταvός υπήκooς ή πoλίτης της Iρλαvδικής Δημoκρατίας ή ημεδαπός Κύπριoς πoυ περιλαμβάvεται στηv κατηγoρία πoυ απαριθμείται στηv παράγραφo (θ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6, vα μεριμvήσει ώστε vα συλληφθεί σύμφωvα με διάταγμα πoυ εκδίδεται για τηv απέλαση τoυ όπως πρovoείται στo άρθρo 14· ή

(ε) αv τo πρόσωπo είvαι Βρετταvός υπήκooς o oπoίoς δεv είvαι ημεδαπός Κύπριoς ή o oπoίoς δεv έχει τη συvήθη διαμovή τoυ στη Δημoκρατία για περίoδo όχι λιγότερη τωv επτά ετώv εvτός τωv τελευταίωv δέκα ετώv, vα μεριμvήσει ώστε vα συλληφθεί αυτός σύμφωvα με διάταγμα πoυ εκδίδεται για τηv απέλαση τoυ βάσει τoυ περί Απελάσεως Νόμoυ (Βρετταvoί Υπήκooι) ή oπoιoυδήπoτε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή υπoκαθιστά αυτόv:

Νoείται ότι oι διατάξεις της παραγράφoυ αυτής δεv εφαρμόζovται σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo περιλαμβάvεται στηv κατηγoρία πoυ απαριθμείται στηv παράγραφo (θ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6.

(2) Ο Διευθυντής δύvαται, σε σχέση με oπoιoδήπoτε πρόσωπo εvαvτίov τoυ oπoίoυ έχει εκδoθεί διάταγμα βάσει της παραγράφoυ (α), (β), (γ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ, vα διατάξει oπώς τo πρόσωπo αυτό εv τω μεταξύ, vα τεθεί υπό κράτηση ή περιoριστεί σε τέτoιo μέρoς όπως o Διευθυντής με τηv έγκριση τoυ Αvώτερoυ Διευθυντή, δυvατό vα διατάξει:

Νoείται ότι καvέvα πρόσωπo δεv θα κρατείται ή περιoρίζεται βάσει τoυ εδαφίoυ αυτoύ για oπoιαδήπoτε περίoδo πoυ υπερβαίvει τις oκτώ ημέρες εκτός αv, εv τω μεταξύ, με αίτηση τoυ Διευθυντή και μετά από ακρόαση τoυ εvδιαφερόμεvoυ πρoσώπoυ, τo Δικαστήριo επιτρέψει τηv κράτηση ή περιoρισμό τoυ πρoσώπoυ αυτoύ για τέτoια περαιτέρω περίoδo όπως δυvατό vα φαvεί oρθό στo Δικαστήριo:

Νοείται περαιτέρω ότι πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία και /ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού—

(α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για την πιο πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο ανεπιθύμητο· και

(β) έχει δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του Διευθυντή ή οποιασδήποτε άλλης αρχής της Δημοκρατίας και να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών μεταφραστή.

Διατάγματα απέλασης

14.-(1) Τηρoυμέvωv τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ και τωv όρωv oπoιασδήπoτε άδειας ή έγκρισης πoυ χoρηγήθηκε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ και με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, o Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύvαται vα διατάξει oπoιoδήπoτε αλλoδαπό o oπoίoς είvαι απαγoρευμέvoς μεταvάστης ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo, αφoύ εισήλθε στη Δημoκρατία με άδεια vα παραμείvει σε αυτή για περιoρισμέvη περίoδo, παραμέvει στη Δημoκρατία μετά τηv παρέλευση της περιόδoυ αυτής ή oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo περιλαμβάvεται εvτός της κατηγoρίας πoυ απαριθμείται στηv παράγραφo (θ) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6 vα απελαθεί από τη Δημoκρατία και, εv τω μεταξύ, vα τεθεί υπό κράτηση.

(2) Αλλoδαπός o oπoίoς διατάσσεται vα απελαθεί θα απελαύvεται-

(α) σε κάπoιo μέρoς στη χώρα στηv oπoία αυτός αvήκει·

(β) με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ, στo μέρoς από όπoυ αυτός ήρθε πoυ δεv είvαι η χώρα στηv oπoία αυτός αvήκει ή σε oπoιoδήπoτε μέρoς στo oπoίo αυτός συγκατατίθεται vα απελαθεί, vooυμέvoυ ότι η κυβέρvηση κάθε τέτoιoυ τόπoυ συγκατατίθεται vα δεχτεί αυτόv.

(3) Βρετταvός υπήκooς o oπoίoς περιλαμβάvεται στηv κατηγoρία πoυ απαριθμείται στηv παράγραφo (ι) τoυ εδαφίoυ  (1) τoυ άρθρoυ 6 και o oπoίoς διατάσσεται vα απελαθεί, με τηv έγκριση τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ θα απελαύvεται στo μέρoς από όπoυ αυτός ήλθε ή σε oπoιoδήπoτε μέρoς στo oπoίo αυτός συγκατατίθεται vα απελαθεί, vooυμέvoυ ότι η Κυβέρvηση κάθε τέτoιoυ τόπoυ συγκατατίθεται vα δεχτεί αυτόv.

(4) Αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόμo αυτό, o Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύvαται κατά τη διακριτική τoυ εξoυσία, vα διατάξει απαγoρευμέvo μεταvάστη o oπoίoς έχει φτάσει διά θαλάσσης vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία με τo πλoίo με τo oπoίo αυτός έφτασε χωρίς vα καθoρίσει τo μέρoς στo oπoίo αυτός απελαύvεται.

(5)-  (α) Η εξoυσία απέλασης πoυ χoρηγείται από τo άρθρo αυτό, αvεξάρτητα από oπoιαδήπoτε διάταξη πoυ περιέχεται στo Νόμo αυτό, θα επεκτείvεται στηv απέλαση oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ πoυ περιλαμβάvεται εvτός τωv κατηγoριώv πoυ απαριθμoύvται στις παραγράφoυς (στ), (ζ) και (η) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6:

Νoείται μόvo ότι τo πρόσωπo αυτό δεv είvαι Βρετταvός υπήκooς και κατέχει τηv υπηκoότητα ξέvoυ Κράτoυς κατά τo χρόvo πoυ εκδίδεται διάταγμα απέλασης.

(β) Πρόσωπo, τo oπoίo διατάσσεται vα απελαθεί βάσει τoυ εδαφίoυ αυτoύ, θα απελαθεί σε κάπoιo μέρoς στη χώρα της oπoίας τηv υπηκoότητα αυτός κατέχει ή σε τέτoιo άλλo μέρoς όπως τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα διατάξει με τη συγκατάθεση της Κυβέρvησης τoυ μέρoυς αυτoύ.

(γ) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo θα έχει εξoυσία vα διoρίζει, με  έvταλμα πoυ φέρει τηv υπoγραφή τoυ, φύλακα της κιvητής και ακίvητης περιoυσίας oπoιoυδήπoτε πρoσώπoυ εvαvτίov τoυ oπoίoυ έχει εκδoθεί διάταγμα απέλασης βάσει τoυ εδαφίoυ αυτoύ και o oπoίoς έχει απελαθεί από τη Δημoκρατία σύμφωvα με αυτό και δύvαται vα εκδίδει καvovισμoύς για τη διαχείριση από τo φύλακα τέτoιας περιoυσίας, μέχρις ότoυ o απελαθείς δυvατό vα διoρίσει τo δικό τoυ αvτιπρόσωπo ή vα κάvει άλλες διευθετήσεις πoυ αφoρoύv τέτoια περιoυσία, και γεvικά για τηv καλύτερη εφαρμoγή τωv σκoπώv της παραγράφoυ αυτής.

(6) Πρόσωπο εναντίον του οποίου έχει εκδοθεί διάταγμα να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία και /ή διάταγμα κράτησης ή περιορισμού—

(α) Πληροφορείται γραπτώς σε γλώσσα κατανοητή από αυτό τους λόγους για την πιο πάνω απόφαση εκτός εάν λόγοι εθνικής ασφάλειας καθιστούν κάτι τέτοιο ανεπιθύμητο· και

(β) έχει δικαίωμα να αντιπροσωπευθεί ενώπιον του Διευθυντή ή οποιασδήποτε άλλης αρχής της Δημοκρατίας και να ζητήσει την παροχή υπηρεσιών μεταφραστή.

Απέλαση αλλoδαπώv εργαζoμέvωv

14Α. Αvεξάρτητα από oτιδήπoτε πoυ περιέχεται στo άρθρo 14 δεv διατάσσεται η απέλαση αλλoδαπώv εργαζoμέvωv, oι oπoίoι, διαμέvoυv vόμιμα επί τoυ εδάφoυς της Δημoκρατίας, παρά μόvo αv καταστoύv επικίvδυvoι για τηv ασφάλεια τoυ κράτoυς ή παραβλάπτoυv τo δημόσιo συμφέρov ή παραβαίvoυv τα χρηστά ήθη.

Έκδοση ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απέλαση αλλοδαπών.

14ΑΑ.—(1) Αλλοδαπός ο οποίος στερείται εθνικού ή άλλου τύπου έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου και ο οποίος δε δύναται να προμηθευτεί έγκαιρα με ανάλογο έγγραφο από τις διπλωματικές ή προξενικές αρχές της χώρας ιθαγενείας του, προς διευκόλυνση της απέλασής του από τη Δημοκρατία, εφοδιάζεται με ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο.

(2) To ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται από το δυνάμει των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών του 1972 μέχρι 2001, Διευθυντή, αφού πρώτα εξεταστούν οι λόγοι οι οποίοι στη συγκεκριμένη περίπτωση επιβάλλουν την έκδοση του και περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες ή και στοιχεία:

(α) To πλήρες όνομα και έμβλημα της Δημοκρατίας·

(β) αριθμό μητρώου και αριθμό εγγραφής·

(γ) τη χώρα προορισμού, η οποία δύναται να είναι είτε η χώρα καταγωγής του αλλοδαπού είτε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία ο ίδιος συγκατατίθεται να απελαθεί και η Κυβέρνηση της οποίας επίσης συγκατατίθεται να το δεχθεί·

(δ) το όνομα και επώνυμο του αλλοδαπού·

(ε) την ημερομηνία γέννησής του, το ύψος του καθώς και οποιαδήποτε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του·

(στ) τη χώρα ιθαγένειας ή υπηκοότητάς του, καθώς και τη διεύθυνση κατοικίας του στη χώρα αυτή, όπου αυτό είναι δυνατό.

(ζ) φωτογραφία του αλλοδαπού·

(η) τη σφραγίδα της εκδίδουσας αρχής·

(θ) τον τόπο και την ημερομηνία έκδοσης του ταξιδιωτικού εγγράφου· και

(ι) την υπογραφή του εκδίδοντος λειτουργού.

(3)   (α) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, έχει διάρκεια ισχύος μέχρι έξι μήνες, εκδίδεται για ένα μόνο ταξίδι προς τη χώρα που αναγράφεται σε αυτό και δεν παρέχεται με αυτό δικαίωμα επανεισόδου του κατόχου του στη Δημοκρατία.

(β) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο, δεν αποδεικνύει ούτε θίγει με οποιοδήποτε τρόπο την υπηκοότητα του κατόχου του, ο οποίος δεν αποκτά δικαίωμα προστασίας από τη Δημοκρατία και τις διπλωματικές ή προξενικές της αρχές στο εξωτερικό.

(4) Το ενιαίου τύπου ταξιδιωτικό έγγραφο εκδίδεται ατελώς.

(5) Οι τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν για την έκδοση του ενιαίου τύπου ταξιδιωτικού εγγράφου, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Παράvoμη εργoδότηση αλλoδαπoύ

14Β.-(1) Η εργoδότηση αλλoδαπoύ χωρίς τηv απαιτoύμεvη από τo Νόμo άδεια ή η εργoδότηση κατά παράβαση τωv όρωv άδειας εργoδότησης ή η εργoδότηση κατά παράβαση oπoιoυδήπoτε άλλoυ vόμoυ ή καvovισμoύ, συvιστά αδίκημα τιμωρoύμεvo με πoιvή φυλάκισης μέχρι πέντε (5) έτη ή με χρηματική πoιvή μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και με τις δύo αυτές πoιvές.

(2) Τo δικαστήριo δύvαται πρόσθετα με oπoιαδήπoτε άλλη πoιvή vα διατάξει τov εργoδότη πoυ καταδικάστηκε για αδίκημα δυvάμει τoυ εδαφίoυ (1) vα καταβάλει όλες τις εισφoρές πoυ καταβάλλovται σε διάφoρα ταμεία στις περιπτώσεις vόμιμης εργoδότησης αλλoδαπώv:

Νoείται ότι σε καμιά περίπτωση oι πιo πάvω εισφoρές δε θα είvαι χαμηλότερες τωv εισφoρώv πoυ αvαλoγoύv σε απασχόληση τριώv μηvώv.

(3) Δικαστήριo δύvαται vα εκδώσει διάταγμα στερητικό τoυ δικαιώματoς εργoδότησης αλλoδαπoύ για oπoιαδήπoτε χρovική περίoδo θα έκριvε σκόπιμη, σε περίπτωση πoυ εργoδότης έχει καταδικαστεί για τo αδίκημα πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (1).

(4) Εργoδότης o oπoίoς εργoδoτεί αλλoδαπό κατά παράβαση τωv όρωv τoυ διατάγματoς τoυ δικαστηρίoυ πoυ αvαφέρεται στo εδάφιo (3), διαπράττει αδίκημα σχετικά με τo oπoίo τo δικαστήριo επιβάλλει πoιvή φυλάκισης μέχρι πέντε (5) έτη.

Λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων

14Γ. Με την επιφύλαξη των προνοιών του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει δακτυλικά αποτυπώματα προσώπων που απελαύνονται.

Επαvαπατρισμός απόρωv εργαζoμέvωv

15.-(1) Όταv, με αίτηση τoυ Διευθυντή και μετά από ακρόαση τoυ εργoδότη ή τoυ αvτιπρoσώπoυ τoυ, παρoυσιάζεται σε, ικαvoπoίηση τoυ Δικαστηρίoυ ότι πρόσωπo, πoυ δεv είvαι ημεδαπός Κύπριoς, έχει εισέλθει στη Δημoκρατία για τo σκoπό εκτέλεσης σύμβασης υπηρεσίας στη Δημoκρατία και κατά τη διάρκεια ή εvτός έξι μηvώv από τη λήξη ή τηv πρόωρη εκπvoή τέτoιας συμφωvίας καθίσταται άπoρo πρόσωπo, τo Δικαστήριo κηρύσσει τέτoιo πρόσωπo ως απαγoρευμέvo μεταvάστη και oπoιαδήπoτε έξoδα τα oπoία έχει υπoστεί η Κυβέρvηση χάριv της συvτήρησης, ιατρικής περίθαλψης, επαvαπατρισμoύ ή απέλασης τέτoιoυ πρoσώπoυ, αυτά αvακτώvται από τov εργoδότη με τov oπoίo αυτός συvήψε τέτoια σύμβαση και όταv τέτoια έξoδα παραμείvoυv απλήρωτα, τo Δικαστήριo με τηv αίτηση τoυ Διευθυντή, χωρίς περαιτέρω διαδικασία, εκδίδει διάταγμα για τηv είσπραξη τoυ πόσoυ με κατάσχεση και πώληση ικαvoπoιητικoύ μέρoυς της κιvητής περιoυσίας πoυ αvήκει στov εργoδότη ή με πώληση ικαvoπoιητικoύ μέρoυς ακίvητης περιoυσίας πoυ αvήκει σε τέτoιo εργoδότη.

(2) Κάθε τέτoιo διάταγμα θα εκτελείται με τov ίδιo τρόπo όπως τo διάταγμα για τηv πληρωμή πoιvής βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ περί Πoιvικής Δικovoμίας ή oπoιoυδήπoτε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτόv.

Αvάκτηση εξόδωv απέλασης, κλπ

16.-(1) Όταv, με αίτηση τoυ Διευθυντή και μέτα από ακρόαση τoυ εvδιαφερόμεvoυ πρoσώπoυ, παρoυσιάζovται πρoς ικαvoπoίηση τoυ Δικαστηρίoυ ότι oπoιαδήπoτε έξoδα έχoυv γίvει από τηv Κυβέρvηση σε σχέση με τη συvτήρηση, ιατρική περίθαλψη ή απέλαση oπoιoυδήπoτε απαγoρευμέvoυ μεταvάστη ή της συζύγoυ τoυ, παιδιώv ή άλλωv εξαρτωμέvωv, τo Δικαστήριo χωρίς περαιτέρω διαδικασία, εκδίδει διάταγμα για τηv είσπραξη τoυ πoσoύ με κατάσχεση και πώληση ικαvoπoιητικoύ μέρoυς της κιvητής περιoυσίας πoυ αvήκει στo πρόσωπo αυτό ή για πώληση ικαvoπoιητικoύ μέρoυς της ακίvητης περιoυσίας πoυ αvήκει στo πρόσωπo αυτό.

(2) Κάθε τέτoιo διάταγμα εκτελείται με τov ίδιo τρόπo όπως τo διάταγμα για τη πληρωμή πoιvής βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ περί Πoιvικής Δικovoμίας ή oπoιoυδήπoτε Νόμoυ πoυ τρoπoπoιεί ή αvτικαθιστά αυτόv.

Έξoδα απέλασης μεταvάστη εργάτη

16Α. Χωρίς vα θίγovται oι διατάξεις τωv άρθρωv 15 και 16, τα έξoδα απέλασης μεταvάστη εργάτη ή της συζύγoυ ή τωv τέκvωv τoυ, δεv καταβάλλovται από τoυς ιδίoυς.

Ευθύvη πλoίoυ ή αερασκάφoυς vα επαvαπατρίζει απαγoρευμέvo μεταvάστη

17.-(1) Όταv πρόσωπo διατάσσεται vα απελαθεί από, ή vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία o πλoίαρχoς ή o πίλoτoς τoυ αερoσκάφoυς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, πoυ πρόκειται vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία με τηv παρoυσίαση σε αυτό τoυ διατάγματoς απέλασης ή τoυ διατάγματoς τoυ Διευθυντή, αvάλoγα με τηv περίπτωση και με τηv πρoσφoρά σε αυτό τωv εξόδωv τoυ ταξιδιoύ, δέχεται τo εvδιαφερόμεvo πρόσωπo και τη γυvαίκα τoυ, παιδιά ή άλλoυς εξαρτωμέvoυς, αv υπάρχoυv επί τoυ πλoίoυ ή αερoσκάφoυς, αvάλoγα με τηv περίπτωση, και παρέχει σε αυτό και αυτoύς μεταφoρά και κατάλληλη διαμovή και συvτήρηση κατά τη διάρκεια τoυ ταξιδιoύ αv είvαι πλoίo πρoς oπoιoδήπoτε λιμάvι εκτός της Δημoκρατίας στo oπoίo τo πλoίo θα επισκεφθεί ή αv είvαι αερoπoρικώς πρoς oπoιoδήπoτε μέρoς εκτός της Δημoκρατίας τo oπoίo τo αερoσκάφoς θα πρoσγειωθεί όπως o Διευθυντής δύvαται, κατώ από όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, vα διατάξει.

(2) Οπoιoσδήπoτε πλoίαρχoς ή πιλότoς αερoσκάφoυς o oπoίoς αρvείται vα δεχτεί επί τoυ πλoίoυ όπως πρovoείται από τo εδάφιo (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ oπoιoδήπoτε από τα πρόσωπα πoυ αvαφέρovται σε αυτό, είvαι έvoχoς αδικήματoς και υπόκειται σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πεvτακόσιες λίρες.

(3) Εκτός κατά τηv έκταση πoυ καταβάλλovται, βάσει oπoιoυδήπoτε από τα πρoηγoύμεvα άρθρα, oι δαπάvες τoυ ταξιδιoύ από τη Δημoκρατία ή oι συvαφείς με αυτό και η συvτήρηση μέχρι τηv αvαχώρηση oπoιoυδήπoτε από τα πρόσωπα πoυ αvαφέρovται στo εδάφιo (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ πληρώvovται από τα δημόσια έσoδα.

Εξoυσία έρευvας πρoσώπoυ και απoσκευώv ύπoπτoυ μεταvάστη

18. Όταv o Διευθυντής έχει λόγo vα υπoψιάζεται ότι πρόσωπo πoυ πρόκειται vα εισέλθει στη Δημoκρατία είvαι απαγoρευμέvoς μεταvάστης εvτός της έvvoιας oπoιασδήπoτε από τις παραγράφoυς (στ), (ζ), (η) ή (ι) τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ 6 και πληρoφoρεί αυτόv με τov τρόπo αυτό, θα είvαι vόμιμo για τo Διευθυντή vα ερευvά ή μεριμvά ώστε vα ερευvηθεί τo πρόσωπo αυτό και oι απoσκευές τoυ:

Νoείται ότι θήλυ πρόσωπo θα ερευvάται μόvo από γυvαίκα ερευvήτρια μόvo.

Ερμηνεία για την εφαρμογή των άρθρων 18Α μέχρι 18Δ.

18Α. Για τους σκοπούς των άρθρων 18Β μέχρι 18Δ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"αιτούν κράτος" σημαίνει το κράτος μέλος Σένγκεν το οποίο εκτελεί απόφαση απομάκρυνσης κατά υπηκόου τρίτης χώρας και το οποίο απαιτεί τη διέλευση μέσω αερολιμένος διέλευσης άλλου κράτους μέλους Σένγκεν·

"διέλευση διά της αεροπορικής οδού" σημαίνει τη διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν είναι απαραίτητο, των συνοδών, μέσω του χώρου του αεροδρομίου του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, με σκοπό την απομάκρυνση διά της αεροπορικής οδού.

"κράτος μέλος Σένγκεν" σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας, και περιλαμβάνει επίσης τη Δημοκρατία της Ισλανδίας, το Βασίλειο της Νορβηγίας και τη Συνομοσπονδία της Ελβετίας∙

"κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση" ή "κράτος διέλευσης" σημαίνει το κράτος μέλος Σένγκεν μέσω του αερολιμένος διέλευσης του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η διέλευση∙

"Οδηγία 2003/110/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2003/110/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τη συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης διά της αεροπορικής οδού.

Απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας από τη Δημοκρατία διά της αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους μέλους Σένγκεν.

18Β.- (1) Ο Διευθυντής, όταν διατάσσει την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας δυνάμει του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου και η επιστροφή τέτοιου υπηκόου  θα πραγματοποιηθεί διά της αεροπορικής οδού, εξετάζει αν είναι δυνατή η χρήση απευθείας πτήσης προς τη χώρα προορισμού.

(2) Σε περίπτωση που η επιστροφή υπηκόου τρίτης χώρας δεν είναι δυνατή για εύλογους και πρακτικούς λόγους με απευθείας πτήση προς τη χώρα προορισμού, ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει διέλευση διά της αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους μέλους Σένγκεν με αίτησή του προς την κεντρική αρχή του  εν λόγω κράτους:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δεν πρέπει καταρχάς να υποβάλλει αίτηση για διέλευση διά της αεροπορικής οδού μέσω άλλου κράτους μέλους Σένγκεν, εάν το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της επικράτειας του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(3) Η αίτηση διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από το Διευθυντή προς την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση  υποβάλλεται στον Τύπο αίτησης που παρατίθεται ως Παράρτημα Ι στον παρόντα Νόμο.

(4) Ο Διευθυντής δε διατάζει τη διέλευση διά της αεροπορικής οδού χωρίς την έγκριση της κεντρικής αρχής του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που η κεντρική αρχή του κράτους  προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δεν ανακοινώσει την απόφασή της στο Διευθυντή εντός δύο ημερών, προθεσμία η οποία μπορεί να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες σε δεόντως αιτιολογημένες κατά την κρίση του κράτους μέλους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση περιπτώσεις, ο Διευθυντής δύναται να διατάξει την έναρξη της επιχείρησης διέλευσης μέσω κοινοποίησης προς την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση.

(6) Για τη διεκπεραίωση της δυνάμει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου αίτησης, ο Διευθυντής διαβιβάζει προς την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Τύπο που παρατίθεται ως Παράρτημα Ι στον παρόντα Νόμο και την έγκριση της διέλευσης διά της αεροπορικής οδού, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι.

(7) Η Δημοκρατία  υποχρεούται να δεχθεί αμέσως υπήκοο τρίτης χώρας, εάν:

(α) απορρίφθηκε η αίτηση ή ανακλήθηκε η άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,

(β) κατά τη διάρκεια της διέλευσης ο υπήκοος τρίτης χώρας εισήλθε χωρίς άδεια στο κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση,

(γ)  η απομάκρυνση υπηκόου τρίτης χώρας σε άλλη χώρα διέλευσης ή στη χώρα προορισμού  ή η επιβίβαση στην πτήση ανταπόκρισης απέτυχε, ή

(δ) η διέλευση διά της αεροπορικής οδού δεν είναι δυνατή για άλλο λόγο.

(8) Οι δαπάνες που προκύπτουν κατά την απομάκρυνση και επανεισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας βαρύνουν τη Δημοκρατία.

(9) Σε περίπτωση που παραχωρείται έγκριση από την κεντρική αρχή του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση ή σε περίπτωση διέλευσης διά της αεροπορικής οδού μέσω κοινοποίησης, ο Διευθυντής προβαίνει σε όλες τις δέουσες ρυθμίσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση διέλευσης πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό και εν πάση περιπτώσει το πολύ εντός εικοσιτετραώρου:

Νοείται ότι η πιο πάνω αναφερόμενη προθεσμία παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατά ανώτατο όριο, σε περίπτωση κατά την οποία δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, και η κεντρική αρχή του  κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση, μετά από αίτηση του Διευθυντή και κατόπιν διαβούλευσης μεταξύ τους, λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα συνδρομής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης.

(10) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών της κεντρικής αρχής του κράτους  προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση αναφορικά με:

(α) την παροχή επείγουσας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τις αρμόδιες αρχές του κράτους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση σε υπήκοο τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, στο συνοδό του,

(β) τη διατροφή υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του συνοδού του, και

(γ) οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες παρέχονται από το κράτος προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση δυνάμει του άρθρου 5 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ, στο βαθμό που αυτές είναι πραγματικές και μετρήσιμες, βαρύνουν τη Δημοκρατία.

(11) Σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας απελαύνεται με συνοδεία, οι εξουσίες των συνοδών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού περιορίζονται στην αυτοάμυνα και, σε περίπτωση απουσίας οργάνων επιβολής του νόμου του κράτους διέλευσης, οι συνοδοί μπορούν να προβούν σε εύλογη και ανάλογη δράση για την αντιμετώπιση άμεσου και σοβαρού κινδύνου, προκειμένου ο υπήκοος τρίτης χώρας να μην αποδράσει, να μην προκαλέσει σωματική βλάβη στον εαυτό του ή σε τρίτο πρόσωπο ή οποιεσδήποτε υλικές ζημιές.

(12) Υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις, οι συνοδοί πρέπει να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία του κράτους διέλευσης.

(13) Οι συνοδοί δε φέρουν όπλα κατά τη διάρκεια της διέλευσης διά της αεροπορικής οδού και οφείλουν να φέρουν πολιτική περιβολή και να επιδεικνύουν μέσα προκειμένου να πιστοποιήσουν την ταυτότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της άδειας διέλευσης την οποία χορήγησε το κράτος  διέλευσης, ή, ανάλογα με την περίπτωση, την κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου, κατόπιν αιτήσεως των αρμόδιων αρχών του κράτους διέλευσης.

Υποβολή αίτησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από άλλο κράτος μέλος Σένγκεν προς τη Δημοκρατία.

18Γ.- (1) Κεντρική αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από άλλα κράτη μέλη Σένγκεν για διέλευση μέσω της Δημοκρατίας διά της αεροπορικής οδού είναι ο Διευθυντής.

(2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων  του άρθρου 18Δ, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί στο αιτούν κράτος μέλος τη διέλευση διά της αεροπορικής οδού, σε περίπτωση που:

(α) πρόκειται να ασκηθεί ποινική δίωξη λόγω αδικημάτων κατά υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας καταζητείται στη Δημοκρατία, προκειμένου να εκτίσει ποινή,

(β) δεν είναι εφικτή η διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας μέσω άλλων κρατών ή η αποδοχή του από τη χώρα προορισμού,

(γ) το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της Δημοκρατίας,

(δ) η αιτούμενη συνδρομή δεν είναι δυνατή κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για πρακτικούς λόγους, ή

(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ορίζει το συντομότερο δυνατό στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους ημερομηνία, όσο το δυνατό εγγύτερη της αρχικώς ζητηθείσας από το αιτούν κράτος, κατά την οποία μπορεί να παρασχεθεί συνδρομή σε διέλευση διά της αεροπορικής οδού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι.

(4) Άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού που έχει ήδη εκδοθεί από το Διευθυντή δύναται να ανακληθεί, εφόσον καταστούν γνωστά εκ των υστέρων περιστατικά κατά την έννοια του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου τα οποία δικαιολογούν την άρνηση της διέλευσης.

(5) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την απόρριψη της αίτησης ή την ανάκληση της άδειας διέλευσης διά της αεροπορικής οδού σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο καθιστά αδύνατη τη διέλευση και εξηγεί τους λόγους.

(6) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την απόφασή του και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας δύο ημερών, η οποία δυνατό να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατά ανώτατο όριο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(7) Καμία διέλευση διά της αεροπορικής οδού δεν αρχίζει χωρίς την έγκριση του Διευθυντή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής παραλείψει να απαντήσει εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου προθεσμίας στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους, το αιτούν κράτος δύναται να αρχίσει την επιχείρηση διέλευσης μέσω κοινοποίησης στο Διευθυντή.

(8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (13) του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση διέλευσης πραγματοποιείται εντός εικοσιτετραώρου.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18Β και του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία δύναται να συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη Σένγκεν βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η έναρξη της επιχείρησης διέλευσης μόνο με την κοινοποίηση από το αιτούν κράτος και σε τέτοια περίπτωση κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

(10) Ο Διευθυντής ορίζει σημεία επαφής για όλους τους αερολιμένες της Δημοκρατίας με τα οποία μπορεί να υπάρχει επαφή με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών Σένγκεν, καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων διέλευσης διά της αεροπορικής οδού, και τα κοινοποιεί στις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών Σένγκεν.

(11) Ο Διευθυντής, με την επιφύλαξη αμοιβαίων διαβουλεύσεων με την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους, στο πλαίσιο των διαθέσιμων μέσων και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο συνδρομής από την προσγείωση και το άνοιγμα της θύρας του αεροσκάφους, μέχρις ότου εξασφαλισθεί η αναχώρηση υπηκόου τρίτης χώρας, και πιο συγκεκριμένα λαμβάνει τα πιο κάτω μέτρα:

(α) Την παραλαβή του υπηκόου τρίτης χώρας από το αεροσκάφος και τη συνοδεία του εντός των ορίων του αεροδρομίου διέλευσης, ιδίως προκειμένου να επιβιβασθεί στην πτήση ανταπόκρισης.

(β) Την παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, στο συνοδό:

Νοείται ότι δεν απαιτούνται αμοιβαίες διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών αρχών των δύο κρατών στην περίπτωση αυτή.

(γ) Τη διατροφή του υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του συνοδού.

(δ) Την παραλαβή, φύλαξη και διαβίβαση ταξιδιωτικών εγγράφων, ιδίως στην περίπτωση απομακρύνσεων άνευ συνοδείας.

(ε) Σε περιπτώσεις διέλευσης άνευ συνοδείας, ενημέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο αναχώρησης υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της Δημοκρατίας.

(στ) Την ενημέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους όσον αφορά τυχόν σοβαρά συμβάντα κατά τη διάρκεια της διέλευσης υπηκόου τρίτης χώρας.

(12) Ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή  οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, να διατάξει:

(α) να οδηγηθεί και τακτοποιηθεί ο   υπήκοος τρίτης χώρας σε ασφαλή εγκατάσταση,

(β) τη χρησιμοποίηση νόμιμων μέσων, προκειμένου να προληφθεί ή να τερματισθεί κάθε απόπειρα υπηκόου τρίτης χώρας να αντισταθεί στη διέλευση.

(13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ,  σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, παρά τη συνδρομή της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής δύναται, μετά από αίτηση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους και μετά από σχετική διαβούλευση με αυτή, να διατάξει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων συνδρομής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού και σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία του εδαφίου (8) του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο.

(14) Ο Διευθυντής, ο οποίος φέρει την ευθύνη των λαμβανόμενων μέτρων, αποφασίζει σχετικά με τη φύση και το βαθμό της παρεχόμενης, δυνάμει των εδαφίων (11), (12) και (13)  του παρόντος άρθρου, συνδρομής.

(15) Οι διατάξεις των εδαφίων (11), (12) και (13) του άρθρου 18Β του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατά αναλογία, στις περιπτώσεις που το κράτος  διέλευσης είναι η Δημοκρατία.

Επιφύλαξη στην εφαρμογή των άρθρων 18Β και 18Γ.

18Δ. Οι διατάξεις των άρθρων 18Β και 18Γ του παρόντος Νόμου δε θίγουν την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968, τον περί Προσφύγων Νόμο, από διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς συμβάσεις για την έκδοση προσώπων στις οποίες η Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΣΤ μέχρι 18ΛΗ.

18Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΤ μέχρι 18ΛΗ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

Ερμηνεία για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ.

18ΣΤ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"δεύτερo κράτoς μέλoς" σημαίvει κάθε κράτoς μέλoς όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ  άλλο από το πρώτο κράτος μέλος και στο οποίο ο επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του∙

"Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης" σημαίνει την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 4 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, Επιτροπή.

"κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ" σημαίνει τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας∙

"μέλη της oικoγέvειας" σημαίvει τους υπηκόους τρίτων χωρών που καθορίζονται στο άρθρο 18Λ∙

"Οδηγία 2003/109/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς  υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες∙

"πρώτo κράτoς μέλoς" σημαίvει τo κράτoς μέλoς όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ το οποίο για πρώτη φορά παραχώρησε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόμο του 1976∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης περί των Αντιπροσωπεύσεων των Κρατών εις τας Σχέσεις των μετά Διεθνών Οργανισμών Οικουμενικού Χαρακτήρος Νόμο του 1978∙

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

18Ζ.- (1) Τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ δεν εφαρμόζονται σε υπήκooυς τρίτων χωρών οι oπoίoι-

(α)διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση∙

(β) έχουν λάβει την άδεια να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, στη βάση μορφών προστασίας άλλων από τη διεθνή προστασία ή έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια να παραμείνουν σε τέτοια βάση και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους∙

(β1) έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία και η αίτησή τους δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο τελικής απόφασης∙

(γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί∙

(δ) απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Η μέχρι 18ΚΣΤ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων:

(α) διμερώv και πoλυμερώv συμφωvιώv μεταξύ της Κoιvότητας ή της Κoιvότητας και τωv κρατώv μελώv της, αφενός, και τρίτωv χωρώv, αφετέρου∙

(β) σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή διατάξεις:

(i) την Ευρωπαΐκή Σύμβαση περί εγκαταστάσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1955,

(ii) τον Ευρωπαΐκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαΐκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο,

(iii) τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, ο οποίος κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο,

(iv) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Διακινούμενων Εργαζομένων της 24ης Νοεμβρίου 1977,

(v) την παράγραφο 1 του παραρτήματος της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή η Σύμβαση συμπληρώνεται και επεκτείνεται από το Πρωτόκολλο επί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων το οποίο κυρώθηκε από τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1988,

(vi) την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Μεταφορά της Ευθύνης για τους Πρόσφυγες της 16ης Οκτωβρίου 1980.

Διάρκεια παραμονής.

18Η. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  παραχωρεί το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος σε υπηκόoυς τρίτων χωρών πoυ διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(1Α) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος δε χορηγείται στη βάση διεθνούς προστασίας, σε περίπτωση-

(α) ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας δυνάμει του άρθρου 6Α του περί Προσφύγων Νόμου ή του εδαφίου (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου∙ ή

(β) ακύρωσης της αναγνώρισης ή της παραχώρησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Προσφύγων Νόμου.

(2) Για τον υπoλoγισμό της περιόδoυ της vόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής  πoυ αvαφέρεται στο εδάφιο (1)-

(α) οι περίοδοι διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ζ του παρόντος Νόμου, δε λαμβάνονται υπόψη∙

(β) οι περίοδοι απουσίας από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της, εφόσον αυτές  είναι κατώτερες από έξι διαδοχικούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να θεωρήσει ότι περίοδοι απουσίας που υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφόσον η απουσία οφείλεται σε σοβαρούς λόγους υγείας ή στην άσκηση καθηκόντων στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που έχει έδρα τη Δημοκρατία και δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις συνολικά μήνες∙

(γ) αναφορικά με κατόχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας, λαμβάνεται υπόψη-

(i) το ήμισυ της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για διεθνή προστασία, βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, και της ημερομηνίας χορήγησης της άδειας διαμονής σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 18Α του περί Προσφύγων Νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου, ή

(ii) ολόκληρη η προαναφερόμενη περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες.

Προϋποθέσεις απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος.

18Θ.-(1) Ο υπήκοος τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές κατά τα πέντε τελευταία έτη πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, κατά την έννοια των άρθρων 18Ζ και 18Η, μπορεί να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.  Το αντίστοιχο καθεστώς έχει προσωποπαγή χαρακτήρα. Για την απόκτηση του πιο πάνω αναφερόμενου καθεστώτος πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις-

(α) Να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς οικονομικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των εξαρτώμενων μελών της οικογένειάς του,  χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.  Για την αξιολόγηση των πόρων αυτών λαμβάνονται υπόψη -

(i) το εισόδημα από προσοδοφόρα πλήρη απασχόληση∙

(ii) το εισόδημα από άλλες πηγές σταθερού και νόμιμου χαρακτήρα∙

(iii) το κόστος ζωής, περιλαμβανομένου του ύψους του ενοικίου στην τρέχουσα αγορά∙

(iv) το συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας∙

(v) η διάθεση καταλύματος για τον ίδιο ή και για τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειάς του, όπου αυτό εφαρμόζεται, το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό για αντίστοιχη οικογένεια στην ίδια περιοχή, πληρεί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση×

(vi) σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση αυτοαπασχόλησης, η οικονομική βιωσιμότητα της επιχείρησης ή της σχετικής οικονομικής δραστηριότητας, περιλαμβανομένων δεξιοτήτων ή εμπειριών στο σχετικό τομέα της αυτοαπασχόλησης.

