Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

18Ζ.- (1) Τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ δεν εφαρμόζονται σε υπήκooυς τρίτων χωρών οι oπoίoι-

(α)διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση∙

(β) έχουν λάβει την άδεια να διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, στη βάση μορφών προστασίας άλλων από τη διεθνή προστασία ή έχουν υποβάλει αίτηση για άδεια να παραμείνουν σε τέτοια βάση και αναμένουν απόφαση σχετικά με το καθεστώς τους∙

(β1) έχουν υποβάλει αίτηση για διεθνή προστασία και η αίτησή τους δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο τελικής απόφασης∙

(γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί∙

(δ) απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Η μέχρι 18ΚΣΤ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων:

(α) διμερώv και πoλυμερώv συμφωvιώv μεταξύ της Κoιvότητας ή της Κoιvότητας και τωv κρατώv μελώv της, αφενός, και τρίτωv χωρώv, αφετέρου∙

(β) σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή διατάξεις:

(i) την Ευρωπαΐκή Σύμβαση περί εγκαταστάσεως της 13ης Δεκεμβρίου 1955,

(ii) τον Ευρωπαΐκό Κοινωνικό Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαΐκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο,

(iii) τον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, ο οποίος κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο,

(iv) την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Νομικό Καθεστώς των Διακινούμενων Εργαζομένων της 24ης Νοεμβρίου 1977,

(v) την παράγραφο 1 του παραρτήματος της Σύμβασης για τους Πρόσφυγες της 28ης Ιουλίου 1951, όπως αυτή η Σύμβαση συμπληρώνεται και επεκτείνεται από το Πρωτόκολλο επί της Νομικής Κατάστασης των Προσφύγων το οποίο κυρώθηκε από τον περί Πρωτοκόλλου επί της Νομικής Καταστάσεως των Προσφύγων (Κυρωτικό) Νόμο του 1988,

(vi) την Ευρωπαϊκή Συμφωνία για τη Μεταφορά της Ευθύνης για τους Πρόσφυγες της 16ης Οκτωβρίου 1980.