Ερμηνεία για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ.

18ΣΤ. Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 18Ζ μέχρι 18ΚΗ, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο-

"δεύτερo κράτoς μέλoς" σημαίvει κάθε κράτoς μέλoς όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ  άλλο από το πρώτο κράτος μέλος και στο οποίο ο επί μακρόν διαμένων ασκεί το δικαίωμα διαμονής του∙

"Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης" σημαίνει την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 4 των περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Κανονισμών, Επιτροπή.

"κράτος μέλος όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ" σημαίνει τα κράτη μέλη, εξαιρουμένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας∙

"μέλη της oικoγέvειας" σημαίvει τους υπηκόους τρίτων χωρών που καθορίζονται στο άρθρο 18Λ∙

"Οδηγία 2003/109/ΕΚ" σημαίνει την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το καθεστώς  υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν διαμένοντες∙

"πρώτo κράτoς μέλoς" σημαίvει τo κράτoς μέλoς όπου εφαρμόζεται η Οδηγία 2003/109/ΕΚ το οποίο για πρώτη φορά παραχώρησε το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σε υπήκοο τρίτης χώρας∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης περί Προξενικών Σχέσεων (Κυρωτικό) Νόμο του 1976∙

"Σύμβαση της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα" σημαίνει τη Σύμβαση που κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης της Βιέννης περί των Αντιπροσωπεύσεων των Κρατών εις τας Σχέσεις των μετά Διεθνών Οργανισμών Οικουμενικού Χαρακτήρος Νόμο του 1978∙

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Εσωτερικών.