(α1) Να έχει επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Α2, όπως καθορίζεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης, και βασικών στοιχείων της σύγχρονης πολιτικής και κοινωνικής πραγματικότητας της Κύπρου.

(β) Να διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κυπρίους πολίτες.

(γ) Να μη συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΑ.

(δ) Η διαμονή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές να μην έχει εξασφαλιστεί με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις.

(2) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις να απαλλάσσει αιτητή από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο (α1) του εδαφίου (1).

Διαδικασία απόκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος

18Ι. - (1) Προκειμένου να αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος, ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλλει αίτηση στον Τύπο ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή και καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

(2) Η  αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα επίσημα δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν και τεκμηριώνουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, όπως αυτά απαιτούνται, ανάλογα με την κάθε περίπτωση-

(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων που περιλαμβάνουν τις σχετικές σελίδες με τις αφίξεις στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και τις αναχωρήσεις από αυτές.

(β)  Έγκυρη άδεια παραμονής στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(γ)  Συμβόλαιο απασχόλησης.

(δ) Πιστοποιητικά ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων και προηγούμενης πείρας, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε επαγγελματικών αδειών.

(ε) Φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

(στ) Κατάσταση εισφορών στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων των τελευταίων πέντε ετών στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(ζ) Δηλώσεις στο Φ.Π.Α. των τελευταίων πέντε ετών και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν λόγω φόρο.

(η)  Κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων.

(θ) Αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης.

(ι) Τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού.

(ια)  Συμβόλαιο ασφάλισης υγείας.

(ιβ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(ιγ)  Πιστοποιητικό επιτυχίας που εκδίδεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από προφορική εξέταση για ικανοποίηση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στην παράγραφο (α1) του άρθρου 18Θ, ή άλλο ισότιμο προσόν αποδεκτό από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.  Συμμετοχή στην εξέταση επιτρέπεται με την υποβολή αίτησης στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και την καταβολή τέλους €25.

(3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος προς την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που συνδέονται με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται για ακόμη έξι μήνες και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπα ανάλογα. Επιπλέον, ο Διευθυντής ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του δυνάμει των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΙΗ του παρόντος Νόμου.

(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω καθορισμένης προθεσμίας και παράτασής της, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο αιτητής, παρατείνεται η άδεια προσωρινής παραμονής του υπηκόου τρίτης χώρας, επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει υποβάλει αίτηση για το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και ότι αυτός έχει όλα τα δικαιώματά του που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΖ.

Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια.

18ΙΑ. (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να αρνείται την παραχώρηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

(2) Κατά τη λήψη της πιο πάνω απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας, λαμβάνοντας παράλληλα δεόντως υπόψη τη διάρκεια διαμονής του εν λόγω προσώπου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και την ύπαρξη δεσμών με αυτές.

(3) Η  άρνηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.

 

Άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ.

18ΙΒ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΙΓ και 18ΙΔ,   το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος είναι μόνιμο.

(2) Στους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών χορηγείται από το Διευθυντή άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ, η διάρκεια ισχύος  της οποίας είναι πέντε έτη και η οποία ανανεώνεται αυτοδικαίως μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου στον Τύπο ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή, που υποβάλλεται στο Διευθυντή το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της εν ισχύι άδειας με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

(3) [Διαγράφηκε].

(4)  Η άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ εκδίδεται σύμφωνα με τους κανόνες και το ενιαίο έντυπο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών.

(4Α) Όταν εκδίδεται, αναφορικά με πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε διεθνής προστασία δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου, άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγράφεται επί της εν λόγω άδειας η ακόλουθη παρατήρηση:

"Παρατηρήσεις: Χορηγήθηκε διεθνής προστασία από την Κυπριακή Δημοκρατία στις ......"

(τα αποσιωπητικά συμπληρώνονται με τη σχετική ημερομηνία).

(4Β) Σε περίπτωση που κράτος μέλος υποβάλει στη Δημοκρατία αίτημα βάσει της παραγράφου 1 ή 2 του άρθρου 19α της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής τροποποιεί, σύμφωνα με το αίτημα και εντός τριών μηνών από την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος, άδεια την οποία χορήγησε δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(5) Για επικόλληση άδειας επί μακρόν διαμένοντος σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος αντίστοιχο με το τέλος το οποίο προβλέπεται για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Απώλεια του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος και επανάκτησή του.

18ΙΓ.-(1) Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών δε δικαιούνται πλέον να διατηρούν και στερούνται με απόφαση του Διευθυντή το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος και η άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ ακυρώνεται,  σε περίπτωση-

(α) απουσίας τους από το έδαφος της Κοινότητας για διάστημα δώδεκα διαδοχικών μηνών,

(β) απουσίας τους από το έδαφος της Δημοκρατίας για έξι συναπτά έτη,

(γ) διαμονής τους σε δεύτερο κράτος μέλος  και εφόσον τους χορηγείται το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος στο δεύτερο κράτος μέλος.

(2) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος επανακτάται από τον υπήκοο τρίτης χώρας, σε περίπτωση απώλειάς του δυνάμει των διατάξεων  του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούνται κατ’ αναλογία οι προϋποθέσεις του άρθρου 18Θ, με την υποβολή αίτησης στον Τύπο ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή, με  την καταβολή του αντίστοιχου τέλους, το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, και με την υποβολή των ακόλουθων δικαιολογητικών, όπως αυτά  απαιτούνται ανάλογα  με την περίπτωση-

(α) Έγκυρο διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος δύο τουλάχιστον ετών και  επικυρωμένα αντίγραφα των πιο πάνω, που περιλαμβάνουν τις σελίδες με τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,

(β) συμβόλαιο απασχόλησης διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας,

(γ) κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων,

(δ) αποδείξεις εισοδημάτων από άλλες πηγές εκτός απασχόλησης,

(ε) τίτλο ιδιοκτησίας κατοικίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο με περιγραφή του καταλύματος και λογαριασμό τηλεφώνου, ρεύματος ή νερού,

(στ) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας,

(ζ) πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(3)  Η διαδικασία επανάκτησης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος ισχύει ιδίως στις περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν διαμείνει σε δεύτερο κράτος μέλος για λόγους σπουδών.

Ανάκληση του καθεστώτoς του επί μακρόν διαμένοντος.

18ΙΔ.-(1) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας ανακαλείται, σε περίπτωση-

(α) διαπίστωσης δόλιας απόκτησής του,

(β) υιοθέτησης μέτρου απέλασης υπό τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΣΤ του παρόντος Νόμου,

(γ) που ο επί μακρόν διαμένων, λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των αδικημάτων που έχει διαπράξει, συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, παρά το ότι η απειλή αυτή δεν αποτελεί λόγο απέλασης κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ·

(δ) που έχει αποκτηθεί βάσει καθεστώτος διεθνούς προστασίας-

(i) το οποίο ανακλήθηκε δυνάμει του άρθρου 6Α του περί Προσφύγων Νόμου ή του εδαφίου (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου, ή

(ii) του οποίου η αναγνώριση ή η παραχώρηση ακυρώθηκε δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Προσφύγων Νόμου.

(2) Η άδεια ανακαλείται από το Διευθυντή στις περιπτώσεις των παραγράφων (α) και (δ) του εδαφίου (1) και από τον Υπουργό στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του ίδιου εδαφίου.

(3) Όταν η ανάκληση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος δε δικαιολογεί απέλαση κατά την έννοια του άρθρου 18ΙΣΤ του παρόντος Νόμου, ο Διευθυντής  επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο να παραμείνει στη Δημοκρατία και του παραχωρεί άδεια διαμονής άλλου είδους, δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

(4) Η  λήξη της άδειας διαμονής του επί μακρόν  διαμένοντος ΕΚ  δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την ανάκληση ή την απώλεια, κατά την έννοια του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18ΙΓ αντίστοιχα, του εν λόγω καθεστώτος.

Διαδικαστικές εγγυήσεις και δικαίωμα προσφυγής.

18ΙΕ. Κάθε απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη αιτήσεως για τη χορήγηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος, καθώς και κάθε απόφαση για ανάκληση ή στέρηση ή μη επανάκτηση του καθεστώτος αυτού ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής πρέπει:

(α)  να είναι αιτιολογημένη,

(β) να κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, και

(γ) να αναφέρει τα δικαιώματα προσφυγής τα οποία έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και την προθεσμία άσκησής τους.

Προστασία από την απέλαση.

18ΙΣΤ.-(1) Ο Υπουργός δύναται να αποφασίζει την απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, αποκλειστικά όταν αυτός συνιστά ενεστώσα και επαρκώς σοβαρή απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

(2) Η  αναφερόμενη στο εδάφιο (1) απόφαση δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.

(3) Ο Υπουργός οφείλει να λαμβάνει υπόψη, πριν λάβει απόφαση για απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος, τους ακόλουθους παράγοντες:

(α) τη διάρκεια διαμονής στη Δημοκρατία∙

(β) την ηλικία του ενδιαφερόμενου προσώπου·

(γ) τις επιπτώσεις για το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του·

(δ) τους δεσμούς του με τη Δημοκρατία ή την απουσία δεσμών με τη χώρα καταγωγής του.

(3Α) Σε περίπτωση που αποφασίζεται δυνάμει του παρόντος άρθρου η απέλαση επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος κατέχει άδεια παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αναγράφει την παρατήρηση η οποία παραβλέπεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ και η οποία παρατήρηση αναφέρεται σε κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, η εν λόγω απόφαση δεν εκτελείται έως ότου-

(α) ο Διευθυντής ζητήσει από το εν λόγω κράτος μέλος να επιβεβαιώσει εάν ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να απολαύει διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος, και

(β) το εν λόγω κράτος μέλος παράσχει στο Διευθυντή αυτή την πληροφορία.

(3Β) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία λάβει αίτημα από άλλο κράτος μέλος για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 3α, της  Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής απαντά στο άλλο κράτος μέλος το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος παροχής υπηρεσιών.

(3Γ) Εάν ο επί μακρόν διαμένων υπήκοος τρίτης χώρας εξακολουθεί να απολαύει διεθνούς προστασίας σε άλλο από τη Δημοκρατία κράτος μέλος που αναφέρεται στο εδάφιο (3Α), ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απελαύνεται στο εν λόγω κράτος μέλος.

(3Δ) Σε περίπτωση που άλλο κράτος μέλος απελάσει στη Δημοκρατία, σύμφωνα με το Άρθρο 12, παράγραφος 3β, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, για το λόγο ότι ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει διεθνούς προστασίας στη Δημοκρατία, οι αρχές της Δημοκρατίας, χωρίς επηρεασμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εφαρμοστέας κυπριακής νομοθεσίας και της αρχής της ενότητας της οικογένειας, επιτρέπουν άμεσα και χωρίς διατυπώσεις την επανεισδοχή του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας και των μελών της οικογένειάς του στη Δημοκρατία.

(3Ε) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (3Γ), οι αρχές της Δημοκρατίας δύνανται να απομακρύνουν, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας, τον επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας σε χώρα  διαφορετική από το κράτος μέλος στο οποίο ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας απολαύει διεθνούς προστασίας, εφόσον ο Υπουργός αποφασίσει την απέλασή του εφαρμόζοντας κατ' αναλογία την παράγραφο (α) του άρθρου 4 του περί Προσφύγων Νόμου και τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 29 του εν λόγω Νόμου.

(4) Σε επί μακρόν διαμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας που δε διαθέτει επαρκείς πόρους παρέχεται νομική αρωγή υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για Κυπρίους υπηκόους.

(5) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με επιφύλαξη της παραγράφου (α) του άρθρου 4 του περί Προσφύγων Νόμου και του εδαφίου (4) του άρθρου 29 του εν λόγω Νόμου.

Δικαιώματα των επί μακρόν διαμενόντων και ίση μεταχείριση.

18ΙΖ.-(1) Οι επί μακρόν διαμένοντες υπήκοοι τρίτων χωρών απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τoυς πoλίτες της Δημοκρατίας, όσov αφορά:

(α) την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση και σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, εφόσον oι δραστηριότητες αυτές δεv αφορούν, ούτε καν ευκαιριακά, την άσκηση δημόσιας εξουσίας, καθώς και τους όρους απασχόλησης και εργασίας, περιλαμβανομένων και των όρων απόλυσης και αμοιβής:

Νοείται ότι η ίση μεταχείριση με τους πολίτες της Δημοκρατίας περιορίζεται αναφορικά με την πρόσβαση σε μισθωτή απασχόληση ή σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα, σε περίπτωση που  ισχύων νόμος της Δημοκρατίας ή ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία καθορίζουν ότι οι δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται αποκλειστικά από τους πολίτες της Δημοκρατίας ή τους Ευρωπαίους πολίτες.

(β) τηv εκπαίδευση και τηv επαγγελματική κατάρτιση, περιλαμβαvoμέvωv των υποτροφιών για σπουδές, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι για την πρόσβαση στην  εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση απαιτείται απόδειξη κατάλληλης γλωσσικής επάρκειας:

Νοείται περαιτέρω ότι η πρόσβαση στα δημόσια ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα υπόκειται στην πλήρωση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών προϋποθέσεων που αυτά καθορίζουν.

(γ) την αvαγvώριση επαγγελματικών διπλωμάτωv, πιστoπoιητικώv και άλλωv τίτλων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στους σχετικούς νόμους διαδικασίες·

(δ) το δικαίωμα για τα ωφελήματα που προκύπτουν από την κοινωνική ασφάλιση, καθώς και τα βασικά ωφελήματα που προκύπτουν από την κοινωνική αρωγή και την κοινωνική προστασία·

(ε) τα φορολογικά πλεονεκτήματα·

(στ) την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που βρίσκονται στη διάθεση του κοινού, καθώς και στις διαδικασίες και στα προγράμματα απόκτησης στέγης·

(ζ) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργανώσεις εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας τα μέλη ασκούν συγκεκριμένη δραστηριότητα, περιλαμβανομένων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τέτοιες οργανώσεις, εκτός εάν νόμος ορίζει διαφορετικά για σκοπούς δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας·

(η) την ελεύθερη πρόσβαση στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας, εκτός για σκοπούς εγκατάστασης και απασχόλησης στις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές.

(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (β), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος διατηρεί το συνήθη τόπο διαμονής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του για τα οποία ζητά την παροχή ωφελημάτων στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(3)  Η επιφύλαξη της παραγράφου (α), οι επιφυλάξεις της παραγράφου (β) και η παράγραφος (δ) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται τηρουμένων των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, αναφορικά με τα δικαιώματα που χορηγούνται σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και στα μέλη των οικογενειών τους.

Υποχρέωση επανεισδοχής.

18ΙΗ.-(1) Η  Δημοκρατία δέχεται αμέσως και χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις υπήκοο τρίτης χώρας με καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος που του παραχωρήθηκε από τη Δημοκρατία, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς του, ο οποίος άσκησε το δικαίωμα διαμονής σε δεύτερο  κράτος μέλος, σε περίπτωση που το δεύτερο κράτος μέλος λάβει ένα από τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 22 της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

(2)  Η  πιο πάνω υποχρέωση επανεισδοχής δε θίγει τη δυνατότητα του επί μακρόν διαμένοντος και των μελών της οικογένειάς του να μετακινηθούν σε τρίτο κράτος μέλος.

Δικαίωμα και όροι διαμονής στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών που απέκτησαν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος.

18ΙΘ.-(1)   Υπήκοος τρίτης χώρας στον οποίο έχει παραχωρηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία έχει δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καθώς και των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ.

(2) Τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δύνανται να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

(α) Για την άσκηση oικovoμικής δραστηριότητας στο πλαίσιο μισθωτής ή ανεξάρτητης απασχόλησης,

(β) για την παρακoλoύθηση σπoυδώv ή για επαγγελματική κατάρτιση,

(γ) για άλλους σκοπούς.

(3) Στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου,  η οικονομική δραστηριότητα μπορεί να ασκείται υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις των εκάστοτε εν ισχύι εθνικών διαδικασιών και αποφάσεων πολιτικής αναφορικά με την απασχόληση των υπηκόων τρίτων χωρών.

(4) Ο Διευθυντής χορηγεί άδεια μετανάστευσης, η οποία εμπίπτει σε κατηγορία αδειών που προβλέπεται στους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμούς, σε πρόσωπο-

(α) το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου· και

(β) του οποίου η αίτηση βάσει του άρθρου 18Κ έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης· και

(γ) το οποίο πληροί τους όρους και τις προϋοποθέσεις των παραγράφων (α), (β) και (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18Θ.

(5) Το δικαίωμα που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δεν ισχύει στην περίπτωση των επί μακρόν διαμενόντων στο έδαφος των κρατών μελών όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ:

(α) με την ιδιότητα του μισθωτού εργαζομένου που απασχολείται από φορέα παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών·

(β) με την ιδιότητα του φορέα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών.

(6) Το παρόν άρθρο, καθώς και τα άρθρα 18Κ  μέχρι 18ΚΖ ισχύουν υπό την επιφύλαξη της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας περί κοινωνικής ασφάλισης ως προς τους υπηκόους τρίτων χωρών.

Διαδικασία για την παραχώρηση άδειας μετανάστευσης στη Δημοκρατία του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία.

18Κ.-(1) Ο επί μακρόν διαμένων σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία υποχρεούται, εντός τριών μηνών από την άφιξή του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές ή πριν εγκαταλείψει το πρώτο κράτος μέλος, να υποβάλει αίτηση στο Διευθυντή για την παραχώρηση άδειας μετανάστευσης.

(2) Η αίτηση υποβάλλεται στον Τύπο ο οποίος καθορίζεται από το Διευθυντή, με την καταβολή του αντίστοιχου τέλους το οποίο προβλέπεται για την έκδοση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση:

(α) Τα αποδεικτικά που αναφέρονται στην παράγραφο (α), χωρίς τις επικυρωμένες σελίδες με τις αφίξεις και αναχωρήσεις από τη Δημοκρατία, και στις παραγράφους (γ), (δ), (η), (θ), (ι), (ια) και (ιβ) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ι·

(β) Την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους ή πιστοποιημένο αντίγραφό της·

(γ) Απόδειξη της εγγραφής σε εγκεκριμένο με βάση την ισχύουσα σχετική νομοθεσία εκπαιδευτικό ίδρυμα, σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιδιώκει παραμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για παρακολούθηση σπουδών ή επαγγελματική κατάρτιση.

(3) Ο Διευθυντής διαβιβάζει τις αιτήσεις προς την Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης, η οποία είναι η αρμόδια αρχή εξέτασης των αιτήσεων που υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης κοινοποιεί εγγράφως την απόφασή της στον  ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Σε περίπτωση που η αίτηση δε συνοδεύεται από τα απαραίτητα, δυνάμει του παρόντος άρθρου, δικαιολογητικά ή σε εξαιρετικές περιστάσεις που σχετίζονται με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης,  η αναφερόμενη στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου προθεσμία μπορεί να παρατείνεται για περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες και η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης ενημερώνει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο ανάλογα.

(6) Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί απόφαση εντός της πιο πάνω αναφερόμενης προθεσμίας και παράτασής της για λόγους που δεν ευθύνεται ο αιτητής, ο Διευθυντής χορηγεί άδεια προσωρινής παραμονής, επί της οποίας σημειώνεται ότι ο κάτοχός της έχει υποβάλει αίτηση για άδεια μετανάστευσης και ότι αυτός έχει όλα τα δικαιώματα του άρθρου 18ΚΔ.

(7) Ο Διευθυντής ενημερώνει το σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους για την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης.

(8) Για μεταφορά, σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, άδειας μετανάστευσης του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, το ενδιαφερόμενο πρόσωπο καταβάλλει στο Διευθυντή τέλος αντίστοιχο με το τέλος το οποίο προβλέπεται για την αντικατάσταση δελτίου ταυτότητας με βιομετρικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αρχείου Πληθυσμού Νόμου.

Ειδικές διαδικασίες για τους απολαυόντες διεθνούς προστασίας

18Κδις.-(1)(α) Με την επιφύλαξη των παραγράφων (β) και (γ), όταν ο Διευθυντής χορηγεί άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος έχει ήδη άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία άδεια του χορηγήθηκε από άλλο κράτος μέλος και η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής αναγράφει στην άδεια την οποία χορηγεί την παρατήρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18ΙΒ, αναφέροντας το άλλο κράτος μέλος αντί την Κυπριακή Δημοκρατία.

(β) Πριν ο Διευθυντής ενεργήσει σύμφωνα με την παράγραφο (α), ζητεί από το κράτος μέλος, το οποίο αναφέρεται στις παρατηρήσεις της άδειας η οποία χορηγήθηκε από το εν λόγω κράτος μέλος και την οποία κατέχει ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας, να παράσχει στο Διευθυντή πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσο ο επί μακρόν διαμένων απολαύει ακόμη διεθνούς προστασίας.

(γ) Σε περίπτωση που το προαναφερόμενο κράτος μέλος αναιρέσει, με τελική απόφασή του, τη διεθνή προστασία την οποία απέλαυε ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δεν αναγράφει, σε άδεια την οποία χορηγεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΙΘ ή 18ΙΚ, την παρατήρηση την οποία απαιτεί η παράγραφος (α).

(δ) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία λάβει αίτημα από άλλο κράτος μέλος για παροχή πληροφοριών σύμφωνα με το Άρθρο 8, παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, ο Διευθυντής απαντά στο άλλο κράτος μέλος το αργότερο εντός ενός μηνός μετά την εκ μέρους της Δημοκρατίας παραλαβή του αιτήματος παροχής πληροφοριών.

(2) Σε περίπτωση που η ευθύνη για τη διεθνή προστασία επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας μεταφέρεται-

(α) σύμφωνα με τα διεθνή νομοθετήματα ή την κυπριακή νομοθεσία, στη Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος, και

(β) μετά την έκδοση (αναφορικά με τον εν λόγω υπήκοο) άδειας μετανάστευσης ή άδειας προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18Θ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής τροποποιεί αναλόγως, εντός τριών μηνών από τη μεταφορά της ευθύνης, την παρατήρηση η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (5) του άρθρου 18ΙΒ και η οποία είναι αναγραμμένη σε τέτοια άδεια.

(3) Σε περίπτωση που-

(α) πρόσωπο κατέχει άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, και

(β) σύμφωνα με το σχετικό διεθνές ή κυπριακό δίκαιο, η ευθύνη για τη διεθνή προστασία του εν λόγω προσώπου μεταφέρεται στη Δημοκρατία, πριν ο Διευθυντής χορηγήσει στο εν λόγω πρόσωπο άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής ζητεί από το προαναφερόμενο κράτος μέλος να τροποποιήσει ανάλογα την προαναφερόμενη παρατήρηση.

(4) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας χορηγούν διεθνή προστασία-

(α) σε πρόσωπο το οποίο κατέχει άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαική Ένωση, η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, και

(β) πριν ο Διευθυντής χορηγήσει στο εν λόγω πρόσωπο άδεια μετανάστευσης ή άδεια προσωρινής παραμονής, που αναφέρονται στα άρθρα 18ΙΘ και 18Κ, αντίστοιχα,

ο Διευθυντής ζητεί από το προαναφερόμενο κράτος μέλος να τροποποιήσει την προαναφερόμενη άδεια την οποία το τελευταίο έκδωσε, ώστε να περιλάβει δεόντως συμπληρωμένη την παρατήρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ.

Μέλη oικoγέvειας.

18ΚΑ.-(1) Όταν επί μακρόν διαμένων πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στη Δημοκρατία και η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του επιτρέπεται να συνοδεύσουν ή να συνενωθούν με τον επί μακρόν διαμένοντα του πρώτου κράτους μέλους στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της  Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Όταν η οικογένεια του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ο οποίος ασκεί το δικαίωμα διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  δεν είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, ισχύουν κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 18ΚΘ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου.

(3) Στα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν  διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία χορηγείται άδεια μετανάστευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18ΚΒ και 18ΚΓ, και όσον αφορά την υποβολή αίτησης για την παραχώρηση της εν λόγω άδειας εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν οι διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Κ.

(4) Τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία προσκομίζουν με την υποβολή της αίτησης τα ακόλουθα δικαιολογητικά, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση:

(α)  Την άδεια παραμονής του επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ που διαθέτουν ή άλλου είδους άδεια διαμονής του πρώτου κράτους μέλους και διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφό τους.

(β)  Πιστοποιημένη από επίσημη αρμόδια αρχή του πρώτου κράτους μέλους δήλωση διαμονής με την ιδιότητα του μέλους οικογένειας επί μακρόν διαμένοντος στο πρώτο κράτος μέλος.

(γ)  Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (γ), (η), (θ), (ι) και (ια) του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ι  του παρόντος Νόμου, με σκοπό να αποδείξουν ότι διαθέτουν σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρησή τους, χωρίς να απαιτείται προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής αρωγής της Δημοκρατίας, εκτός εάν ο επί μακρόν διαμένων έχει ήδη αποδείξει ότι διαθέτει τέτοιους πόρους και ασφάλιση γι’ αυτά.

(δ)  Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.

(5) Με την απόκτηση της άδειας μετανάστευσης, τα μέλη της οικογένειας του επί μακρόν διαμένοντος του πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία απολαύουν των δικαιωμάτων του άρθρου 18ΛΔ του παρόντος Νόμου.

Δημόσια υγεία.

18ΚΒ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  δύναται να απορρίπτει αίτηση του επί μακρόν  διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ή μελών της οικογένειάς του, όταν ο ενδιαφερόμενος συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του παρόντος άρθρου.

(2) Οι μόvες ασθέvειες πoυ δυνατόν vα δικαιoλoγήσoυv την άρvηση εισόδου ή του δικαιώματος διαμονής του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους στη Δημοκρατία είναι oι ασθέvειες που ορίζονται από τις σχετικές ισχύουσες ρυθμίσεις της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, καθώς και άλλες λοιμώδεις ή μεταδοτικές παρασιτικές ασθένειες οι οποίες επιβάλλουν  τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας στη Δημοκρατία, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας.

(3)  Η  προσβολή από ασθένειες μετά τη χορήγηση της πρώτης άδειας μετανάστευσης στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δεν μπορεί να δικαιολογήσει την άρνηση ανανέωσης της άδειας ή την απέλαση υπηκόου τρίτης χώρας από τη Δημοκρατία.

(4)  Ο Διευθυντής δύναται να ζητήσει εντός τριών μηνών από την ημερομηνία άφιξης υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές την υποβολή του εν λόγω προσώπου σε ιατρική εξέταση, προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι δεν πάσχει από καμία από τις αναφερόμενες στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου ασθένειες. Οι εν λόγω ιατρικές εξετάσεις δε δύναται να έχουν συστηματικό χαρακτήρα.

(5) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου κοινοποιούνται από τον ιατρό που προβαίνει στην εξέταση στο Διευθυντή, ο οποίος τα διαβιβάζει στην Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης.

Δημόσια τάξη και δημόσια ασφάλεια.

18ΚΓ.- (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να απορρίψει την αίτηση για άδεια μετανάστευσης του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία ή των μελών της οικογένειάς του, όταν το ενδιαφερόμενο πρόσωπο συνιστά απειλή κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας.

(2)  Κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης, η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης εξετάζει τη σοβαρότητα του αδικήματος που διέπραξε ο επί μακρόν διαμένων ή τα μέλη της οικογένειάς του κατά της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τον κίνδυνο που προέρχεται από το πρόσωπο αυτό.

(3) Η  πιο πάνω απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης δεν μπορεί να βασίζεται σε οικονομικούς λόγους.

Δικαιώματα του επί μακρόν διαμένοντος πρώτου κράτους μέλους στη Δημοκρατία.

18ΚΔ. - (1) Επί μακρόν διαμένων πρώτου κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία με άδεια μετανάστευσης στη Δημοκρατία τυγχάνει ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας στους τομείς και υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 18ΙΖ του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), αναφορικά με την πρόσβαση στην αγορά εργασίας των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών ισχύουν οι διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΙΘ του παρόντος Νόμου.

Απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία από τον κάτοχο του ίδιου καθεστώτος σε πρώτο κράτος μέλος.

18ΚΕ. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης χορηγεί  σε υπήκοο τρίτης χώρας με  καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 18Ζ, 18Η, 18Θ και 18ΙΑ.

(2) Ο  Διευθυντής κοινοποιεί την πιο πάνω απόφαση στο σημείο επαφής για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του πρώτου κράτους μέλους.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Ι, 18ΙΒ και 18ΙΕ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε σχέση με τα θέματα που αυτά ρυθμίζουν και στις περιπτώσεις του παρόντος άρθρου.

Ανάκληση της άδειας διαμονής και υποχρέωση επανεισδοχής.

18ΚΣΤ. - (1) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας με καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δεν αποκτά το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος στη Δημοκρατία, η άδεια μετανάστευσης δύναται να ανακληθεί και να διαταχθεί το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και τα μέλη της οικογένειάς του να εγκαταλείψουν τη Δημοκρατία, σε περίπτωση:

(α) που το ενδιαφερόμενο πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια κατά την έννοια του άρθρου 18ΚΓ.

(β) που οι όροι που προβλέπονται στο άρθρο 18ΙΘ δεν πληρούνται πλέον.

(γ) που ο υπήκοος τρίτης χώρας δε διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία.

(2) Η άδεια μετανάστευσης στις περιπτώσεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) ανακαλείται από τον Υπουργό και στις περιπτώσεις των παραγράφων (β) και (γ) του ίδιου εδαφίου από το Διευθυντή.

(3) Ο Διευθυντής ενημερώνει το σημείο επαφής του πρώτου κράτους μέλους αναφορικά με οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται δυνάμει του εδαφίου (1), το οποίο έχει υποχρέωση να δέχεται τον υπήκοο τρίτης χώρας αμέσως και χωρίς οποιεσδήποτε διατυπώσεις:

Νοείται ότι η πιο πάνω υποχρέωση του πρώτου κράτους μέλους δε θίγει τη δυνατότητα των επί μακρόν διαμενόντων και των μελών της οικογένειάς τους να μετακινηθούν προς ένα τρίτο κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ.

(4) Έως ότου ο υπήκοος τρίτης χώρας με καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος δεν αποκτά το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος στη Δημοκρατία και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πρώτου κράτους μέλους που αναφέρεται στο εδάφιο (3), ο Υπουργός δύναται να αποφασίσει την απέλαση του υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της Κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18ΙΣΤ του παρόντος Νόμου και δυνάμει των εγγυήσεων του εν λόγω άρθρου, για σοβαρούς λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας ασφάλειας.

(5) Η  πιο πάνω απόφαση του Υπουργού λαμβάνεται μετά από διαβούλευση με τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους στις οποίες παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης για απέλαση του εν λόγω προσώπου.

(5Α) Το εδάφιο (4) δεν εφαρμόζεται αναφορικά με υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος κατέχει άδεια παραμονής επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαική Ένωση, η οποία εκδόθηκε από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και η οποία περιλαμβάνει την παρατήρηση που αναφέρεται στο Άρθρο 8, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ, εκτός εάν-

(α) το εν λόγω πρόσωπο δεν απολάυει πλέον διεθνούς προστασίας· ή

(β) ο Υπουργός αποφασίσει την απέλαση του εν λόγω προσώπου, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία την παράγραφο (α) του άρθρου 4 του περί Προσφύγων Νόμου και τα εδάφια (1), (2) και (4) του άρθρου 29 του εν λόγω Νόμου.

(6) Αποφάσεις του Διευθυντή που λαμβάνονται δυνάμει των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1)  δεν επιτρέπεται να συνοδεύονται από μόνιμη απαγόρευση εισόδου και διαμονής στη Δημοκρατία.

Διαδικαστικές εγγυήσεις.

18ΚΖ. Οι διατάξεις του άρθρου 18ΙΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, σε περίπτωση οποιασδήποτε απόφασης της Επιτροπής Ελέγχου Μετανάστευσης για απόρριψη αίτησης που υποβάλλεται δυνάμει των άρθρων 18Κ και 18ΚΑ, οποιασδήποτε απόφασης για ανάκληση της  άδειας μετανάστευσης ή για απέλαση του επί μακρόν διαμένοντος σε πρώτο κράτος μέλος ή των μελών της οικογένειάς του.

Σημείο επαφής.

18ΚΗ. Ο Διευθυντής ή εκπρόσωπός του ορίζεται ως σημείο επαφής της Δημοκρατίας για την εφαρμογή των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ του παρόντος Νόμου.

Ερμηνεία για την εφαρμογή των άρθρων 18ΚΙ μέχρι 18ΛΗ.

18ΚΘ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΚΙ μέχρι 18ΛΗ-

"αίτηση" σημαίνει αίτηση για οικογενειακή επανένωση·

"ασυνόδευτος ανήλικος" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας ή ανιθαγενή, ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών, ο οποίος φθάνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  χωρίς  να συνοδεύεται από τον, κατά το νόμο ή το έθιμο, υπεύθυνο ενήλικο και για όσο διάστημα ένα τέτοιο πρόσωπο δεν έχει αναλάβει πραγματικά την επιμέλειά του ή τον ανήλικο που βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδό του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

"οικογενειακή επανένωση" σημαίνει την είσοδο και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές των μελών της οικογένειας υπηκόου τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προκειμένου να διατηρηθεί η οικογενειακή ενότητα, ασχέτως αν οι οικογενειακοί δεσμοί δημιουργήθηκαν πριν ή μετά την είσοδο του διαμένοντος·

"συντηρών" σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και υποβάλλει αίτηση οικογενειακής επανένωσης προκειμένου τα μέλη της οικογένειάς του να επανενωθούν μαζί του.

Πεδίο εφαρμογής και επιφυλάξεις.

18ΚΙ. - (1) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται στις περιπτώσεις πoυ o συντηρών είvαι κάτoχoς άδειας διαμονής  πoυ εκδόθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, διάρκειας ισχύoς τουλάχιστον ενός έτους, o oπoίoς έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία, εφόσον τα μέλη της οικογένειάς του είναι υπήκοοι τρίτης χώρας, ανεξάρτητα από το καθεστώς τους.

(2)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται, όταν ο συντηρών:

(α)  έχει υποβάλει άιτηση να του αναγνωρισθεί η ιδιότητα του πρόσφυγα δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου σχετικά με την οποία δεν έχει ακόμα εκδοθεί οριστική απόφαση.

(β)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη Δημοκρατία δυνάμει προσωρινής προστασίας  με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου ή ζητεί άδεια να παραμείνει  σε αυτή τη βάση και αναμένει την έκδοση απόφασης σχετικά με το καθεστώς του.

(γ)  έχει λάβει άδεια παραμονής στη Δημοκρατία δυνάμει συμπληρωματικής προστασίας ή για ανθρωπιστικούς λόγους, με βάση τις διατάξεις του περί Προσφύγων Νόμου ή ζητεί άδεια να παραμείνει σε αυτή τη βάση και αναμένει απόφαση σχετικά με το καθεστώς του.

(δ)  έχει αναγνωρισθεί πρόσφυγας δυνάμει του περί Προσφύγων Νόμου.

(3)  Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται στα μέλη της οικογένειας Ευρωπαίου πολίτη.

(4) Οι διατάξεις των άρθρων 18Λ μέχρι 18ΛΗ εφαρμόζονται υπό την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων που περιλαμβάνονται-

(α) σε διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ της Κοινότητας ή της Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενός και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών αφετέρου· ή

(β)  σε διμερείς συμφωνίες μεταξύ της Δημοκρατίας και μιας ή περισσότερων τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών· ή

(γ) στον περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, όπως κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967, και του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, όπως  κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο του 2000.

Μέλη της οικογένειας.

18Λ.-(1) Ο  Διευθυντής επιτρέπει την είσοδο στη Δημοκρατία και τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης, υπό την επιφύλαξη της τήρησης των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα άρθρα 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ του παρόντος Νόμου, των ακόλουθων μελών της οικογένειας:

(α) Τoυ/της συζύγoυ τoυ συντηρούντος, υπό την επιφύλαξη ότι ο γάμος τελέστηκε τουλάχιστον ένα έτος πριν από την υποβολή της αίτησης για οικογενειακή επανένωση∙

(β) τωv αvήλικωv τέκvωv τoυ συντηρούντος και τoυ/της συζύγoυ τoυ, συμπεριλαμβαvoμέvωv τέκvωv πoυ υιoθετήθηκαv σύμφωvα με απόφαση πoυ λήφθηκε από αρμόδια αρχή στη Δημοκρατία ή με απόφαση αναγνώρισης υιοθεσίας άλλης χώρας ή με απόφαση  αυτοδικαίως εκτελεστή δυνάμει των διεθνών υποχρεώσεων της Δημοκρατίας∙

(γ) τωv αvήλικωv τέκvωv, συμπεριλαμβαvoμέvωv των υιoθετηθέvτωv, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τέκvωv τoυ συντηρούντος, όταν ο συντηρών έχει την αποκλειστική επιμέλεια και την ευθύνη συντήρησής τους∙

(δ) των ανήλικων τέκνων, συμπεριλαμβανομένων των υιοθετηθέντων, όπως καθορίζονται στην παράγραφο (β) ανωτέρω, τέκνων του/της συζύγου, όταν ο/η σύζυγος έχει την αποκλειστική επιμέλεια και την ευθύνη συντήρησής τους.

(2)  Τα αvήλικα τέκvα πoυ αvαφέρovται στο παρόν άρθρο πρέπει vα είvαι κάτω τωv δεκαοκτώ ετώv και μη έγγαμα.

(3) Τα ανήλικα τέκνα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και είναι ηλικίας δεκαπέντε μέχρι δεκαοκτώ ετών πρέπει να μη ζουν ανεξάρτητα από το συντηρούντα. Σε περίπτωση που υποβάλλεται αίτηση για τέκνα αυτής της κατηγορίας, ο Διευθυντής επιτρέπει την είσοδο και διαμονή των τέκνων αυτών για άλλους λόγους εκτός της οικογενειακής επανένωσης.

