Προϋποθέσεις για έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας

18ΥΣΤ. Για την έκδοση, τροποποίηση ή ανανέωση ενιαίας άδειας πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρου διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου, ισχύος δύο (2) τουλάχιστον ετών κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης∙

(β) ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος έγκυρης άδειας διαμονής στη Δημοκρατία, εάν υποβάλλει αίτηση αυτοπροσώπως, με διεύθυνση διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές∙

(γ) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν συνάψει μεταξύ τους σύμβαση απασχόλησης, η οποία είναι δεόντως επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται, ή ο υπήκοος τρίτης χώρας είναι κάτοχος βεβαίωσης πρόσληψης εκδιδόμενης από τον εργοδότη ή πιστοποιητικού απασχόλησης εκδιδόμενου από τον εργοδότη∙ για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αρμόδια αρχή για επικύρωση της σύμβασης απασχόλησης είναι το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή, σε περίπτωση που ο υπήκοος τρίτης χώρας προτίθεται να απασχοληθεί ως αθλητής ή προπονητής, η σχετική κυπριακή αθλητική ομοσπονδία·

(δ) ο υπήκοος τρίτης χώρας κατέχει τα προσόντα για άσκηση του επαγγέλματος σε σχέση με  το οποίο υποβάλλεται η αίτηση∙

(ε) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής και γενικά διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, ή του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον εργοδότη∙

(στ) σε περίπτωση που η σχετική αίτηση υποβάλλεται -

(i) από τον εργοδότη, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,

(ii) από τον υπήκοο τρίτης χώρας, ο εργοδότης πληροί τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για απασχόληση του συγκεκριμένου υπηκόου τρίτης χώρας·

(ζ) ο υπήκοος τρίτης χώρας διαθέτει ασφάλιση ασθενείας που καλύπτει το σύνολο των κινδύνων, οι οποίοι καλύπτονται συνήθως από τις ασφαλιστικές εταιρείες για τους Κύπριους πολίτες∙

(η) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια τάξη ή δημόσια ασφάλεια∙

(θ) η διαμονή του υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δεν έχει εξασφαλιστεί με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις∙

(ι) ο υπήκοος τρίτης χώρας δεν συνιστά απειλή για τη δημόσια υγεία κατά την έννοια του εδαφίου (2) του άρθρου 18ΚΒ∙

(ια) ο υπήκοος τρίτης χώρας και ο εργοδότης έχουν διευθετημένες τις τυχόν υποχρεώσεις τους προς τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Τμήμα Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, σε σχέση με φόρους και εισφορές.

(ιβ) ο υποβάλλων την αίτηση, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 18ΥΕ, καταθέτει στο Διευθυντή χρηματική ή τραπεζική εγγύηση για κάλυψη τυχόν εξόδων απομάκρυνσης του υπηκόου τρίτης χώρας∙ ο Διευθυντής -

(i) αποφασίζει αν η εγγύηση είναι χρηματική ή τραπεζική, καθώς και το ύψος αυτής, και

(ii) επιστρέφει την εγγύηση, όταν ο υπήκοος τρίτης χώρας αναχωρήσει μόνιμα από τη Δημοκρατία χωρίς να έχει επιβαρυνθεί με τα έξοδα η Δημοκρατία ή όταν για το συγκεκριμένο υπήκοο τρίτης χώρας έχει καταβληθεί νέα εγγύηση, της οποία το είδος και το ύψος αποφασίζεται από το Διευθυντή:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που έχει επιβαρυνθεί η Δημοκρατία για τα προαναφερόμενα έξοδα, ο Διευθυντής επιστρέφει το υπόλοιπο της εγγύησης που δεν έχει χρησιμοποιηθεί.