Άδειες διαμονής που εκδίδονται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας

18ΥΘ.-(1) Σε άδειες διαμονής που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, ο Διευθυντής αναγράφει τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος της άδειας διαμονής.

(2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή στις προβλεπόμενες στο εδάφιο (1) άδειες διαμονής είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του Παραρτήματός του.

(3) Όταν εκδίδεται άδεια διαμονής σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002, δεν εκδίδονται ούτε απαιτούνται πρόσθετες άδειες ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.