(4) Στηv περίπτωση πoλυγαμικoύ γάμoυ, αν ο συντηρών έχει ήδη σύζυγo ή/και τέκνα πoυ συζούν  μαζί του στη Δημοκρατία, ο Διευθυντής δεv εξoυσιoδoτεί τηv είσoδo και παραμovή άλλης/άλλου συζύγoυ και των ανήλικων τέκνων της/του και του συντηρούντος.

(5) Ο Διευθυντής δεν επιτρέπει την είσοδο στη Δημοκρατία σε σύζυγο για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης, αν αυτός/αυτή δεν έχει συμπληρώσει την ηλικία των είκοσι ενός ετών.

Υποβολή της αίτησης για την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης.

18ΛΑ.- (1) Η αίτηση υπoβάλλεται από το συντηρούντα και εξετάζεται, όταv τα μέλη της oικoγέvειας διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο συντηρών είναι κάτοχος άδειας παραμονής επί μακρόν διαμένοντος ΕΚ, η οποία του χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 18ΙΒ ή είναι κάτοχος άδειας μετανάστευσης, η οποία του χορηγήθηκε δυνάμει του άρθρου 18ΙΘ, ή απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να δέχεται αίτηση για οικογενειακή επανένωση όταν τα μέλη της οικογένειας διαμένουν στη Δημοκρατία.

(2) Η αίτηση για είσοδο και διαμονή για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης υποβάλλεται στο Διευθυντή στον Τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ, με την καταβολή του τέλους των €200, και συνοδεύεται από τα ακόλουθα πιστοποιητικά  και έγγραφα, που αποδεικνύουν την οικογενειακή σχέση και την τήρηση των προϋποθέσεων που αναφέρονται στα άρθρα 18ΛΒ και 18ΛΖ, όπως αυτά απαιτούνται ανάλογα με την περίπτωση-

(α)  Έγκυρη άδεια διαμονής του συντηρούντος στη Δημοκρατία με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β) επικυρωμένο αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου, με περίοδο ισχύος τουλάχιστο δύο ετών, του συντηρούντος και του μέλους ή των μελών της οικογένειας.

(γ)  πιστοποιητικό γάμου.

(δ)  πιστοποιητικό γέννησης των μελών της οικογένειας.

(ε)  απόφαση δικαστηρίου για υιοθεσία.

(στ)  απόφαση δικαστηρίου για γονική μέριμνα.

(ζ)  πιστοποιητικό ποινικού μητρώου των μελών της οικογένειας.

(η)  αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων των μελών της οικογένειας για τις ασθένειες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΚΒ του παρόντος Νόμου.

(θ)  τίτλο ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήριο συμβόλαιο οικίας του συντηρούντος.

(ι) συμβόλαιο ασφάλισης υγείας του συντηρούντος και των μελών της οικογένειάς του.

(ια)  συμβόλαιο απασχόλησης του συντηρούντος διάρκειας ισχύος τουλάχιστο δεκαοκτώ μηνών ή ανοικτής διάρκειας.

(ιβ)  φορολογικές δηλώσεις του συντηρούντος από την άφιξή του στη Δημοκρατία και πιστοποιητικό διευθέτησης τυχόν φορολογικών υποχρεώσεων.

(ιγ)  κατάσταση εισφορών του συντηρούντος στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τα έτη διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στις περιπτώσεις που η καταβολή εισφορών στο εν λόγω Ταμείο είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου.

(ιδ)  δηλώσεις του συντηρούντος στο Φ.Π.Α. για τα έτη διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και διευθέτηση τυχόν φορολογικών του υποχρεώσεων στις περιπτώσεις που ο αιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμου, υπόκειται στον εν λόγω φόρο.

(ιε)  αποδείξεις εισοδημάτων του συντηρούντος από άλλες πηγές εκτός της απασχόλησης.

(ιστ)  κατάσταση τραπεζικών καταθέσεων του συντηρούντος.

(ιζ)  λογαριασμοί τηλεφώνου, ηλεκτρικού ρεύματος ή νερού του συντηρούντος.

(3)  Τα πιο πάνω αναφερόμενα πιστοποιητικά που προσκομίζονται από τη χώρα του συντηρούντος πρέπει να έχουν εκδοθεί από αρμόδια αρχή και να είναι δεόντως επικυρωμένα μέσω της διπλωματικής οδού.

(4) Εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη της οικογενειακής σχέσης, ο Διευθυντής δύναται να πραγματοποιεί συνέντευξη με το συντηρούντα και τα μέλη της οικογένειάς του, εφόσον αυτά βρίσκονται ήδη στη Δημοκρατία, και να διενεργεί οποιαδήποτε άλλη έρευνα κρίνεται αναγκαία.

(5) Η απόφαση του Διευθυντή σχετικά με την αίτηση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα, μόλις καταστεί δυνατό και, εν πάση περιπτώσει, το αργότερο εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(5Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (5), σε περίπτωση που η απόφαση του Διευθυντή αφορά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας με βάση την επιφύλαξη του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή την επιφύλαξη της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται γραπτώς στο συντηρούντα μόλις καταστεί δυνατό και, εν πάσει περιπτώσει, το αργότερο εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και, σε περίπτωση απόρριψης, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη.

(6) Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που έχουν σχέση με το σύνθετο χαρακτήρα της εξέτασης της αίτησης, η προθεσμία που αναφέρεται στο εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου δύναται να παρατείνεται για περίοδο τριών μηνών και σε τέτοια περίπτωση ο αιτητής ενημερώνεται αναλόγως.

(7) Κατά την εξέταση της αίτησης, ο Διευθυντής λαμβάνει δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης.

18ΛΒ. Για  την άσκηση του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης ο συντηρών πρέπει:

(α)  να έχει παραμείνει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο δύο τουλάχιστον ετών:

Νοείται ότι ο Διευθυντής έχει τη διακριτική ευχέρεια, σε περίπτωση που ο συντηρών απασχολείται σε εταιρεία κατά την έννοια του περί Εταιρειών Νόμου η οποία έχει έγκριση να απασχολεί αλλοδαπό προσωπικό, να μην απαιτεί προηγούμενη παραμονή δύο τουλάχιστον ετών∙

(β)  να διαθέτει κατάλυμα το οποίο να θεωρείται ικανοποιητικό για αντίστοιχη οικογένεια στην ίδια περιοχή, να πληρεί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση∙

(γ) να διαθέτει ασφάλιση ασθένειας για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του που να καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια για τους πολίτες της Δημοκρατίας∙

(δ) να διαθέτει σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του, ώστε να μην επιβαρύνει ο ίδιος ή/και τα μέλη της οικογένειάς του το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, για την αξιολόγηση των οποίων εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18Θ του παρόντος Νόμου.

Είσoδoς, διαμovή και υποχρέωση για συμμόρφωση με μέτρα ενσωμάτωσης των μελώv oικoγέvειας.

18ΛΓ. - (1) Μόλις εγκριθεί η αίτηση για oικoγεvειακή επαvέvωση, ο Διευθυντής επιτρέπει τηv είσoδo τoυ μέλoυς ή τωv μελώv της oικoγέvειας και ενημερώνει τις κατά τόπο αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας για την παραχώρηση στα πρόσωπα αυτά κάθε διευκόλυvσης για την εξασφάλιση τωv τυχόν αvαγκαίωv θεωρήσεωv.

(2) Ο Διευθυντής χορηγεί στα μέλη της οικογένειας μια πρώτη άδεια διαμονής διάρκειας ενός έτους, η οποία είναι ανανεώσιμη με την καταβολή τέλους €200.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η διάρκεια της άδειας παραμονής που χορηγείται σε μέλος της οικογένειας δεν υπερβαίνει κατά κανόνα την ημερομηνία λήξεως της ισχύος της άδειας παραμονής  του συντηρούντος.

Δικαιώματα μελώv της οικoγέvειας.

18ΛΔ. - (1) Τα μέλη της oικoγέvειας του συντηρούντος δικαιoύvται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως και o συντηρών πρόσβαση-

(α)  στην εκπαίδευση

(β)  σε μισθωτή εργασία και σε ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα∙

(γ)  σε επαγγελματικό προσανατολισμό, στη βασική και περαιτέρω κατάρτιση και επανακατάρτιση.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, η άσκηση μισθωτής εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας υπόκειται στους εκάστοτε σε ισχύ όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών στη Δημοκρατία, όπως αυτές καθορίζονται δυνάμει του παρόντος Νόμου και στις ισχύουσες εθνικές πολιτικές και διαδικασίες.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος άρθρου, η πρόσβαση των μελών της οικογένειας σε μισθωτή εργασία ή ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζεται για περίοδο μέχρι δώδεκα μήνες, για σκοπούς διερεύνησης της αγοράς εργασίας της Δημοκρατίας, με την πάροδο της οποίας επιτρέπεται η άσκηση μισθωτής εργασίας ή ανεξάρτητης επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την υποβολή σχετικής αίτησης.

Αυτονόμηση της άδειας διαμονής μέλους της οικογένειας.

18ΛΕ. - (1)  Τα τέκνα που έχουν ενηλικιωθεί και ο/η σύζυγος του συντηρούντος που έχουν συμπληρώσει πέντε έτη παραμονής στη Δημοκρατία και νοουμένου ότι δεν έχουν εξασφαλίσει άλλου τύπου άδεια παραμονής δυνάμει του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών έχουν δικαίωμα να εξασφαλίσουν, κατόπιν αίτησής τους, αυτόνομη άδεια διαμονής η οποία θα είναι ανεξάρτητη από την άδεια του συντηρούντος.

(2)  Σε περίπτωση διαζυγίου, ο Διευθυντής δύναται να παραχωρεί την αυτόνομη άδεια διαμονής που αναφέρεται στο εδάφιο (1) μόνο στο/στη σύζυγο του συντηρούντος.

(3)  Σε  περιπτώσεις  ιδιαίτερα δύσκολων περιστάσεων, κατά την κρίση του Διευθυντή, και ειδικότερα σε περιπτώσεις θανάτου του συντηρούντος ή κατά τις οποίες μέλη της οικογένειας είναι θύματα βίας στην οικογένεια, όπως αυτά καθορίζονται στον περί Βίας στην Οικογένεια (Πρόληψη και Προστασία Θυμάτων) Νόμο, ή θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης δυνάμει του Πρωτοκόλλου για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Εμπορίας Προσώπων, Ιδιαίτερα των Γυναικών και Παιδιών, το οποίο έχει κυρωθεί από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο του 2003, και του περί Καταπολέμησης της Εμπορίας Προσώπων και περί Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Ανηλίκων Νόμου, ο Διευθυντής παραχωρεί  αυτόνομη άδεια παραμονής στο εν λόγω μέλος ή μέλη της οικογένειας.

(4) Η αυτόνομη άδεια παραμονής που παραχωρείται στα μέλη της οικογένειας δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι μία εκ των κατηγοριών των αδειών διαμονής που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο ή στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς.

 

Απόρριψη, ανάκληση ή μη ανανέωση αίτησης.

18ΛΣΤ. -(1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση, να ανακαλεί ή να αρνείται την ανανέωση της άδειας παραμονής μέλους της οικογένειας, όταν-

(α) δεν πληρούνται ή δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος οικογενειακής επανένωσης των  άρθρων 18ΛΒ, 18ΛΓ και 18ΛΖ:

Νοείται ότι κατά την ανανέωση της άδειας παραμονής των μελών της οικογένειας, όταν ο συντηρών δεν έχει επαρκείς πόρους χωρίς προσφυγή στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής λαμβάνει υπόψη τις συνεισφορές των μελών της οικογένειας στο εισόδημα του νοικοκυριού.

(β)  τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 18ΛΕ,  ο συντηρών και τα μέλη της οικογένειάς του δε διάγουν ή δε διάγουν πλέον πραγματικό συζυγικό ή οικογενειακό βίο×

(γ)  διαπιστώνεται ότι ο συντηρών έχει συνάψει γάμο ή διατηρεί σταθερή σχέση μακράς διάρκειας με άλλο πρόσωπο×

(δ) αποδεικνύεται ότι χρησιμοποιήθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες, πλαστά ή παραποιημένα έγγραφα ή ότι διαπράχθηκε με οποιοδήποτε τρόπο απάτη ή χρησιμοποιήθηκαν άλλα παράνομα μέσα×

(ε) αποδεικνύεται ότι ο γάμος ή η υιοθεσία, όπου αυτό εφαρμόζεται, είναι εικονικός, κατά την έννοια του  παρόντος Νόμου, ή η υιοθεσία έγινε με αποκλειστικό σκοπό να επιτραπεί στο οικείο πρόσωπο να εισέλθει ή να παραμείνει στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι κατά την αξιολόγηση του γάμου ή της υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη κατά πόσο ο γάμος ή η υιοθεσία έγιναν μετά την έκδοση της άδειας παραμονής του συντηρούντος.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να διενεργεί ειδικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις, όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για την ύπαρξη απάτης ή εικονικών γάμων ή υιοθεσιών, περιλαμβανομένων ειδικών ελέγχων που διενεργούνται στο πλαίσιο εξέτασης αίτησης για ανανέωση της άδειας παραμονής μελών της οικογένειας.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει την άδεια παραμονής μέλους της οικογένειας του συντηρούντος, σε περίπτωση που η άδεια παραμονής του συντηρούντος τερματισθεί και το μέλος της οικογένειας δε διαθέτει ακόμη αυτόνομο δικαίωμα παραμονής δυνάμει του άρθρου 18ΛΕ.

(4) Ο Διευθυντής, σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης της άδειας διαμονής ή σε περίπτωση λήψης μέτρου απέλασης εις βάρος του συντηρούντος ή μελών της οικογένειάς του, λαμβάνει δεόντως υπόψη το χαρακτήρα και τη σταθερότητα των οικογενειακών δεσμών του εν λόγω προσώπου, τη διάρκεια διαμονής του στη Δημοκρατία, καθώς και την ύπαρξη οικογενειακών, πολιτιστικών και κοινωνικών δεσμών με τη χώρα καταγωγής του εν λόγω προσώπου.

Δημόσια τάξη, δημόσια ασφάλεια και δημόσια υγεία.

18ΛΖ. - (1) Ο Διευθυντής δύναται να απορρίπτει αίτηση εισόδου και διαμονής ή να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει την άδεια διαμονής μελών της οικογένειας για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

(2)  Κατά τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης δυνάμει του εδαφίου (1) ο Διευθυντής εξετάζει, πέραν των στοιχείων του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΛΣΤ, τη σοβαρότητα ή το είδος του αδικήματος που διαπράχθηκε από το μέλος της οικογένειας σε βάρος της δημόσιας τάξης ή της δημόσιας ασφάλειας ή τους κινδύνους που προέρχονται από αυτό το άτομο.

(3) Ο Διευθυντής δεν αρνείται την ανανέωση της άδειας παραμονής ούτε διατάσσει την απομάκρυνση μέλους οικογένειας με μοναδικό λόγο το ότι το μέλος της οικογένειας πάσχει από ασθένεια ή αναπηρία που παρουσιάστηκε μετά την έκδοση της πρώτης άδειας παραμονής.

Ιεραρχική προσφυγή

18ΛΖδις-(1) Κάθε απορριπτική απόφαση του Διευθυντή, που αφορά την άσκηση της διακριτικής του ευχέρειας βάσει της επιφύλαξης του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΛΑ ή της επιφύλαξης της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία ασκείται γραπτώς μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της απορριπτικής απόφασης στον αιτητή και καταγράφονται σ’ αυτήν οι λόγοι που την στηρίζουν.

(2)  Κάθε απόφαση του Διευθυντή η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1) -

(α) καθίσταται εκτελεστή όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου (1)∙

(β) καθίσταται ανεκτέλεστη όταν ασκηθεί κατ’ αυτής εμπρόθεσμη ιεραρχική προσφυγή στον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του εδαφίου (1).

(3)  Σε περίπτωση υποβολής ιεραρχικής προσφυγής δυνάμει του εδαφίου (1), ο Υπουργός Εσωτερικών αφού ζητήσει από τον προσφεύγοντα να υποβάλει γραπτώς τους λόγους και τα γεγονότα που στηρίζουν την αίτησή του την εξετάζει και δύναται, πριν εκδώσει την απόφασή του, σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο να τον ακούσει.

(4)  Ο Υπουργός έχει εξουσία να αναθέτει σε έναν ή περισσότερους λειτουργούς που υπόκεινται σε αυτόν την εξέταση θεμάτων που αφορούν την προαναφερόμενη ιεραρχική προσφυγή και να απαιτεί από αυτούς να του υποβάλουν το πόρισμα τέτοιας εξέτασης, πριν την έκδοση της απόφασής του επί της ιεραρχικής προσφυγής.

(5)  Μέσα σε εξήντα μέρες από την άσκηση της ιεραρχικής προσφυγής, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει και διαβιβάζει γραπτώς την απόφασή του στον προσφεύγοντα, διά της οποίας απόφασης αποδέχεται ή απορρίπτει την ιεραρχική προσφυγή και ακυρώνει ή επικυρώνει, αντίστοιχα, την προσβαλλόμενη απόφαση του Διευθυντή.

Άσκηση προσφυγής.

18ΛΗ.  Οποιαδήποτε απόφαση του Διευθυντή για απόρριψη της αίτησης, ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας παραμονής μελών της οικογένειας δύναται να προσβληθεί με προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος.

Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ.

18ΛΘ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ερμηνεία για την εφαρμογή των άρθρων 18ΜA μέχρι 18ΝΖ.

18Μ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18Μ μέχρι 18ΝΖ.

18ΜΑ. [Διαγράφηκε]
Ευνοϊκότερες διατάξεις.

18ΜΒ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Γενική αρχή για είσοδο.

18ΜΓ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Γενικές προϋποθέσεις.

18ΜΔ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ειδικές προϋποθέσεις για τους φοιτητές.

18ΜΕ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Κινητικότητα φοιτητών.

18ΜΣΤ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ειδικές προϋποθέσεις για τους μαθητές.

18ΜΖ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ειδικές προϋποθέσεις για τους άμισθους μαθητευομένους.

18ΜΗ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ειδικές προϋποθέσεις για τους εθελοντές.

18ΜΘ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Άδεια εισόδου, θεώρησης και άδεια διαμονής χορηγούμενη σε φοιτητές.

18Ν. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Άδεια εισόδου, θεώρησης και άδεια διαμονής χορηγούμενη σε μαθητές.

18ΝΑ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Άδεια εισόδου, θεώρησης και άδεια διαμονής χορηγούμενη σε άμισθους μαθητευομένους.

18ΝΒ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Άδεια εισόδου, θεώρησης και άδεια διαμονής χορηγούμενη σε εθελοντές.

18ΝΓ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ανάκληση ή άρνηση ανανέωσης της άδειας διαμονής.

18ΝΔ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Οικονομικές δραστηριότητες φοιτητών.

18ΝΕ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Διαδικαστικές εγγυήσεις και διαφάνεια.

18ΝΣΤ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις

18ΝΖ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιασδήποτε διάταξης  του παρόντος Νόμου σε σχέση με την απασχόληση υπηκόου τρίτης χώρας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις στον εργοδότη του αλλοδαπού ως ακολούθως:

(α) σε περίπτωση πρώτης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500) και στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης  υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες·

(β) σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) και στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες·

(γ) σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταγενέστερης παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) επί του αριθμού των παραβάσεων και μόνιμη στέρηση του δικαιώματος απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας στον εργοδότη.

(2) [Καταργήθηκε].

(3) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου ο Διευθυντής ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή του να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο ή/και τις άλλες διοικητικές κυρώσεις, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

(4) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής δύναται να λάβει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία.

Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ

18ΝΗ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ

18ΝΘ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΝΘ μέχρι 18ΟΒ

18Ξ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ευνοϊκότερες διατάξεις.

18ΞΑ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Έγκριση ερευνητικών οργανισμών

18ΞΒ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Σύμβαση υποδοχής

18ΞΓ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Όροι εισδοχής ερευνητών

18ΞΔ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Διάρκεια άδειας διαμονής

18ΞΕ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Μέλη της οικογένειας

18ΞΣΤ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας διαμονής

18ΞΖ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Δικαίωμα του ερευνητή να διδάσκει

18ΞΗ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Ίση μεταχείριση ερευνητών

18ΞΘ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Κινητικότητα μεταξύ κρατών μελών

18Ο. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Αιτήσεις

18ΟΑ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Διαδικαστικές εγγυήσεις

18ΟΒ. [Διαγράφηκε]
 • Ιστορικό Τροποποιήσεων
 • 6(I)/2019
Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ

18ΟΓ.-(1)Οι διατάξεις των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), τα άρθρα 12 ή/και 19 εφαρμόζονται σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, μόνο σε περίπτωση στην οποία –

(α) αφενός, έληξε η μέγιστη χρονική περίοδος κράτησης του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας βάσει του άρθρου 18ΠΣΤ και, αφετέρου, δεν υπάρχει χώρα, από αυτές που αναφέρονται στον ορισμό του όρου "επιστροφή" στο άρθρο 18ΟΔ, που να αποδέχεται την είσοδό του στην επικράτεια της βάσει ταξιδιωτικού εγγράφου το οποίο εκδίδουν οι αρχές είτε της εν λόγω χώρας είτε της Δημοκρατίας· ή

(β) ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αναχώρησε ή απομακρύνθηκε από τη Δημοκρατία σύμφωνα με τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, και μεταγενέστερα εισέρχεται παράνομα ή διαμένει παράνομα στη Δημοκρατία.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ

18ΟΔ.  Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

"απαγόρευση εισόδου" σημαίνει διοικητική απόφαση ή πράξη με την οποία απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας για ορισμένο χρονικό διάστημα, συνοδευόμενη από απόφαση επιστροφής·

"απομάκρυνση" σημαίνει εκτέλεση της υποχρέωσης επιστροφής και συγκεκριμένα φυσική μεταφορά εκτός της Δημοκρατίας·

"απόφαση επιστροφής" σημαίνει διοικητική απόφαση ή πράξη με την οποία κηρύσσεται ή αναφέρεται ως παράνομη η παραμονή υπηκόου τρίτης χώρας και του επιβάλλεται ή αναφέρεται υποχρέωση επιστροφής·

"επιστροφή" σημαίνει διαδικασία επανόδου υπηκόου τρίτης χώρας, είτε με οικειοθελή συμμόρφωσή του προς την υποχρέωση επιστροφής είτε αναγκαστικά -

(α) στη χώρα καταγωγής του/της, ή

(β) σε χώρα διέλευσης σύμφωνα με κοινοτικές ή διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής ή άλλες ρυθμίσεις, ή

(γ) σε άλλη τρίτη χώρα, στην οποία ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας αποφασίζει εθελοντικά να επιστρέψει και στην οποία γίνεται δεκτός/ή∙

"ευάλωτα άτομα" σημαίνει ανήλικους, μη συνοδευόμενους ανήλικους, μειονεκτούντα άτομα, ηλικιωμένους, εγκύους, μόνους γονείς που συνοδεύουν ανήλικα τέκνα και θύματα βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας∙

"κίνδυνος διαφυγής" σημαίνει την ύπαρξη, σε ατομική περίπτωση, οποιουδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, που οδηγεί στην εικασία ότι υπήκοος τρίτης χώρας υποκείμενος σε διαδικασίες επιστροφής μπορεί να διαφύγει:

(α) Μη συμμόρφωση με απόφαση επιστροφής,

(β) δήλωση πρόθεσης μη συμμόρφωσης με απόφαση επιστροφής,

(γ) κατοχή πλαστών ή παραποιημένων εγγράφων,

(δ) παροχή ψευδών πληροφοριών,

(ε) καταδίκη που καταγράφεται σε μητρώο της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους και είναι τέτοια που δημιουργεί εικασία ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας μπορεί να διαφύγει,

(στ) προηγούμενη απέλαση,

(ζ) μη ύπαρξη διεύθυνσης συνήθους διαμονής,

(η) μη κατοχή ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων ταυτότητας,

(θ) προηγούμενη εξαφάνιση/διαφυγή,

(ι) παραβίαση προηγούμενης απαγόρευσης εισόδου∙

"Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 265/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαρτίου 2010, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"Οδηγία 2008/115/ΕΚ" σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

"οικειοθελής αναχώρηση" σημαίνει την τήρηση της  υποχρέωσης επιστροφής εντός της προθεσμίας που ορίζεται για τον σκοπό αυτό στην απόφαση επιστροφής·

"παράνομη παραμονή" σημαίνει παρουσία στο έδαφος της Δημοκρατίας υπηκόου τρίτης χώρας που δεν πληροί, ή δεν πληροί πλέον, τις προϋποθέσεις εισόδου, όπως ορίζονται στο Άρθρο 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν ή τις λοιπές προϋποθέσεις εισόδου, παραμονής ή διαμονής στη Δημοκρατία· ο όρος «παρανόμως παραμένοντας» τυγχάνει αντίστοιχης ερμηνείας∙

"υπήκοος τρίτης χώρας" σημαίνει κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι δικαιούχος του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2, παράγραφος 5 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ

18ΟE.-(1) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται στους παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτης χώρας στο έδαφος της Δημοκρατίας.

(2) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι -

(α) υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, σύμφωνα με το Άρθρο 13 του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν, ή συλλαμβάνονται ή παρακολουθούνται από τις αρμόδιες αρχές σε σχέση με παράνομη χερσαία, θαλάσσια ή εναέρια διέλευση των εξωτερικών συνόρων της Δημοκρατίας και στους οποίους δεν έχει, εν συνεχεία, χορηγηθεί άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη Δημοκρατία, ή

(β) υπόκεινται σε απόφαση επιστροφής ως ποινική κύρωση ή ως συνέπεια ποινικής κύρωσης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, ή υπόκεινται σε διαδικασίες έκδοσης.

(3) Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δεν εφαρμόζονται σε πρόσωπα που είναι δικαιούχοι του κοινοτικού δικαιώματος ελεύθερης κυκλοφορίας σύμφωνα με το Άρθρο 2, παράγραφος 5, του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν.

Ευνοϊκότερες διατάξεις και ελάχιστες εγγυήσεις

18ΟΣΤ.-(1)  Τα άρθρα 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ δε θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών,

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών μεταξύ της Δημοκρατίας, ή της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών, και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών.

(2) Τα άρθρα  18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη ευνοϊκότερης διάταξης για τους υπηκόους τρίτων χωρών που περιέχεται στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί μετανάστευσης και ασύλου.

(3) Όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που σύμφωνα με την παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΟΕ εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, οι αρχές της Δημοκρατίας -

(α) μεριμνούν ώστε η μεταχείριση και το επίπεδο προστασίας τους να μην είναι λιγότερο ευνοϊκά από τα προβλεπόμενα στα εδάφια (4) και (5) του άρθρου 18Π (περιορισμοί της χρήσης αναγκαστικών μέτρων), στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΑ, πρώτη περίπτωση (αναβολή της απομάκρυνσης), στις παραγράφους (β) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΠΕ (επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και συνυπολογισμός των αναγκών των ευάλωτων ατόμων) και στα άρθρα 18ΠΖ και 18ΠΗ (όροι κράτησης), και

(β) τηρούν την αρχή της μη επαναπροώθησης.

Μη επαναπροώθηση, βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, οικογενειακή ζωή και κατάσταση της υγείας

18ΟΖ. Κατά την εφαρμογή των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΘ, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης τηρεί την αρχή της μη επαναπροώθησης και λαμβάνει δεόντως υπόψη -

(α) τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού, και

(β) την οικογενειακή ζωή, με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, και

(γ) την κατάσταση της υγείας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας, στη βάση έκθεσης του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.

Απόφαση επιστροφής

18ΟΗ.-(1) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης εκδίδει απόφαση επιστροφής για οποιοδήποτε υπήκοο τρίτης χώρας που παραμένει παράνομα στη Δημοκρατία, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα εδάφια (2) μέχρι (5).

(2) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι διαμένουν παρανόμως στο έδαφος της Δημοκρατίας και διαθέτουν έγκυρο τίτλο διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής και έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος, υποχρεούνται να μεταβαίνουν αμέσως στο έδαφος αυτού του άλλου κράτους μέλους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του υπηκόου τρίτης χώρας με την παρούσα απαίτηση ή όταν η άμεση αναχώρηση του υπηκόου τρίτης χώρας απαιτείται για λόγους ασφάλειας της Δημοκρατίας ή δημόσιας τάξης, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).

(3)(α) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να μην εκδίδει απόφαση επιστροφής για υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει παρανόμως στο έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον άλλο κράτος μέλος αναλαμβάνει τον εν λόγω υπήκοο τρίτης χώρας δυνάμει διμερών συμφωνιών ή διευθετήσεων που ίσχυαν κατά την 13η Ιανουαρίου 2009.

(β) Σε περίπτωση που οι αρχές της Δημοκρατίας αναλαμβάνουν υπήκοο τρίτης χώρας σύμφωνα με το Άρθρο 6, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης ενεργεί κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1).

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή, να χορηγήσει αυτόνομη άδεια διαμονής ή άλλη άδεια που παρέχει δικαίωμα παραμονής, για λόγους φιλευσπλαχνίας ή ανθρωπιστικούς λόγους, σε υπήκοο τρίτης χώρας ο οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Στην περίπτωση αυτή -

(α) δεν εκδίδεται απόφαση επιστροφής∙ ή

(β) εφόσον η απόφαση επιστροφής έχει ήδη εκδοθεί, τότε αυτή ανακαλείται ή αναστέλλεται για τη διάρκεια της ισχύος του τίτλου διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής.

(5) Εφόσον εκκρεμεί διαδικασία ανανέωσης άδειας διαμονής ή οποιασδήποτε άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα παραμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος παραμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης εξετάζει το ενδεχόμενο να μην εκδώσει απόφαση επιστροφής έως ότου ολοκληρωθεί η εκκρεμούσα διαδικασία, με την επιφύλαξη του εδαφίου (6).

(6) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να λαμβάνει απόφαση ως προς τη λήξη της νόμιμης παραμονής μαζί με απόφαση επιστροφής και/ή απόφαση απομάκρυνσης και/ή απαγόρευση εισόδου, με την επιφύλαξη των δικονομικών εγγυήσεων που προβλέπονται στα άρθρα 18ΠΔ μέχρι 18ΠΕ, στο Άρθρο 146 του Συντάγματος και σε άλλες συναφείς διατάξεις του κυπριακού δικαίου και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οικειοθελής αναχώρηση

18ΟΘ.-(1) Η απόφαση επιστροφής προβλέπει κατάλληλο χρονικό διάστημα για την οικειοθελή αναχώρηση που κυμαίνεται μεταξύ επτά και τριάντα ημερών, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στα εδάφια (2) και (4). Το χρονικό διάστημα που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο δεν αποκλείει τη δυνατότητα των υπηκόων τρίτων χωρών να αναχωρήσουν ενωρίτερα.

(2) Εφόσον απαιτείται, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να παρατείνει την προθεσμία οικειοθελούς αναχώρησης για κατάλληλο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, όπως τη διάρκεια της παραμονής, την ύπαρξη παιδιών που φοιτούν σε σχολείο και την ύπαρξη άλλων οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών.

(3) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να επιβάλλει - για μερική ή όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται για την οικειοθελή αναχώρηση - ορισμένες υποχρεώσεις που στοχεύουν στην αποφυγή κινδύνου διαφυγής, όπως την τακτική εμφάνιση ενώπιον των αρχών, την κατάθεση κατάλληλης οικονομικής εγγύησης, την κατάθεση εγγράφων ή την υποχρέωση παραμονής σε ορισμένο μέρος.

(4) Εάν υπάρχει κίνδυνος διαφυγής ή εάν αίτηση για νόμιμη παραμονή έχει απορριφθεί ως προδήλως αβάσιμη ή δολία ή εάν το συγκεκριμένο πρόσωπο αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται είτε να μη χορηγεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης είτε να χορηγεί χρονικό διάστημα κάτω των επτά ημερών.

Απομάκρυνση

18Π.-(1) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκτελέσει την απόφαση επιστροφής, εάν δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ ή εάν ο συγκεκριμένος υπήκοος δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση επιστροφής εντός της προθεσμίας οικειοθελούς αναχώρησης που έχει χορηγηθεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ.

(2) Εάν ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης έχει χορηγήσει χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ, η απόφαση επιστροφής εκτελείται μόνο μετά τη λήξη του χρονικού αυτού διαστήματος, εκτός εάν, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, ανακύψει οποιοσδήποτε από τους κινδύνους που αναφέρονται στο εδάφιο (4) του άρθρου 18ΟΘ.

(3)(α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με απόφαση επιστροφής, ο Υπουργός εκδίδει βάσει του άρθρου 14 χωριστή διοικητική πράξη, υπό τη μορφή διατάγματος, με την οποία διατάσσεται η απέλαση.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος «απέλαση» στο άρθρο 14, σε οποιαδήποτε γραμματική του παραλλαγή, σημαίνει απομάκρυνση όπως ορίζεται στο άρθρο 18ΟΔ.

(4) Εφόσον οι αρχές της Δημοκρατίας εφαρμόζουν - ως έσχατη λύση - αναγκαστικά μέτρα για την εκτέλεση της απόφασης απομάκρυνσης υπηκόου τρίτης χώρας, ο οποίος ανθίσταται σε αυτήν, τα εν λόγω μέτρα πρέπει να είναι αναλογικά και οποιοσδήποτε χρησιμοποιούμενος καταναγκασμός να μην υπερβαίνει την εύλογη ισχύ. Τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται κατά τα προβλεπόμενα στην κυπριακή νομοθεσία, σύμφωνα με τα θεμελιώδη δικαιώματα και με τον δέοντα σεβασμό της αξιοπρέπειας και της σωματικής ακεραιότητας του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας.

(5) Σε περίπτωση απομάκρυνσης με αεροπορική πτήση, οι αρχές της Δημοκρατίας λαμβάνουν υπόψη τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα μέτρα ασφαλείας των κοινών απομακρύνσεων δια αέρος, που προσαρτώνται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Απόφαση του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, περί διοργάνωσης κοινών πτήσεων για την απομάκρυνση από το έδαφος δύο ή περισσότερων κρατών μελών, υπηκόων  τρίτων χωρών για τους οποίους έχουν εκδοθεί ατομικές αποφάσεις απομάκρυνσης (2004/573/ΕΚ)», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Το Υπουργικό Συμβούλιο, με βάση εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, αναθέτει σε ανεξάρτητο φορέα τη θεσμοθέτηση και λειτουργία αποτελεσματικού συστήματος ελέγχου της αναγκαστικής επιστροφής.

Αναβολή της απομάκρυνσης

18ΠΑ.-(1) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης αναβάλλει την απομάκρυνση-

(α) όταν αυτή παραβιάζει την αρχή της μη επαναπροώθησης, ή

(β) ενόσω παρέχεται ανασταλτικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 13 του Διαδικαστικού Κανονισμού του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου του 1962.

(2) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (1), ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να αναβάλλει την απομάκρυνση για εύλογο χρονικό διάστημα, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, και ιδίως -

(α) τη φυσική ή διανοητική κατάσταση του υπηκόου τρίτης χώρας,

(β) τεχνικούς λόγους, όπως την απουσία μέσων  μεταφοράς ή την έλλειψη δυνατότητας απομάκρυνσης λόγω αδυναμίας διαπίστωσης της ταυτότητας.

(3) Εάν αναβληθεί η απομάκρυνση κατά τα  προβλεπόμενα στο εδάφιο (2), ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να επιβάλλει στον υπήκοο τρίτης χώρας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 18ΟΘ.

Επιστροφή και απομάκρυνση ασυνόδευτων ανηλίκων

18ΠΒ.-(1) Πριν αποφασιστεί η έκδοση απόφασης επιστροφής εναντίων ασυνόδευτου ανηλίκου, ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης ζητά τη βοήθεια του Διευθυντή Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος την παρέχει λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

(2) Πριν απομακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από το έδαφος της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας εξακριβώνει ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος θα επιστραφεί σε μέλος της οικογένειάς του/της, σε ορισθέντα κηδεμόνα ή σε κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο κράτος επιστροφής.

Απαγόρευση εισόδου

18ΠΓ.-(1) Οι αποφάσεις επιστροφής συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου, εφόσον -

(α) δεν έχει χορηγηθεί χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, ή

(β) δεν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση επιστροφής.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποφάσεις επιστροφής επιτρέπεται να συνοδεύονται από απαγόρευση εισόδου.

(2) Η διάρκεια της απαγόρευσης εισόδου καθορίζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη όλων των σχετικών περιστάσεων κάθε μεμονωμένης περίπτωσης και, κανονικά, δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια. Ωστόσο είναι δυνατόν να υπερβαίνει την πενταετία, αν ο υπήκοος της τρίτης χώρας αντιπροσωπεύει σοβαρή απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(3) (α) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την ανάκληση ή την αναστολή απαγόρευσης εισόδου, όταν υπήκοος τρίτης χώρας για τον οποίο έχει εκδοθεί η απαγόρευση αυτή σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (1), μπορεί να αποδείξει ότι έχει αναχωρήσει από το έδαφος της Δημοκρατίας συμμορφούμενος πλήρως με απόφαση επιστροφής.

(β) Τα θύματα παράνομης διακίνησης ανθρώπων -στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο - δεν υπόκεινται σε απαγόρευση εισόδου, με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και υπό τον όρο ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή την ασφάλεια της Δημοκρατίας.

(γ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να μην εκδίδει, να ανακαλεί ή να αναστέλλει απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες περιπτώσεις για ανθρωπιστικούς λόγους.

(δ) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ανακαλεί ή να αναστέλλει απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένες περιπτώσεις ή σε ορισμένες κατηγορίες περιπτώσεων για άλλους λόγους.

(4) Το Υπουργικό Συμβούλιο εξετάζει την έκδοση άδειας διαμονής ή άλλης άδειας που παρέχει δικαίωμα διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίον έχει επιβληθεί απαγόρευση εισόδου από άλλο κράτος μέλος, συνεννοείται πρώτα με το κράτος μέλος που εξέδωσε την απαγόρευση εισόδου και λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντά του σύμφωνα με το Άρθρο 25 της Σύμβασης για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Σένγκεν.

(5)  Τα εδάφια (1) μέχρι (4) εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του δικαιώματος διεθνούς προστασίας, όπως ορίζεται στον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 

Τύπος αποφάσεων

18ΠΔ.-(1)(α) Οι αποφάσεις επιστροφής και - εάν έχουν εκδοθεί – οι αποφάσεις απαγόρευσης εισόδου και οι αποφάσεις απομάκρυνσης εκδίδονται εγγράφως και περιλαμβάνουν τους νομικούς και πραγματικούς λόγους καθώς και πληροφορίες για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα.

