Γενική επιφύλαξη για την εφαρμογή των άρθρων 18ΣΤ μέχρι 18ΛΗ.

18Ε. Οι διατάξεις των άρθρων 18ΣΤ μέχρι 18ΛΗ εφαρμόζονται ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε αντίθετες διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.