Διάρκεια παραμονής.

18Η. - (1) Η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης  παραχωρεί το καθεστώς του επί μακρόν  διαμένοντος σε υπηκόoυς τρίτων χωρών πoυ διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές νόμιμα και αδιάλειπτα κατά τα τελευταία πέντε έτη αμέσως πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

(1Α) Το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος δε χορηγείται στη βάση διεθνούς προστασίας, σε περίπτωση-

(α) ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας δυνάμει του άρθρου 6Α του περί Προσφύγων Νόμου ή του εδαφίου (3Α) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου∙ ή

(β) ακύρωσης της αναγνώρισης ή της παραχώρησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Προσφύγων Νόμου.

(2) Για τον υπoλoγισμό της περιόδoυ της vόμιμης και αδιάλειπτης διαμονής  πoυ αvαφέρεται στο εδάφιο (1)-

(α) οι περίοδοι διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για τους λόγους που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ), του εδαφίου (2) του άρθρου 18Ζ του παρόντος Νόμου, δε λαμβάνονται υπόψη∙

(β) οι περίοδοι απουσίας από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) και λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της, εφόσον αυτές  είναι κατώτερες από έξι διαδοχικούς μήνες και δεν υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1):

Νοείται ότι η Επιτροπή Ελέγχου Μετανάστευσης δύναται να θεωρήσει ότι περίοδοι απουσίας που υπερβαίνουν συνολικά τους δέκα μήνες εντός της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δε διακόπτουν την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), εφόσον η απουσία οφείλεται σε σοβαρούς λόγους υγείας ή στην άσκηση καθηκόντων στο εξωτερικό για λογαριασμό εργοδότη που έχει έδρα τη Δημοκρατία και δεν υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις συνολικά μήνες∙

(γ) αναφορικά με κατόχους καθεστώτος διεθνούς προστασίας, λαμβάνεται υπόψη-

(i) το ήμισυ της περιόδου μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για διεθνή προστασία, βάσει της οποίας χορηγήθηκε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, και της ημερομηνίας χορήγησης της άδειας διαμονής σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 18Α του περί Προσφύγων Νόμου ή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 19 του εν λόγω Νόμου, ή

(ii) ολόκληρη η προαναφερόμενη περίοδος, εφόσον υπερβαίνει τους δεκαοκτώ μήνες.