(β) Οι πληροφορίες σχετικά με τους λόγους που αφορούν πραγματικά γεγονότα επιτρέπεται να είναι περιορισμένες, εφόσον το κυπριακό δίκαιο επιτρέπει τον περιορισμό του δικαιώματος ενημέρωσης, ιδίως για τη διαφύλαξη της εθνικής ασφάλειας της Δημοκρατίας, της άμυνας και της δημόσιας ασφάλειας και για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τον εντοπισμό και τη δίωξη αξιόποινων πράξεων.

(2) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης εξασφαλίζει, κατόπιν αιτήματος, τη γραπτή ή προφορική μετάφραση των βασικών σημείων των αποφάσεων επιστροφής, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα διαθέσιμα ένδικα μέσα, σε γλώσσα που κατανοεί ή θεωρείται ευλόγως ότι κατανοεί ο υπήκοος τρίτης χώρας.

(3)(α) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης δύναται να μην εφαρμόζει το εδάφιο (2) όσον αφορά υπηκόους τρίτης χώρας που έχουν εισέλθει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και δεν τους έχει χορηγηθεί στη συνέχεια άδεια ή δικαίωμα να παραμείνουν στη Δημοκρατία.

Στην περίπτωση αυτή, οι αποφάσεις που αφορούν την επιστροφή, κατά τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1), εκδίδονται μέσω εντύπου όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Χ.

(β) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης καθιστά διαθέσιμα γενικά ενημερωτικά φυλλάδια στα οποία εξηγούνται τα βασικά στοιχεία του τυποποιημένου εντύπου σε τουλάχιστον πέντε από τις γλώσσες τις οποίες χρησιμοποιούν συχνότερα ή κατανοούν καλύτερα οι λαθρομετανάστες που εισέρχονται στη Δημοκρατία.

Εγγυήσεις ενόψει της επιστροφής

18ΠΕ.-(1) Οι αρχές της Δημοκρατίας, με εξαίρεση την περίπτωση που προβλέπεται στα άρθρα 18ΠΖ και 18ΠΗ, μεριμνούν ώστε να λαμβάνονται κατά το δυνατόν υπόψη οι ακόλουθες αρχές σε σχέση με υπηκόους τρίτων χωρών κατά το χρονικό διάστημα οικειοθελούς αναχώρησης, το οποίο χορηγείται σύμφωνα με το άρθρο 18ΟΘ και κατά τα χρονικά διαστήματα για τα οποία αναβάλλεται η απομάκρυνση σύμφωνα με το άρθρο 18ΠΑ:

(α) Την εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας με μέλη της οικογένειας που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β) την παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή∙

(γ) την παροχή στους ανηλίκους πρόσβασης στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους∙

(δ) τη λήψη υπόψιν των ιδιαίτερων αναγκών των ευάλωτων ατόμων.

(2) Ο Αvώτερoς Λειτουργός Μετανάστευσης παρέχει στα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) πρόσωπα γραπτή βεβαίωση κατά το Παράρτημα ΧΙ, περί του ότι η περίοδος οικειοθελούς αναχώρησης έχει παραταθεί σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΟΘ ή ότι η απόφαση επιστροφής δεν θα εκτελεστεί προσωρινά.

Κράτηση

18ΠΣΤ.-(1) Εκτός εάν στη συγκεκριμένη περίπτωση επιτρέπεται να εφαρμοστούν αποτελεσματικά άλλα επαρκή αλλά λιγότερο αναγκαστικά μέτρα, ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται να εκδίδει διάταγμα με το οποίο να θέτει υπό κράτηση υπήκοο τρίτης χώρας υποκείμενο σε διαδικασίες επιστροφής, μόνο για την προετοιμασία της επιστροφής και/ή τη διεκπεραίωση της διαδικασίας απομάκρυνσης, ιδίως όταν -

(α) υπάρχει κίνδυνος διαφυγής, ή

(β) ο συγκεκριμένος υπήκοος τρίτης χώρας αποφεύγει ή παρεμποδίζει την προετοιμασία της επιστροφής ή τη διαδικασία απομάκρυνσης.

Τέτοια κράτηση έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και διατηρείται μόνο καθόσον χρόνο η διαδικασία απομάκρυνσης εξελίσσεται και εκτελείται με τη δέουσα επιμέλεια.

(2) Η κράτηση διατάσσεται εγγράφως βάσει του άρθρου 14 και συνοδεύεται από αιτιολόγηση των πραγματικών και νομικών λόγων.

(3) (α) Το διάταγμα κράτησης υπόκειται σε προσφυγή βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Άρθρου και υπό τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το εν λόγω Άρθρο επιτρέπει τέτοια προσφυγή.

(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει αμέσως κάθε επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετικά με τη δυνατότητα προσφυγής η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α).

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών απολύει αμέσως τον επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εάν το διάταγμα κράτησής του ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο βάσει του Άρθρου 146 του Συντάγματος ή ανακληθεί από τον Υπουργό Εσωτερικών.

(4) Ο Υπουργός Εσωτερικών επανεξετάζει κάθε διάταγμα κράτησης το οποίο εκδίδει δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α) αυτεπάγγελτα ανά δίμηνο, και

(β) σε οποιοδήποτε εύλογο χρονικό διάστημα, κατ’ αίτηση του επηρεαζόμενου υπηκόου τρίτης χώρας.

(5) (α) Η διάρκεια κράτησης βάσει του παρόντος άρθρου υπόκειται σε αίτηση για την έκδοση εντάλματος habeas corpus δυνάμει του Άρθρου 155.4 του Συντάγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Άρθρου.

(β) Ο Υπουργός Εσωτερικών ενημερώνει αμέσως κάθε επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας σχετικά με τη δυνατότητα αίτησης η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (α).

(γ) Ο Υπουργός Εσωτερικών απολύει αμέσως τον επηρεαζόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, εάν η αίτησή του δυνάμει της παραγράφου (α) γίνει δεκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο.

(6) Οσάκις καθίσταται πρόδηλο ότι δεν υφίσταται πλέον λογικά προοπτική απομάκρυνσης για νομικούς ή άλλους λόγους ή όταν παύουν να ισχύουν οι όροι του εδαφίου (1), η κράτηση παύει να δικαιολογείται και το συγκεκριμένο πρόσωπο απολύεται αμέσως.

(7) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (γ) του εδαφίου (3) και της παραγράφου (γ) του εδαφίου (5),  η κράτηση εξακολουθεί καθ’ όλη τη χρονική περίοδο κατά την οποία πληρούνται οι όροι του εδαφίου (1) και είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί η επιτυχής απομάκρυνση και δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες.

(8) Ο Υπουργός Εσωτερικών δε δύναται να παρατείνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο εδάφιο (7) παρά μόνο για πρόσθετο περιορισμένο χρόνο που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, παρ’ όλες τις εύλογες προσπάθειες, η επιχείρηση απομάκρυνσης είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο επειδή-

(α) ο συγκεκριμένος υπήκοος της τρίτης χώρας αρνείται να συνεργαστεί, ή

(β) καθυστερεί η λήψη αναγκαίων εγγράφων από τρίτες χώρες.

Όροι κράτησης

18ΠΖ.-(1) Η κράτηση λαμβάνει χώρα κατά κανόνα σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης. Όταν δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαμονή σε ειδικές εγκαταστάσεις κράτησης και υποχρεωτικά χρησιμοποιείται σωφρονιστικό ίδρυμα, οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών κρατούνται χωριστά από τους κρατουμένους του κοινού δικαίου.

(2) Επιτρέπεται στους υπό κράτηση υπηκόους τρίτων χωρών, κατόπιν αιτήματος, να έρχονται, εν ευθέτω χρόνω, σε επαφή με τους νόμιμους αντιπροσώπους τους, τα μέλη της οικογένειάς τους, τις αρμόδιες προξενικές αρχές και τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

(3) Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις περιπτώσεις ευάλωτων ατόμων, στα οποία πρέπει να παρέχεται επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και η απαραίτητη θεραπευτική αγωγή.

(4) Οι σχετικές και αρμόδιες, εθνικές, διεθνείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις και όργανα δικαιούνται να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις κράτησης που αναφέρονται στο εδάφιο (1), στο βαθμό που χρησιμοποιούνται για την κράτηση υπηκόων τρίτων χωρών σύμφωνα με τα άρθρα 18ΠΣΤ μέχρι 18ΠΘ. Οι επισκέψεις αυτές υπόκεινται σε αδειοδότηση της αρχής της Δημοκρατίας που διευθύνει τις εγκαταστάσεις κράτησης.

(5) Οι υπό κράτηση υπήκοοι τρίτων χωρών λαμβάνουν συστηματικά πληροφορίες στις οποίες επεξηγείται ο κανονισμός που εφαρμόζεται στην εγκατάσταση και ορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους. Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν στοιχεία περί του προβλεπόμενου στο εδάφιο (2) δικαιώματός τους να έρχονται σε επαφή με τις οργανώσεις και τα όργανα που αναφέρονται στο εδάφιο (4).

 

Κράτηση ανηλίκων και οικογενειών

18ΠΗ.-(1) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανηλίκους κρατούνται μόνο ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα.

(2) Στις οικογένειες που κρατούνται εν αναμονή απομάκρυνσης παρέχεται χωριστό κατάλυμα το οποίο εξασφαλίζει επαρκή ιδιωτική ζωή.

(3)  Οι υπό κράτηση ανήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου, όπως δραστηριότητες παιχνιδιού και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που αρμόζουν στην ηλικία τους και, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους, έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση.

(4) Στους ασυνόδευτους ανηλίκους παρέχεται κατά το δυνατόν κατάλυμα σε ιδρύματα τα οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκαταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους.

(5) Τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού λαμβάνονται πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση ανηλίκων εν αναμονή απομάκρυνσης.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

18ΠΘ.-(1) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο εξαιρετικά υψηλός αριθμός υπηκόων τρίτων χωρών προς επιστροφή δημιουργεί απρόβλεπτο υψηλό φόρτο για το δυναμικό της εγκατάστασης κράτησης της Δημοκρατίας ή στο διοικητικό ή δικαστικό προσωπικό της, η Δημοκρατία δύναται, ενόσω η έκτακτη κατάσταση διαρκεί, να λαμβάνει επείγοντα μέτρα όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης, κατά παρέκκλιση από τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΠΖ και στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΠΗ.

(2) Η Δημοκρατία, οσάκις προσφεύγει σε σχετικά έκτακτα μέτρα, ενημερώνει την Επιτροπή. Ενημερώνει επίσης την Επιτροπή μόλις παύσουν να ισχύουν οι λόγοι για την εφαρμογή αυτών των έκτακτων μέτρων.

(3) Ουδεμία διάταξη του παρόντος άρθρου ερμηνεύεται ως επιτρέπουσα στη Δημοκρατία να παρεκκλίνει από τη γενική υποχρέωσή της να λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα, είτε γενικά είτε ειδικά, ώστε να εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει των άρθρων 18ΟΔ μέχρι 18ΠΗ.

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΡΑ μέχρι 18Σ

18Ρ.-(1) Τα άρθρα 18ΡA μέχρι 18Σ εφαρμόζονται σε σχέση με την απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

(2) Τα άρθρα 18ΡΑ μέχρι 18Σ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΡΑ μέχρι 18Σ

18ΡΑ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΡΑ μέχρι 18Σ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«απασχόληση» σημαίνει την άσκηση δραστηριοτήτων που καλύπτουν οποιαδήποτε μορφή εργασίας ρυθμιζόμενη σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία εργοδότη·

«αποδοχές παρανόμως παραμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας» ή «αποδοχές» σημαίνει το ημερομίσθιο ή το μισθό και οποιαδήποτε άλλη αντιστάθμιση, σε μετρητά ή σε είδος, που λαμβάνει ο εργαζόμενος, άμεσα ή έμμεσα, σε σχέση με την απασχόλησή του, από τον εργοδότη του, που ισοδυναμεί με τις απολαβές εργαζομένων παρόμοιου επιπέδου, οι οποίοι εργάζονται με νόμιμη σχέση απασχόλησης∙

«εξαιρετικά καταχρηστικοί όροι εργασίας» σημαίνει όρους εργασίας, περιλαμβανομένων όσων οφείλονται σε διακρίσεις λόγω φύλου ή άλλες διακρίσεις, οι οποίοι είναι κατάφωρα δυσανάλογοι προς τους όρους εργασίας των νόμιμα απασχολούμενων εργαζομένων, έχοντας επίπτωση, για παράδειγμα, στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων, και οι οποίοι προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια·

«επιχείρηση προσωρινής απασχόλησης» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, συνάπτει συμβάσεις εργασίας ή σχέσεις εξαρτημένης εργασίας με προσωρινά απασχολουμένους, με σκοπό να τους τοποθετεί σε έμμεσους εργοδότες για να εργασθούν προσωρινά υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνσή τους·

«εργοδότης» σημαίνει κάθε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, για λογαριασμό ή υπό τη διεύθυνση ή/και την εποπτεία του οποίου λαμβάνει χώραν η απασχόληση·

«νομικό πρόσωπο» σημαίνει κάθε νομική οντότητα που έχει τέτοιο καθεστώς βάσει του κυπριακού δικαίου, πλην κρατών ή δημοσίων φορέων κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας, καθώς και διεθνών οργανισμών δημοσίου δικαίου·

«Οδηγία 2009/52/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009, σχετικά με την επιβολή ελάχιστων προτύπων όσον αφορά τις κυρώσεις και τα μέτρα κατά των εργοδοτών που απασχολούν παράνομα διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών», ως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«παράνομη απασχόληση» σημαίνει την απασχόληση παρανόμως παραμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας. και ο όρος «παρανόμως απασχολούμενος» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας∙

«παρανόμως παραμένοντας υπήκοος τρίτης χώρας» σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που βρίσκεται στην επικράτεια της Δημοκρατίας και δεν πληροί ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις παρουσίας ή διαμονής στη Δημοκρατία.

«υπεργολάβος» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η εκτέλεση ενός μέρους ή του συνόλου των υποχρεώσεων προηγούμενης σύμβασης·

«υπήκοος τρίτης χώρας» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΟΔ.

Απαγόρευση της παράνομης απασχόλησης

18ΡΒ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΡΓ, απαγορεύεται η απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών.

Υποχρεώσεις εργοδοτών

18ΡΓ.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (2) και (3), οι εργοδότες οφείλουν -

(α) πριν την ανάληψη απασχόλησης υπηκόων τρίτης χώρας, να αξιώνουν από τους τελευταίους όπως κατέχουν και τους παρουσιάζουν έγκυρη και ισχύουσα άδεια ή άλλο τίτλο, που να επιτρέπει τη διαμονή και την απασχόληση του υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία∙

(β) με σκοπό πιθανή επιθεώρηση, να διατηρούν αντίγραφο της άδειας διαμονής ή του άλλου τίτλου παραμονής ή να καταγράφουν σε μητρώο τα στοιχεία της προαναφερόμενης άδειας ή του τίτλου, και να θέτουν το εν λόγω αντίγραφο ή μητρώο στη διάθεση των αρμόδιων αρχών τουλάχιστον κατά τη διάρκεια της περιόδου απασχόλησης∙

(γ) να ενημερώνουν, μέσα σε διάστημα επτά (7) ημερών, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης και το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων για την έναρξη της απασχόλησης υπηκόου τρίτης χώρας.

(2) Οι εργοδότες δεν οφείλουν να ενημερώνουν το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), σε περίπτωση που ο εργαζόμενος διαθέτει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.

(3) Οι εργοδότες που έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με το εδάφιο (1), δε θεωρούνται υπεύθυνοι για την παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, εκτός εάν εγνώριζαν ότι το έγγραφο που παρουσιάστηκε σαν έγκυρη άδεια ή τίτλος διαμονής ήταν πλαστογραφημένο.

Διοικητικές κυρώσεις

18ΡΔ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του άρθρου 18ΡΒ, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει στον εργοδότη του παρανόμως παραμένοντα υπηκόου τρίτης χώρας –

(α) διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ, και

(β) υποχρέωση καταβολής ποσού ίσου με τα έξοδα επιστροφής του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας.

(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας, για ιδιωτικούς του σκοπούς και υπό όρους που δεν συνιστούν εξαιρετικά καταχρηστικούς όρους εργασίας, ο Διευθυντής δύναται να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει το μισό του ποσού το οποίο δύναται να επιβάλλει ως διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΝΖ.

Καταβολή των καθυστερημένων οφειλών από τους εργοδότες

18ΡΕ.-(1) Για κάθε παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, ο εργοδότης οφείλει να καταβάλλει-

(α)   όλες τις οφειλόμενες αποδοχές στον παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας∙ για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το συμφωνημένο επίπεδο αποδοχών θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον το ελάχιστο ημερομίσθιο που προβλέπεται από την κυπριακή νομοθεσία, από τις συλλογικές συμβάσεις ή σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους, εκτός αν ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος μπορεί να αποδείξει ότι ήταν διαφορετικό, πάντα μέσα στα πλαίσια των υποχρεωτικών διατάξεων της κυπριακής νομοθεσίας περί ημερομισθίων·

(β) τις εισφορές ή τα τέλη στα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων, πλεονάζοντος προσωπικού, ετησίων αδειών μετ’ απολαβών, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και τους φόρους, που θα είχε καταβάλει ο εργοδότης, εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας είχε απασχοληθεί νόμιμα, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για καθυστερήσεις και των σχετικών διοικητικών προστίμων·

(γ) εφόσον ενδείκνυται, κάθε δαπάνη που προκύπτει από την αποστολή καθυστερούμενων οφειλών στη χώρα στην οποία ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει επιστρέψει ή έχει υποχρεωθεί να επιστρέψει.

(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του κατά τις διατάξεις των παραγράφων (α) ή/και (γ), του εδαφίου (1), ο επηρεαζόμενος παρανόμως παραμένοντας υπήκοος τρίτης χώρας δικαιούται σε κάθε περίπτωση να υποβάλλει αίτηση στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών για διεκδίκηση οποιασδήποτε οφειλόμενης αμοιβής, έστω και αν έχει επιστρέψει ή υποχρεωθεί να επιστρέψει στη χώρα του.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται σύμφωνα με τον περί Ετησίων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους δυνάμει αυτού δικονομικούς κανονισμούς.

(3) Πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε απόφασης για επιστροφή τους, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται παράνομα τυγχάνουν  συστηματικής και αντικειμενικής ενημέρωσης σχετικά με τα δικαιώματά τους σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και το άρθρο 18ΡΘ.

(4) Για τους σκοπούς των παραγράφων (α) και (β), του εδαφίου (1), θεωρείται κατά τεκμήριο ότι η σχέση απασχόλησης διήρκεσε τουλάχιστον τρεις (3) μήνες, εκτός εάν, μεταξύ άλλων, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος αποδείξουν το αντίθετο.

(5) Οι παρανόμως απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται την είσπραξη όλων των καθυστερούμενων αμοιβών που αναφέρονται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1), οι οποίες ανακτώνται βάσει αίτησης που υποβάλλεται σύμφωνα με το εδάφιο (2), ακόμα και στις περιπτώσεις όπου αυτοί έχουν επιστρέψει ή έχουν υποχρεωθεί να επιστρέψουν στη χώρα τους.

(6) Σε περίπτωση όπου έχει χορηγηθεί άδεια παραμονής περιορισμένης διάρκειας σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 18ΡΘ, ο Διευθυντής δύναται να παρατείνει μέχρι έξι (6) μήνες την εν λόγω άδεια παραμονής για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας, μέχρις ότου ο εν λόγω υπήκοος να έχει εισπράξει όλες τις καθυστερούμενες αμοιβές που ανακτώνται δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΡΘ.  Οι παράγραφοι (β) και (γ), του εδαφίου (4) του άρθρου 18ΡΘ  εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(7) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν, ο Διευθυντής οφείλει να επιστρέψει στον εργοδότη οποιοδήποτε ποσό που κατατέθηκε από αυτόν για σκοπούς ασφάλειας ή εγγύησης, εντός περιόδου σαράντα πέντε ημερών (45) από οποιαδήποτε από τις  ακόλουθες ημερομηνίες προηγηθεί:

(α) Την ημερομηνία λήξης ή διακοπής για οποιοδήποτε λόγο της εργοδότησης ή της σύμβασης εργασίας του εργοδότη με τον υπήκοο τρίτης χώρας και αφού ο εργοδότης ενημερώσει σχετικά τις αρμόδιες αρχές ή

(β) την ημερομηνία έκδοσης διατάγματος απέλασης από τη Δημοκρατία του υπηκόου τρίτης χώρας ή

(γ) την ημερομηνία αναχώρησης από τη Δημοκρατία του υπηκόου τρίτης χώρας σε σχέση με τον οποίο έγινε η κατάθεση του ποσού της ασφάλειας ή της εγγύησης.

Άλλα μέτρα

18ΡΣΤ. Πάσα αρχή, επιπρόσθετα από αυτές που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, αφού ενημερωθεί από το Διευθυντή για παράβαση του άρθρου 18ΡΒ, επιβάλλει στους εργοδότες τα ακόλουθα μέτρα, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας:

(α) μερικό ή πλήρη αποκλεισμό από το ευεργέτημα δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία διαχειρίζεται η Δημοκρατία, για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη·

(β) αποκλεισμό από όλες τις δημόσιες συμβάσεις, όπως ορίζονται στο  άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,  για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη·

(γ) μερική ή ολική ανάκτηση δημόσιων παροχών, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον εργοδότη κατά το διάστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες πριν από τη διαπίστωση της παράνομης απασχόλησης·

(δ) προσωρινό ή οριστικό κλείσιμο εγκαταστάσεων που έχουν χρησιμεύσει για τη διάπραξη της παράβασης ή αναστολή ή ανάκληση της άδειας άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, αν τούτο δικαιολογείται από τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Συμβάσεις υπεργολαβίας

18ΡΖ.-(1) Χωρίς επηρεασμό της κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα αναγωγής ή προσφυγής και της κυπριακής νομοθεσίας που αφορά τον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων, σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι άμεσος υπεργολάβος εργολάβου, ο εν λόγω εργολάβος οφείλει να καταβάλλει –

(α) επιπρόσθετα του εργοδότη, κάθε επιβαλλόμενη χρηματική κύρωση που επιβάλλεται κατά το άρθρο 18ΡΔ, και

(β) αντί του εργοδότη, κάθε καθυστερούμενη οφειλή κατά τις διατάξεις των παραγράφων (α) και (γ), του εδαφίου (1) και των εδαφίων (2) και (4) του άρθρου 18ΡΕ.

(2) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπεργολάβος, ο κύριος εργολάβος και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών οφείλουν έκαστος να καταβάλλουν τις πληρωμές, όπως αυτές προσδιορίζονται στο εδάφιο (1), επιπρόσθετα του εργοδότη και του άμεσου εργολάβου.

(3) Ο κύριος εργολάβος, ο άμεσος εργολάβος καθώς και όλοι οι ενδιάμεσοι υπεργολάβοι που γνώριζαν ότι ο εργοδότης υπεργολάβος απασχολούσε παρανόμως παραμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, υπόκεινται έκαστος στα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο  18ΡΣΤ.

Ποινικό αδίκημα

18ΡΗ.-(1) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, το οποίο με πρόθεση παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 18ΡΒ, σε περίπτωση που η παράβαση-

(α) συνεχίζεται ή επαναλαμβάνεται συστηματικά, ή/και

(β) αφορά ταυτόχρονη απασχόληση σημαντικού αριθμού παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, ή/και

(γ) συνοδεύεται με εξαιρετικά καταχρηστικούς όρους εργασίας, ή/και

(δ) διαπράττεται από εργοδότη ο οποίος, χωρίς να έχει κατηγορηθεί ή καταδικαστεί για αδίκημα σύμφωνα με τον περί της Καταπολέμησης της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων Νόμο, όπως αυτός επίσης τροποποιείται ή αντικαθίσταται, χρησιμοποιεί την εργασία ή τις υπηρεσίες παρανόμως παραμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας γνωρίζοντας ότι είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, ή/και

(ε) αφορά την παράνομη απασχόληση ανηλίκου,

είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (€20.000) ευρώ ή και στις δύο ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(2) Πρόσωπο, περιλαμβανομένου νομικού προσώπου, το οποίο τελεί πράξη η οποία συνιστά ηθική αυτουργία ή συνεργασία σε διαπραττόμενο ποινικό αδίκημα, το οποίο προβλέπεται στο εδάφιο (1), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπονται στο εν λόγω εδάφιο.

(3) Το άρθρο 14Β δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των εδαφίων (1) και (2), νομικό πρόσωπο είναι ένοχο ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (2) και υπόκειται στις ίδιες ποινές και σε περίπτωση που -

(α) το ποινικό αδίκημα διαπράττεται προς όφελος του νομικού προσώπου από φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί είτε ατομικά είτε ως μέλος οργάνου του νομικού προσώπου και το οποίο φυσικό πρόσωπο κατέχει ιθύνουσα θέση στην οργανωτική δομή του νομικού προσώπου, με βάση -

(i) εξουσία αντιπροσώπευσης του νομικού προσώπου, ή

(ii) εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου, ή

(iii) εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου, ή

(β) η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου, από φυσικό πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α), κατέστησε δυνατή τη διάπραξη του ποινικού αδικήματος, προς όφελος του νομικού προσώπου, από πρόσωπο που τελεί υπό την εξουσία του.

(5) Η διά του εδαφίου (4) ποινική ευθύνη νομικού προσώπου δεν αποκλείει την ποινική ευθύνη φυσικών προσώπων που συμμετέχουν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στη διάπραξη ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) ή (2).

(6) (α) Ο Αρχηγός Αστυνομίας δημοσιοποιεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, στο αστυνομικό δελτίο, στον ημερήσιο τύπο και στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας κατάλογο προσώπων που έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο προβλέπεται στο παρόν άρθρο.

(β) Σε περίπτωση που καταδίκη ανατραπεί κατ’ έφεση, ο Αρχηγός Αστυνομίας προβαίνει σε περί τούτου δημοσιοποίηση με τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

Διευκόλυνση των καταγγελιών

18ΡΘ.-(1) Οι παρανόμως απασχολούμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται να υποβάλλουν, είτε απευθείας, είτε μέσω συνδικαλιστικών οργανώσεων, αίτηση κατά του εργοδότη τους στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, σύμφωνα με τον περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τους δυνάμει αυτού δικονομικούς κανονισμούς.

(2) Συνδικαλιστική οργάνωση, από τους σκοπούς της οποίας συνάγεται ότι έχει συμφέρον να διασφαλίζει την πραγμάτωση του σκοπού οποιουδήποτε από τα άρθρα 18ΡΕ μέχρι 18ΡΖ, δικαιούται να κινεί αστική διαδικασία για την πραγμάτωση του σκοπού τέτοιου άρθρου, είτε εξ’ ονόματος είτε προς υποστήριξη παρανόμως παραμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας και εφόσον ο τελευταίος σε κάθε περίπτωση συγκατατίθεται προς τούτο.

(3) Η συνδρομή υπηκόων τρίτων χωρών στην υποβολή αίτησης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 19Α μέχρι 19Θ.

(4) (α) Όσον αφορά τα ποινικά αδικήματα που προβλέπονται στις παραγράφους (γ) και (ε), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΡΗ, ο Διευθυντής, με την επιφύλαξη των λόγων που συνδέονται με τη δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια, χορηγεί σε παρανόμως παραμένοντα υπήκοο τρίτης χώρας προσωρινή άδεια διαμονής διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(i) η παρουσία του υπήκοου τρίτης χώρας είναι απαραίτητη προς διευκόλυνση της έρευνας ή της δικαστικής διαδικασίας, και

(ii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει επιδείξει σαφή βούληση συνεργασίας, και

(iii) εάν ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει διακόψει κάθε σχέση με τους υπόπτους για τη διάπραξη των αδικημάτων.

(β) Ο Διευθυντής δύναται να ανανεώνει άδεια διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο (α) μέχρι έξι (6) μήνες, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου.

(γ) Ο Διευθυντής δύναται οποτεδήποτε να ανακαλεί προσωρινή άδεια διαμονής που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή (β), εάν διαπιστώσει ότι δεν υφίσταται πλέον οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (α).

Επιθεωρήσεις και ενημέρωση της Επιτροπής

18Σ.-(1) Ο Υπουργός Εσωτερικών δύναται, με σκοπό να ελεγχθεί η απασχόληση παρανόμως παραμένοντων υπηκόων τρίτων χωρών, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε αστυνομικό, λειτουργό ή επιθεωρητή-

(α) να εισέρχεται, με την επίδειξη της ταυτότητάς του, ελεύθερα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας, σε οποιοδήποτε χώρο απασχολήσεως, εκτός από οικιακά υποστατικά:

Νοείται ότι η είσοδος σε οικιακά υποστατικά μπορεί να γίνεται αφού εξασφαλιστεί η συγκατάθεση του κατόχου τους·

(β) να συνοδεύεται από αστυνομικό, αν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι θα παρεμποδιστεί στην άσκηση των εξουσιών του ή στην εκτέλεση των καθηκόντων του∙ για τον σκοπό αυτό, η Αστυνομία έχει υποχρέωση να διαθέτει έναν ή περισσότερους αστυνομικούς για να τον συνοδεύουν·

(γ) να συνοδεύεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ήθελε κρίνει αναγκαίο·

(δ) να προβαίνει σε ελέγχους, επιθεωρήσεις, έρευνες, ανακρίσεις ή εξετάσεις, όπως θεωρεί αναγκαίο για τη διαπίστωση της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, και ιδίως-

(i) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μπορεί να παράσχει πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετιζόμενες με οποιαδήποτε επιθεώρηση που αφορά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου, να απαντά σε σχετικές ερωτήσεις, μόνο του ή στην παρουσία οποιουδήποτε άλλου προσώπου, την οποία μπορεί ο επιθεωρητής να απαιτήσει ή να επιτρέψει, καθώς και να απαιτεί από το πρόσωπο αυτό να υπογράφει δήλωση ότι οι απαντήσεις του είναι αληθείς·

(ii) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο στο χώρο εργασίας να του παρέχει, για θέματα τα οποία είναι υπό τον έλεγχο ή την ευθύνη του προσώπου αυτού, τις διευκολύνσεις και τη βοήθεια που είναι αναγκαίες για την ενάσκηση από τον ίδιο οποιασδήποτε από τις εξουσίες που του παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου·

(iii) να ζητεί τη συνδρομή οποιασδήποτε δημόσιας υπηρεσίας ή αρχής, η οποία και υποχρεούται να του την παράσχει.

(2) Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται σύμφωνα με το εδάφιο (1), βασίζονται κυρίως σε ανάλυση κινδύνου η οποία διεξάγεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

(3) Προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των επιθεωρήσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1), το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εντοπίζουν τακτικά, με βάση αξιολόγηση κινδύνου, τους τομείς δραστηριότητας στους οποίους συγκεντρώνεται στη Δημοκρατία η απασχόληση παρανόμως παραμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Για καθέναν από τους τομείς αυτούς, το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών και το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κοινοποιούν στην Επιτροπή, πριν από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, τις επιθεωρήσεις που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματά τους, τόσο σε απόλυτους αριθμούς όσο και σε ποσοστό των εργαζομένων σε κάθε τομέα δραστηριότητας.

(4) Ο Διευθυντής εκπληρώνει, εκ μέρους της Δημοκρατίας, τις απαιτήσεις του Άρθρου 16, παράγραφος 2, της Οδηγίας 2009/52/ΕΚ.

Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ

18ΣΑ.  Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών ή διαταγμάτων.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ

18ΣΒ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«απασχόληση υψηλής ειδίκευσης» σημαίνει απασχόληση προσώπου, το οποίο -

(α) προστατεύεται ως μισθωτός δυνάμει του κυπριακού εργατικού δικαίου ή/και σύμφωνα με την πρακτική της Δημοκρατίας, ανεξάρτητα από τη νομική σχέση, προς το σκοπό της άσκησης γνήσιας και αποτελεσματικής εργασίας για το λογαριασμό ή υπό την καθοδήγηση άλλου,

(β) αμείβεται, και

(γ) έχει την απαιτούμενη επαρκή και ειδική γνώση, ως αποδεικνύεται από υψηλά επαγγελματικά προσόντα∙

«δεύτερο κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος διαφορετικό από το πρώτο κράτος μέλος∙

«Διάταγμα» σημαίνει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Απριλίου 2008 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«μέλη της οικογένειας» σημαίνει τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18∙

«μισθωτός» έχει την έννοια που του αποδίδει το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«μπλε κάρτα της ΕΕ» σημαίνει άδεια που φέρει τη μνεία «μπλε κάρτα της ΕΕ», βάσει της οποίας ο κάτοχός της δικαιούται να διαμένει και να εργάζεται νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Νόμου∙

«νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα» έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 2 του περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Οδηγία 2009/50/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2009/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 2009, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης» έχει την έννοια που του αποδίδει το Άρθρο 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και περιλαμβάνει πολίτη της Δημοκρατίας·

«πρώτο κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος το οποίο πρώτο χορήγησε σε υπήκοο τρίτης χώρας την μπλε κάρτα της ΕΕ∙

«τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» σημαίνει πτυχία, διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλοι τίτλοι τυπικών προσόντων, εκδοθέντα από αρμόδια αρχή, διά των οποίων πιστοποιείται η επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος εκπαίδευσης που έπεται της δευτεροβάθμιας, δηλαδή μιας δέσμης μαθημάτων που παρέχονται από εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο αναγνωρίζεται ως ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το κράτος στο οποίο βρίσκεται· για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης λαμβάνεται υπόψη, υπό τον όρο ότι οι σπουδές που απαιτήθηκαν για την απόκτησή του διήρκησαν τουλάχιστον τρία έτη∙

«υπήκοος τρίτης χώρας»  σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«υψηλά επαγγελματικά προσόντα» σημαίνει τα προσόντα που πιστοποιούνται από τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και που είναι σχετικά με το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στη σύμβαση εργασίας ή τη δεσμευτική προσφορά εργασίας.

 

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ

18ΣΓ.-(1) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που υποβάλλουν αίτηση εισδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών -

(α) στους οποίους επιτρέπεται να διαμένουν στη Δημοκρατία δυνάμει προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους·

(β) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας δυνάμει του  περί Προσφύγων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία δυνάμει του εν λόγω Νόμου και για την αίτηση των οποίων δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση·

(γ) οι οποίοι απολαύουν προστασίας σύμφωνα με την κυπριακή νομο θεσία, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας ή έχουν αιτηθεί προστασία σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία ή τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας και για την αίτηση των οποίων δεν έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση·

(δ) οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για διαμονή στη Δημοκρατία ως ερευνητές κατά την έννοια  των άρθρων 18ΝΘ έως 18ΟΒ, προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο·

(ε) οι οποίοι είναι μέλη της οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

(στ) οι οποίοι απολαύουν του κοινοτικού καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος σε κράτος μέλος σύμφωνα με τα άρθρα 18Ε μέχρι 18ΚΗ και ασκούν το δικαίωμά τους να διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος προκειμένου να ασκήσουν μισθωτή ή ανε ξάρτητη οικονομική δραστηριότητα·

(ζ) οι οποίοι εισέρχονται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, βάσει δεσμεύσεων οι οποίες περιλαμβάνονται σε διεθνή συμφωνία για τη διευκόλυνση της εισόδου και της προσωρινής διαμονής ορισμένων κατηγοριών φυσικών προσώπων σε σχέση με εμπορικές και επενδυτικές δραστηριότητες·

(η) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στη Δημοκρατία ως εποχιακοί εργαζόμενοι·

(θ) των οποίων η απέλαση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους·

(ι) οι οποίοι καλύπτονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμο, όπως αυτός εκάτοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, κατά το διάστημα κατά το οποίο είναι αποσπασμένοι στην επικράτεια της Δημοκρατίας∙

(ια) οι οποίοι βρίσκονται παράνομα στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογή των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ σε υπηκόους τρίτης χώρας οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμη αίτηση ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 18ΤΑ, σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν αποφάσισε επί της εν λόγω αίτησης πριν τη λήξη ισχύος της:

Νοείται περαιτέρω ότι η παρούσα παράγραφος δεν επηρεάζει την εφαρμογή του άρθρου 18ΤΒ.

(3)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, εφόσον, δυνάμει συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και αυτών των τρίτων χωρών, αφετέρου, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με τα δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(4) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου, η οποία απαριθμεί επαγγέλματα προς αποκλεισμό από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ για να διασφαλίζεται η δεοντολογική πρόσληψη σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη προσωπικού, διά της προστασίας των ανθρώπινων πόρων στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι συμβαλλόμενα μέρη των συμφωνιών αυτών.

(5)(α) Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν το δικαίωμα της Δημοκρατίας να εκδίδει άδειες παραμονής πέραν της μπλε κάρτας της ΕΕ για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση.

(β) Οι άδειες παραμονής που αναφέρονται στην παράγραφο (α) δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στα άλλα κράτη μέλη.

(γ) Οι άδειες διαμονής που αναφέρονται στο Άρθρο 3, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ και που εκδίδονται από κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δεν παρέχουν δικαίωμα διαμονής στη Δημοκρατία.

Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΣΔ. Τα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ δε θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α) της κοινοτικής νομοθεσίας, περιλαμβα-νομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας η περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή  πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου.

