Διαδικαστικές εγγυήσεις

18Φ.-(1) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας, ή σε περίπτωση απόφασης ανάκλησης ενιαίας άδειας, βάσει των κριτηρίων που καθορίζει ο παρών Νόμος ή το ενωσιακό δίκαιο, η σχετική απόφαση, όπως κοινοποιείται στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο -

(α) αιτιολογείται δεόντως, παραθέτοντας τους πραγματικούς και νομικούς λόγους στους οποίους βασίζεται·

(β) αναφέρει ότι η απόφαση υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησής της.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να θεωρήσει αίτηση ως απαράδεκτη λόγω του όγκου εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται να εργασθούν και, με αυτή τη βάση, δύναται να την απορρίψει.