Ενιαία άδεια

18ΥΗ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει την ενιαία άδεια χρησιμοποιώντας τον ενιαίο τύπο που προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και αναγράφει τα στοιχεία σχετικά με την άδεια εργασίας, σύμφωνα με το στοιχείο α), σημείο 7.5-9, του Παραρτήματός του.

(2) Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την εργασιακή σχέση του υπηκόου τρίτης χώρας, όπως το όνομα και η διεύθυνση του εργοδότη, ο τόπος εργασίας, το είδος της εργασίας, το ωράριο και η αμοιβή, είτε περιλαμβάνονται σε έντυπη μορφή στην ενιαία άδεια είτε αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή όπως προβλέπεται στο Άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και στο στοιχείο α), σημείο 16, του Παραρτήματός του.

(3) Όταν εκδίδεται ενιαία άδεια, δεν εκδίδεται ούτε απαιτείται οποιαδήποτε πρόσθετη άδεια ως απόδειξη της άδειας πρόσβασης στην αγορά εργασίας.