Κριτήρια εισδοχής

18ΣΕ.-(1) Υπήκοος τρίτης χώρας ο οποίος υποβάλλει αίτηση μέσω συγκεκριμένο εργοδότη για μπλε κάρτα της ΕΕ, όπως καθορίζεται στο άρθρο 18Τ(1), πρέπει -

(α) να προσκομίζει έγκυρο συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας από το συγκεκριμένο εργοδότη, για απασχόλησή του υπηκόου τρίτης χώρας σε θέση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης για ένα τουλάχιστον έτος στη Δημοκρατία·

(β) να προσκομίζει έγγραφο -

(i) το οποίο αποδεικνύει ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον περί της Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, για την άσκηση, από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος που προσδιορίζεται στο συμβόλαιο απασχόλησης ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, και

(ii) το οποίο είναι δεόντως επικυρωμένο και συνοδεύεται από επίσημή του μετάφραση στην ελληνική∙

(γ) σε σχέση με τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, να προσκομίζει δεόντως επικυρώμενα έγγραφα, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική, που πιστοποιούν τα σχετικά υψηλά επαγγελματικά προσόντα για το επάγγελμα ή τον τομέα που προσδιορίζεται στο συμβόλαιο απασχόλησης ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, όπως προβλέπεται στην κυπριακή νομοθεσία∙

(δ) να προσκομίζει -

(i) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, η περίοδος ισχύος του οποίου είναι τουλάχιστον δύο έτη,

(ii) θεώρηση ή αίτηση για θεώρηση, εφόσον απαιτείται, και

(iii) αποδεικτικά στοιχεία ισχύουσας άδειας διαμονής ή θεώρησης μακράς διάρκειας, αναλόγως∙

(ε) να προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ιδίου ως προς όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για τους πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχο δικαίωμα σε επιδόματα βάσει του συμβολαίου απασχόλησής του ή σε συνδυασμό με αυτό·

(η) να μην θεωρείται ως απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία·

(θ) να γνωστοποιεί, με την υποβολή της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ, τη διεύθυνση διαμονής του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(2) Επιπρόσθετα από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο εδάφιο (1), ο ακαθάριστος ετήσιος μισθός που απορρέει από το μηνιαίο ή ετήσιο μισθό, ο οποίος προσδιορίζεται στο  συμβόλαιο απασχόλησης ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας, δεν πρέπει να είναι κατώτερος από το εκάστοτε σχετικό εθνικό κατώτατο όριο μισθού το οποίο δημοσιεύεται με Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ετησίως για το σκοπό αυτό και το οποίο πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς μιάμιση φορά το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(3)  Κατά την εφαρμογή του εδαφίου (2), πρέπει να πληρούνται όλες οι υπόλοιπες προϋποθέσεις της κυπριακής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων ή πρακτικών στους σχετικούς επαγγελματικούς κλάδους για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

(4)(α) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (2) και προς απασχόληση σε επαγγέλματα στα οποία υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για εργαζομένους από τρίτες χώρες και τα οποία εντάσσονται στις κλάσεις 1 και 2 της Διεθνούς Τυποποιημένης Ταξινόμησης Επαγγελμάτων, το κατώτατο όριο μισθού πρέπει να ισούται τουλάχιστον προς 1,2 φορές το ύψος του μέσου ακαθάριστου ετήσιου μισθού εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας.

(β)  Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται σε επαγγέλματα τα οποία καθορίζονται με Διάταγμα του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο Διάταγμα παραθέτει την τεκμηρίωση της κρίσης του εν λόγω Υπουργού περί της ύπαρξης ιδιαίτερης ανάγκης.

(γ)  Ο Διευθυντής κοινοποιεί ετησίως στην Επιτροπή τον κατάλογο των επαγγελμάτων τα οποία καθορίζονται σε Διάταγμα, το οποίο εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου (β).

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει ευνοϊκότερες διατάξεις των εφαρμοστέων συλλογικών συμβάσεων ή πρακτικών των σχετικών επαγγελματικών κλάδων για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

Όγκοι εισδοχής

18ΣΣΤ.-(1)  Απαγορεύεται η εισδοχή στη Δημοκρατία υπηκόων τρίτων χωρών, η οποία εισδοχή αποσκοπεί στην απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.

(2)  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με Διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιτρέπει την αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εισδοχή υπηκόων τρίτων χωρών -

(α) κατά τομέα, επάγγελμα, ειδικότητα ή/και χώρα προέλευσης, και

(β) λαμβάνοντας υπόψη τις αναπτυξιακές προτεραιότητες, την κατάσταση στην αγορά εργασίας και τις ικανότητες υποδοχής της Δημοκρατίας.

(3)  Το Υπουργικό Συμβούλιο δεν δύναται να αντικαθιστά ή τροποποιεί Διάταγμα που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (2), πριν παρέλθει ένα έτος από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4)  Εντός δεκαπέντε ημερών από τη δημοσίευση του Διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίο (2), το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώνει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την αιτιολογία του Διατάγματος.

Μπλε κάρτα της ΕΕ

18ΣΖ.–(1) Ο Διευθυντής χορηγεί μπλε κάρτα της ΕΕ σε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο έχει υποβληθεί αίτηση όπως καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18Τ, ο οποίος υπήκοος πληροί τις απαιτήσεις του 18ΣΕ και έναντι του οποίου ο Διευθυντής έχει λάβει θετική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 18ΣΗ. Οι αρχές της Δημοκρατίας χορηγούν στον υπήκοο τρίτης χώρας κάθε διευκόλυνση για την απόκτηση της απαιτούμενης θεώρησης.

(2)(α) Η περίοδος ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ είναι ένας χρόνος.

(β) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (α), σε περίπτωση που το συμβόλαιο απασχόλησης καλύπτει περίοδο μικρότερη της προαναφερόμενης στην εν λόγω παράγραφο, η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται ή ανανεώνεται για τη διάρκεια της σύμβασης συν τρεις μήνες.

(3) Η μπλε κάρτα της ΕΕ εκδίδεται από το Διευθυντή, με χρήση του ενιαίου τύπου που θεσπίζεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, τηρουμένων των ακόλουθων όρων:

(α) σύμφωνα με το στοιχείο α), σημεία 7.5-9, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, ο Διευθυντής αναφέρει στην μπλε κάρτα της ΕΕ τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΤΓ·

(β) στο σημείο «Κατηγορία άδειας» της άδειας παραμονής, αναγράφεται η ένδειξη «Μπλε κάρτα της ΕΕ».

(4) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της, ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ -

(α) δικαιούται να εισέρχεται, να εισέρχεται εκ νέου και να διαμένει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

(β) απολαύει των δικαιωμάτων που του αναγνωρίζονται δυνάμει των άρθρων 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ.

Λόγοι άρνησης

18ΣΗ.-(1) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας δεν πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18ΣΕ∙

(β) όταν τα προσκομιζόμενα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί·

(γ) όταν η αίτηση είναι ασύμβατη με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 18ΣΣΤ.

(2)  Πριν αποφασίσει σχετικά με αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ και όταν εξετάζει την ανανέωση άδειας σύμφωνα με τα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18ΤΓ κατά τα πρώτα δύο έτη νόμιμης απασχόλησης ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο Διευθυντής ζητά τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σχετικά με την κατάσταση της αγοράς εργασίας, ο οποίος ασκεί τις αρμοδιότητές του όσον αφορά τις προϋποθέσεις κάλυψης κενής θέσης.

(3) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προτού δώσει τη σύμφωνη γνώμη του στο Διευθυντή, ικανοποιείται ότι δεν είναι δυνατό να πληρωθεί η συγκεκριμένη κενή θέση από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και αποτελούν ήδη μέρος του εργατικού δυναμικού της, σύμφωνα με την κυπριακή ή κοινοτική νομοθεσία, ή από επί μακρόν διαμένοντες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που επιθυμούν να μετακινηθούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης σύμφωνα με τα άρθρα 18ΙΘ μέχρι 18ΚΕ.

(4) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, προκειμένου να διασφαλισθούν δεοντολογικές προσλήψεις σε τομείς που πάσχουν από έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στις χώρες καταγωγής.

(5) Ο Διευθυντής απορρίπτει αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ, εάν ο εργοδότης έχει υποστεί κυρώσεις, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

Ανάκληση ή μη ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ

18ΣΘ.–(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί ή απορρίπτει την ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ που εκδίδεται βάσει του άρθρου 18ΣΖ σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευθεί·

(β) όταν διαφαίνεται ότι ο κάτοχος δεν πληρούσε ή δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής που προβλέπονται στα άρθρα 18ΣΒ μέχρι 18ΥΒ ή διαμένει για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επετράπη η διαμονή·

(γ) όταν ο κάτοχος δεν τήρησε τους περιορισμούς που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 18ΤΓ και στο άρθρο 18ΤΔ∙

(δ) για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας·

(ε) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν διαθέτει επαρκείς πόρους για τη συντήρησή του και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να προσφεύγει στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας· οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αξιολογούν του πόρους αυτούς, ανάλογα με τη φύση και τη τακτικότητά τους, δύνανται δε να λαμβάνουν  υπόψη το ύψος των κατώτατων ημεδαπών αποδοχών και συντάξεων, καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του ενδιαφερομένου:

Νοείται ότι η προαναφερόμενη αξιολόγηση δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο ανεργίας που αναφέρεται στο άρθρο 18ΤΔ∙

(στ) όταν ο ενδιαφερόμενος δεν γνωστοποίησε τη διεύθυνσή του·

(ζ) όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ ζητεί κοινωνικές παροχές, υπό την προϋπόθεση ότι ο Διευθυντής τον ενημέρωσε εκ των προτέρων για το θέμα αυτό.

(2) Η έλλειψη γνωστοποίησης σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18ΤΓ ή το εδάφιο (5) του άρθρου 18ΤΔ δεν θεωρείται επαρκής λόγος ανάκλησης ή μη ανανέωσης της μπλε κάρτας της ΕΕ, εάν ο κάτοχος μπορεί να αποδείξει ότι η γνωστοποίηση δε διαβιβάστηκε στο Διευθυντή για λόγους ανεξάρτητους από τη βούλησή του.

Αιτήσεις εισδοχής

18Τ.-(1) Αίτηση για μπλε κάρτα της ΕΕ υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας μέσω του εργοδότη του στο Διευθυντή, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ.

(2) Η αίτηση λαμβάνεται υπόψη και εξετάζεται μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας είτε διαμένει εκτός της επικράτειας της Δημοκρατίας είτε διαμένει ήδη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως κάτοχος ισχύουσας άδειας διαμονής ή εθνικής θεώρησης μακράς διάρκειας.

 

Αιτήσεις ανανέωσης μπλε κάρτας της ΕΕ

18ΤΑ.  Αίτηση για ανανέωση μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλλεται στο Διευθυντή από τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ τουλάχιστον τριάντα ημέρες πριν τη λήξη της μπλε κάρτας της ΕΕ, κατά τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα ΧΙΙ.

Σε περίπτωση που η εν λόγω προθεσμία δεν τηρείται, η αίτηση απορρίπτεται.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

18ΤΒ.–(1) Ο Διευθυντής αποφαίνεται επί του συνόλου της αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ και κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στον αιτητή το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(2)(α) Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή, ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή για τις απαραίτητες συμπληρωματικές πληροφορίες και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους.

(β)  Η περίοδος που προβλέπεται στο εδάφιο (1) αναστέλλεται έως ότου ο Διευθυντής λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα.

(γ) Εάν οι συμπληρωματικές πληροφορίες ή τα έγγραφα δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα, η αίτηση απορρίπτεται.

(3) Κάθε απόφαση για απόρριψη αίτησης για μπλε κάρτα της ΕΕ ή για μη ανανέωση ή για ανάκληση μπλε κάρτας της ΕΕ πρέπει-

(α) να κοινοποιείται γραπτώς στον ενδιαφερόμενο υπήκοο τρίτης χώρας, μέσω του εργοδότη του∙

(β) να προσδιορίζει τους λόγους της απόφασης∙ και

(γ) να αναφέρει τα δικαιώματα προσφυγής τα οποία έχει ο ενδιαφερόμενος, καθώς και την προθεσμία άσκησής τους.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας

18ΤΓ.–(1) Η απασχόληση ενδιαφερόμενου στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, περιορίζεται στην άσκηση αμειβόμενης δραστηριότητας που πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής του άρθρου 18ΣΕ.

(2) Κατά τα δύο πρώτα έτη νόμιμης απασχόλησης κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στη Δημοκρατία -

(α) για την αλλαγή εργοδότη -

(i) απαιτείται προηγούμενη γραπτή έγκριση του Διευθυντή, σύμφωνα με διαδικασία που αποφασίζει ο ίδιος και εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 18ΤΒ:

Νοείται ότι, κατά την εξέταση του αιτήματος αλλαγής εργοδότη, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 18ΣΗ,

(ii) κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλλει έγκυρο συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας για θέση απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης·

(β) για διαφοροποιήσεις στο εργασιακό του καθεστώς που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις εισδοχής απαιτείται προηγούμενη έγκριση από το Διευθυντή.

(3) Έπειτα από τα δύο πρώτα έτη, ο ενδιαφερόμενος ανακοινώνει στο Διευθυντή, σύμφωνα με διαδικασία την οποία αποφασίζει ο τελευταίος, τις αλλαγές που επηρεάζουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 18ΣΕ.

(4) Τα άρθρα 18ΣΒ έως 18ΥΒ δεν επηρεάζουν περιορισμούς στην πρόσβαση στην απασχόληση, οι οποίοι περιορισμοί υφίσταντο κατά την 19η Ιουνίου 2011, εάν η απασχόληση αυτή συνεπάγεται ακόμα και περιστασιακή συμμετοχή στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και ευθύνης για τη διαφύλαξη των γενικών συμφερόντων της Δημοκρατίας σε περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή ή κοινοτική νομοθεσία ή το οικείο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για τους πολίτες της Δημοκρατίας.

(5) Απαγορεύεται σε κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ η πρόσβαση σε δραστηριότητες απασχόλησης στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική η κοινοτική νομοθεσία ή το οικείο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης, οι δραστηριότητες αυτές προορίζονται μόνο για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.

(6) Το παρόν άρθρο δε θίγει την αρχή της κοινοτικής προτίμησης, όπως διατυπώνεται στις σχετικές διατάξεις της Πράξης Προσχώρησης του 2003 και της Πράξης Προσχώρησης του 2005, ιδίως σχετικά με τα δικαιώματα των υπηκόων αυτών των κρατών μελών που έχουν ήδη προσχωρήσει όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

(7) Για τους σκοπούς του εδαφίου (6) -

«Πράξη Προσχώρησης του 2003» σημαίνει την κυρωθείσα πράξη διά των περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβανίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικοί) Νόμων του 2003 και 2004∙

«Πράξη Προσχώρησης του 2005» σημαίνει την κυρωθείσα πράξη διά του περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Κυρωτικός) Νόμου του 2005.

Προσωρινή ανεργία

18ΤΔ.–(1) Ο Διευθυντής ανακαλεί την μπλε κάρτα της ΕΕ όταν η περίοδος ανεργίας του κατόχου υπερβαίνει τους τρεις συναπτούς μήνες ή όταν συμβαίνει άνω της μιας φοράς κατά την περίοδο ισχύος της μπλε κάρτας της ΕΕ.

(2) Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), επιτρέπεται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να αναζητεί και να αναλαμβάνει απασχόληση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18ΤΓ.

(3) Ο Διευθυντής επιτρέπει στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ να παραμένει στις ελεγχόμενες από τη Δημοκρατία περιοχές χωρίς δικαίωμα απασχόλησης έως τη χορήγηση ή την άρνηση χορήγησης της απαιτούμενης έγκρισης, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΤΓ.

(4) Με την ανακοίνωση στο Διευθυντή, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 18ΤΓ, τερματίζεται αυτόματα η περίοδος ανεργίας.

(5) Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, αμέσως μετά τον τερματισμό της απασχόλησής του, ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου ανεργίας στο Διευθυντή, σύμφωνα με διαδικασία που αποφασίζει ο  Διευθυντής.

Ίση μεταχείριση

18ΤΕ.-(1) Οι κάτοχοι μπλε κάρτας της ΕΕ απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας όσον αφορά -

(α) τις συνθήκες εργασίας, περιλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, καθώς και τις απαιτήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία·

(β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στην κυπριακή νομοθεσία για τη δημόσια τάξη και τη δημόσια ασφάλεια·

(γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

(δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο, σύμφωνα με τον περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται και τις σχετικές διαδικασίες·

(ε) τις διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας σχετικά με τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στην πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ∙ 1244/2010 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·  εφαρμόζονται ανάλογα οι ειδικές διατάξεις της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 859/2003 του Συμβουλίου, της 14ης Μαΐου 2003, για την επέκταση των διατάξεων του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν καλύπτονται ήδη από τις διατάξεις αυτές μόνον λόγω της ιθαγένειάς τους», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(στ) με την επιφύλαξη των υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, την καταβολή ποσών σχετικών με κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, στο ύψος που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους που οφείλει τη σύνταξη, στην περίπτωση μετακίνησης του παραλήπτη σε τρίτη χώρα,

(ζ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που τίθενται στη διάθεση του κοινού, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για την πρόσβαση σε στέγαση, καθώς και των υπηρεσιών ενημέρωσης και παροχής συμβουλών που παρέχει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης∙

(η) την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, εντός των ορίων που προβλέπει η κυπριακή νομοθεσία.

(2) Οι παράγραφοι (γ) και (ζ) του εδαφίου (1), δεν εφαρμόζονται όσον αφορά υποτροφίες, σπουδαστικά δάνεια και άλλες παροχές και δάνεια στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς και τις διαδικασίες για την παροχή στέγης.

(3)(α) Αναφορικά με την παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) -

(i) η πρόσβαση στις πανεπιστημιακές και τις μεταδευτεροβάθμιες σπουδές μπορεί να εξαρτηθεί από ειδικά προαπαιτούμενα, σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία·

(ii) εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η κατοικία ή η συνήθης διαμονή του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ ή του μέλους της οικογένειάς του για το οποίο ζητεί παροχές  ευρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β)  Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1), δε θίγει την ελευθερία του συμβάλλεσθαι βάσει του κοινοτικού και κυπριακού δικαίου.

(4) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), δε θίγει το δικαίωμα του Διευθυντή να ανακαλεί την μπλε κάρτα της ΕΕ ή να αρνείται την ανανέωσή της, σύμφωνα με το άρθρο 18ΣΘ.

(5) Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται στη Δημοκρατία από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18ΤΘ και δεν έχει ληφθεί ακόμη ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τη χορήγηση μπλε κάρτας της ΕΕ, η ίση μεταχείριση που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εφαρμόζεται μόνο αναφορικά με τις παραγράφους (β) και (δ) του εν λόγω εδαφίου.

 

 

Μέλη της οικογένειας

18ΤΣΤ.-(1)  Τα άρθρα 18ΚΘ μέχρι 18ΛΗ εφαρμόζονται, τηρουμένων των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΚΙ και της παραγράφου (α) του άρθρου 18ΛΒ, η οικογενειακή επανένωση δεν εξαρτάται από την απαίτηση όπως ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής ούτε από την απαίτηση να έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (5) και (5Α) του άρθρου 18ΛΑ, οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της οικογενειακής επανένωσης, το αργότερο εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 18ΛΓ, η διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής των μελών οικογένειας είναι η ίδια με τη διάρκεια ισχύος των αδειών διαμονής που χορηγούνται στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, στο μέτρο που το επιτρέπει η περίοδος ισχύος των ταξιδιωτικών τους εγγράφων.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 18ΛΔ, η πρόσβαση στην αγορά εργασίας δεν τίθεται σε περιορισμό για οποιαδήποτε περίοδο.

Καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ

18ΤΖ.-(1) Τα άρθρα 18ΣΤ μέχρι 18ΚΗ σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες εφαρμόζονται με τις παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18Η, στον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, που χρησιμοποίησε τη δυνατότητα η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18ΤΘ, επιτρέπεται να σωρεύει περιόδους διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη προκειμένου να εκπληρώσει την απαίτηση σχετικά με τη διάρκεια της διαμονής, εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) πέντε έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, και

(β) δύο έτη νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής, αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(3) Για τον υπολογισμό της περιόδου νόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (2) του άρθρου 18Η, περίοδοι απουσίας από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου, εάν είναι μικρότερες από δώδεκα συναπτούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δεκαοκτώ μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2)(α) του παρόντος άρθρου· το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ δεν χρησιμοποίησε τη δυνατότητα που προβλέπεται στο άρθρο 18ΤΘ.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγράφου (α), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΙΓ, παρατείνεται στους είκοσι τέσσερις (24) διαδοχικούς μήνες η περίοδος απουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία επιτρέπεται σε επί μακρόν διαμένοντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος κατέχει άδεια διαμονής μακράς διαρκείας με αναγραφόμενη την παρατήρηση που αναφέ ρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΤΗ, και στα μέλη της οικογένειάς του, στα οποία έχει χορηγηθεί το καθεστώς του επί μακρόν διαμέ νοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στα εδάφια (3) και (4) εφαρμόζονται μόνο στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας προσκομίζει στο Διευθυντή στοιχεία που αποδεικνύουν ότι απουσίασε από την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ασκήσει μισθωτή ή ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα ή να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία ή να σπουδάσει στη χώρα καταγωγής του.

(6) Τα άρθρα 18ΤΕ(1)(στ) και 18ΤΣΤ εξακολουθούν να εφαρμόζονται στους κατόχους άδειας διαμονής μακράς διάρκειας με αναγραφόμενη την παρατήρηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18ΤΗ, κατά περίπτωση, και μετά που ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ έχει αποκτήσει το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Άδεια διαμονής μακράς διαρκείας

18ΤΗ.-(1) Στους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΤΖ για την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χορηγείται από το Διευθυντή άδεια διαμονής κατά την έννοια του Άρθρου 1, παράγραφος 3, στοιχείο α), του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(2) Στο σημείο «Παρατηρήσεις» της άδειας διαμονής, η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), αναγράφεται από το Διευθυντή η ένδειξη «Πρώην κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ».

Προϋποθέσεις διαμονής στη Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος και επανεισδοχή στη Δημοκρατία ως πρώτο κράτος μέλος

18ΤΘ.-(1) Με τη συμπλήρωση δεκαοκτώ μηνών νόμιμης διαμονής του σε πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία ως κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ, ο ενδιαφερόμενος και τα μέλη της οικογένειας του δικαιούνται να μετακινηθούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για το σκοπό της απασχόλησης υψηλής ειδίκευσης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο.

(2) Εντός ενός μηνός το αργότερο μετά την είσοδο στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές , ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ υποβάλλει μέσω του εργοδότη του στο Διευθυντή αίτηση, κατά τον τύπο του Παραρτήματος ΧΙΙ, για μπλε κάρτα της ΕΕ και προσκομίζει όλα τα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΣΕ.

(3) Απαγορεύεται στον αιτητή να εργάζεται πριν ληφθεί θετική απόφαση επί της αίτησής του.

(4) Η αίτηση επιτρέπεται να υποβάλλεται στο Διευθυντή ενώ ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ διαμένει ακόμη στην επικράτεια του πρώτου κράτους μέλους.

(5) Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 18ΤΒ, ο Διευθυντής διεκπεραιώνει την αίτηση και ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή και το πρώτο κράτος μέλος για την απόφασή του είτε -

(α) να εκδώσει μπλε κάρτα της ΕΕ και να επιτρέψει στον αιτητή να διαμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν άρθρο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 18ΣΖ έως 18ΤΕ, ή

(β) να αρνηθεί την έκδοση μπλε κάρτας της ΕΕ και να υποχρεώσει τον αιτητή και τα μέλη της οικογένειας του, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από την κυπριακή νομοθεσία, περιλαμβα νομένων των διαδικασιών απομάκρυνσης, να εγκαταλείψει τη Δημοκρατία εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζο νται στο παρόν άρθρο.

(6) Όταν η μπλε κάρτα της ΕΕ που έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Διευθυντής δύναται να χορηγεί προσωρινή άδεια παραμονής, η οποία να επιτρέπει στον αιτητή να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, έως ότου ληφθεί απόφαση για την αίτηση.

(7) Ο αιτητής και ο εργοδότης του, είναι μαζί και ξεχωριστά υπεύθυνοι για τα έξοδα επιστροφής ή/και επανεισδοχής του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ καθώς και των μελών της οικογένειας του, περιλαμβανομένων και των εξόδων που καλύφθηκαν ενδεχομένως από δημόσιους πόρους σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5) ή του εδαφίου (9).

(8) Κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εφαρμόζει όγκους εισδοχής όπως προβλέπεται στο άρθρο 18ΣΣΤ.

(9)  Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι πρώτο κράτος μέλος, η Δημοκρατία δέχεται αμέσως εκ νέου χωρίς διατυπώσεις τον κάτοχο μπλε κάρτας της ΕΕ, όταν -

(α) δεύτερο κράτος μέλος λάβει απόφαση σύμφωνα με το Άρθρο 18, παράγραφος 4, στοιχείο β), της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ, ή

(β) η μπλε κάρτα της ΕΕ, την οποία χορήγησε ο Διευθυντής, λήγει ή ανακαλείται κατά τη διάρκεια εξέτασης από δεύτερο κράτος μέλος αίτησης η οποία υποβάλλεται στο τελευταίο σύμφωνα με το Άρθρο 18 της Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.

Το άρθρο 18ΤΔ του παρόντος Νόμου εφαρμόζεται κατά την επανεισδοχή.

(10) Από τη δεύτερη φορά κατά την οποία κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ και, κατά περίπτωση, τα μέλη της οικογένειάς του κάνουν χρήση της δυνατότητας μετακίνησης σε άλλο κράτος μέλος, ως «πρώτο κράτος μέλος» νοείται για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και του άρθρου 18Υ, το κράτος μέλος από το οποίο ο ενδιαφερόμενος αναχωρεί και ως «δεύτερο κράτος μέλος» νοείται το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλει αίτηση διαμονής.

 

Διαμονή των μελών της οικογένειας στη Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος

18Υ.-(1) Όταν ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ μετακινείται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΤΘ, και όταν η οικογένειά του είχε ήδη συσταθεί στο πρώτο κράτος μέλος, τα μέλη της οικογένειάς του δικαιούνται να τον συνοδεύουν ή να επανενώνονται μαζί του.

(2) Εντός ενός μηνός το αργότερο από την είσοδο στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας του κατόχου της μπλε κάρτας της ΕΕ ή ο συντηρών κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ, υποβάλλουν στο Διευθυντή, κατά τον τύπο του Παραρτήματος ΙΙΙ, αίτηση για άδεια διαμονής μέλους της οικογένειας.

(3) Όταν η άδεια διαμονής των μελών της οικογένειας, η οποία έχει εκδοθεί από το πρώτο κράτος μέλος, λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ή δεν παρέχει πλέον στον κάτοχό της το δικαίωμα να διαμένει νόμιμα στην επικράτεια της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής επιτρέπει τη διαμονή στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, χορηγώντας προσωρινή άδεια παραμονής η οποία επιτρέπει στο ενδιαφερόμενο μέλος της οικογένειας να εξακολουθεί να διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μαζί με τον κάτοχο της μπλε κάρτας της ΕΕ, έως ότου ο Διευθυντής αποφασίσει για την αίτηση.

(4) Τα ενδιαφερόμενα μέλη της οικογένειας πρέπει να προσκομίζουν με την αίτηση για άδεια διαμονής -

(α) την άδεια διαμονής τους στο πρώτο κράτος μέλος και ισχύον ταξιδιωτικό έγγραφο ή επικυρωμένα αντίγραφά τους, καθώς και θεώρηση, εφόσον απαιτείται·

(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι είχαν διαμείνει ως μέλη της οικογένειας κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ στο πρώτο κράτος μέλος·

(γ) αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτουν ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια για πολίτες της Δημοκρατίας ή ότι ο κάτοχος της μπλε κάρτας της ΕΕ διαθέτει ανάλογη ασφάλιση γι’ αυτούς.

(5) Ο κάτοχος μπλε κάρτας της ΕΕ πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι διαθέτει -

(α) κατάλυμα το οποίο θεωρείται κανονικό για αντίστοιχη οικογένεια στην αυτή επαρχία και το οποίο πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη Δημοκρατία∙

(β) σταθερούς και τακτικούς πόρους, επαρκείς για τη συντήρηση του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, χωρίς να απαιτεί ται προσφυγή στην κοινωνική πρόνοια της Δημοκρατίας· ο Διευθυντής αξιολογεί τους πόρους αυτούς, ανάλογα με τη φύση και την τακτικότητά τους, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος των κατώτατων αποδοχών και συντάξεων στη Δημοκρατία, καθώς και τον αριθμό των μελών της οικογένειας του κατόχου μπλε κάρτας της ΕΕ.

(6) Οι παρεκκλίσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18ΤΣΤ εξακολουθούν να εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών.

(7) Όταν η οικογένεια δεν είχε συσταθεί ήδη στο πρώτο κράτος μέλος, εφαρμόζεται το άρθρο 18ΤΣΤ του παρόντος Νόμου.

Εκτελεστικά μέτρα

18ΥΑ.-(1) Ο Διευθυντής ανακοινώνει στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη, εάν θεσπίστηκαν νομοθετικά ή κανονιστικά μέτρα όσον αφορά το άρθρο 18ΣΣΤ, τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 18ΣΗ ή/και το εδάφιο (7) του άρθρου 18ΤΘ.

(2) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής ενεργεί σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΣΗ κοινοποιεί στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη δεόντως αιτιολογημένη απόφαση που αναφέρει τις σχετικές χώρες και τομείς.

(3)(α) Κάθε έτος και για πρώτη φορά όχι αργότερα από την 19η Ιου νίου 2013, η αρμόδια αρχή ανακοινώνει στην Επιτροπή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 862/2007 στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των υπηκόων τρίτων χωρών στους οποίους χορηγήθηκε μπλε κάρτα της ΕΕ και, εφόσον είναι δυνατόν, των οποίων η εν λόγω κάρτα ανανεώθηκε ή ανακλήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγού μενου ημερολογιακού έτους, με μνεία της ιθαγένειάς τους και, εφόσον είναι δυνατόν, του επαγγέλματός τους· τα στατιστικά στοι χεία για τα μέλη της οικογένειας που έγιναν δεκτά ανακοινώνονται με τον ίδιο τρόπο, εκτός από τις πληροφορίες για το επάγγελμά τους· για τους κατόχους μπλε κάρτας της ΕΕ και τα μέλη της οικογένειάς τους που έγιναν δεκτοί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18ΤΘ 18Υ, 18ΥΑ, οι παρεχόμενες πληροφορίες διευκρινίζουν επίσης στο μέτρο του δυνατού, το κράτος μέλος προηγούμενης διαμονής.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α), ο όρος «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 862/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, περί κοινοτικών στατιστικών για τη μετανάστευση και τη διεθνή προστασία και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 311/76 του Συμβουλίου περί τηρήσεως στατιστικών για τους αλλοδαπούς εργαζομένους», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(4) Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 18ΣΕ(2), γίνεται παραπομπή στα δεδομένα της Επιτροπής (Eurostat) και, κατά περίπτωση, στα κυπριακά δεδομένα.

Σημεία επαφής

18ΥΒ.-(1) Ο Διευθυντής ορίζει σημεία επαφής, τα οποία είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών και εγγράφων που αναφέρονται στα άρθρα 18ΤΖ, 18ΤΘ και 18ΥΑ.

(2) Ο Διευθυντής παρέχει την κατάλληλη συνεργασία κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών και των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ

18ΥΓ.-(1) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ εφαρμόζονται -

(α) στους υπηκόους τρίτων χωρών που ζητούν την άδεια να διαμένουν, με σκοπό την εργασία στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές· και

(β) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας, σύμφωνα με το κυπριακό ή ενωσιακό δίκαιο, οι οποίοι λαμβάνουν άδεια εργασίας και κατέχουν άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Kανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002· και

(γ) στους υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, με σκοπό την εργασία σύμφωνα με το κυπριακό ή ενωσιακό δίκαιο.

(2) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών -

(α) οι οποίοι είναι μέλη οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άσκησαν ή ασκούν το δικαίωμά τους της ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τους περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμους του 2007 μέχρι (Αρ. 2) του 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται· ή

(β) οι οποίοι, μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της εθνικότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών· ή

(γ) οι οποίοι είναι αποσπασμένοι, για όσο καιρό διαρκεί η απόσπασή τους:

Νοείται ότι τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν το δικαίωμα υπηκόων τρίτων χωρών, που διαμένουν και εργάζονται νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και αποσπώνται σε άλλο κράτος μέλος, να απολαύουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με τους πολίτες της Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, όσον αφορά εκείνους τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης που δεν διέπονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2002, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται. ή

(δ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως ενδοεπιχειρησιακά αποσπασμένοι   εργαζόμενοι∙ ή

(ε) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως εποχικοί εργαζόμενοι ή ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au-pair)· ή

(στ) οι οποίοι επιτρέπεται να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για λόγους προσωρινής προστασίας ή οι οποίοι ζήτησαν την άδεια να παραμείνουν σε αυτές για τον ίδιο λόγο και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους· ή

(ζ) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τους περί Προσφύγων Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία σύμφωνα με τους εν λόγω Νόμους, χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη τελική απόφαση επί της αίτησής τους· ή

(η) οι οποίοι απολαύουν διεθνούς προστασίας σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας ή έχουν ζητήσει διεθνή προστασία σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις ή την πρακτική της Δημοκρατίας, χωρίς να έχει ληφθεί τελική απόφαση επί της αίτησής τους· ή

(θ) οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες σύμφωνα με τα άρθρα 18Ζ μέχρι 18ΚΗ· ή

(ι) των οποίων η απομάκρυνση έχει ανασταλεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους· ή

(ια) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως αυτοαπασχολούμενοι εργαζόμενοι· ή

(ιβ) οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτηση για εισδοχή ή έχουν γίνει δεκτοί ως ναυτικοί προς απασχόληση ή εργασία υπό οποιαδήποτε ιδιότητα σε πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος ή που φέρει τη σημαία κράτους μέλους.

(3) Τα άρθρα 18ΥΕ μέχρι 18ΦΒ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών -

(α) στους οποίους έχει χορηγηθεί άδεια να εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για χρονικό διάστημα όχι ανώτερο των έξι (6) μηνών· ή

(β) οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για λόγους σπουδών· ή

(γ) στους οποίους επιτρέπεται να εργάζονται βάσει θεώρησης.

(4) Τα άρθρα 18ΥΔ μέχρι 18ΦΣΤ δεν επηρεάζουν τυχόν περιορισμό της εισδοχής των υπηκόων τρίτων χωρών στην αγορά εργασίας.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΥΓ μέχρι 18ΦΣΤ

18ΥΔ. Για τους σκοπούς των άρθρων 18ΥΓ μέχρι 18ΦΖ, εκτός  εάν  από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια _

«ενιαία άδεια» σημαίνει άδεια διαμονής η οποία εκδίδεται από το Διευθυντή και η οποία επιτρέπει στον υπήκοο τρίτης χώρας να διαμένει νόμιμα στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές με σκοπό την εργασία·

«ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης» σημαίνει τη διαδικασία που οδηγεί, βάσει ενιαίας αίτησης που υποβάλλεται, από υπήκοο τρίτης χώρας ή από τον εργοδότη του, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΥΕ, με σκοπό να χορηγηθεί στον υπήκοο τρίτης χώρας άδεια διαμονής και εργασίας στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση για την ενιαία άδεια·

«εργαζόμενος τρίτης χώρας» σημαίνει κάθε υπήκοο τρίτης χώρας που έχει γίνει δεκτός στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και ο οποίος διαμένει νομίμως και του έχει χορηγηθεί άδεια εργασίας, στα πλαίσια αμειβόμενης σχέσης στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή πρακτική·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαµονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ∙ 1372/2013 της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2013·

«υπήκοος τρίτης χώρας» σημαίνει κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης

18ΥΕ.-(1) Κάθε αίτηση για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας υποβάλλεται στο Διευθυντή, σύμφωνα με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης -

(α) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, αν αυτός βρίσκεται ήδη νόμιμα στη Δημοκρατία, ή

(β) από τον εργοδότη, αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται ήδη νόμιμα στη Δημοκρατία,

στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή και με την καταβολή του κατά περίπτωση εφαρμοστέου τέλους το οποίο καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών  το οποίο εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου  (1Α).

(1Α) Ο Υπουργός Εσωτερικών καθορίζει τα κατά περίπτωση εφαρμοστέα τέλη, τα οποία καταβάλλονται σύμφωνα με το εδάφιο (1), με διάταγμά του το οποίο δημοιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και το οποίο τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία της εν λόγω δημοσίευσης.

(2) Ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση, που έχει υποβληθεί σύμφωνα με το εδάφιο (1), και εκδίδει, τροποποιεί ή ανανεώνει ενιαία άδεια, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΥΣΤ. Η απόφαση που αφορά την έκδοση, την τροποποίηση ή την ανανέωση της ενιαίας άδειας λαμβάνει τη μορφή ενιαίας διοικητικής πράξης που συνδυάζει άδεια διαμονής και άδεια εργασίας.

(3) Η ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης δεν θίγει τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης, η οποία ενδέχεται να απαιτείται για την πρώτη είσοδο.

Προϋποθέσεις για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας

18ΥΣΤ. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης∙

(β) ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής στη Δημοκρατία, εάν υποβάλλει αίτηση αυτοπροσώπως, με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης, η οποία είναι δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται, ή ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσληψης εκδιδόμενης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικού απασχόλησης εκδιδόμενου από τον εργοδότη∙ για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή για επικύρωση της σύμβασης απασχόλησης είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να απασχοληθεί ως αθλητής ή προπονητής, η σχετική κυπριακή αθλητική ομοσπονδία·

(δ) ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος σε σχέση με  το οποίο υποβάλλεται η αίτηση∙

(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, ή του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον εργοδότη∙

(στ) σε περίπτωση που η σχετική αίτηση υποβάλλεται -

(i) από τον εργοδότη, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,

(ii) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας·

(ζ) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες∙

(η) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια∙

(θ) η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δεν έχει εξασφαλιστεί με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις∙

(ι) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΚΒ∙

(ια) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν διευθετημένες τις τυχόν υποχρεώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με φόρους και εισφορές.

(ιβ) O εργοδότης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι ουδεμία χρηματική ή τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται για την κάλυψη των εξόδων απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής επιστρέφει τυχόν εγγύηση που έχει καταβληθεί σε περίπτωση που-

(i) O υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία, ή

(ii) για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί η πιο πάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή

(iii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εγκαταλείψει τον εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση απασχόλησης και δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο εργοδότης αυτός υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του εν λόγω προσώπου όταν αυτό εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είχε επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του εργοδότη να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, ουδεμία νέα αίτηση από τον εν λόγω εργοδότη για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας αναφορικά με άλλο υπήκοο τρίτης χώρας εξετάζεται από το Διευθυντή.

