Δικαιώματα βάσει της ενιαίας άδειας

18ΦΒ. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της ενιαίας άδειας, ο κάτοχός της δικαιούται –

(α) να εισέρχεται και διαμένει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισόδου σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(β) ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, εντός των ορίων που προβλέπει το κυπριακό δίκαιο·

(γ) να ασκεί τη συγκεκριμένη εργασιακή δραστηριότητα βάσει της ενιαίας άδειας και σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο·

(δ) ενημέρωσης ως προς τα δικαιώματα που απολαύει βάσει της ενιαίας άδειας κατά τον παρόντα Νόμο και το λοιπό κυπριακό δίκαιο.