Δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

18ΦΓ.-(1)  Με την επιφύλαξη των λοιπών εδαφίων του παρόντος άρθρου, οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών οι οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο (β) ή στην παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΥΓ, απολαύουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας, όσον αφορά -

(α) τις συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και της απόλυσης, καθώς και της ασφάλειας και υγείας στον τόπο εργασίας·

(β) την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της εγγραφής και της συμμετοχής σε οργάνωση εργαζομένων ή εργοδοτών ή σε οποιαδήποτε επαγγελματική οργάνωση, περιλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τις οργανώσεις αυτές, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του κυπριακού δικαίου περί της δημόσιας τάξης και της δημόσιας ασφάλειας·

(γ) την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση·

(δ) την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων επαγγελματικών προσόντων, σύμφωνα με -

(i) τον περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμο του 2008, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

(ii) τους περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμους του 1996 μέχρι 2012, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(ε) τους κλάδους κοινωνικής ασφάλισης όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 883/2004·

(στ) τα φορολογικά πλεονεκτήματα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος θεωρείται ότι είναι νόμιμος κάτοικος στη Δημοκρατία για φορολογικούς σκοπούς, σύμφωνα με τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2014, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

(ζ) την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό, χωρίς επηρεασμό της ελευθερίας του συμβάλλεσθαι σύμφωνα με το ενωσιακό και το κυπριακό δίκαιο·

(η) τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών που προσφέρουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας.

(2) Η παράγραφος (γ) του εδαφίου (1) -

(α) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζομένους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές και στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάζονταν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές στο παρελθόν και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι· και

(β) δεν εφαρμόζεται στους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι έχουν εισέλθει στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, για σκοπούς φοίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 18ΛΘ μέχρι 18ΝΣΤ.

(3) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών -

(α) αποκλείονται από επιδόματα και δάνεια σπουδών και διαβίωσης και από άλλα επιδόματα και δάνεια· και

(β) δύνανται να έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και την επαγγελματική κατάρτιση που δεν συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη απασχόληση, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το κυπριακό δίκαιο, περιλαμβανομένων τυχόν προϋποθέσεων της κατοχής των απαιτούμενων προσόντων και της δέουσας γνώσης της γλώσσας και της πληρωμής των εφαρμοστέων διδάκτρων.

(4) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζόμενους τρίτων χωρών, οι οποίοι εργάζονται στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές ή οι οποίοι εργάζονταν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για ελάχιστο διάστημα έξι (6) μηνών και είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι.

(5) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται, όσον αφορά τις οικογενειακές παροχές, σε υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι εργάστηκαν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή σε υπηκόους τρίτων χωρών που έχουν γίνει δεκτοί με σκοπό τις σπουδές ή σε υπηκόους τρίτων χωρών στους οποίους επιτρέπεται να εργαστούν στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές βάσει θεώρησης.

(6) Η παράγραφος (στ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις όπου ο καταχωρισμένος ή ο συνήθης τόπος διαμονής των μελών της οικογένειας του εργαζομένου τρίτης χώρας, για τα οποία ο τελευταίος αιτείται φορολογικών πλεονεκτημάτων, βρίσκεται εντός των ελεγχόμενων από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχών.

(7) Η παράγραφος (ζ) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται μόνο στους εργαζομένους τρίτων χωρών, οι οποίοι τελούν υπό καθεστώς απασχόλησης.

(8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (1), η Δημοκρατία δύναται να περιορίσει την ίση μεταχείριση, μεταξύ των πολιτών της Δημοκρατίας και των εργαζόμενων τρίτων χωρών οι οποίοι εμπίπτουν στην παράγραφο (β) ή στην παράγραφο (γ), του εδαφίου (1) του άρθρου 18ΥΓ, όσον αφορά τις διαδικασίες στέγασης.

(9) Το δικαίωμα ίσης μεταχείρισης, όπως ορίζεται στο εδάφιο (1), δεν θίγει την εξουσία του Διευθυντή να ανακαλεί ή να αρνείται να ανανεώσει την ενιαία άδεια που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 18ΥΕ ή την άδεια διαμονής που εκδίδεται για άλλους σκοπούς πλην της εργασίας ή οποιαδήποτε άλλη άδεια εργασίας που εκδίδεται από αυτόν.

(10) Οι εργαζόμενοι τρίτων χωρών που μετακινούνται προς τρίτη χώρα ή οι επιζώντες των εν λόγω εργαζομένων που διαμένουν σε τρίτη χώρα και που έλκουν δικαιώματα από αυτούς λαμβάνουν τις νόμιμες συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και επιζώντων τις οποίες δικαιούνται βάσει της προηγούμενης απασχόλησης αυτών των εργαζομένων στις ελεγχόμενες από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, σύμφωνα με τη νομοθεσία που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004, υπό τις ίδιες συνθήκες και με τους ίδιους συντελεστές όπως οι Κύπριοι πολίτες όταν μεταβαίνουν σε τρίτη χώρα.