Έκδοση απόφασης

18ΥΖ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει απόφαση για το σύνολο της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, με προπαρασκευαστική απόφασή του, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης και οι οποίες καταγράφονται στην προπαρασκευαστική απόφαση.

(3) Ο Διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στον αιτητή, μέσω τηλεομοιότυπου ή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή επίδοσης διά χειρός.

(4) Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή κατά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΥΣΤ, ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή γραπτώς για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα και θέτει εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή τους. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) αναστέλλονται, μέχρις ότου ο Διευθυντής λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται επιπροσθέτως δεν προσκομισθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Διευθυντής δύναται να απορρίψει την αίτηση.

 

Ενιαία άδεια

18ΥΗ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφει τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, σύμφωνα με το στοιχείο α), σημείο 7.5-9, του Παραρτήματός του.

(2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή στην ενιαία άδεια είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του Παραρτήματός του.

(3) Όταν εκδίδεται ενιαία άδεια, δεν εκδίδεται ούτε απαιτείται οποιαδήποτε πρόσθετη άδεια ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Άδειες διαμονής που εκδίδονται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας

18ΥΘ.-(1) Σε άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, ο Διευθυντής αναγράφει τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής.

(2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) άδειες διαμονής είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του Παραρτήματός του.

(3) Όταν εκδίδεται άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, δεν εκδίδονται ούτε απαιτούνται πρόσθετες άδειες ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

18Φ.-(1) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας, ή σε περίπτωση απόφασης ανάκλησης ενιαίας άδειας, βάσει των κριτηρίων που καθορίζει ο παρών Νόμος ή το ενωσιακό δίκαιο, η σχετική απόφαση, όπως κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο -

(α) αιτιολογείται δεόντως, παραθέτοντας τους πραγματικούς και νομικούς λόγους στους οποίους βασίζεται·

(β) αναφέρει ότι η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του όγκου εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται να εργασθούν και, με αυτή τη βάση, δύναται να την απορρίψει.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση

18ΦΑ. Ο Διευθυντής παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών και στους μελλοντικούς εργοδότες τους επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για την υποβολή πλήρους αίτησης.

Δικαιώματα βάσει της ενιαίας άδειας

18ΦΒ. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της ενιαίας άδειας, ο κάτοχός της δικαιούται –

(α) να εισέρχεται και διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισόδου σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(β) ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, εντός των ορίων που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί τη συγκεκριμένη εργασιακή δραστηριότητα βάσει της ενιαίας άδειας και σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(δ) ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα που απολαύει βάσει της ενιαίας άδειας κατά τον παρόντα Νόμο και το λοιπό κυπριακό δίκαιο.

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18ΦΓ.-(1)  Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών οι οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο (β) ή στην παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΥΓ, απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά -

(α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, καθώς και της ασφάλειας και υγείας στον τόπο εργασίας·

(β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της εγγραφής και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

(δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με -

(i) τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(ii) τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 μέχρι 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(ε) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

(στ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι νόμιμος κάτοικος στη Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(ζ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι σύμφωνα με το ενωσιακό και το κυπριακό δίκαιο·

(η) τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας.

(2) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) -

(α) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονταν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο παρελθόν και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι· και

(β) δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για σκοπούς φοίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΛΘ μέχρι 18ΝΣΤ.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών -

(α) αποκλείονται από επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης και από άλλα επιδόματα και δάνεια· και

(β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων τυχόν προϋποθέσεων της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και της δέουσας γνώσης της γλώσσας και της πληρωμής των εφαρμοστέων διδάκτρων.

(4) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζόμενους τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ή οι οποίοι εργάζονταν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για ελάχιστο διάστημα έξι (6) μηνών και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

(5) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται, όσον αφορά τις οικογενειακές παροχές, σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάστηκαν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί με σκοπό τις σπουδές ή σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργαστούν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές βάσει θεώρησης.

(6) Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο καταχωρισμένος ή ο συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εργαζομένου τρίτης χώρας, για τα οποία ο τελευταίος αιτείται φορολογικών πλεονεκτημάτων, βρίσκεται εντός των ελεγχόμενων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών.

(7) Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζομένους τρίτων χωρών, οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς απασχόλησης.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), η Δημοκρατία δύναται να περιορίσει την ίση μεταχείριση, μεταξύ των πολιτών της Δημοκρατίας και των εργαζόμενων τρίτων χωρών οι οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο (β) ή στην παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΥΓ, όσον αφορά τις διαδικασίες στέγασης.

(9) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), δεν θίγει την εξουσία του Διευθυντή να ανακαλεί ή να αρνείται να ανανεώσει την ενιαία άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18ΥΕ ή την άδεια διαμονής που εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εργασίας που εκδίδεται από αυτόν.

(10) Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν δικαιώματα από αυτούς λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων τις οποίες δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης αυτών των εργαζομένων στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές όπως οι Κύπριοι πολίτες όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.

Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΦΔ. Τα άρθρα 18ΥΓ μέχρι 18ΦΣΤ δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις –

(α) του ενωσιακού δικαίου, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου.

Ενημέρωση του κοινού

18ΦΕ. Ο Διευθυντής θέτει στη διάθεση του κοινού τακτικά ενημερωμένη δέσμη πληροφοριών σχετικά με τους όρους εισόδου και διαμονής των υπηκόων τρίτων χωρών στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προκειμένου να εργασθούν σε αυτές τις περιοχές.

Υποχρεώσεις του Διευθυντή έναντι της Επιτροπής

18ΦΣΤ. Ο Διευθυντής, ως αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, εκπληρώνει την υποχρέωση την οποία επιβάλλει στη Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Άρθρο 15, παράγραφος 2, της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2011/98/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος μέλος.

Άδειες διαμονής

18ΦΖ.-(1) Ο Διευθυντής είναι η αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας για την έκδοση αδειών διαμονής.

(2) Ο Διευθυντής εκδίδει τις άδειες διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να λαμβάνει και διαχειρίζεται τα προσωπικά στοιχεία των αιτητών, περιλαμβανομένων των δακτυλικών αποτυπωμάτων των ενδιαφερομένων υπηκόων τρίτων χωρών, όπου αυτό απαιτείται.

(4) Η λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων γίνεται από υπαλλήλους δεόντως εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από το Διευθυντή.

(5) Τα ληφθέντα δακτυλικά αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την έκδοση άδειας διαμονής, και τον έλεγχό της για σκοπούς ταυτοποίησης προσώπου από κυπριακές αρχές ή άλλες αλλοδαπές αρχές δεόντως εξουσιοδοτημένες από το Διευθυντή, και διαγράφονται από το σχετικό μητρώο αλλοδαπών εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την ώρα έκδοσης της άδειας διαμονής.

(6) Οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο, με πρόθεση, παραλείπει να προβεί στη διαγραφή δακτυλικών αποτυπωμάτων, όπως προβλέπεται στο εδάφιο (5), είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες ευρώ (€3.000) ή και στις δύο τις ποινές της φυλάκισης και του προστίμου.

(7)(α) Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση  δύναται να  προβλέπει για την έναρξη της ισχύος του παρόντος άρθρου σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής.

Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ

18ΦΗ.(1) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ μέχρι 18ΩΑ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ

18ΦΘ.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 18Χ μέχρι 18ΩΑ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας” σημαίνει οποιαδήποτε άδεια αναφερόμενη στο άρθρο 18Ψ η οποία επιτρέπει στο δικαιούχο της άδειας να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ·

“άδεια εποχιακού εργαζόμενου” σημαίνει άδεια που χορηγείται, χρησιμοποιώντας τον τύπο που ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, η οποία περιλαμβάνει αναφορά σε εποχιακή εργασία και η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για διάστημα που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18Χ έως 18ΩΑ·

“άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται κατά τον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας για το σκοπό εποχιακής εργασίας·

“άδεια εργασίας” σημαίνει άδεια που χορηγείται κατά τον τύπο που αποφασίζεται από το Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4∙

“ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης” σημαίνει διαδικασία που οδηγεί σε απόφαση, βάσει ενιαίας αίτησης για τη χορήγηση σε υπήκοο τρίτης χώρας άδειας διαμονής και εργασίας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, επί της αίτησης για άδεια εποχιακού εργαζομένου·

“εποχιακός εργαζόμενος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διατηρεί την κύρια κατοικία του σε τρίτη χώρα, αλλά διαμένει νόμιμα και προσωρινά στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για την άσκηση δραστηριότητας που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών, βάσει μιας ή περισσότερων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου που συνάπτονται απευθείας μεταξύ του εν λόγω υπηκόου τρίτης χώρας και του εργοδότη που είναι εγκατεστημένος στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

“δραστηριότητα που εξαρτάται από την εναλλαγή των εποχών” σημαίνει δραστηριότητα που συνδέεται με ορισμένη περίοδο του έτους και αφορά επαναλαμβανόμενο γεγονός ή αλληλουχία γεγονότων που σχετίζονται με εποχιακές συνθήκες κατά τη διάρκεια των οποίων το απαιτούμενο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από το απαιτούμενο για τις συνήθεις δραστηριότητες·

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 για την επέκταση της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι δεν διέπονται ήδη από τους κανονισμούς αυτούς μόνο λόγω της ιθαγένειάς τους”∙

“Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/399” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΕ) 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016 περί κώδικα της Ένωσης σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν)”∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπηκόοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 509/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τη θέσπιση κοινοτικού κώδικα θεωρήσεων (κώδικας θεωρήσεων)”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/399 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2016∙

“Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας”, όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1372/2013·

“Οδηγία 2014/36/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2014/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία”∙

“υπήκοος τρίτης χώρας” σημαίνει πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ

18Χ.-(1) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν ήδη γίνει δεκτοί στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατία περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, με σκοπό την εργασία τους ως εποχιακών εργαζομένων.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι-

(α) Κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης διαμένουν στο έδαφος της Δημοκρατίας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στο άρθρο  18ΨΒ· ή

(β) ασκούν δραστηριότητες εξ ονόματος επιχειρήσεων  εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος, στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατά την έννοια του Άρθρου 56 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 2002· ή

(γ) είναι μέλη της οικογένειας πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ασκήσει το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο του 2007, όπως έχει τροποποιηθεί· ή

(δ) μαζί με τα μέλη της οικογένειάς τους και ανεξαρτήτως της υπηκοότητάς τους, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, ισοδύναμων των αντίστοιχων δικαιωμάτων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει συμφωνιών είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών, είτε μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

(3) Για διαμονές μέγιστης διάρκειας ενενήντα (90) ημερών, τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό του κεκτημένου του Σένγκεν και ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 810/2009, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/399 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΧΑ.-(1)  Οι διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις–

(α) Του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της   Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων χωρών, αφετέρου.

Καθορισμός τομέων απασχόλησης που αφορούν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών

18ΧΒ.-(1)  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με διάταγμά του, μετά από πρόταση του Υπουργού  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο οποίος εφόσον προηγουμένως κρίνει τούτο σκόπιμο διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους, καταρτίζει κατάλογο με τους τομείς απασχόλησης οι οποίοι περιλαμβάνουν δραστηριότητες που εξαρτώνται από την εναλλαγή των εποχών.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού  Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οσάκις ενδείκνυται σε διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, δύναται να τροποποιεί τον εν λόγω κατάλογο.

(3) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον καταρτισμό και τις εκάστοτε τροποποιήσεις του καταλόγου.

Αιτήσεις για άδεια και τέλη

18ΧΓ.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την παραλαβή αίτησης, τη λήψη απόφασης και την έκδοση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(2)(α) Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο εργοδότη ο οποίος είναι εγκατεστημένος στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, στη βάση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

Νοείται ότι, τα ούτως καθοριζόμενα τέλη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα ή υπερβολικά.

(β) Οι διατάξεις της παραγράφου (α) εφαρμόζονται χωρίς επηρεασμό του κεκτημένου του Σένγκεν και χωρίς επηρεασμό ενδεχομένων ρυθμίσεων που προβλέπουν την ανάμειξη τόσο του εργοδότη όσο και του υπηκόου τρίτης χώρας στη διαδικασία.

Κριτήρια και απαιτήσεις για την εισδοχή και διαμονή εποχιακού εργαζόμενου

18ΧΔ.-(1) Αίτηση για εισδοχή υπηκόου τρίτης χώρας ως εποχιακού εργαζομένου συνοδεύεται από-

(α) Συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας για θέση εποχιακού εργαζομένου θεωρημένο ή θεωρημένη, αντίστοιχα, από το Τμήμα Εργασίας, όπου διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(i) Ο τόπος και το είδος της εργασίας·

(ii) η διάρκεια της απασχόλησης·

(iii) το ποσό της αμοιβής·

(iv) ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα ή ανά μήνα·

(v) το ύψος του ενδεχόμενου επιδόματος αδείας·

(vi) ει δυνατόν, η ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης·

(vii) κατά περίπτωση, άλλοι σχετικοί όροι εργασίας∙

(β) αποδεικτικά στοιχεία ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας καλύπτεται από ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων οι οποίοι συνήθως καλύπτονται σε ασφαλιστικά συμβόλαια για Κύπριους υπηκόους, όσον αφορά τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται, λόγω της σύμβασης εργασίας του ή σε συνδυασμό με αυτήν, ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές, ένεκα της εργασίας του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

(γ) βεβαίωση του Τμήματος Εργασίας, περί του ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας εργαζόμενος θα διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα, ή ότι θα του παρασχεθεί τέτοιο κατάλυμα, το οποίο να πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 18ΨΣΤ∙

(δ) υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η επιστροφή αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι ουδεμία χρηματική ή τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την αίτηση για εισδοχή  αυτού ως εποχιακού εργαζομένου:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής επιστρέφει τυχόν εγγύηση που έχει καταβληθεί σε περίπτωση που-

(i) Ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία, ή

(ii) για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί η πιο πάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή

(iii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εγκαταλείψει τον εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση απασχόλησης και δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο εργοδότης αυτός υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του εν λόγω προσώπου όταν αυτό εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είχε επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του εργοδότη να επιβαρυνθεί με το κόστος επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος επιστροφής του υπηκόου τρίτης χώρας, ουδεμία νέα αίτηση από τον εν λόγω εργοδότη για εισδοχή άλλου υπηκόου τρίτης χώρας ως εποχιακού εργαζομένου εξετάζεται από το Διευθυντή.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δεν θεωρεί συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας, για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), εκτός εάν -

(α) Ικανοποιηθεί ότι το εν λόγω συμβόλαιο ή η προσφορά συνάδει με το κυπριακό δίκαιο και τις συλλογικές συμβάσεις ή πρακτικές που ισχύουν στη Δημοκρατία∙ και

(β) όπου στο συμβόλαιο απασχόλησης ή στη δεσμευτική προσφορά εργασίας ορίζεται ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας θα ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως ορίζεται στον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008, του υποβληθούν από τον αιτητή έγγραφα που να πιστοποιούν ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο για την άσκηση του εν λόγω επαγγέλματος.

(3) Στη βάση των εγγράφων που αναφέρονται στο εδάφιο (1), απαιτείται όπως οι εποχιακοί εργαζόμενοι-

(α) Δεν προσφεύγουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, αναφορικά με αίτηση περί εισδοχής υπηκόου τρίτης χώρας, ως εποχιακού εργαζομένου, για διαμονή η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες∙ και

(β) διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρησή τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους ώστε να μην προσφεύγουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας, αναφορικά με αίτηση περί εισδοχής υπηκόου τρίτης χώρας, ως εποχιακού εργαζομένου, για διαμονή η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες.

(4)(α) Κατά την εξέταση αίτησης για τη χορήγηση της άδειας της αναφερόμενης στο άρθρο 18Ψ(1), η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι ο υπήκοος της τρίτης χώρας δεν συνιστά κίνδυνο παράνομης μετανάστευσης και ότι προτίθεται να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας το αργότερο κατά την ημερομηνία λήξης της άδειάς του.

(β) Κατά την υποβολή αίτησης περί εισδοχής υπηκόου τρίτης χώρας, ως εποχιακού εργαζομένου, για διαμονή η διάρκεια της οποίας υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, απαιτείται έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο του υπηκόου τρίτης χώρας, η περίοδος ισχύος του οποίου υπερβαίνει την προβλεπόμενη διάρκεια διαμονής για το σκοπό εποχιακής εργασίας κατά τρεις (3) μήνες και η ημερομηνία έκδοσης του οποίου εμπίπτει εντός της τελευταίας δεκαετίας.

(5) Δεν γίνονται δεκτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του κατ’ αναλογία εφαρμοστέου άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία.

Όγκοι εισδοχής

18ΧΕ.-(1) Οι όγκοι εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς εποχιακής εργασίας καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας ανά τομέα απασχόλησης ή/και επάγγελμα ή/και ανώτατο ποσοστό ανά επιχείρηση ή/και ανά χώρα προέλευσης, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας για σκοπούς εποχιακής απασχόλησης.

(2) Στη βάση των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση άδειας για τον σκοπό εποχιακής εργασίας.

Λόγοι απόρριψης

18ΧΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΧΔ· ή

(β) τα προσκομισθέντα έγγραφα για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΔ έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί.

(2) Η αρμόδια αρχή, εάν το κρίνει σκόπιμο, απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση∙ ή

(β) η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα∙ ή

(γ) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το άρθρο 18ΨΔ∙ ή

(δ) ο υπήκοος της τρίτης χώρας δεν έχει συμμορφωθεί με υποχρεώσεις που απορρέουν από προηγούμενη απόφαση για εισδοχή ως εποχιακός εργαζόμενος.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Η συγκεκριμένη κενή θέση είναι δυνατόν να καλυφθεί από Κύπριο υπήκοο ή άλλο υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία· η παρούσα παράγραφος δεν θίγει την αρχή της προτίμησης για τους πολίτες της Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των σχετικών Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση· ή

(β) ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και τις συλλογικές συμβάσεις· ή

(γ) ο εργοδότης, εντός των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, έχει καταργήσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί η κενή θέση που ο εργοδότης προσπαθεί να καλύψει κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(4) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του υπηκόου τρίτης χώρας ως προτιθέμενου εποχιακού εργαζομένου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

(5)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, εάν το κρίνει σκόπιμο, δεν θεωρεί συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας, για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΨ(1)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να μη θεωρήσει συμβόλαιο απασχόλησης ή δεσμευτική προσφορά εργασίας, για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΨ(1)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

Ανάκληση της άδειας εποχιακής εργασίας

18ΧΖ.-(1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον-

(α) Τα προσκομισθέντα έγγραφα για τους σκοπούς του άρθρου 18ΧΔ έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευθεί· ή

(β) ο κάτοχος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του χορηγήθηκε η άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον δεν τηρούνται ή δεν τηρούνται πλέον οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ.

(3)(α) Η αρμόδια αρχή, εάν το κρίνει σκόπιμο, ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, εφόσον-

(i) Η επιχείρηση του εργοδότη έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα· ή

(ii) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση· ή

(iii) έχουν επιβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΔ.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας, εφόσον -

(i) Ο εργοδότης δεν πληροί τις νομικές του υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τους όρους απασχόλησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και τις συλλογικές συμβάσεις· ή

(ii) ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει της υποχρεώσεις που απορρέουν από το συμβόλαιο απασχόλησης· ή

(iii) ο εργοδότης, εντός των δώδεκα (12) μηνών που προηγούνται άμεσα της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, έχει καταργήσει μια θέση πλήρους απασχόλησης, προκειμένου να δημιουργηθεί η κενή θέση που ο εργοδότης προσπαθεί να καλύψει κατ’ επίκληση των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί.

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κάθε απόφαση ανάκλησης άδειας λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του εποχιακού εργαζόμενου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Υποχρέωση συνεργασίας

18ΧΗ. Οι εργοδότες παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες τις οποίες η αρμόδια αρχή κρίνει ότι απαιτούνται για τη χορήγηση, την παράταση ή την ανανέωση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

18ΧΘ.-(1) Η αρμόδια αρχή καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους αιτητές τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των εποχιακών εργαζομένων.

(2)  Όταν η αρμόδια αρχή χορηγεί σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, συνοδεύει την εν λόγω άδεια με γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με τα άρθρα  18ΦΘ μέχρι 18ΩΑ, μεταξύ άλλων σε ό,τι αφορά τις διαδικασίες υποβολής καταγγελίας.

Άδειες για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18Ψ.-(1) Για διαμονή που δεν υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, η αρμόδια αρχή χορηγεί στους υπηκόους τρίτων χωρών που πληρούν τους όρους του άρθρου 18ΧΔ και για τους οποίους δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ, μία από τις ακόλουθες άδειες για το σκοπό εποχιακής εργασίας:

(α) Άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας, η οποία αναφέρει ότι εκδίδεται με σκοπό την εποχιακή εργασία∙

(β) άδεια εργασίας που αναφέρει ότι εκδίδεται με σκοπό την εποχιακή εργασία, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης σύμφωνα με το παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001.

(2) Για διαμονή που υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες, η αρμόδια αρχή χορηγεί στους υπηκόους τρίτων χωρών, που τηρούν τους όρους του άρθρου 18ΧΔ, και για τους οποίους δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ, άδεια εισόδου για το σκοπό εποχιακής εργασίας και άδεια εποχιακού εργαζομένου.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του εποχιακού εργαζομένου σε έντυπη μορφή ή να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του παραρτήματός του.

Διάρκεια διαμονής

18ΨΑ.-(1) Η μέγιστη διάρκεια διαμονής για τους εποχιακούς εργαζομένους δεν υπερβαίνει τους οχτώ (8) συνολικά μήνες ανά περίοδο δώδεκα (12) μηνών.  Μετά την εκπνοή αυτού του χρονικού διαστήματος, ο υπήκοος τρίτης χώρας εγκαταλείπει το έδαφος της Δημοκρατίας, εκτός εάν του χορηγηθεί άδεια διαμονής δυνάμει του κυπριακού δικαίου για σκοπούς άλλους από την εποχιακή εργασία.

(2) Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να καθορίζει μέγιστη χρονική περίοδο ανά δωδεκάμηνο κατά την οποία εργοδότης μπορεί να προσλαμβάνει εποχιακούς εργαζομένους. Το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν είναι μικρότερο από τη μέγιστη περίοδο διαμονής που καθορίζεται στο εδάφιο (1).

Παράταση της διαμονής ή ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18ΨΒ.-(1) Εντός της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1), και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ και δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ(1)(β), (2) και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 18ΧΣΤ(3)(β) και (γ), η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους εποχιακούς εργαζομένους παράταση της διαμονής τους, εφόσον παρατείνουν το συμβόλαιο απασχόλησής τους με τον ίδιο εργοδότη.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει σε εποχιακό εργαζόμενο να παρατείνει το συμβόλαιο απασχόλησής του με τον ίδιο εργοδότη καθώς και τη διαμονή του, περισσότερες από μια φορές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(3) Εντός της μεγίστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1) και υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΔ και δεν ισχύουν λόγοι απόρριψης που αναφέρονται στο άρθρο 18ΧΣΤ(1)(β), (2) και, κατά περίπτωση, στο άρθρο 18ΧΣΤ(3)(β) και (γ), η αρμόδια αρχή επιτρέπει στους εποχιακούς εργαζομένους παράταση της διαμονής τους, προκειμένου να απασχοληθούν από διαφορετικό εργοδότη.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιτρέπει σε εποχιακό εργαζόμενο να απασχοληθεί από διαφορετικό εργοδότη και να παρατείνει τη διαμονή του περισσότερες από μια φορές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν σημειώνεται υπέρβαση της μέγιστης διάρκειας διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(5)  Για τους σκοπούς των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι (4)-

(α) Υποβάλλεται αίτηση στον τύπο και με την καταβολή τέλους, που καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών∙

(β) γίνεται αποδεκτή η υποβολή αίτησης όταν ο εποχιακός εργαζόμενος, που έχει γίνει δεκτός σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, ευρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(6) Εάν η θέση εποχιακού εργαζομένου είναι δυνατόν να καλυφθεί από Κύπριο υπήκοο ή άλλο υπήκοο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει νόμιμα στη Δημοκρατία, η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.  Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρχή της προτίμησης των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των σχετικών Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(7) Όταν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1), η αρμόδια αρχή απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας.

(8) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει την παράταση της διαμονής ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας δυνάμει των διατάξεων του περί Προσφύγων Νόμου του 2000, όπως έχει τροποποιηθεί.

(9) Το άρθρο 18ΧΖ(3) δεν εφαρμόζεται σε εποχιακό εργαζόμενο που υποβάλλει αίτηση προκειμένου να απασχοληθεί από διαφορετικό εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, όταν οι διατάξεις του άρθρου 18ΧΖ(3) εφαρμόζονται αναφορικά με τον προηγούμενο εργοδότη.

(10) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΧΣΤ(1), κάθε απόφαση σχετικά με αίτηση παράτασης ή ανανέωσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του εποχιακού εργαζομένου, και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Διευκόλυνση της επανεισόδου

18ΨΓ.-(1) Η αρμόδια αρχή διευκολύνει την επανείσοδο υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι έγιναν δεκτοί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ως εποχιακοί εργαζόμενοι τουλάχιστον μια φορά τα προηγούμενα πέντε (5) χρόνια και οι οποίοι τήρησαν πλήρως τις προϋποθέσεις που ισχύουν για τους εποχιακούς εργαζομένους δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ κατά τη διάρκεια κάθε διαμονής τους.

(2)  Η κατά το εδάφιο (1) διευκόλυνση δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα μέτρα, όπως-

(α) Επιτάχυνση της διαδικασίας που οδηγεί σε απόφαση σχετικά με αίτηση χορήγησης άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας∙

(β) προτεραιότητα όσον αφορά την εξέταση αιτήσεων εισδοχής εποχιακών εργαζομένων, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη προηγούμενη εισδοχή, όταν λαμβάνεται απόφαση για αιτήσεις με γνώμονα την εξάντληση των όγκων εισδοχής.

Κυρώσεις κατά εργοδοτών

18ΨΔ.-(1) Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης υποχρεώσεων του εργοδότη εποχιακού εργαζομένου που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18ΦΘ έως 18ΩΑ, δύναται να επιβάλλεται στον εργοδότη διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 18ΝΖ(1).

(2) Πάσα αρχή, αφού διαπιστώσει τη μη τήρηση υποχρεώσεων του εργοδότη εποχιακού εργαζομένου που απορρέουν από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, επιβάλλει στον εργοδότη τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 18ΡΣΤ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

(3) Εάν η άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας ανακληθεί σύμφωνα με το άρθρο 18ΧΖ(3), ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο. Η ευθύνη καλύπτει όλες τις εκκρεμείς υποχρεώσεις που θα έπρεπε να έχει σεβαστεί ο εργοδότης εάν δεν είχε ανακληθεί η άδεια για το σκοπό εποχιακής απασχόλησης, έστω και αν ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν βρίσκεται πλέον στη Δημοκρατία.

(4) Σε περίπτωση που ο εργοδότης είναι υπεργολάβος ο οποίος παραβίασε υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, και εφόσον ο κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος δεν έχουν αναλάβει υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας κατά τα οριζόμενα στο κυπριακό δίκαιο, ο κύριος εργολάβος και κάθε ενδιάμεσος υπεργολάβος-

(α) Υπόκεινται στις κυρώσεις που αναφέρονται στα εδάφια (1) και  (2) του παρόντος άρθρου·

(β) είναι υπεύθυνοι, μαζί και ξεχωριστά με τον εργοδότη, για καταβολή κάθε αποζημίωσης που οφείλεται στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με το εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου·

(γ) είναι υπεύθυνοι, μαζί και ξεχωριστά με τον εργοδότη, για καταβολή κάθε καθυστερούμενου ποσού που οφείλεται στον εποχιακό εργαζόμενο σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

18ΨΕ.-(1) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει και κοινοποιεί απόφαση σχετικά με την αίτηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της πλήρους αίτησης. Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο από την αρμόδια αρχή.

(2) Σε περίπτωση αίτησης παράτασης της διαμονής ή ανανέωσης της άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18ΨΒ, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο εποχιακός εργαζόμενος δεν υποχρεούται να διακόψει τη σχέση εργασίας με τον ίδιο εργοδότη ή δεν εμποδίζεται να αλλάξει εργοδότη, λόγω των διεξαγόμενων διοικητικών διαδικασιών.

(3) Εάν η ισχύς άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας λήξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράτασης ή ανανέωσης, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στον εποχιακό εργαζόμενο να παραμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, έως ότου λάβει απόφαση σχετικά με την αίτηση και υπό τις προϋποθέσεις ότι η αίτηση υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας και ότι δεν έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που καθορίζεται στο άρθρο 18ΨΑ(1).

(4) Οσάκις εφαρμόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή επιτρέπει στον εποχιακό εργαζόμενο να εργάζεται μέχρι να ληφθεί η απόφαση. Ενόσω εξετάζεται η αίτηση παράτασης ή ανανέωσης, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

(5) Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον αιτητή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναστέλλεται, έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(6)  Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή απορρίπτεται η παράταση της διαμονής ή η ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτητή. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας κοινοποιούνται γραπτώς τόσο στον εποχιακό εργαζόμενο όσο και στον εργοδότη.

(7) Κάθε απόφαση με την οποία απορρίπτεται αίτηση για τη χορήγηση άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή απορρίπτεται η παράταση της διαμονής ή η ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας ή ανακαλείται άδεια για το σκοπό εποχιακής εργασίας, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον Δικαστηρίου σύμφωνα με το Άρθρο 146 του Συντάγματος. Η γραπτή κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την άσκησή της.

Στέγαση

18ΨΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή απαιτεί αποδεικτικά στοιχεία περί του ότι ο εποχιακός εργαζόμενος, κατά τη διάρκεια της διαμονής του, θα διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα που πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη Δημοκρατία και γενικά εξασφαλίζει ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής καταλύματος του εποχιακού εργαζομένου, ο εργοδότης οφείλει να ενημερώνει γραπτώς την αρμόδια αρχή για σκοπούς καταγραφής της διεύθυνσης και το Διευθυντή του Τμήματος Εργασίας για σκοπούς ελέγχων καταλληλότητας.

(2) Όταν το κατάλυμα παρέχεται από τον εργοδότη ή μέσω του εργοδότη-

(α) Ο εργοδότης επιτρέπεται να απαιτεί από τον εποχιακό εργαζόμενο να καταβάλει ενοίκιο το ύψος του οποίου δεν είναι υπερβολικό σε σχέση με την καθαρή αμοιβή του και σε σχέση με την ποιότητα του καταλύματος∙ τέτοιο ενοίκιο απαγορεύεται να εκπίπτει αυτόματα από το μισθό του εποχιακού εργαζομένου· και

(β) ο εργοδότης προσφέρει στον εποχιακό εργαζόμενο μισθωτήριο συμβόλαιο ή ισοδύναμο έγγραφο που αναγράφει σαφώς τους όρους ενοικίασης του καταλύματος· και

(γ) ο εργοδότης διασφαλίζει ότι το κατάλυμα πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής που ισχύουν στη Δημοκρατία.

Δικαιώματα βάσει της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας

18ΨΖ. Κατά την περίοδο ισχύος της άδειας που αναφέρεται στο άρθρο 18Ψ, ο κάτοχος της άδειας έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να εισέρχεται και διαμένει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(β) να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία έχει λάβει άδεια, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18ΨΗ.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (3) και (4), οι εποχιακοί εργαζόμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά τα ακόλουθα:

(α) Τους όρους απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένου του κατώτατου  επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας για εργασία, και τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής και απόλυσης, του ωραρίου εργασίας, των αδειών και αργιών, καθώς και των απαιτήσεων όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

(β) το δικαίωμα στην απεργία και στην ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της προσχώρησης και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζόμενων ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(γ) την καταβολή των καθυστερούμενων οφειλών από τους εργοδότες, όσον αφορά όλες τις οφειλόμενες αμοιβές στον υπήκοο τρίτης χώρας·

(δ) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης, όπως ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004∙

(ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται στο κοινό, εκτός της στέγασης, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας σύναψης συμβάσεων, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(στ) συμβουλευτικές υπηρεσίες όσον αφορά την εποχιακή εργασία, οι οποίες παρέχονται από γραφεία ευρέσεως εργασίας·

(ζ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο∙

(η) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων -

(i) του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, και

(ii) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου του 1996, όπως έχει τροποποιηθεί·

(θ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι νόμιμος κάτοικος στη Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο.

(2) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι που μετακινούνται προς τρίτη χώρα, ή οι κληρονόμοι των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από αυτούς, λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις που δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης του εποχιακού εργαζομένου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές όπως και οι Κύπριοι υπήκοοι όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.

(3) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται-

(α) Στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε σχέση με οικογενειακά επιδόματα και παροχές ανεργίας, χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010·

(β) στην παράγραφο (ζ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται μόνο σε σχέση με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση που συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα, χωρίς όμως να εφαρμόζεται σε σχέση με επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης ή άλλα επιδόματα και δάνεια·

(γ) στην παράγραφο (θ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο καταχωρισμένος ή συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εποχιακού εργαζομένου, για τα οποία αιτείται πλεονεκτημάτων, ευρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(4) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου δε θίγει την εξουσία της αρμόδιας αρχής να ανακαλεί ή να απορρίπτει την παράταση ή την ανανέωση της άδειας για το σκοπό εποχιακής εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΧΖ και 18ΨΒ, αντίστοιχα.

Παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιθεώρηση

18ΨΘ.-(1) Για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης με τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ, της πρόληψης πιθανών καταχρήσεων και της επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης, της αξιολόγησης και, όπου αρμόζει, της επιθεώρησης, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή τη διοικητική πρακτική.

(2) Τα ακόλουθα πρόσωπα δύνανται και οφείλουν να λαμβάνουν τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέτρα:

(α) Ο Διευθυντής του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΣΤ και τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(α) που αφορούν μόνο τις απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας·

(β) ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(α), εξαιρουμένων των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια στον τόπο εργασίας, και του άρθρου 18ΨΗ(1)(β), (γ), (στ) και (ζ) όσον αφορά μόνο την επαγγελματική κατάρτιση·

(γ) ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(δ) και (2)·

(δ) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Βιομηχανίας και Τουρισμού, όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(ε)·

(ε) ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) που αφορούν μόνο την εκπαίδευση και της παραγράφου (η), του άρθρου 18ΨΗ(1)·

(στ) ο Έφορος Φορολογίας όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΗ(1)(θ)∙

(ζ) η αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΨΔ(1).

(3) Οποιοσδήποτε από τους ακόλουθους έχει πρόσβαση στο χώρο εργασίας και, με τη συγκατάθεση του εποχιακού εργαζομένου, στο κατάλυμά του, για τη διεξαγωγή σχετικών ελέγχων και επιθεωρήσεων:

(α)  Πάσα αρχή προβλεπόμενη στο εδάφιο (2). ή/και

(β) εφόσον προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο για τους εργαζόμενους κυπριακής υπηκοότητας, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Διευκόλυνση των καταγγελιών

18Ω.-(1) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι υπήκοοι τρίτων χωρών δικαιούνται να υποβάλλουν, είτε απευθείας είτε μέσω οργάνωσης που αναφέρεται στο άρθρο 18ΨΗ(1)(β), αίτηση κατά του εργοδότη τους στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Ετήσιων Αδειών Μετ’ Απολαβών Νόμου του 1967, όπως έχει τροποποιηθεί, και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους δικονομικούς κανονισμούς.

(2) Οργάνωση, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 18ΨΗ(1)(β), από τους σκοπούς της οποίας συνάγεται ότι έχει συμφέρον να διασφαλίζει την πραγμάτωση του σκοπού οποιουδήποτε από τα άρθρα 18ΦΘ έως 18ΩΑ, δικαιούται να κινεί αστική διαδικασία για την πραγμάτωση του σκοπού τέτοιου άρθρου, είτε εξ’ ονόματος είτε προς υποστήριξη εποχιακού εργαζομένου τρίτης χώρας και εφόσον ο τελευταίος σε κάθε περίπτωση συγκατατίθεται προς τούτο.

(3) Οι εποχιακοί εργαζόμενοι έχουν την ίδια πρόσβαση με άλλους εργαζομένους που κατέχουν παρόμοια θέση σε μέτρα προστασίας κατά της απόλυσης ή άλλης δυσμενούς μεταχείρισης εκ μέρους του εργοδότη, ως αντίποινα για καταγγελία εντός της επιχείρησης ή για ενδεχόμενη προσφυγή σε δικαστική διαδικασία με στόχο την ενίσχυση της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις των άρθρων 18ΦΘ έως 18ΩΑ.

Στατιστικές

18ΩΑ.  Η αρμόδια αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες το Άρθρο 26 της Οδηγίας 2014/36/ΕΕ επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.

Επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ

18ΩΒ. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών ή διαταγμάτων.

