Έκδοση απόφασης

18ΥΖ.-(1) Ο Διευθυντής εκδίδει απόφαση για το σύνολο της αίτησης το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, πριν από την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Διευθυντής δύναται, με προπαρασκευαστική απόφασή του, να παρατείνει την προβλεπόμενη στο εδάφιο (1) προθεσμία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι οποίες σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της εξέτασης της αίτησης και οι οποίες καταγράφονται στην προπαρασκευαστική απόφαση.

(3) Ο Διευθυντής κοινοποιεί την απόφασή του γραπτώς στον αιτητή, μέσω τηλεομοιότυπου ή ταχυδρομικών υπηρεσιών ή επίδοσης διά χειρός.

(4) Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που υποβάλλονται προς υποστήριξη της αίτησης είναι ανεπαρκή κατά τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18ΥΣΤ, ο Διευθυντής ενημερώνει τον αιτητή γραπτώς για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες ή έγγραφα και θέτει εύλογη προθεσμία για την προσκόμισή τους. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) αναστέλλονται, μέχρις ότου ο Διευθυντής λάβει τις απαιτούμενες συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν οι πληροφορίες ή τα έγγραφα που απαιτούνται επιπροσθέτως δεν προσκομισθούν εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο Διευθυντής δύναται να απορρίψει την αίτηση.