Προϋποθέσεις για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας

18ΥΣΤ. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, η ισχύς του οποίου, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, λήγει τουλάχιστον έξι (6) μήνες μετά τη λήξη της ισχύος της αιτούμενης ενιαίας άδειας∙

(β) ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής στη Δημοκρατία, εάν υποβάλλει αίτηση αυτοπροσώπως, με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης, η οποία είναι δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται, ή ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσληψης εκδιδόμενης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικού απασχόλησης εκδιδόμενου από τον εργοδότη∙ για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή για επικύρωση της σύμβασης απασχόλησης είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να απασχοληθεί ως αθλητής ή προπονητής, η σχετική κυπριακή αθλητική ομοσπονδία·

(δ) ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος σε σχέση με  το οποίο υποβάλλεται η αίτηση∙

(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, ή του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον εργοδότη∙

(στ) σε περίπτωση που η σχετική αίτηση υποβάλλεται -

(i) από τον εργοδότη, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,

(ii) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας·

(ζ) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες∙

(η) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια∙

(θ) η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δεν έχει εξασφαλιστεί με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις∙

(ι) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΚΒ∙

(ια) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν διευθετημένες τις τυχόν υποχρεώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με φόρους και εισφορές.

(ιβ) O εργοδότης υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από τον Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, σε περίπτωση που κριθεί αναγκαία η απομάκρυνση αυτού, νοουμένου ότι το εν λόγω πρόσωπο εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για το σκοπό αυτό:

Νοείται ότι ουδεμία χρηματική ή τραπεζική εγγύηση καταβάλλεται για την κάλυψη των εξόδων απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας κατά την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας:

Νοείται περαιτέρω ότι ο Διευθυντής επιστρέφει τυχόν εγγύηση που έχει καταβληθεί σε περίπτωση που-

(i) O υπήκοος τρίτης χώρας έχει αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία, ή

(ii) για τον συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει υποβληθεί η πιο πάνω αναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση, ή

(iii) ο υπήκοος τρίτης χώρας έχει εγκαταλείψει τον εργοδότη με τον οποίο έχει συνάψει σύμβαση απασχόλησης και δεν έχει εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας, νοουμένου ότι ο εργοδότης αυτός υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, σε τύπο που καθορίζεται από το Διευθυντή, στην οποία αναφέρεται ότι δεσμεύεται να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του εν λόγω προσώπου όταν αυτό εντοπιστεί από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας:

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που είχε επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν είχε χρησιμοποιηθεί:

Νοείται έτι έτι περαιτέρω ότι, σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης του εργοδότη να επιβαρυνθεί με το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ο Διευθυντής λαμβάνει δικαστικά μέτρα με σκοπό την είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου στη Δημοκρατία και, ενόσω δεν καταβάλλεται από τον εργοδότη το κόστος απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας, ουδεμία νέα αίτηση από τον εν λόγω εργοδότη για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας αναφορικά με άλλο υπήκοο τρίτης χώρας εξετάζεται από το Διευθυντή.