Ερμηνεία για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΔ μέχρι 18διςΙΕ

18ΩΓ.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου και των άρθρων 18ΩΔ έως 18διςΙΕ, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια εισόδου για τον σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια που χορηγείται χρησιμοποιώντας τον τύπο που αποφασίζεται από τον Διευθυντή, η οποία επιτρέπει σε υπήκοο τρίτης χώρας να εισέλθει στο έδαφος της Δημοκρατίας για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης ·

“άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το ακρωνύμιο “ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχό της το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στο έδαφος του πρώτου κράτους μέλους για περίοδο πέραν των ενενήντα (90) ημερών, και, κατά περίπτωση, στο έδαφος του δεύτερου κράτους μελους, σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ·

“άδεια μακράς κινητικότητας” σημαίνει άδεια η οποία φέρει το ακρωνύμιο “mobile ICT” και η οποία παρέχει στον κάτοχο άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης το δικαίωμα να διαμένει και να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ·

“αρμόδια αρχή” σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών ή/και πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό Εσωτερικών δυνάμει του άρθρου 4∙

“ασκούμενος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο με πανεπιστημιακό πτυχίο ο οποίος μετατίθεται σε οντότητα υποδοχής προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή με σκοπό την απόκτηση εκπαίδευσης σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων και ο οποίος αμείβεται κατά τη διάρκεια της μετάθεσης·

“δεύτερο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος στο οποίο ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος προτίθεται να ασκήσει ή ασκεί το δικαίωμα κινητικότητας κατά την έννοια των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, πλην του πρώτου κράτους μέλους·

“διοικητικό στέλεχος” σημαίνει πρόσωπο που κατέχει ανώτερη θέση, το οποίο κατά κύριο λόγο ηγείται της διαχείρισης της οντότητας υποδοχής, υπό τη γενική εποπτεία ή καθοδήγηση κυρίως του διοικητικού συμβουλίου ή του συμβουλίου των μετόχων της επιχείρησης ή ισοδύναμου οργάνου, αυτή δε η θέση περιλαμβάνει τη διεύθυνση της οντότητας υποδοχής ή τμήματος ή υποκαταστήματος της οντότητας υποδοχής, την εποπτεία και τον έλεγχο της εργασίας των άλλων εργαζομένων με εποπτικές, τεχνικές ή διοικητικές αρμοδιότητες και την αρμοδιότητα να προτείνουν προσλήψεις, απολύσεις ή άλλες ενέργειες που αφορούν το προσωπικό·

“ενδοεταιρική μετάθεση” σημαίνει την προσωρινή απόσπαση με σκοπό την εργασία ή την εκπαίδευση υπηκόου τρίτης χώρας που, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών μελών από επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός του εδάφους κράτους μέλους και έναντι της οποίας ο υπήκοος τρίτης χώρας δεσμεύεται με σύμβαση εργασίας πριν από τη μετάθεση και κατά τη διάρκειά της, προς οντότητα που ανήκει στην επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, και, κατά περίπτωση, η κινητικότητα μεταξύ των οντοτήτων υποδοχής που είναι εγκατεστημένες σ’ ένα ή περισσότερα δεύτερα κράτη μέλη·

“ειδικευμένος εργαζόμενος” σημαίνει πρόσωπο το οποίο εργάζεται εντός του ομίλου επιχειρήσεων και το οποίο διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις ουσιαστικής σημασίας για τους τομείς δραστηριοποίησης, τις τεχνικές ή τη διοίκηση της οντότητας υποδοχής, οι οποίες γνώσεις αξιολογούνται λαμβάνοντας υπόψη, πέραν των ειδικών γνώσεων των σχετικών με την οντότητα υποδοχής, τα υψηλού επιπέδου προσόντα για το συγκεκριμένο τύπο εργασίας ή δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης επαγγελματικής πείρας καθώς και της πιθανής ιδιότητας μέλους αναγνωρισμένων επαγγελμάτων·

“ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος” σημαίνει υπήκοο τρίτης χώρας που διαμένει εκτός του εδάφους των κρατών μελών κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης και ο οποίος υπόκειται σε ενδοεταιρική μετάθεση·

“ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης” σημαίνει τη διαδικασία η οποία, βάσει αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής και εργασίας σε υπήκοο τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, οδηγεί σε απόφαση σχετικά με την εν λόγω αίτηση·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

ο όρος “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 883/2004” έχει την έννοια που του αποδίδει το άρθρο 18ΦΘ·

“μέλη της οικογένειας” σημαίνει τα μέλη της οικογένειας που αναφέρονται στο άρθρο 18Λ(1) και (2)·

“νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα” σημαίνει το νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 2 του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008·

“Οδηγία 2014/66/ΕΕ” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2014/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης”∙

“όμιλος επιχειρήσεων” σημαίνει δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις οι οποίες, βάσει του κυπριακού δικαίου, αναγνωρίζεται ότι συνδέονται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

(α) Επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, κατέχει την πλειοψηφία του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της τελευταίας,

(β) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, ελέγχει την πλειοψηφία των ψήφων που συνδέονται με το μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας,

(γ) επιχείρηση η οποία, άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με άλλη επιχείρηση, μπορεί να διορίζει περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου της τελευταίας,

(δ) επιχειρήσεις που τελούν υπό την ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης·

“οντότητα υποδοχής” σημαίνει οντότητα στην οποία μετατίθεται ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της, που είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

“πρώτο κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος το οποίο πρώτο εκδίδει σε υπήκοο τρίτης χώρας άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης·

“υπήκοος τρίτης χώρας” σημαίνει κάθε πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την έννοια του Άρθρου 20, παράγραφος 1, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ

18ΩΔ.-(1) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι διαμένουν εκτός της Δημοκρατίας κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης και υποβάλλουν αίτηση εισδοχής ή έχουν γίνει δεκτοί στο έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαμονή σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης ως διοικητικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι.

(2) Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν εφαρμόζονται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι –

(α) Υποβάλλουν αίτηση διαμονής ερευνητή σύμφωνα με τα άρθρα 18ΝΗ μέχρι 18ΟΒ προκειμένου να υλοποιήσουν ερευνητικό σχέδιο· ή

(β) βάσει συμφωνιών μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών και αφετέρου τρίτων χωρών, απολαύουν δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας ισοδύναμων με εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εργάζονται σε επιχείρηση εγκατεστημένη σε τέτοια τρίτη χώρα· ή

(γ) αποσπώνται στο πλαίσιο του περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμου του 2002· ή

(δ) εκτελούν δραστηριότητες αυτοαπασχολούμενου εργαζομένου· ή

(ε) τοποθετούνται από γραφεία απασχόλησης, γραφεία εύρεσης προσωρινής εργασίας ή άλλη επιχείρηση που διαθέτει εργατικό δυναμικό για εργασία υπό την εποπτεία και τη διεύθυνση άλλης επιχείρησης· ή

(στ) έχουν γίνει δεκτοί ως σπουδαστές πλήρους φοίτησης ή παρακολουθούν επιβλεπόμενη πρακτική εκπαίδευση βραχείας διάρκειας στο πλαίσιο των σπουδών τους.

(3)  Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν θίγουν το δικαίωμα της Διοίκησης να εκδίδει άδειες διαμονής άλλες από την άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης για οποιοδήποτε σκοπό σχετικό με την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 18ΩΒ έως 18διςΙΕ.

Ευνοϊκότερες διατάξεις

18ΩΕ.- Τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ δεν θίγουν ευνοϊκότερες διατάξεις -

(α) Του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου·

(β) διμερών ή πολυμερών συμφωνιών που συνάπτονται μεταξύ της Δημοκρατίας ή μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, αφετέρου.

Αιτήσεις και τέλη

18ΩΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή μεριμνά για την παραλαβή της αίτησης και για την έκδοση είτε άδειας εισόδου για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, είτε άδειας μακράς κινητικότητας.

(2) Η αίτηση, για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή για άδεια μακράς κινητικότητας, υποβάλλεται από την οντότητα υποδοχής, στη βάση ενιαίας διαδικασίας υποβολής αίτησης, στον τύπο που αποφασίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και με την καταβολή του τέλους που καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών:

Νοείται ότι, τα ούτως καθοριζόμενα τέλη δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα ή υπερβολικά.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από κοινή πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δύναται με απόφασή του να καθορίζει-

(α) Ότι σε οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων εφαρμόζονται απλουστευμένες διαδικασίες σχετικά με την έκδοση αδειών ενδοεταιρικής μετάθεσης, αδειών μακράς κινητικότητας, αδειών για μέλη οικογένειας ενδοεταιρικά μετατιθέμενων και θεωρήσεων∙

(β) τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων οι δύο προαναφερόμενοι Υπουργοί με κοινή τους απόφαση αναγνωρίζουν τέτοιες οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων·

(γ) τις απλουστευμένες διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) και που περιλαμβάνουν τα μέτρα που αναφέρονται στο Άρθρο 11, παράγραφος 7, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ·

(δ) την περίοδο απαγόρευσης αναγνώρισης που αναφέρεται στο εδάφιο (6).

(4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων-

(α) Αναγνωρίζουν με κοινή τους απόφαση οντότητες ή επιχειρήσεις ή ομίλους επιχειρήσεων που απολαύουν των απλουστευμένων διαδικασιών που αναφέρονται στο εδάφιο (3)∙ και

(β) επαναξιολογούν τακτικά κάθε τέτοια αναγνώριση.

(5) Οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων που έχουν αναγνωριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) κοινοποιούν κάθε τροποποίηση που επηρεάζει τις προϋποθέσεις αναγνώρισης εγκαίρως και πάντως πριν από την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της τροποποίησης αυτής.

(6) Σε περίπτωση που οντότητες ή επιχειρήσεις ή όμιλοι επιχειρήσεων δεν προβαίνουν στην κοινοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (5), ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με κοινή τους απόφαση, ανακαλούν την αναγνώριση που προβλέπεται στο εδάφιο (4)(α) και επιβάλλουν απαγόρευση αναγνώρισης για την περίοδο που καθορίζεται σύμφωνα με το εδάφιο (3)(δ).

Κριτήρια εισδοχής

18ΩΖ.-(1) Αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή -

(α) Όταν ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαμένει εκτός της Δημοκρατίας στην οποία επιθυμεί να γίνει δεκτός∙ και

(β) όταν η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος στο οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί -

(i) η πρώτη διαμονή του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας εντός της Ευρωπαïκής Ένωσης, ή

(ii) η διαμονή μακρύτερης συνολικής διάρκειας κατά τη διάρκεια της μετάθεσης του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, από ό,τι στα άλλα κράτη μέλη.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΣΤ(2), η οντότητα υποδοχής η οποία υποβάλλει αίτηση για σκοπούς εισδοχής βάσει των όρων των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ –

(α) Προσκομίζει τα ακόλουθα, θεωρημένα από το Τμήμα Εργασίας:

(i) Αποδείξεις ότι η οντότητα υποδοχής και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων,

(ii) αποδείξεις απασχόλησης εντός της ιδίας επιχείρησης ή του ομίλου επιχειρήσεων, τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχείς μήνες αμέσως πριν από την ημερομηνία της ενδοεταιρικής μετάθεσης όσον αφορά τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και τουλάχιστον  έξι (6) συνεχείς μήνες όσον αφορά τους ασκούμενους εργαζομένους,

(iii) σύμβαση εργασίας και, αν είναι απαραίτητο, επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, περιλαμβάνουσα τα ακόλουθα:

(Α) Λεπτομέρειες όσον αφορά τη διάρκεια της μετάθεσης και τον τόπο εγκατάστασης της οντότητας ή των οντοτήτων υποδοχής,

(Β) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας καταλαμβάνει θέση διοικητικού στελέχους, ειδικευμένου εργαζομένου ή ασκούμενου εργαζομένου στην οντότητα ή τις οντότητες υποδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές,

(Γ) την αμοιβή καθώς και τους λοιπούς όρους και συνθήκες απασχόλησης που ισχύουν κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης,

(Δ) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας, μετά την ολοκλήρωση της ενδοεταιρικής μετάθεσης, θα μπορέσει να μετατεθεί σε οντότητα που ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων και είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα,

(iv) αποδείξεις ότι ο υπήκοος τρίτης χώρας είτε διαθέτει τα επαγγελματικά προσόντα και την εμπειρία που απαιτούνται στην οντότητα υποδοχής στην οποία πρόκειται να μετατεθεί σε θέση διοικητικού στελέχους ή ειδικευμένου εργαζομένου είτε, αναφορικά με ασκούμενο εργαζόμενο, ότι διαθέτει τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους∙

(v) εφόσον ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να ασκήσει νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, αποδεικτικά στοιχεία ότι πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση, από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση∙

(vi) για κάθε υπήκοο τρίτης χώρας για τον οποίο η οντότητα υποδοχής υποβάλλει αίτηση εισδοχής του ως ασκούμενου εργαζομένου, συμφωνία επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με την προετοιμασία του για τη μελλοντική θέση στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας και της περιγραφής του προγράμματος επαγγελματικής εκπαίδευσης, ώστε να αποδεικνύεται ότι σκοπός της διαμονής είναι να εκπαιδευθεί ο ασκούμενος εργαζόμενος προκειμένου να σταδιοδρομήσει ή να εκπαιδευθεί σε τεχνικές ή μεθόδους επιχειρήσεων, καθώς και των προϋποθέσεων βάσει των οποίων ασκείται η εποπτεία του ασκούμενου εργαζομένου κατά τη διάρκεια του προγράμματος·

(β) υποβάλλει έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο,  η περίοδος της ισχύος του οποίου καλύπτει τουλάχιστον την περίοδο της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης·

(γ) χωρίς επηρεασμό υφιστάμενων διμερών συμφωνιών, προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο ενδιαφερόμενος υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας ή, εάν αυτό προβλέπεται από το κυπριακό δίκαιο, ότι έχει υποβάλει αίτηση για ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει όλους τους κινδύνους που συνήθως καλύπτονται για Κύπριους υπηκόους, για τις περιόδους κατά τις οποίες δεν του παρέχεται ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη και αντίστοιχα δικαιώματα σε παροχές, λόγω της σύμβασης εργασίας του στη Δημοκρατία ή σε συνδυασμό με αυτήν.

(3) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει τα έγγραφα που προβλέπονται στο εδάφιο (2)(α) (i), (iii), (iv), (v) και (γ) στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή.

(4) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής προσκομίζει, το αργότερο κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, τη διεύθυνση του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(5) Κατά τη θεώρηση της σύμβασης εργασίας και, εάν είναι απαραίτητο, της επιστολής ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον εργοδότη, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας διασφαλίζει ότι –

(α) Πληρούνται κατά τη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης όλες οι προϋποθέσεις των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων ή/και συλλογικών συμβάσεων γενικής εφαρμογής που ισχύουν για τους αποσπασμένους εργαζομένους σε παρόμοια κατάσταση στους αντίστοιχους επαγγελματικούς κλάδους, όσον αφορά τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης πλην της αμοιβής· ελλείψει συστήματος που να καθορίζει τις συλλογικές συμβάσεις γενικής εφαρμογής, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να λαμβάνει ως βάση τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν γενικά για όλες τις παρόμοιες επιχειρήσεις που ανήκουν στο δεδομένο κλάδο ή επάγγελμα και υπάγονται στον γεωγραφικό χώρο εφαρμογής τους ή/και τις συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις πλέον αντιπροσωπευτικές σε εθνικό επίπεδο οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων και εφαρμόζονται στο σύνολο των ελεγχόμενων από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών·

(β) η αμοιβή που παρέχεται στον υπήκοο τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ολόκληρης της ενδοεταιρικής μετάθεσής του δεν είναι λιγότερο ευνοϊκή από την αμοιβή που παρέχεται σε Κύπριους πολίτες οι οποίοι απασχολούνται σε ανάλογες θέσεις σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή τις συλλογικές συμφωνίες ή πρακτικές στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(6) Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στο εδάφιο (2), απαιτείται από τους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους να διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη συντήρησή τους και τη συντήρηση των μελών της οικογένειάς τους κατά τη διάρκεια της διαμονής τους χωρίς να προσφεύγουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας της Δημοκρατίας.

(7) Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης που επηρεάζει τα κριτήρια εισδοχής που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(8) Δεν γίνονται δεκτοί, για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, υπήκοοι τρίτων χωρών που θεωρούνται απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του κατ’ αναλογία εφαρμοστέου άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία.

Όγκοι εισδοχής

18ΩΗ.-(1) Οι όγκοι εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού  Συμβουλίου, ο Υπουργός Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύναται, οσάκις το κρίνει σκόπιμο, με διάταγμά του το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει ανώτατο αριθμό θέσεων εργασίας ανά τομέα απασχόλησης ή/και επάγγελμα ή/και ανώτατο ποσοστό ανά επιχείρηση ή/και ανά χώρα προέλευσης, για τους υπηκόους τρίτων χωρών που εισέρχονται στο έδαφος της Δημοκρατίας για ενδοεταιρική μετάθεση.

(2) Στη βάση των διατάξεων του εδαφίου (1), η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση άδειας για ενδοεταιρική μετάθεση.

Λόγοι απόρριψης αίτησης για ενδοεταιρική μετάθεση

18ΩΘ.-(1) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν δεν πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΩΖ·

(β) όταν τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων·

(δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 18διςΓ(1).

(2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(3) Η αρμόδια αρχή απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

(β) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα·

(γ) όταν σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής παρουσίας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου είναι να παρέμβει ή κατ’ άλλο τρόπο να επηρεάσει την έκβαση της διαχείρισης οποιασδήποτε εργατικής διαφοράς ή διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης.

(4) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης για το λόγο που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(2).

(5) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), οποιαδήποτε απόφαση απόρριψης αίτησης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

(6)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν προβαίνει σε θεώρηση για τους σκοπούς του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2).

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας δύναται να μην προβεί σε θεώρηση για τους σκοπούς του άρθρου 18ΩΖ(2)(α), εάν υφίσταται οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις ή λόγους που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή/και (4).

Ανάκληση ή μη ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης

18δις.-(1) Η αρμόδια αρχή ανακαλεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εφόσον συντρέχει λόγος, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευτεί·

(β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων.

(2) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, ανακαλεί άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα υποδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(3) Η αρμόδια αρχή δεν ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν αυτή έχει αποκτηθεί δολίως ή έχει πλαστογραφηθεί ή έχει άλλως νοθευτεί·

(β) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος διαμένει στη Δημοκρατία για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους του επιτράπηκε η διαμονή·

(γ) όταν η οντότητα υποδοχής έχει δημιουργηθεί με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση της εισόδου ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων·

(δ) όταν συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής που ορίζεται στο άρθρο 18διςΓ(1).

(4) Η αρμόδια αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, δεν ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, εάν έχουν υποβληθεί κυρώσεις στον εργοδότη ή στην οντότητα εισδοχής σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο για αδήλωτη εργασία ή/και παράνομη απασχόληση.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να ανακαλεί ή να μην ανανεώνει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) Όταν δεν πληρούνται ή έχουν παύσει να πληρούνται οι όροι του άρθρου 18ΩΖ·

(β) όταν ο εργοδότης ή η οντότητα υποδοχής δεν πληρούν τις νομικές τους υποχρεώσεις σχετικά με την κοινωνική ασφάλιση, τη φορολογία, τα εργασιακά δικαιώματα ή τις συνθήκες εργασίας·

(γ) όταν η επιχείρηση του εργοδότη ή της οντότητας υποδοχής βρίσκεται ή έχει τεθεί υπό εκκαθάριση σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο περί αφερεγγυότητας ή εάν δεν υπάρχει οικονομική δραστηριότητα·

(δ) όταν ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες κινητικότητας των άρθρων 18διςΙΑ και 18διςΙΒ.

(6) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων των εδαφίων (1) και (3), οποιαδήποτε απόφαση ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες της συγκεκριμένης περίπτωσης και τηρεί την αρχή της αναλογικότητας.

Κυρώσεις

18διςΑ.-(1) Η οντότητα υποδοχής είναι υπεύθυνη για την τήρηση των προϋποθέσεων εισδοχής, διαμονής και κινητικότητας που ορίζονται στα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ. Σε περίπτωση μη τήρησής τους, δύναται να της επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο ή/και άλλες διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με το  άρθρο 18ΝΖ(1).

(2) Πάσα αρχή, αφού διαπιστώσει τη μη τήρηση των υποχρεώσεων της οντότητας υποδοχής που απορρέουν από τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, της επιβάλλει κατ’ αντίστοιχο τρόπο τα μέτρα που προβλέπονται από το άρθρο 18ΡΣΤ, εφόσον ενδείκνυται και εφόσον έχει ανάλογη εξουσία βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

(3) Η αρμόδια αρχή και ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έκαστος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, λαμβάνουν μέτρα με στόχο την πρόληψη πιθανών καταχρήσεων και την τιμωρία των παραβάσεων που απορρέουν από τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ.  Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και, εάν χρειάζεται, την επιθεώρηση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή/και την κυπριακή διοικητική πρακτική.

Πρόσβαση στις πληροφορίες

18διςΒ.-(1) Η αρμόδια αρχή καθιστά εύκολα διαθέσιμες στους αιτητές -

(α) Τις πληροφορίες σχετικά με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης και τις πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή, καθώς και τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις διαδικαστικές εγγυήσεις των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων και των μελών της οικογένειάς τους∙

(β) τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ισχύουν για τη βραχεία κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(2) και για τη μακρά κινητικότητα που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΒ(1).

(2) Η αρμόδια αρχή καθιστά διαθέσιμες πληροφορίες στην οντότητα υποδοχής σχετικά με την εξουσία επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 18διςΑ και 18διςΙΓ.

Διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΓ.-(1) Η μέγιστη διάρκεια της ενδοεταιρικής μετάθεσης δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη για τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και το ένα (1) έτος για τους ασκούμενους εργαζομένους· μετά την παρέλευση του εν λόγω διαστήματος, εγκαταλείπουν το έδαφος της Δημοκρατίας, εκτός εάν τους χορηγηθεί άδεια διαμονής σε άλλη βάση, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο ή το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(2) Χωρίς επηρεασμό των υποχρεώσεων της Δημοκρατίας δυνάμει διεθνών συμφωνιών, η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί την παρέλευση έως έξι (6) μηνών μεταξύ της λήξης της μέγιστης διάρκειας μιας μετάθεσης που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και της υποβολής άλλης αίτησης που αφορά τον ίδιο υπήκοο τρίτης χώρας για τους σκοπούς των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ.

Άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΔ.-(1) Η αρμόδια αρχή χορηγεί άδεια εισόδου για το σκοπό ενδοεταιρικής μετάθεσης και άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης στους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια εισδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 18ΩΖ και για τους οποίους η αρμόδια αρχή έχει λάβει θετική απόφαση, επί της αίτησης για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης.

(2) Η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι τουλάχιστον ένα (1) έτος ή ίση με τη διάρκεια της μετάθεσης στο έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον αυτή είναι βραχύτερη, και δύναται να επεκταθεί μέχρι τρία (3) έτη κατ’ ανώτατο όριο για τα διοικητικά στελέχη και τους ειδικευμένους εργαζομένους και μέχρι ένα (1) έτος κατ’ ανώτατο όριο για τους ασκούμενους εργαζομένους.

(3) Στους ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους δεν παραχωρούνται συμπληρωματικές άδειες διαμονής, ιδιαίτερα άδειες εργασίας οποιουδήποτε είδους.

(4)(α) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(β) Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, η αρμόδια αρχή καταχωρεί την ένδειξη «ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» σύμφωνα με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(γ) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας κατά τη διάρκεια ενδοεταιρικής μετάθεσης σε έντυπη μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο σημείο α), στοιχείο 16, του παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού.

 

Τροποποιήσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις εισδοχής κατά τη διάρκεια της διαμονής

18διςΕ. Η αιτήτρια οντότητα υποδοχής κοινοποιεί κάθε τροποποίηση, κατά τη διάρκεια της διαμονής του ενδιαφερόμενου υπηκόου τρίτης χώρας, η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις εισδοχής που προβλέπονται στο άρθρο 18ΩΖ.

Διαδικαστικές εγγυήσεις

18διςΣΤ.-(1) Η αρμόδια αρχή εκδίδει απόφαση σχετικά με την αίτηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή την ανανέωσή της και κοινοποιεί την απόφαση γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής,  το ταχύτερο δυνατό και το αργότερο εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης.  Ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας ασκεί τις αρμοδιότητές του, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση της προθεσμίας που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο από την αρμόδια αρχή.

(2) Εάν οι πληροφορίες ή τα δικαιολογητικά που παρέχονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ελλιπή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει την αιτήτρια οντότητα υποδοχής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, για τις συμπληρωματικές πληροφορίες που απαιτούνται και καθορίζει εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. Η περίοδος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) αναστέλλεται, έως ότου η αρμόδια αρχή λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες.

(3) Οι λόγοι, για τους οποίους κρίνεται απαράδεκτη ή απορρίπτεται  αίτηση για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, κοινοποιούνται γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής. Οι λόγοι για την απόφαση ανάκλησης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης παρέχονται γραπτώς τόσο στον ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο όσο και στην οντότητα υποδοχής.

(4) Κάθε απόφαση, με την οποία απορρίπτεται αίτηση για χορήγηση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης ή απορρίπτεται η ανανέωση τέτοιας άδειας ή ανακαλείται τέτοια άδεια, υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον  Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος. Η γραπτή κοινοποίηση, που αναφέρεται στο εδάφιο (3) του παρόντος άρθρου, αναφέρει ρητά τη δυνατότητα προσφυγής στο Δικαστήριο και τη χρονική προθεσμία για την άσκησή της.

(5) Εντός της κατά περίπτωση περιόδου που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(1) και πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, η οντότητα υποδοχής δικαιούται να υποβάλει αίτηση για ανανέωση της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης υπηκόου τρίτης χώρας:

Νοείται ότι, ο Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να ορίζει μέγιστη προθεσμία ενενήντα (90) ημερών πριν από τη λήξη της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, για την υποβολή στην αρμόδια αρχή αίτησης για ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης∙ σε περίπτωση έκδοσης και δημοσίευσης τέτοιου διατάγματος, αίτηση για ανανέωση άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει το διάταγμα.

(6) Εφόσον η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανανέωσης, επιτρέπεται η διαμονή του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση.

Δικαιώματα βάσει της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης

18διςΖ.-(1) Κατά τη διάρκεια της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, ο κάτοχός της έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να εισέρχεται και να διαμένει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(β) να έχει ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί, σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, τη συγκεκριμένη δραστηριότητα απασχόλησης για την οποία έχει λάβει άδεια, σε οποιαδήποτε οντότητα υποδοχής που ανήκει στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων.

(2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ισχύουν, ανεξάρτητα αν η Δημοκρατία είναι -

(α) Πρώτο κράτος μέλος∙ ή

(β) δεύτερο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙ.

Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18διςΗ.-(1) Ανεξάρτητα από το δίκαιο που διέπει τη σχέση εργασίας και χωρίς επηρεασμό του άρθρου 18ΩΖ(5)(β), οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που γίνονται δεκτοί βάσει των διατάξεων των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ απολαύουν τουλάχιστον ίσης μεταχείρισης με τα πρόσωπα που καλύπτονται από τον περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών Νόμο του 2002, σχετικά με τους όρους εργασίας και απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του εν λόγω Νόμου.

(2) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους Κύπριους πολίτες, όσον αφορά-

(α) Την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της εγγραφής και συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε οργάνωση τα μέλη της οποίας ασκούν συγκεκριμένο επάγγελμα, συμπεριλαμβανο-μένων των δικαιωμάτων και των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(β) την αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών τίτλων, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων -

(i) του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου του 2008, και

(ii) του περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμου του 1996, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί·

(γ) τις διατάξεις του κυπριακού δικαίου που αφορούν τους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης που ορίζει το Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, εκτός εάν το δίκαιο της χώρας προέλευσης ισχύει δυνάμει διμερών συμφωνιών ή του κυπριακού δικαίου, εξασφαλίζοντας ότι οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι καλύπτονται από τη νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης της χώρας προέλευσης ή/και της Δημοκρατίας∙ σε περίπτωση κινητικότητας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και χωρίς επηρεασμό διμερών συμφωνιών που διασφαλίζουν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία της χώρας προέλευσης, εφαρμόζεται κατ’ αναλογία  ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1231/2010·

(δ) χωρίς επηρεασμό  του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010  και τυχόν διμερών συμφωνιών, την καταβολή των εκ του νόμου συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου βάσει της προηγούμενης απασχόλησης των ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων, οι οποίες συντάξεις έχουν αποκτηθεί από ενδοεταιρικώς μετατιθεμένους που μετακομίζουν σε τρίτη χώρα, ή επιζώντες τέτοιων ενδοεταιρικώς μετατιθεμένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και έλκουν δικαιώματα από τους ενδοεταιρικώς μετατιθέμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ορίζεται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τον ίδιο συντελεστή όπως και οι Κύπριοι πολίτες όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα·

(ε) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, με εξαίρεση τις διαδικασίες για την απόκτηση στέγης όπως προβλέπονται από το κυπριακό δίκαιο, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας των συμβάσεων σύμφωνα με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το κυπριακό δίκαιο, και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης.

(3) Οι διμερείς συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) συνιστούν διεθνείς συμφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 18ΩΕ.

(4) Χωρίς επηρεασμό του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1231/2010, το σχετικό με τα οικογενειακά επιδόματα εδάφιο (2)(γ) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται σε ενδοεταιρικά μετατιθέμενους που έχουν λάβει άδεια να εγκατασταθούν και να εργαστούν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες.

(5) Το παρόν άρθρο δεν θίγει το δικαίωμα ανάκλησης ή άρνησης ανανέωσης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 18δις.

Μέλη της οικογένειας

18διςΘ.-(1) Τα άρθρα 18ΚΘ έως 18ΛΗ εφαρμόζονται όταν η Δημοκρατία είναι -

(α) πρώτο κράτος μέλος, ή

(β) δεύτερο κράτος μέλος, εφόσον έχει επιτραπεί σε ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να διαμείνει και να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίες περιοχές  σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΒ,

χωρίς επηρεασμό των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

(2) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των άρθρων 18ΚΙ(1) και 18ΛΒ(α), η οικογενειακή επανένωση στη Δημοκρατία δεν εξαρτάται από την προϋπόθεση ο κάτοχος άδειας, η οποία εκδόθηκε  βάσει των άρθρων 18ΩΓ έως 18διςΙΕ, να έχει εύλογη προοπτική να αποκτήσει δικαίωμα μόνιμης διαμονής και να έχει ελάχιστη περίοδο διαμονής.

(3) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΑ(5) και (5Α), οι άδειες διαμονής για τα μέλη οικογένειας χορηγούνται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για οικογενειακή επανένωση, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία υποβολής της πλήρους αίτησης. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΚΙ(1) αναφορικά με την κατοχή άδειας διαμονής του συντηρούντος, ο Διευθυντής εξετάζει την αίτηση άδειας διαμονής για τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ταυτόχρονα με την εκ της αρμόδιας αρχής εξέταση της αίτησης για τη χορήγηση άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ή άδειας μακράς κινητικότητας, σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για άδεια διαμονής για μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου υποβάλλεται ταυτόχρονα. Οι διαδικαστικές εγγυήσεις του άρθρου 18διςΣΤ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

(4) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΓ(2), η ισχύς των αδειών διαμονής των μελών της οικογένειας στη Δημοκρατία, κατά γενικό κανόνα, λήγει την ημερομηνία λήξης της άδειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ή της άδειας μακράς κινητικότητας που εκδόθηκαν από τη Δημοκρατία.

(5) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του άρθρου 18ΛΔ(2) και (3) και χωρίς επηρεασμό της αρχής της κοινοτικής προτίμησης, όπως διατυπώνεται στις οικείες διατάξεις των Πράξεων Προσχώρησης κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα μέλη της οικογένειας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, στα οποία έχει αναγνωρισθεί η δυνατότητα οικογενειακής επανένωσης, έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε δραστηριότητα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

Κινητικότητα

18διςΙ. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία δικαιούνται, βάσει της εν λόγω άδειας και ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου και υπό τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 18διςΙΑ και 18διςΙΒ και χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18διςΙΓ, να εισέρχονται, να διαμένουν και να εργάζονται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

Βραχεία κινητικότητα

18διςΙΑ.-(1) Οι υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι είναι κάτοχοι έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία, δικαιούνται να διαμείνουν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και να εργαστούν σε κάθε άλλη οντότητα η οποία είναι εγκατεστημένη σ’ αυτές τις περιοχές και η οποία ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων, για διάστημα ενενήντα (90) ημερών κατ’ ανώτατο όριο εντός οποιουδήποτε διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερών, υπό την επιφύλαξη των όρων του παρόντος άρθρου.

(2) Η οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος κοινοποιεί στο πρώτο κράτος μέλος και στην αρμόδια αρχή την πρόθεση του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου να εργαστεί σε οντότητα που είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές. Στις περιπτώσεις αυτές,  η κοινοποίηση πραγματοποιείται –

(α) Κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης στο πρώτο κράτος μέλος, όταν η κινητικότητα προς τις ελεγχόμενες από  την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές προβλέπεται ήδη σε αυτό το στάδιο· ή

(β) αφού ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος έχει γίνει δεκτός στο πρώτο κράτος μέλος, μόλις εκδηλωθεί η πρόθεση κινητικότητας προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(3) Η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτεί όπως η κοινοποίηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα και πληροφορίες:

(α) Αποδεικτικά στοιχεία ότι η οντότητα υποδοχής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και η επιχείρηση που είναι εγκατεστημένη σε τρίτη χώρα ανήκουν στην ίδια επιχείρηση ή στον ίδιο όμιλο επιχειρήσεων∙

(β) τη σύμβαση εργασίας και, εάν κρίνεται απαραίτητο, την επιστολή ανάθεσης αρμοδιοτήτων, οι οποίες προσκομίστηκαν στο πρώτο κράτος μέλος σύμφωνα με το Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο γ), της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ∙

(γ) όπου ισχύει, δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος πληροί τις προϋποθέσεις που θεσπίζει το κυπριακό δίκαιο για την άσκηση από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης του νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο οποίο αναφέρεται η αίτηση∙

(δ) έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18ΩΖ(2)(β)∙

(ε) όταν δεν προσδιορίζεται σε κανένα από τα προηγούμενα έγγραφα, η προβλεπόμενη διάρκεια και οι ημερομηνίες της κινητικότητας.

(4) Τα έγγραφα και οι πληροφορίες, τα οποία αναφέρονται στο εδάφιο (3), υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε άλλη γλωσσα, όπως ήθελε ορίσει η αρμόδια αρχή.

(5) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (2)(α), και όταν δεν προβληθεί καμία αντίρρηση ενώπιον του πρώτου κράτους μέλους σύμφωνα με το εδάφιο (7), η κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές επιτρέπεται να λάβει χώρα οποτεδήποτε εντός της διάρκειας της ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης χωρίς την υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(6) Σε περίπτωση που η κοινοποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με το εδάφιο (2)(β), η κινητικότητα επιτρέπεται να αρχίσει μετά την κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή άμεσα ή οποτεδήποτε στη συνέχεια, εντός της διάρκειας ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης, χωρίς την υποχρέωση θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(7) Βάσει της κοινοποίησης που αναφέρεται στο εδάφιο (2) και εντός είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή της, η αρμόδια αρχή δύναται να διατυπωσεί αντίρρηση όσον αφορά την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου προς το έδαφος της Δημοκρατίας, εφόσον -

(α) Δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 18ΩΖ(5)(β) ή του εδαφίου (3)(α), (γ) και (δ) του παρόντος άρθρου· ή

(β) τα προσκομισθέντα έγγραφα έχουν αποκτηθεί δολίως ή έχουν πλαστογραφηθεί ή έχουν άλλως νοθευτεί· ή

(γ) έχει συμπληρωθεί η μέγιστη διάρκεια διαμονής όπως ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος ή στο άρθρο 18διςΓ(1).

(8) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους και την οντότητα υποδοχής στο πρώτο κράτος μέλος σχετικά με την αντίρρησή της για την κινητικότητα.

(9) Όταν διατυπωθεί  αντίρρηση για την κινητικότητα σύμφωνα με το εδάφιο (7) και η κινητικότητα δεν έχει ακόμη λάβει χώρα, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν επιτρέπεται να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο πλαίσιο της ενδοεταιρικής μετάθεσης. Σε περίπτωση που η κινητικότητα έχει ήδη αρχίσει, εφαρμόζεται το άρθρο 18διςΙΓ(3) και (4).

(10) Όταν η άδεια του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου ανανεώνεται από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία εντός της μέγιστης διάρκειας που προβλέπεται στο άρθρο 18διςΓ(1), η ανανεωμένη άδεια συνεχίζει να επιτρέπει στον κάτοχό της να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, υπό την επιφύλαξη της μέγιστης διάρκειας που ορίζεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου.

(11) Οι ενδοεταιρικώς μετατιθέμενοι που θεωρείται ότι συνιστούν απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια ή, κατά την έννοια του άρθρου 18ΚΒ(2), τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται να εισέλθουν ή να διαμείνουν στην Δημοκρατία ως δεύτερο κράτος μέλος.

Μακρά κινητικότητα

18διςΙΒ.-(1) Αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από οντότητα υποδοχής αναφορικά με υπήκοο τρίτης χώρας, ο οποίος είναι κάτοχος έγκυρης άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης η οποία έχει εκδοθεί από πρώτο κράτος μέλος άλλο από τη Δημοκρατία και ο οποίος προτίθεται, για διάστημα άνω των ενενήντα (90) ημερών, να διαμείνει στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και να εργαστεί στην εν λόγω οντότητα υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη σε αυτές τις περιοχές και η οποία ανήκει στην ίδια επιχείρηση ή όμιλο επιχειρήσεων.

(2) Οι διατάξεις του άρθρου 18ΩΖ(2), (3) και (4) εφαρμόζεται κατ’ αναλογία, με εξαίρεση τις υποπαραγράφους (ii), (iv) και (vi) της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του εν λόγω άρθρου.

(3) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας και την κοινοποιεί γραπτώς στην αιτήτρια οντότητα υποδοχής το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής, στην αρμόδια αρχή, της αίτησης και των στοιχείων και εγγράφων που απαιτούνται σύμφωνα με το εδάφιο (2).

(4) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΔ(1), ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος -

(α) Δεν υποχρεούται να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας προκειμένου η οντότητα υποδοχής να υποβάλει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας αναφορικά με αυτόν∙ και

(β) δεν υπόκειται σε υποχρέωση εξασφάλισης θεώρησης εισόδου ή άδειας εισόδου.

(5) Ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος επιτρέπεται να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές έως ότου ληφθεί απόφαση σχετικά με την αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι-

(α) Η χρονική περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 18διςΙΑ(1) και η περίοδος ισχύος της άδειας ενδοεταιρικής μετάθεσης που εκδόθηκε από το πρώτο κράτος μέλος, δεν έχουν λήξει∙ και

(β) εάν το απαιτεί διάταγμα του Υπουργού Εσωτερικών δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, η πλήρης αίτηση έχει διαβιβαστεί τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν αρχίσει η μακρά κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου.

