Πρόσβαση στην πληροφόρηση

18ΦΑ. Ο Διευθυντής παρέχει στους υπηκόους τρίτων χωρών και στους μελλοντικούς εργοδότες τους επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τα αποδεικτικά έγγραφα που χρειάζονται για την υποβολή πλήρους αίτησης.