Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τους επί μακρόν διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών.

18Ζ.- (1) Τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ εφαρμόζονται στους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), τα άρθρα 18Η μέχρι 18ΙΗ δεν εφαρμόζονται σε υπήκooυς τρίτων χωρών οι oπoίoι-

(α) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει άδειας διαμονής φοιτητή ή άδειας διαμονής για επαγγελματική κατάρτιση×

(β) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό νομικό καθεστώς που διέπεται από τον περί Προσφύγων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

(γ) διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές  αποκλειστικά για λόγους προσωρινού χαρακτήρα, όπως ως εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί ή εποχιακά εργαζόμενοι ή ως μισθωτοί εργαζόμενοι απασχολούμενοι από φορέα παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών ή ως φορείς παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η άδεια διαμονής τους έχει επίσημα περιορισθεί σε ότι αφορά τη χρονική της διάρκεια∙

(δ) απολαύουν νομικού καθεστώτος υποκείμενου στη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 περί Διπλωματικών Σχέσεων, της Σύμβασης της Βιέννης του 1963 περί Προξενικών Σχέσεων ή της Σύμβασης της Βιέννης του 1975 περί των Αντιπροσωπειών των Κρατών στις Σχέσεις τους με τους Διεθνείς Οργανισμούς που Έχουν Οικουμενικό Χαρακτήρα.

(3) Οι διατάξεις των άρθρων 18Η μέχρι 18ΚΣΤ εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν ευνοϊκότερων διατάξεων-

(α) διμερώv και πoλυμερώv συμφωvιώv μεταξύ της Κoιvότητας ή της Κoιvότητας και τωv κρατώv μελώv της, αφενός, και τρίτωv χωρώv, αφετέρου×

(β) του περί Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 18ης Οκτωβρίου 1961, ο οποίος κυρώθηκε από τον Κυρωτικό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτου Νόμο του 1967, και του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη της 3ης Μαΐου 1987, ο οποίος κυρώθηκε από τον περί του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη του 1996 (Κυρωτικό) Νόμο του 2000.