(6) Η αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας δεν επιτρέπεται να υποβάλλεται ταυτόχρονα με την κοινοποίηση βραχείας κινητικότητας.  Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη για μακρά κινητικότητα μετά από την έναρξη της βραχείας κινητικότητας του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, ο Υπουργός Εσωτερικών, με διάταγμά του δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να απαιτεί την υποβολή της αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη λήξη της βραχείας κινητικότητας∙ σε περίπτωση έκδοσης και δημοσίευσης τέτοιου διατάγματος, αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικής μετάθεσης είναι εκπρόθεσμη και άνευ ετέρου απορριπτέα, εκτός εάν υποβληθεί στην αρμόδια αρχή εντός της προθεσμίας την οποία καθορίζει το διάταγμα.

(7) Η αρμόδια αρχή δύναται να απορρίπτει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, όταν-

(α) Δεν πληρούνται οι ισχύουσες προϋποθέσεις σύμφωνα με το εδάφιο (2) του παρόντος  άρθρου ή τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 18ΩΖ(5), (6) ή (8)· ή

(β) ισχύει περίπτωση ή λόγος που προβλέπεται στο άρθρο 18ΩΘ(1)(β) ή (δ) ή (2) ή (3) ή (4)· ή

(γ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήγει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

(8)(α) Όταν η αρμόδια αρχή λάβει θετική απόφαση επί της αίτησης μακράς κινητικότητας, χορηγεί άδεια μακράς κινητικότητας στον ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο διά της οποίας επιτρέπεται σ’ αυτόν να παραμείνει και να εργαστεί στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(β) Η αρμόδια αρχή εκδίδει άδεια μακράς κινητικότητας χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(γ)  Στην κατά τον ενιαίο τύπο άδεια μακράς κινητικότητας, η αρμόδια αρχή καταχωρίζει την ένδειξη «mobile ICT» στη θέση «Κατηγορία άδειας» σύμφωνα με το σημείο α), στοιχείο 6.4, του παραρτήματος του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002.

(9) Η αρμόδια αρχή δύναται να παρέχει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή δραστηριότητα του υπηκόου τρίτης χώρας, κατά τη διάρκεια μακράς κινητικότητας ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου, σε έντυπη μορφή ή/και να αποθηκεύει τέτοια δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή όπως αναφέρεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16), του παραρτήματος του εν λόγω Κανονισμού.

(10) Η ανανέωση άδειας μακράς κινητικότητας εφαρμόζεται χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 18ΩΖ(1).

(11) Όταν η αρμόδια αρχή εκδώσει άδεια μακράς κινητικότητας, ενημερώνει σχετικά τις αρμόδιες αρχές του πρώτου κράτους μέλους.

(12)(α)  Όταν η αρμόδια αρχή εξετάζει αίτηση για άδεια μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18διςΣΤ(2).

(β) Όταν η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση επί αίτησης για άδεια μακράς κινητικότητας, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 18διςΣΤ(3) έως (6).

Διασφαλίσεις και κυρώσεις

18διςΙΓ.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ανακαλέσει άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης, ενημερώνει αμελλητί τις αρχές του δεύτερου κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η οντότητα υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε τροποποίηση η οποία επηρεάζει τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων έχει επιτραπεί η κινητικότητα.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει από τον  ενδοεταιρικώς μετατιθέμενο να παύσει πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το έδαφος της Δημοκρατίας, αυτός δε οφείλει να συμμορφωθεί, σε περίπτωση που–

(α) Δεν έχει λάβει κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΑ(2), (3) και (4)· ή

(β) έχει διατυπώσει αντίρρηση για την κινητικότητα, σύμφωνα με το  άρθρο 18διςΙΑ(7)· ή

(γ) έχει απορρίψει αίτηση μακράς κινητικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 18διςΙΒ(7)· ή

(δ) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε· ή

(ε) οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επετράπη η κινητικότητα πλέον δεν πληρούνται.

(4)  Σε περίπτωση που -

(α) Η Δημοκρατία είναι πρώτο κράτος μέλος και δεύτερο κράτος μέλος ζητήσει να παύσει ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος πάραυτα κάθε εργασιακή δραστηριότητα και να εγκαταλείψει το έδαφός του σύμφωνα με το Άρθρο 23, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, ή

(β) η εκδιδόμενη από την αρμόδια αρχή άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης λήξει ή ανακληθεί κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο δεύτερο κράτος μέλος,

η αρμόδια αρχή, κατόπιν αιτήματος του δεύτερου κράτους μέλους, επιτρέπει χωρίς διατυπώσεις και χωρίς καθυστέρηση την επιστροφή του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου καθώς και, ενδεχομένως, των μελών της οικογένειάς του στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(5) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις κατά της οντότητας υποδοχής η οποία είναι εγκατεστημένη στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18διςΑ, εφόσον -

(α) Η οντότητα υποδοχής παρέλειψε να κοινοποιήσει την κινητικότητα του ενδοεταιρικώς μετατιθεμένου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(2), (3) και (4)· ή

(β) η άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης ή η άδεια για μακρά κινητικότητα χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους εκδόθηκε· ή

(γ) η αίτηση για άδεια ενδοεταιρικής μετάθεσης έχει υποβληθεί σε άλλο κράτος μέλος από εκείνο στο οποίο λαμβάνει χώρα η μεγαλύτερη συνολική διαμονή· ή

(δ) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος, ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος δεν πληροί πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις βάσει των οποίων επετράπη η κινητικότητα, και η οντότητα υποδοχής δεν κοινοποίησε στην αρμόδια αρχή αυτήν την αλλαγή· ή

(ε) σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι δεύτερο κράτος μέλος και εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 18διςΙΑ(6) ή του άρθρου 18διςΙΒ(5), ο ενδοεταιρικώς μετατιθέμενος άρχισε να εργάζεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, παρ’ όλο που δεν πληρούνταν οι προϋποθέσεις κινητικότητας.

Στατιστικές

18διςΙΔ.  Η αρμόδια αρχή εκπληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες το Άρθρο 24 της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ επιβάλλει στη Δημοκρατία ως κράτος μέλος.

Συνεργασία μεταξύ σημείων επαφής

18διςΙΕ.-(1)  Η αρμόδια αρχή συνιστά το σημείο επαφής της Δημοκρατίας το οποίο συνεργάζεται αποτελεσματικά με τα σημεία επαφής στα υπόλοιπα κράτη μέλη και το οποίο είναι αρμόδιο για την παραλαβή και τη διαβίβαση των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή των άρθρων 18διςΙΑ, 18διςΙΒ και 18διςΙΓ.

(2) Η αρμόδια αρχή ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη, μέσω των δικών τους εθνικών σημείων επαφής που ορίζονται σύμφωνα με το Άρθρο 26, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2014/66/ΕΕ, για τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18ΩΣΤ(1) του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη διαδικασία που εφαρμόζεται στην κινητικότητα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 18διςΙΑ και 18διςΙΒ του παρόντος Νόμου.

Αδικήματα και πρόστιμα

19. Πρόσωπo τo oπoίo-

(α) κάvει oπoιαδήπoτε ψευδή έκθεση, κατάθεση ή δήλωση αvαφoρικά με αίτηση για άδεια ή έγκριση vα παραμείvει στη Δημoκρατία είτε για τov εαυτό τoυ είτε για oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo·

(α1) εκδίδει εκ μέρoυς oπoιoυδήπoτε ιδρύματoς πoυ παρέχει εκπαίδευση ή εξάσκηση στη Δημoκρατία ψευδές πιστoπoιητικό σπoυδώv σε αλλoδαπό για σκoπoύς έκδoσης άδειας μαθητή, σύμφωvα με τoυς Καvovισμoύς πoυ εκδίδovται με βάση τov παρόvτα Νόμo·

(β) με oπoιαδήπoτε ψευδή έκθεση, κατάθεση ή δήλωση εξασφαλίζει για τov εαυτό τoυ ή για oπoιoδήπoτε άλλo πρόσωπo oπoιαδήπoτε άδεια ή έγκριση·

(γ) παράvoμα αλλάσσει oπoιαδήπoτε άδεια ή έγκριση πoυ χoρηγήθηκε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ·

(δ) χρησιμoπoιεί ή χωρίς εύλoγη δικαιoλoγία έχει στηv κατoχή τoυ oπoιαδήπoτε πλαστoγραφημέvη ή παράvoμα αλλαγμέvη άδεια ή έγκριση·

(ε) αρvείται vα απαvτήσει ή απαvτά ψευδώς oπoιαδήπoτε ερώτηση πoυ τέθηκε σε αυτό από Διευθυντή επί oπoιoυδήπoτε θέματoς αvαφoρικά με τo oπoίo Διευθυντής δύvαται vα υπoβάλει ερωτήσεις βάσει ή για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ·

(στ) αρvείται vα πρoσαγάγει στo Διευθυντή oπoιoδήπoτε έγγραφo τo oπoίo Διευθυντής δυvατό vα ζητήσει από αυτόv vα παρoυσιάσει βάσει ή για τoυς σκoπoύς τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ·

(ζ) συvδράμει ή βoηθά oπoιoδήπoτε απαγoρευμέvo μεταvάστη vα εισέλθει ή vα παραμείvει στη Δημoκρατία κατά παράβαση τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ ή είναι ιδιοκτήτης οποιουδήποτε σκάφους που χρησιμοποιείται για την είσοδο απαγορευμένου μετανάστη στη Δημοκρατία·

(η) εv γvώσει τoυ παρέχει άσυλo σε oπoιoδήπoτε πρόσωπo τo oπoίo αυτός γvωρίζει ή έχει εύλoγη αιτία vα πιστεύει ότι εvέργησε κατά παράβαση τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ·

(θ) αvτιστέκεται ή παρακωλύει, είτε εvεργά είτε παθητικά, oπoιoδήπoτε Διευθυντή στηv εκτέλεση τωv καθηκόvτωv τoυ·

(ι) αv και είvαι αδειoύχo βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ, παραβαίvει oπoιoδήπoτε όρo ή πρoϋπόθεση πoυ περιέχεται σε τέτoια άδεια·

(κ) αv και είvαι κάτoχo άδειας πoυ χoρηγήθηκε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ, παραβαίvει oπoιoδήπoτε όρo ή πρoϋπόθεση πoυ περιέχεται σε τέτoια άδεια ή αναλαμβάνει οποιοδήποτε είδος εργασίας χωρίς να έχει εξασφαλίσει την άδεια του Διευθυντή δυνάμει του Κανονισμού 11 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών·

(λ) αφoύ έχει εισέλθει στη Δημoκρατία ως πρoσωριvός κάτoικoς για περιoρισμέvη περίoδo παραμέvει στη Δημoκρατία μετά τηv εκπvoή της περιόδoυ αυτής χωρίς vα έχει εξασφαλίσει άδεια από τov Αvώτερo Διευθυντή·

(μ) αρvείται vα επιτρέψει vα ερευvηθεί o ίδιoς ή oι απoσκευές τoυ όπως πρovoείται στo άρθρo 18,

(ν) παραβιάζει όρο ή περιορισμό που θέτει ο παρών Νόμος ή ο περί Προσφύγων Νόμος ή τίθεται δυνάμει του προαναφερόμενου Νόμου, σε σχέση με την παραμονή του,

είvαι έvoχo πoιvικoύ αδικήματoς και εξαιρουμένων των περιπτώσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (α1) και (ζ) υπόκειται σε φυλάκιση για χρovικό διάστημα πoυ δεv υπερβαίvει τoυς δώδεκα μήvες ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις χίλιες λίρες ή και στις δύo τις πoιvές της φυλάκισης και τoυ πρoστίμoυ·

Σε περιπτώσεις όπου πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος λόγω παράβασης των διατάξεων της παραγράφου (α1), αυτό υπόκειται  σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές, σε περιπτώσεις δε που πρόσωπο είναι ένοχο αδικήματος λόγω παράβασης των διατάξεων της παραγράφου (ζ), αυτό υπόκειται σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύο αυτές ποινές. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο που εκδικάζει την υπόθεση έχει εξουσία να διατάξει την κατάσχεση του σκάφους το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την είσοδο του απαγορευμένου μετανάστη στη Δημοκρατία.

(2) Απαγoρευμέvoς μεταvάστης πoυ βρέθηκε στη Δημoκρατία είvαι έvoχoς πoιvικoύ αδικήματoς και άvευ επηρεασμoύ τωv εξoυσιώv πoυ χoρηγήθηκαv στo Διευθυντή βάσει τωv διατάξεωv τoυ άρθρoυ 13, υπόκειται σε φυλάκιση για χρovικό διάστημα πoυ δεv υπερβαίvει τα δέκα (10) έτη ή σε πρόστιμo πoυ δεv υπερβαίvει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή και στις δύo τις πoιvές της φυλάκισης και τoυ πρόστιμoυ, εκτός αv απoδείξει-

(α) ότι αυτός vόμιμα εισήλθε στη Δημoκρατία πριv τηv έvαρξη της ισχύoς τoυ Νόμoυ αυτoύ·

(β) ότι αφoύ εισήλθε στη Δημoκρατία αερoπoρικώς και δεv είvαι πρόσωπo πoυ πρoηγoυμέvως θεωρήθηκε απαγoρευμέvoς μεταvάστης επρόκειτo vα παρoυσιαστεί στov πλησιέστερo Διευθυντή·

(γ) ότι κατέχει άδεια ή έγκριση πoυ χoρηγήθηκε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει αυτoύ ή κάπoιoυ άλλoυ Νόμoυ, vα παραμείvει στη Δημoκρατία· ή

(δ) ότι, αφoύ η άδεια τoυ ή έγκριση εξέπvευσε ή αvακλήθηκε, αυτός δεv έχει εύλoγη ευκαιρία vα εγκαταλείψει τη Δημoκρατία.

(3) Πρόστιμo πoυ επιβλήθηκε στov πλoίαρχo ή πιλότo αερoσκάφoυς βάσει τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ θα πληρώvεται.

(α) στηv περίπτωση τoυ πλoιάρχoυ, πριv vα επιτραπεί o απόπλoυς· και

(β) στηv περίπτωση τoυ πιλότoυ αερoσκάφoυς πριv από τηv αvαχώρηση τoυ, και η παρoυσίαση από Διευθυντή στηv αρμόδια αρχή στo λιμάvι ή αερoλιμέvα αvτιγράφoυ τoυ διατάγματoς καταδίκης τoυ πλoιάρχoυ ή πιλότoυ, αvάλoγα με τηv περίπτωση, θα δίvει τέτoια εξoυσία σε τέτoια αρχή vα αρvηθεί τov απόπλoυv τoυ πλoίoυ ή τηv αvαχώρηση τoυ πιλότoυ τoυ αερoσκάφoυς, μέχρις ότoυ απoδειχτεί πρoς ικαvoπoίηση τoυ ότι τo πρόστιμo αυτό έχει πληρωθεί.

(4) (α) Ο ιδιοκτήτης και ο διευθυντής οποιουδήποτε ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 2 του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμου, υποχρεούνται μαζί και ξεχωριστά να ενημερώνουν το Διευθυντή, σε περίπτωση που υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο ίδρυμα ως φοιτητής, απουσιάζει από το ίδρυμα συστηματικά ή έχει εγκαταλείψει τις σπουδές του, εντός δύο (2) μηνών το αργότερο από την ημερομηνία κατά την οποία το γεγονός αυτό περιήλθε εις γνώσιν τους.

(β) Πρόσωπο που παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με την παράγραφο (α) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000).

(5) O ιδιοκτήτης ή/και ο υπεύθυνος ή/και ο κάτοχος κατοικίας ή/και άλλου υποστατικού που βρίσκεται στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ο οποίος εν γνώσει του και επ’ αμοιβή ή/και με σύμβαση επιτρέπει να χρησιμοποιείται η εν λόγω κατοικία ή/και υποστατικό ως χώρος διαμονής από αλλοδαπό που δε βρίσκεται νόμιμα στη Δημοκρατία είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση μέχρι τέσσερα (4) έτη ή σε πρόστιμο μέχρι είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή/και στις δύο αυτές ποινές:

Νοείται ότι, αναφορικά με τη γνώση ή/και την πρόθεση του εν λόγω ιδιοκτήτη ή/και υπευθύνου ή/και κατόχου κατοικίας ή/και άλλου υποστατικού να διαθέσει για διαμονή την κατοικία ή/και το υποστατικό του σε αλλοδαπό που δε βρίσκεται νόμιμα στη Δημοκρατία, συνιστά μαχητό τεκμήριο το ότι το εν λόγω πρόσωπο πριν από την παροχή της διαμονής προέβη σε όλες τις εύλογες και αναγκαίες ενέργειες, για να διαπιστώσει κατά πόσο ο εν λόγω αλλοδαπός βρίσκεται νόμιμα στο έδαφος της Δημοκρατίας:

Νοείται περαιτέρω ότι για συμφωνίες ή συμβόλαια που έχουν συνομολογηθεί ή συναφθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009 για παροχή διαμονής σε αλλοδαπό επ’ αμοιβή ή/και με σύμβαση, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανανέωσής τους πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι πρόνοιες του παρόντος εδαφίου τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2009.

Υποβοήθηση της παράνομης εισόδου, διέλευσης και παραμονής.

19Α.-(1) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση και με σκοπό την αποκόμιση κέρδους βοηθά υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να εισέλθει ή να διέλθει το έδαφος της Δημοκρατίας ή οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους, κατά παράβαση του παρόντος Νόμου ή της οικείας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, αντίστοιχα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(2) Πρόσωπο το οποίο με πρόθεση και με σκοπό την αποκόμιση κέρδους βοηθά υπήκοο τρίτης χώρας προκειμένου να διαμείνει στη Δημοκρατία ή σε άλλο κράτος μέλος, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή της οικείας νομοθεσίας του εν λόγω κράτους μέλους, αντίστοιχα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Κατά την εκδίκαση των αδικημάτων που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2) και κατά την επιβολή της ποινής το Δικαστήριο θεωρεί ως επιβαρυντικές σε σχέση με το διαπραχθέν αδίκημα τις ακόλουθες περιστάσεις:

(α) Το αδίκημα διαπράχθηκε στο πλαίσιο της δράσης εγκληματικής οργάνωσης κατά την έννοια του άρθρου 63Β του Ποινικού Κώδικα.

(β) Η διάπραξη του αδικήματος έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή των υπηκόων τρίτων χωρών κατά των οποίων αυτό στρεφόταν.

Ηθική αυτουργία, συνέργεια, απόπειρα.

19Β.-(1) Οι κυρώσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α για τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων επιβάλλονται και στον ηθικό αυτουργό ή στο συνεργό της διάπραξης των αδικημάτων αυτών.

(2) Σε περίπτωση απόπειρας διάπραξης των αδικημάτων που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 19Α, το πρόσωπο το οποίο αποπειράται τη διάπραξή τους διαπράττει ποινικό αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000)

Άλλες κυρώσεις.

19Γ.- (1) Σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για τη διάπραξη των αδικημάτων που αναφέρονται στα άρθρα 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει-

(α) τη δήμευση του μεταφορικού μέσου με το οποίο διεπράχθη το αδίκημα×

(β) την απαγόρευση της απευθείας ή μέσω τρίτου προσώπου άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας επ’ ευκαιρία της οποίας διεπράχθη το αδίκημα είτε μόνιμα είτε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κρίνει σκόπιμο.

(2) Παράβαση διατάγματος Δικαστηρίου που εκδίδεται δυνάμει του εδαφίου (1)(β), συνιστά ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Ευθύνη νομικών προσώπων.

19Δ.-(1) Νομικό πρόσωπο είναι υπεύθυνο για τη  διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου, όταν τα πρόσωπα τα οποία δρουν για λογαριασμό του νομικού προσώπου,  είτε ατομικά είτε ως μέλη οργάνου του νομικού προσώπου, κατέχουν στο νομικό αυτό πρόσωπο ηγετική θέση βασιζόμενη-

(α) σε εξουσία εκπροσώπησης του νομικού προσώπου. ή

(β) σε εξουσία λήψης αποφάσεων για λογαριασμό του νομικού προσώπου. ή

(γ) σε εξουσία άσκησης ελέγχου εντός του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο θεωρείται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β,  σε περίπτωση που η ελλιπής επιτήρηση ή ο ελλιπής έλεγχος εκ μέρους των προσώπων που καθορίζονται στο πιο πάνω εδάφιο έχει καταστήσει δυνατή τη διάπραξη των εν λόγω αδικημάτων για λογαριασμό του νομικού προσώπου από άτομο το οποίο τελεί υπό την εξουσία του.

(3) Η  ευθύνη του νομικού προσώπου δυνάμει των πιο πάνω εδαφίων δεν αποκλείει την ποινική δίωξη των φυσικών προσώπων που ενεργούν ως αυτουργοί, ηθικοί αυτουργοί ή συνεργοί στα αδικήματα του άρθρου 19Α.

Κυρώσεις εναντίον νομικών προσώπων.

19Ε.-(1) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (1) του άρθρου 19Δ υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) και το Δικαστήριο δύναται όπως, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλη ποινή, διατάξει-

(α) μέτρα προσωρινού ή μόνιμου αποκλεισμού από δημόσιες παροχές ή ενισχύσεις∙

(β) μέτρα προσωρινής ή μόνιμης απαγόρευσης άσκησης εμπορικής δραστηριότητας∙

(γ) επιβολή δικαστικής εποπτείας∙

(δ) την έκδοση δικαστικής απόφαση διάλυσης του νομικού προσώπου.

(2) Νομικό πρόσωπο το οποίο κηρύσσεται υπεύθυνο για τη διάπραξη των αδικημάτων των άρθρων 19Α και 19Β δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 19Δ  υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€250.000).

Επέκταση της δικαιοδοσίας των Δικαστηρίων.

19ΣΤ. Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του άρθρου 5 του Ποινικού Κώδικα και παρά τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ποινικού Κώδικα, τα Δικαστήρια της Δημοκρατίας έχουν δικαιοδοσία να εκδικάζουν τα αδικήματα των άρθρων 19Α και 19Β, εφόσον τα αδικήματα έχουν διαπραχθεί -

(α) εν όλω ή εν μέρει στο έδαφος της Δημοκρατίας∙

(β) από Κύπριο πολίτη∙

(γ) για λογαριασμό νομικού προσώπου το οποίο είναι εγκατεστημένο στη Δημοκρατία∙

(δ) πάνω σε σκάφος υπό κυπριακή σημαία ή σε αεροσκάφος εγγεγραμμένο δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας της Δημοκρατίας κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος.

Διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες.

19Ζ. Οι διατάξεις των άρθρων 19Α μέχρι 19ΣΤ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της προστασίας που παρέχεται στους πρόσφυγες και στους αιτητές ασύλου, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τους πρόσφυγες ή με άλλες διεθνείς πράξεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της τήρησης από τη Δημοκρατία των διεθνών της υποχρεώσεων δυνάμει των άρθρων 31 και 33 της Σύμβασης, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968.

 

Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

19Η. (1) Σε περίπτωση που περιέρχονται σε γνώση των αρμόδιων αρχών της Δημοκρατίας παραβιάσεις των άρθρων 19Α και 19Β σε σχέση με άλλο κράτος μέλος, οι αρμόδιες αρχές ενημερώνουν σχετικά τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους.

(2) Σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας ζητούν από τις αρμόδιες αρχές άλλου κράτους μέλους να προβούν λόγω παράβασης των διατάξεων των άρθρων 19Α και 19Β του παρόντος Νόμου σε δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, κοινοποιούν με επίσημη έκθεση στις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους μέλους τις διατάξεις του παρόντος Νόμου οι οποίες έχουν παραβιασθεί.

 

Ερμηνεία σε σχέση με την εφαρμογή των άρθρων 19Α μέχρι 19Η.

19Θ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 19Α μέχρι 19Η-

"κράτος μέλος" περιλαμβάνει την Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Γιβραλτάρ.

Εξoυσία τoυ Υπoυργικoύ Συμβoυλίoυ vα εκδίδει Καvovισμoύς

20.-(1) Τo Υπoυργικό Συμβoύλιo δύvαται vα εκδίδει Καvovισμoύς πoυ δημoσιεύovται στηv Επίσημη Εφημερίδα της Δημoκρατίας σε σχέση με όλα ή oπoιαδήπoτε από τα ακόλoυθα θέματα, δηλαδή:

(α) για τηv απαγόρευση της εισόδoυ αλλoδαπώv στη Δημoκρατία·

(β) για τov έλεγχo και ρύθμιση της εισόδoυ αλλoδαπώv στη Δημoκρατία και για τηv επιβoλή όρωv, απαγoρεύσεωv και περιoρισμώv σε τέτoια είσoδo και σχετικά με τη διαμovή αλλoδαπώv σε αυτή·

(γ) για τov έλεγχo και ρύθμιση της μεταvάστευσης αλλoδαπώv στη Δημoκρατία·

(δ) για τηv εγγραφή αλλoδαπώv πoυ διαμέvoυv στη Δημoκρατία και για τov έλεγχo και ρύθμιση τωv κιvήσεωv τoυς σε αυτή·

(ε) για καθoρισμό της κατάθεσης ή εγγύησης πoυ γίvεται ή δίvεται από ή σχετικά με oπoιoδήπoτε αλλoδαπό στov oπoίo χoρηγείται άδεια vα εισέλθει στη Δημoκρατία·

(στ) για τov καθoρισμό τωv τελώv πoυ πρέπει vα πληρώvovται από αλλoδαπoύς·

(ζ) για oρισμό τι είδoυς υπηκoότητα πρέπει vα δίvεται σε αλλoδαπoύς σε αμφίβoλες περιπτώσεις·

(η) για έλεγχo, ρύθμιση και περιoρισμό της διαμovής Βρετταvώv υπηκόωv, oι oπoίoι δεv είvαι oύτε ημεδαπoί Κύπριoι oύτε πρόσωπα τα oπoία έχoυv τη συvήθη διαμovή τoυς στη Δημoκρατία για περίoδo όχι λιγότερη τωv επτά ετώv εvτός τωv τελευταίωv δέκα ετώv, και για τηv επιβoλή όρωv, απαγoρεύσεωv και περιoρισμώv στoυς Βρετταvoύς αυτoύς υπηκόoυς αvαφoρικά με τηv απασχόληση τoυς σε oπoιαδήπoτε εργασία, επιχείρηση, εμπόριo, ασχoλία ή επάγγελμα στη Δημoκρατία·

(θ) για τov καθoρισμό τωv τύπωv πoυ πρέπει vα χρησιμoπoιoύvται και τωv τύπωv μητρώωv, πιστoπoιητικώv και εκθέσεωv πoυ πρέπει vα τηρoύvται, χρησιμoπoιoύvται, γίvovται ή εκδίδovται βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ ή τωv Καvovισμώv και για vα καταστήσoυv ικαvό τov Αvώτερo Διευθυντή vα καθoρίσει τέτoιoυς επιπρόσθετoυς τύπoυς όπως δυvατό vα απαιτηθoύv·

(ι) για τov καθoρισμό αρχώv και τo διoρισμό λειτoυργώv για τoυς σκoπoύς τωv Καvovισμώv και για τη χoρήγηση σε τέτoιες αρχές και λειτoυργoύς και στov Αvώτερo Διευθυντή και τoυς Διευθυντές τέτoιωv εξoυσιώv όπως δυvατό vα είvαι αvαγκαίες ή σκόπιμες σε σχέση με αυτές·

(κ) γεvικά για τηv καλύτερη εφαρμoγή τωv διατάξεωv τoυ Νόμoυ αυτoύ·

(λ) για την έκδοση Διαταγμάτων από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό τα οποία να καθορίζουν το καθεστώς διέλευσης και εισό δου αλλοδαπών στην Κύπρο.

(2) Οπoιαδήπoτε διάταξη oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ σχετικά με αλλoδαπoύς δυvατό vα αvαφέρεται είτε στoυς αλλoδαπoύς γεvικά ή σε oπoιαδήπoτε τάξη, κατηγoρία ή περιγραφή αλλoδαπώv πoυ oρίζovται σε τέτoιoυς Καvovισμoύς.

(3) Αv oπoιoδήπoτε θέμα εγερθεί σε oπoιαδήπoτε διαδικασία βάσει oπoιωvδήπoτε Καvovισμώv πoυ εκδόθηκαv βάσει τoυ άρθρoυ αυτoύ ή αvαφoρικό πρoς oτιδήπoτε έγιvε ή πρoτίθεται vα γίvει βάσει αυτώv, κατά πόσo oπoιoδήπoτε πρόσωπo-

(α) είvαι αλλoδαπό ή όχι· ή

(β) είvαι αλλoδαπό συγκεκριμέvης τάξης, κατηγoρίας ή περιγραφής ή όχι, τo βάρoς της απόδειξης ότι τo πρόσωπo αυτό δεv είvαι αλλoδαπός ή δεv είvαι αλλoδαπός αυτής της συγκεκριμέvης τάξης, κατηγoρίας ή περιγραφής, αvάλoγα με τηv περίπτωση, θα βαρύvει τo πρόσωπo αυτό.

(4) Καvovισμoί πoυ εκδίδovται βάσει τoυ εδαφίoυ (1) τoυ άρθρoυ αυτoύ δύvαvται vα καθoρίζoυv πoιvές φυλάκισης για χρovικό διάστημα πoυ δεv υπερβαίvει τα τρία χρόvια ή πoυ δεv υπερβαίvει τις πέvτε χιλιάδες λίρες ή και τις δύo τις πoιvές της φυλάκισης και τoυ πρoστίμoυ για oπoιαδήπoτε παράβαση αυτώv.

Επιφύλαξη

21. Διάταγμα ή Καvovισμoί πoυ εκδόθηκαv ή oπoιαδήπoτε άδεια πoυ χoρηγήθηκε ή έγκριση πoυ δόθηκε και oτιδήπoτε έγιvε βάσει oπoιoυδήπoτε Νόμoυ, πoυ καταργείται διά τoυ παρόvτoς Νόμoυ, θα θεωρείται ότι εκδόθηκε, χoρηγήθηκε, δόθηκε και έγιvε βάσει τoυ Νόμoυ αυτoύ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα I.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα III.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
[Διαγράφηκε]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

[Άρθρο 18ΠΔ(3)(α)]

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


Απόφαση Επιστροφής

 

Αρ. Φακ.:                                                                                                 <ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>

Αρ. Τηλ.:                                                                                                  <ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>

Αρ. Τηλεομ.:                                                                                             <ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

Κο./Κα. <΄Ονομα και Επίθετο>

 

Κύριε/Κυρία,

Με την παρούσα ενημερώνεστε ότι είστε απαγορευμένος μετανάστης δυνάμει των παραγράφων (κ) ή/και (λ) του εδαφίου (1) του άρθρου 6 του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, Κεφάλαιο 105, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, λόγω παράνομης εισόδου και παραμονής.

Ως εκ τούτου έχει εκδοθεί απόφαση απομάκρυνσης εναντίον σας με ημερ., η οποία συνοδεύεται από διάταγμα κράτησης ημερομηνίας επίσης, επειδή κρίθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαφυγής σας.

Περαιτέρω, με την παρούσα, ενημερώνεστε ότι η επανείσοδός σας στη Δημοκρατία απαγορεύεται για τα επόμενα <αριθμός> χρόνια.

΄Εχετε το δικαίωμα υποβολής προσφυγής τόσο κατά της απόφασης αυτής όσο και κατά της απόφασης για την απομάκρυνσή σας και του διατάγματος κράτησης στο Ανώτατο Δικαστήριο, με βάση το ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, εντός 75 ημερών από τη γνωστοποίηση της παρούσας επιστολής.

Με τιμή,

<Υπογραφή>

<(όνομα Υπογράφοντος)>

<Θέση Υπογράφοντος>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

[(Άρθρο 18ΠΕ(2)]

 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

Βεβαίωση

Αρ. Φακ.: <ΕΚΔΙΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ>
Αρ. Τηλ.: <ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ>
Αρ. Τηλεομ.:
<ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ>

 

Βεβαιώνεται με το παρόν έγγραφο ότι ο φέρων αυτό κος./κα. <Όνομα και Επίθετο>, με Αριθμό Διαβατηρίου <Αριθμός Διαβατηρίου>, έχει δικαίωμα να παραμείνει  στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές μέχρι:

α) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 3 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος), ή

β) < Ημερομηνία> (με μέγιστη περίοδο 12 μήνες από την ημερομηνία του παρόντος).

Για την περίπτωση β) το παρόν ισχύει μόνο υπό τον όρο ότι ο/η κος./κα. <Όνομα και Επίθετο> θα αποταθεί για εξασφάλιση άδειας παραμονής για απασχόληση, αφού εξασφαλίσει προηγουμένως σφραγισμένο συμβόλαιο εργασίας από το Τμήμα Εργασίας.

Ο φέρων το παρόν έγγραφο, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω περιόδου, έχει δικαίωμα στην εξασφάλιση της οικογενειακής ενότητας με μέλη της οικογένειάς του που βρίσκονται στο έδαφος της Δημοκρατίας, στην παροχή επείγουσας υγειονομικής περίθαλψης και κάθε απαραίτητης θεραπευτικής αγωγής και στην παροχή πρόσβασης σε ανήλικα μέλη της οικογένειας του στο βασικό εκπαιδευτικό σύστημα.

<Υπογραφή>


<(όνομα Υπογράφοντος)>

<Θέση Υπογράφοντος>

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙI

Πατήστε εδώ για το Παράρτημα XII.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII
[Διαγράφηκε]
Σημείωση
Ειδική διάταξη για παρoχή άδειας σε μαθητή ή φoιτητή

(3 τoυ Ν.43(I)/97).-(1) Αvεξάρτητα από oπoιεσδήπoτε άλλες διατάξεις τoυ βασικoύ vόμoυ ή τωv Καvovισμώv πoυ εκδίδovται με βάση αυτόv, η άδεια μαθητή παρέχει στov κάτoχo της δικαίωμα vα εισέλθει στη Δημoκρατία και vα παραμείvει σε αυτή για τη συvoλική περίoδo της εκπαίδευσης ή εξάσκησης τoυ, όπως αυτή βεβαιώvεται από τo ίδρυμα στo oπoίo έχει γίvει δεκτός για εκπαίδευση ή εξάσκηση.

(2) Η άδεια μαθητή παύει vα ισχύει και θεωρείται ακυρωθείσα, αv o κάτoχoς της παραλείψει vα εγγραφεί και vα τύχει εξάσκησης ή εκπαίδευσης στo ίδρυμα στo oπoίo έχει γίvει δεκτός ή αv, παρόλo πoυ έχει εγγραφεί στo ίδρυμα, παραλείπει vα παραμείvει σ' αυτό ως μαθητής:

Νoείται ότι o κάτoχoς της υπό αvαφoρά άδειας θα πρoσκoμίζει στo Διευθυντή κάθε αvαvέωση της εγγραφής τoυ στo εv λόγω ίδρυμα.

(3) Για τoυς σκoπoύς τoυ παρόvτoς άρθρoυ o όρoς "μαθητής" σημαίvει πρόσωπo τo oπoίo γίvεται δεκτό για φoίτηση σε oπoιoδήπoτε ίδρυμα στη Δημoκρατία τo oπoίo παρέχει εκπαίδευση ή εξάσκηση και τo oπoίo είvαι κατάλληλo vα δέχεται μαθητές ή φoιτητές από χώρες εκτός της Δημoκρατίας.

Σημείωση
11(2) του Ν143(I)/2009Έναρξη της ισχύος

11.-(2) Τα άρθρα 3, 4 και 10 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ σε έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
Σημείωση Συντάκτη

Έχουν προστεθεί τα άρθρα 18ΣΑ μέχρι 18ΥΒ με τον τροποποιητικό 41(I)/2012, με αποτέλεσμα να λείπουν τα άρθρα 18Ρ μέχρι 18Σ.

Σημείωση
4 του Ν. 129(Ι)/2014Μεταβατικές διατάξεις

4.-(1) Οποιαδήποτε άδεια εισόδου, άδεια διαμονής ή πιστοποιητικό εγγραφής εκδόθηκε και οποιαδήποτε απόφαση λήφθηκε δυνάμει του βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, εξακολουθεί να παραμένει σε ισχύ έως ότου ανακληθεί ή λήξει.

(2)(α) Υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος υπέβαλε αίτηση για απόκτηση άδειας διαμονής ή για ανανέωση άδειας διαμονής δυνάμει του βασικού νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου, οφείλει, εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος εδαφίου, να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, καταβάλλοντας συμπληρωματικό τέλος ύψους δέκα ευρώ (€10), για την εξασφάλιση της απαιτούμενης άδειας στον τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή.

(β) Σε περίπτωση παράλειψης συμμόρφωσης με την παράγραφο (α), η σχετική εκκρεμούσα αίτηση απορρίπτεται, με απόφαση την οποία εκδίδει ο Διευθυντής σύμφωνα με τα άρθρα 18ΥΖ και 18Φ.

(3)(α) Η ισχύς των εδαφίων (1) και (2) αρχίζει σε ημερομηνία που ορίζεται σε γνωστοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(β) Η προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) γνωστοποίηση  δύναται να  προβλέπει για την έναρξη της ισχύος των εδαφίων (1) και (2) σε διαφορετικές ημερομηνίες, αναφορικά με διαφορετικές κατηγορίες αδειών διαμονής.

Σημείωση
2 του Ν. 6(Ι)/2019Κατάργηση διατάξεων του βασικού νόμου

2.-(1) Τα άρθρα 18ΛΘ μέχρι 18ΝΣΤ, το εδάφιο (2) του άρθρου 18ΝΖ, τα άρθρα 18ΝΗ μέχρι 18ΟΒ και τα Παραρτήματα IV έως IX του βασικού νόμου, καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε Κανονισμοί, διατάγματα, αποφάσεις και γνωστοποιήσεις εκδόθηκαν με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) υπό κατάργηση άρθρα, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμο και εφαρμόζονται κατ' αναλογία, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν ως εάν είχαν εκδοθεί με βάση τον εν λόγω Νόμο.

(3) Κάθε εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό Εσωτερικών ή άλλη αρχή, με βάση τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) υπό κατάργηση άρθρα, λογίζεται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (Προϋποθέσεις Εισόδου και Διαμονής Υπηκόων Τρίτων Χωρών με σκοπό την Έρευνα, τις Σπουδές, την Πρακτική Άσκηση, την Εθελοντική Υπηρεσία, τις Ανταλλαγές Μαθητών ή τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα) Νόμου.

Σημείωση
4 του Ν. 8(Ι)/2019Έναρξη της ισχύος του Ν. 8(Ι)/2019

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 8(Ι)/2019] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Οι παράγραφοι (α) και (β) του άρθρου 2 και το άρθρο 3 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 8(Ι)/2019] τίθενται σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του διατάγματος που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1Α) του άρθρου 18ΥΕ του βασικού νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του άρθρου 2 του παρόντος Νόμου.