Υποβολή αίτησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού από άλλο κράτος μέλος Σένγκεν προς τη Δημοκρατία.

18Γ.- (1) Κεντρική αρχή για την παραλαβή αιτήσεων από άλλα κράτη μέλη Σένγκεν για διέλευση μέσω της Δημοκρατίας διά της αεροπορικής οδού είναι ο Διευθυντής.

(2) Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων  του άρθρου 18Δ, ο Διευθυντής δύναται να αρνηθεί στο αιτούν κράτος μέλος τη διέλευση διά της αεροπορικής οδού, σε περίπτωση που:

(α) πρόκειται να ασκηθεί ποινική δίωξη λόγω αδικημάτων κατά υπηκόου τρίτης χώρας στη Δημοκρατία ή σε περίπτωση που ο εν λόγω υπήκοος τρίτης χώρας καταζητείται στη Δημοκρατία, προκειμένου να εκτίσει ποινή,

(β) δεν είναι εφικτή η διέλευση υπηκόου τρίτης χώρας μέσω άλλων κρατών ή η αποδοχή του από τη χώρα προορισμού,

(γ) το μέτρο απομάκρυνσης απαιτεί αλλαγή αερολιμένος εντός της Δημοκρατίας,

(δ) η αιτούμενη συνδρομή δεν είναι δυνατή κατά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για πρακτικούς λόγους, ή

(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη, τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια υγεία ή τις διεθνείς σχέσεις της Δημοκρατίας.

(3) Στην περίπτωση της παραγράφου (δ) του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής ορίζει το συντομότερο δυνατό στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους ημερομηνία, όσο το δυνατό εγγύτερη της αρχικώς ζητηθείσας από το αιτούν κράτος, κατά την οποία μπορεί να παρασχεθεί συνδρομή σε διέλευση διά της αεροπορικής οδού, εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι.

(4) Άδεια διέλευσης διά της αεροπορικής οδού που έχει ήδη εκδοθεί από το Διευθυντή δύναται να ανακληθεί, εφόσον καταστούν γνωστά εκ των υστέρων περιστατικά κατά την έννοια του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου τα οποία δικαιολογούν την άρνηση της διέλευσης.

(5) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την απόρριψη της αίτησης ή την ανάκληση της άδειας διέλευσης διά της αεροπορικής οδού σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (4) του παρόντος άρθρου  ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο καθιστά αδύνατη τη διέλευση και εξηγεί τους λόγους.

(6) Ο Διευθυντής ενημερώνει αμέσως την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους για την απόφασή του και εν πάση περιπτώσει εντός προθεσμίας δύο ημερών, η οποία δυνατό να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατά ανώτατο όριο σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

(7) Καμία διέλευση διά της αεροπορικής οδού δεν αρχίζει χωρίς την έγκριση του Διευθυντή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο Διευθυντής παραλείψει να απαντήσει εντός της προβλεπόμενης στο εδάφιο (6) του παρόντος άρθρου προθεσμίας στην κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους, το αιτούν κράτος δύναται να αρχίσει την επιχείρηση διέλευσης μέσω κοινοποίησης στο Διευθυντή.

(8) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (13) του παρόντος άρθρου, η επιχείρηση διέλευσης πραγματοποιείται εντός εικοσιτετραώρου.

(9) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 18Β και του παρόντος άρθρου, η Δημοκρατία δύναται να συνάπτει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες ή ρυθμίσεις με άλλα κράτη μέλη Σένγκεν βάσει των οποίων θα επιτρέπεται η έναρξη της επιχείρησης διέλευσης μόνο με την κοινοποίηση από το αιτούν κράτος και σε τέτοια περίπτωση κοινοποιεί στην Επιτροπή τις σχετικές συμφωνίες ή ρυθμίσεις.

