Επιφύλαξη στην εφαρμογή των άρθρων 18Β και 18Γ.

18Δ. Οι διατάξεις των άρθρων 18Β και 18Γ του παρόντος Νόμου δε θίγουν την εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη Σύμβαση, η οποία αφορά τη Νομική Κατάσταση των Προσφύγων, που έγινε στη Γενεύη, στις 28 Ιουλίου 1951 και η οποία δεσμεύει την Κυπριακή Δημοκρατία, και περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1968, τον περί Προσφύγων Νόμο, από διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και διεθνείς συμβάσεις για την έκδοση προσώπων στις οποίες η Δημοκρατία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.