(10) Ο Διευθυντής ορίζει σημεία επαφής για όλους τους αερολιμένες της Δημοκρατίας με τα οποία μπορεί να υπάρχει επαφή με τα σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών Σένγκεν, καθ’ όλη τη διάρκεια των επιχειρήσεων διέλευσης διά της αεροπορικής οδού, και τα κοινοποιεί στις κεντρικές αρχές των άλλων κρατών μελών Σένγκεν.

(11) Ο Διευθυντής, με την επιφύλαξη αμοιβαίων διαβουλεύσεων με την κεντρική αρχή του αιτούντος κράτους, στο πλαίσιο των διαθέσιμων μέσων και σύμφωνα με τα σχετικά διεθνή πρότυπα, λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο συνδρομής από την προσγείωση και το άνοιγμα της θύρας του αεροσκάφους, μέχρις ότου εξασφαλισθεί η αναχώρηση υπηκόου τρίτης χώρας, και πιο συγκεκριμένα λαμβάνει τα πιο κάτω μέτρα:

(α) Την παραλαβή του υπηκόου τρίτης χώρας από το αεροσκάφος και τη συνοδεία του εντός των ορίων του αεροδρομίου διέλευσης, ιδίως προκειμένου να επιβιβασθεί στην πτήση ανταπόκρισης.

(β) Την παροχή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης στον υπήκοο τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, στο συνοδό:

Νοείται ότι δεν απαιτούνται αμοιβαίες διαβουλεύσεις μεταξύ των κεντρικών αρχών των δύο κρατών στην περίπτωση αυτή.

(γ) Τη διατροφή του υπηκόου τρίτης χώρας και, εάν χρειασθεί, του συνοδού.

(δ) Την παραλαβή, φύλαξη και διαβίβαση ταξιδιωτικών εγγράφων, ιδίως στην περίπτωση απομακρύνσεων άνευ συνοδείας.

(ε) Σε περιπτώσεις διέλευσης άνευ συνοδείας, ενημέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους όσον αφορά τον τόπο και το χρόνο αναχώρησης υπηκόου τρίτης χώρας από το έδαφος της Δημοκρατίας.

(στ) Την ενημέρωση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους όσον αφορά τυχόν σοβαρά συμβάντα κατά τη διάρκεια της διέλευσης υπηκόου τρίτης χώρας.

(12) Ο Διευθυντής δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή  οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας που βρίσκεται σε ισχύ στη Δημοκρατία, να διατάξει:

(α) να οδηγηθεί και τακτοποιηθεί ο   υπήκοος τρίτης χώρας σε ασφαλή εγκατάσταση,

(β) τη χρησιμοποίηση νόμιμων μέσων, προκειμένου να προληφθεί ή να τερματισθεί κάθε απόπειρα υπηκόου τρίτης χώρας να αντισταθεί στη διέλευση.

(13) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της Οδηγίας 2003/110/ΕΚ,  σε περίπτωση που δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η ολοκλήρωση της επιχείρησης διέλευσης, παρά τη συνδρομή της Δημοκρατίας, ο Διευθυντής δύναται, μετά από αίτηση της κεντρικής αρχής του αιτούντος κράτους και μετά από σχετική διαβούλευση με αυτή, να διατάξει τη λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων συνδρομής για τη συνέχιση της επιχείρησης διέλευσης διά της αεροπορικής οδού και σε τέτοια περίπτωση η προθεσμία του εδαφίου (8) του παρόντος άρθρου μπορεί να παρατείνεται επί σαράντα οκτώ ώρες κατ’ ανώτατο όριο.

(14) Ο Διευθυντής, ο οποίος φέρει την ευθύνη των λαμβανόμενων μέτρων, αποφασίζει σχετικά με τη φύση και το βαθμό της παρεχόμενης, δυνάμει των εδαφίων (11), (12) και (13)  του παρόντος άρθρου, συνδρομής.

(15) Οι διατάξεις των εδαφίων (11), (12) και (13) του άρθρου 18Β του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται κατά αναλογία, στις περιπτώσεις που το κράτος  διέλευσης είναι η Δημοκρατία.